• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 18549
 • 509
 • 4
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 19067
 • 17379
 • 3647
 • 2999
 • 2657
 • 2470
 • 2414
 • 2288
 • 2178
 • 2095
 • 2035
 • 1936
 • 1642
 • 1277
 • 1260
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
101

Omhändertagande av vuxna närståendevid plötsligt dödsfall- En utmaning i sjuksköterskans arbete

Holgersson, Ida, Skoglund, Ida January 2019 (has links)
No description available.
102

Att leva med bipolär sjukdomEn litteraturstudie om personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom

Öberg, Carolina, Adolfsson, Zandra January 2019 (has links)
No description available.
103

Hot och våld inom psykiatrisk vårdEn litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

Arvidsson, Therese, Widergren, Matilda January 2019 (has links)
No description available.
104

Fyra tassar i vården- En litteraturstudie om hundens påverkan på äldre personer med demenssjukdom

Eliasson, Camilla, Engström, Jessica January 2019 (has links)
No description available.
105

Omvårdnadsmetoder vid procedurrelaterad smärta hos barn i samband med venpunktionEn litteraturstudie

Nordsveen, Amanda, Ståhlberg, Marie January 2019 (has links)
No description available.
106

Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ omvårdnad vid demenssjukdomEn litteraturstudieNurses’ experience

Björnberg, Jessica, Lööv, Maja January 2019 (has links)
No description available.
107

Patienters upplevelser av att leva med lungcancerEn litteraturstudie

Boström, Moa, Säterli, Mathilda January 2019 (has links)
No description available.
108

Livet är inte längre ändlöst- Livet med hjärtsvikt

Karlsson, Rebecka, Ström, Cecilia January 2019 (has links)
No description available.
109

Upplevelser av egenvård vidDiabetes Mellitus typ 2

Magnusson, Sebastian, Liss, Stefan January 2019 (has links)
No description available.
110

Leva med multipel sklerosEn litteraturstudie

Norman, Mattias, Liljeklint, Victor January 2019 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0268 seconds