• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 17913
 • 502
 • 4
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 18424
 • 16742
 • 3457
 • 2872
 • 2585
 • 2344
 • 2296
 • 2217
 • 2105
 • 2006
 • 1989
 • 1814
 • 1543
 • 1216
 • 1209
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Liten och misshandlad: En litteraturstudie om vilka tecken sjuksköterskan kan identifiera för att upptäcka barnmisshandel

Seiver, Ulrica, Berglund, Madeleine January 2017 (has links)
No description available.
42

Omvårdnad för patienter med hjärtsvikt Sjuksköterskans evidensbaserade omvårdnad

Sandström, Nathalie, Lunå, Hanna January 2017 (has links)
No description available.
43

Att hantera smärta - Mindfulness som del i omvårdnaden av patienter med långvarig ryggsmärta - En litteraturstudie

Ekeberg, Sofia, Kazikowski, Catrin January 2017 (has links)
No description available.
44

Barn med cancersjukdom Upplevelser ur ett föräldraperspektiv

Törnqvist, Jonna, Holmberg, Moa January 2017 (has links)
No description available.
45

Upplevelsen av livskvalité hos vuxna personer med diabetes typ 2

Hadley, Mikael, Lööv, Lisa January 2017 (has links)
No description available.
46

”Kan ni vara snälla att gå ut?” Sjuksköterskors attityder gentemot familjenärvaro i samband med HLR inom prehospital sjukvård

Gerdin, Viktor, Starkenberg, Theo January 2017 (has links)
No description available.
47

Arbetsterapeutens kompetensområde och roll i teamet kring den äldre personen som bor på särskilt boende / Professional knowledge and team role among occupational therapists in residential care home for elderly persons

Brantlind, Maud January 2017 (has links)
No description available.
48

Patienters uppfattningar om delaktighet under                                                                 anestesi

Andersson, Karin, Gustafsson, Maria January 2017 (has links)
No description available.
49

Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med nutrition på äldreboenden- En kvalitativ intervjustudie

Fredriksson, Elin, Minja, Monica January 2017 (has links)
No description available.
50

Enteral nutrition och NEC hos underburna och underviktiga nyfödda barnEn litteraturöversikt

Boväng, Ellinor, Bågling Källström, Hannah January 2017 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0342 seconds