• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 808
 • 32
 • Tagged with
 • 840
 • 571
 • 502
 • 311
 • 239
 • 179
 • 105
 • 97
 • 94
 • 82
 • 68
 • 56
 • 42
 • 41
 • 37
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Fortlevnadsprincipen : En studie om dess inverkan på redovisningen

Makdissi, Helena Sylvia, Makdissi, Alexandra Lucia January 2009 (has links)
No description available.
32

Rådgivarnas roll vid Telias börsintroduktion

Larsson, Emelie, Lidberg, Malin, Lång, Maria January 2003 (has links)
No description available.
33

Intellektuellt kapital : en studie i Föreningssparbanken

Hultman, Martin, Knutsson, Jimmy, Lindberg, Christel January 2002 (has links)
No description available.
34

Värdering av tillgångar vid konkurs : På vilket sätt skiljer sig konkursförvaltarens värdering av ett företags tillgångar i konkursbouppteckningen jämfört med bolagets sista årsbokslut?

Agnholm, Catarina, Moberg, Malin, Sandsttröm, Madeleine January 2003 (has links)
No description available.
35

Konsekvenser av vinstmarginalbeskattning : för begagnathandeln

Hyll Pettersson, Maria, Landh-Persson, Berith January 2004 (has links)
No description available.
36

Skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag : vad avgör valet av bolagsform?

Kull, Anna, Jonsson, Anders January 2004 (has links)
No description available.
37

Årsredovisningens betydelse för långivare : är årsredovisningen ett viktigt beslutsunderlag för banker vid bedömningen om ett företag skall beviljas lån

Karlsson, Helén January 2004 (has links)
No description available.
38

Kombiuppdrag : en studie om hur onoterade aktiebolag och revisionsbyråer påverkas av ett förbud

Carlsson, Emma, Karlsson, Björn January 2005 (has links)
No description available.
39

Att utforma en redovisningsmanual : en aktionsstudie

Brorsson, Ulrica, Olsson, Eva January 2005 (has links)
No description available.
40

Revisorns oberoende : den nya revisorslagen och analysmodellen

Olofsson, Monica, Hansson, Sandra January 2004 (has links)
No description available.

Page generated in 0.2684 seconds