• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 808
 • 32
 • Tagged with
 • 840
 • 571
 • 502
 • 311
 • 239
 • 179
 • 105
 • 97
 • 94
 • 82
 • 68
 • 56
 • 42
 • 41
 • 37
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Massmedias påverkan på aktiers kursutveckling : en studie av medias kommentarer av företags kvartalsrapporteringar

Ek, Andreas, Hell, Johan January 2007 (has links)
<p>Sammandrag</p><p>Vi har studerat massmedias roll på värdepappersmarknaden och syftet med vår studie har varit att utreda om massmedias bevakning av företags kvartalsrapportering påverkar aktiers kursutveckling på kort sikt. Utifrån rådande teoribildning har vi kunnat anta att det bör finnas en massmedial påverkan. Detta har studerats genom analys av massmedias kommentarer på företags kvartalsrapporter. Vi har sedan ställt detta i jämförelse med kursutvecklingen för de enskilda aktierna under publiceringsdagen av kvartalsrapporten för att se om ett samband förekommer. Våra statistiska resultat indikerar att en massmedial påverkan på aktiekurserna kan uteslutas på kort sikt, men att mer djupgående studier inom området är nödvändiga för att kunna fastställa huruvida detta stämmer.</p><p>Nyckelord: kvartalsrapporter, massmedia, investerare, aktiekursutveckling</p>
2

Massmedias påverkan på aktiers kursutveckling : en studie av medias kommentarer av företags kvartalsrapporteringar

Ek, Andreas, Hell, Johan January 2007 (has links)
Sammandrag Vi har studerat massmedias roll på värdepappersmarknaden och syftet med vår studie har varit att utreda om massmedias bevakning av företags kvartalsrapportering påverkar aktiers kursutveckling på kort sikt. Utifrån rådande teoribildning har vi kunnat anta att det bör finnas en massmedial påverkan. Detta har studerats genom analys av massmedias kommentarer på företags kvartalsrapporter. Vi har sedan ställt detta i jämförelse med kursutvecklingen för de enskilda aktierna under publiceringsdagen av kvartalsrapporten för att se om ett samband förekommer. Våra statistiska resultat indikerar att en massmedial påverkan på aktiekurserna kan uteslutas på kort sikt, men att mer djupgående studier inom området är nödvändiga för att kunna fastställa huruvida detta stämmer. Nyckelord: kvartalsrapporter, massmedia, investerare, aktiekursutveckling
3

Rum, tid och pengar : en studie om redovisning i praktiken /

Frandsen, Ann-Christine, January 2004 (has links)
Diss. Göteborg : University, 2004.
4

Revisorer i Sverige och Danmark - En studie kring svenska respektive danska revisorers syn på IAS 36, IAS 38 och IFRS 3

af Kleen, Ae-Ree, Modig, Malin January 2008 (has links)
<p>Sedan 2005 måste alla börsnoterade företag samt de företag som upprättar en koncernredovisning tillämpa IFRS regelverk. Bakgrunden tar upp revisorers åsikter kring införandet av IFRS samt varför man valde att införa IFRS regelsystem. Bakgrunden har därför naturligt lett oss in på uppsatsens problemformulering ”Hur ser svenska respektive danska revisorer på problematiken kring de internationella redovisningsstandarderna, IFRS, angående immateriella tillgångar?” Syftet med uppsatsen är att ta reda på ifall IFRS har medfört en harmonisering mellan länders olika redovisningar. Vi har valt att titta på standarderna IAS 36, IAS 38 samt IFRS 3 som reglerar immateriella tillgångar. Under uppsatsens gång har två revisorer intervjuats som berättar med egna ord vad transformeringen har inneburit samt vilka konsekvenser IFRS har medfört. Införandet har varit delvis negativt för de mindre företagen då de oftast inte har den kompetens som IFRS kräver. Det har även blivit dyrare för revisionsbyråerna sedan implementeringen. Den svenska revisorn anser att det är svårt att uppnå en harmonisering då IFRS kräver mycket egna tolkningar och antaganden. Den danska revisorn menar på att redovisningarna har blivit mer likartade sedan införandet av IFRS men att de fortfarande är en aning nationellt präglade. Intervjuerna och den teori vi har använt ledde fram till slutsatsen att full harmonisering inte har uppkommit ännu och att IFRS redovisningsstandarder angående immateriella tillgångar är svårtolkade. De revisorer vi intervjuat poängterar att man måste vara väl insatt i IFRS för att kunna göra dessa antaganden och tolkningar på ett korrekt vis.</p>
5

På vilket sätt förbereder sig kreditinstituten inför avskaffandet av revisionsplikten?

Fouganthine, Carl Tomas January 2009 (has links)
No description available.
6

Företagsförvärv : en studie om motiv till företagsförvärv och om vilka de bidragande faktorerna är till ett lyckat förvärv

Larsson, Marie, Rommeskog, Rebecka January 2003 (has links)
No description available.
7

Datorbaserad koncernredovisning : en studie av koncernredovisningsprogram

Lundberg, Edward, Westerberg, Daniel January 2002 (has links)
No description available.
8

På vilket sätt förbereder sig kreditinstituten inför avskaffandet av revisionsplikten?

Fouganthine, Carl Tomas January 2009 (has links)
No description available.
9

Företagsförvärv : en studie om motiv till företagsförvärv och om vilka de bidragande faktorerna är till ett lyckat förvärv

Larsson, Marie, Rommeskog, Rebecka January 2003 (has links)
No description available.
10

Datorbaserad koncernredovisning : en studie av koncernredovisningsprogram

Lundberg, Edward, Westerberg, Daniel January 2002 (has links)
No description available.

Page generated in 0.069 seconds