• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 17913
 • 502
 • 4
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 18424
 • 16742
 • 3457
 • 2872
 • 2585
 • 2344
 • 2296
 • 2217
 • 2105
 • 2006
 • 1989
 • 1814
 • 1543
 • 1216
 • 1209
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta i team : Nurses experience of collaborating in team

Stenmark, Sofia, Sären, Linnea January 2017 (has links)
Introduktion: Ett team inkluderas av olika professioner som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål för att kunna ge en sådan god och patientsäker vård som möjligt. Med en utveckling av en komplex hälso- och sjukvård har kraven på att arbeta i team ökat och det hör till en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Syfte: Var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att arbeta i team. Metod: En litteraturstudie genomfördes inom ämnet som baserades på Polit och Beck´s niostegsmodell. Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Efter tre urval och kritisk kvalitetsgranskning återstod 13 artiklar. Efter analys av artiklarnas resultatdelar utformades kategorier.  Resultat: Resultatet av hur sjuksköterskor upplever att arbeta i team avspeglas i kategorierna Att känna trygghet, Att känna stöd och Att känna tillit. Slutsats: Genom att lära känna varandra byggdes en tillit upp. Förståelsen för ett teams olika professioner ökade vilket förbättrade upplevelsen av teamarbete. Med en tydlig rollfördelning, med vilket ansvar som låg på respektive medlem/medarbetare och en upplevd integration mellan kollegors olika färdigheter och kunskaper stärkte teamet vilket gav de bästa möjliga förutsättningarna för en god vård av patienter. Tillgängligheten till varandra skapade en känsla av gemenskap som var avgörande för hur det fungerade att arbeta i team.
32

Upplevelser av att leva med Irritable Bowel Syndrome

Dahlberg, Lina January 2017 (has links)
No description available.
33

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos patienter med diabetes mellitus typ 2

Helsingius, Cornelia, Hertzman, Ida January 2017 (has links)
No description available.
34

Arbetsmiljö och patientsäkerhet ur ett sjuksköterskeperspektiv: en litteraturstudie.

Fensby, Camilla, Fägersten, Linn January 2017 (has links)
No description available.
35

Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: en litteraturstudie

Malmgren, Malin, Fallqvist, Angelika January 2017 (has links)
No description available.
36

Inverkande faktorer på fysisk aktivitet bland patienter med diabetes typ 2: en litteraturstudie

Lundqvist, Johan, Axelsson, Mikael January 2017 (has links)
No description available.
37

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för personer medAnorexia nervosa

Söderblom, Fanny, Cassersten, Emma January 2017 (has links)
No description available.
38

Kvinnors upplevelser efter en mastektomi - En litteraturstudie

Bader, Malin, Stenström, Moa January 2017 (has links)
No description available.
39

Samarbetet med familjen: hinder och möjligheter i arbetet med övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Lindén, Annika, Borlund, Emma January 2017 (has links)
No description available.
40

Fysisk aktivitet vid depression Patienters upplevelser

Thuresson, Christina January 2017 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0479 seconds