• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 18470
 • 507
 • 4
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 18986
 • 17298
 • 3631
 • 2983
 • 2646
 • 2459
 • 2401
 • 2279
 • 2169
 • 2089
 • 2028
 • 1925
 • 1632
 • 1271
 • 1251
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
91

Mäns upplevelser efter radikal prostatektomi En litteraturstudie

Buchert, Amos, Lundstedt, Pontus January 2017 (has links)
No description available.
92

Fallprevention Fallpreventiva åtgärder för äldre personer

Kroon, Rebecca, Larsson, Elin January 2017 (has links)
No description available.
93

Ensam är inte stark : En litteraturstudie om äldres upplevelser av ensamhet

Frech, Malin, Arciniegas, Sara January 2016 (has links)
Titel: Ensam är inte stark – en litteraturstudie om äldres upplevelser av ensamhet Bakgrund: Forskning visar på att ensamhet påverkar hälsan både psykiskt och somatiskt. Vi människor behöver gemenskap med andra. Äldre personer är en utsatt grupp med ökad risk att drabbas av ensamhet. Ensamhet är en av anledningarna till äldres suicidförsök och kan öka risken för demens, depression och högt blodtryck. Syfte: Att undersöka hur äldre personer upplever ensamhet. Metod: Sökningar i 3 olika databaser gjordes. Efter urval utifrån inklusions- och exklusionskriterier samt kvalitetsgranskning valdes 9 kvalitativa studier ut som svarade på syftet. Studiernas resultat analyserades och sammanställdes. Resultat: Äldre personer upplever ensamhet som något negativt. Ensamheten upplevdes som ett hinder och var svår att ta sig ur. De äldre kände att ensamheten var en hopplös och maktlös situation. Ensamheten ledde till att de äldre kände att livet tappat sin mening. Ensamheten var även en stigmatiserad känsla som inte gärna pratades om. Konklusion: Ensamhet är något som påverkar äldre personers hälsa på flera olika plan. Äldre upplever att ensamhet är något icke önskvärt. Sjuksköterskan skulle kunna ha en nyckelroll i att upptäcka och uppmärksamma äldre personer som lever i ensamhet samt förhindra ohälsa på grund av ensamhet. Fler interventionsstudier krävs för att minska ensamhet hos gruppen äldre. Nyckelord: ensamhet, äldre, upplevelser
94

Att vårda äldre personer med demenssjuksköterskans upplevelserEn intervjustudie

Eriksson, Alexandra, Thelin, Lena January 2017 (has links)
No description available.
95

Hot och våld på akutmottagningarSjuksköterskors erfarenheter

Björklund, Eva, Lorinius, Ida January 2019 (has links)
No description available.
96

En berg- och dalbana på vågor av känslor En litteraturstudie om personers egna erfarenheter av bipolär sjukdom

Lodding, Siri, Rosén, Josefine January 2019 (has links)
No description available.
97

Psykiatrisk tvångsvårdPatienters erfarenheter av omvårdnadsprocessen i samband medpsykiatrisk tvångsvård

Kiyani, Ako, Kumlin, Hanna January 2019 (has links)
No description available.
98

Hot och våld på akutmottagning- Sjuksköterskans upplevelse

Isaksson, Nicklas January 2019 (has links)
No description available.
99

Empatisk trötthet hos sjuksköterskor inompalliativ vårdEn litteraturstudie

Harrysson, Emma, Lundgren, Johanna January 2019 (has links)
No description available.
100

Att vårda barn i behov av palliativ vård på sjukhusEtt sjuksköterskeperspektiv

Alfredsson, Moa, Minkkinen, Nicholas January 2019 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0293 seconds