• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 18274
 • 506
 • 4
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 18789
 • 17101
 • 3570
 • 2942
 • 2625
 • 2424
 • 2349
 • 2258
 • 2143
 • 2068
 • 2018
 • 1892
 • 1599
 • 1255
 • 1231
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
51

Barn i livets slutskede Föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande mot familjen.

Ejenstam, Emma, Åslin, Maria January 2017 (has links)
No description available.
52

Vilka attityder har allmänsjuksköterskor gentemot patienter med schizofreni? : En litteraturstudie

Olausson, Linnéa, Söderholm, Sophie January 2017 (has links)
No description available.
53

Faktorer som kan leda till att sjuksköterskan utvecklar utbrändhet

Hägglund, Cajsa, Veronica, Johnsson January 2017 (has links)
Introduktion Sjuksköterskan kan utveckla utbrändhet under långvarig stress. Stress uppkommer när det sker en obalans mellan de krav som ställs och individens egen förmåga vilket kan leda till utvecklandet av utbrändhet. Utbrändhet påverkar ofta relationen till patienten och sjuksköterskans förmåga att utföra god vård. Syfte Syftet med litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som kunde leda sjusköterskan till utbrändhet. Metod Litteraturstudien utfördes systematiskt genom att tillämpa Polit & Becks (2017) niostegsmodell. Artiklarna granskades även med hjälp av granskningsmallar från Forsberg & Wengström (2013). Resultatet baserades på tio kvantitativa artiklar som sedan bearbetades och sorterades till tre kategorier. Resultat De kategorier som blev var Ledningen och medarbetarna, Arbetsbelastning och emotionell belastning samt Sårbarhetsfaktorer. Slutsats Den viktigaste slutsatsen var att stödet från ledningen i organisationen hade en betydande roll i sjuksköterskans välmående.
54

Att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

Lindé, Cecilia, Holmertz, Felicia January 2017 (has links)
No description available.
55

Examensarbete : Litteraturstudie om barns amningsmönster

Lydia, Persson, Josefine, Bäckström January 2017 (has links)
No description available.
56

Föräldrars omvårdnad av sina spädbarn : - En validering av The Baby Care Questionnaire i en svensk kontext

Björkenbeck, Tove, Magnusson, Ida January 2017 (has links)
No description available.
57

Sjuksköterskors uppfattning om hantering av sekretess i relation till patienters omvårdnadshandlingar på en postoperativ avdelning - En intervjustudie med kvalitatitv insats. : Nursing´s preception of the management of cinfidentiality in relation to patient´s nursing documents in a post-operative department - an interview study with qualitative efforts.

Palmryd, Lena January 2017 (has links)
No description available.
58

Föräldrars upplevelser av att ta beslut om att vaccinera sitt barn eller inte En litteraturstudie. : Parent´s experiences of making decisions about vaccinating their child or notA literature study.

Magnusson, Ida, Westberg, Therese January 2017 (has links)
No description available.
59

Sjuksköterskors upplevelser av stress relaterat till deras arbetsmiljö

Laursen, Jenny, Alves, Mariangela January 2016 (has links)
No description available.
60

Personers upplevelser av att leva med amyotrofisk lateralskleros : En litteraturstudie baserad på patografier

Karlsson, Hanna, Ida, Karlsson January 2015 (has links)
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en neurologisk sjukdom som drabbar de motoriska nervcellerna i kroppen, vilket leder till försvagning av kroppens muskler. De första symtomen kan visas genom försvagning i antingen en arm eller ett ben. I Sverige insjuknar cirka 200 personer i ALS varje år och överlevnadstiden är cirka tre år efter fastställd diagnos. Orsaken till uppkomsten av sjukdomen är idag ännu okänd och det finns inget botemedel. Detta gör att palliativ vård bedrivs från det att diagnosen fastställs. Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med ALS. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tre patografier som analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: Resultatet är baserat på tre kategorier som belyser personers upplevelser av att leva med ALS. Kategorierna är: Känslor som påverkar det dagliga livet negativt, Livsglädje i det dagliga livet och Tankar och hopp inför framtiden. Slutsats: Att leva med ALS innebär att det dagliga livet kantas av en mängd existentiella och emotionella tankar såsom att ifrågasätta varför just jag har drabbats av sjukdomen, vilket orsakar lidande. Resultatet visar även individuella skillnader i upplevelserna och att insjukna i ALS innebär en stor förändring i livet, inte enbart för den drabbade utan även för familjen.

Page generated in 0.0438 seconds