• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 18470
 • 507
 • 4
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 18986
 • 17298
 • 3631
 • 2983
 • 2646
 • 2459
 • 2401
 • 2279
 • 2169
 • 2089
 • 2028
 • 1925
 • 1632
 • 1271
 • 1251
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
81

Omvårdnadsåtgärder hos överviktiga och feta barn

Svanmark, Ellen, Sandström, Sara January 2017 (has links)
No description available.
82

Att leva med livmoderhalscancer - En litteraturstudie av kvinnors upplevelser vid livmoderhalscancer

Lund, Frida, Holm, Louise January 2017 (has links)
No description available.
83

Patienters erfarenhet av hälso- och sjukvård - Ur ett HBTQ-perspektiv

Olsson, Emilia, Persson Cugnet, Janice January 2017 (has links)
No description available.
84

Sjuksköterskors hälsofrämjande arbete hos vuxna personer med hjärt – kärlsjukdom En litteraturstudie

Backlund, Elisabeth, Jönsson, My January 2017 (has links)
No description available.
85

Vuxna personers upplevelser av att leva med Diabetes Mellitus Typ 2 En litteraturstudie

Ekblom, Emma, Eriksson, Sofie January 2017 (has links)
No description available.
86

Upplevelser av att leva med tarmstomi En litteraturstudie

Hultgren, Cecilia, Ramberg, Isabella January 2017 (has links)
No description available.
87

Att vara patient på en akutmottagning En litteraturstudie

Alm, Moa, Malmskär, Matilda January 2017 (has links)
No description available.
88

Att leva med någon annans hjärta En litteraturstudie av organmottagares upplevelser efter en hjärttransplantation

Lindstrand, Jennie, Quarford, Mikaela January 2017 (has links)
No description available.
89

Sjuksköterskors erfarenhet av transkulturell omvårdnad

Roman, Hiwa, Amin, Awin January 2017 (has links)
No description available.
90

"Det blir ju en helt annan atmosfär i rummet när man har på lite musik" En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors användning av musik vid omvårdnaden av personer med demenssjukdom

Aronsson Fogelgren, Hilda, Andersson, Ida January 2017 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0431 seconds