• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 63
 • 1
 • Tagged with
 • 64
 • 49
 • 34
 • 29
 • 26
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Pacientų lėtinio skausmo sampratos ryšys su skausmo malšinimo būdų pasirinkimu / Relations of chronic pain patients beliefs with choice of methods to cope with pain

Šulčytė, Aistė 09 July 2011 (has links)
SANTRAUKA Patirdami skausmą žmonės išgyvena nemalonų sensorinį bei emocinį patyrimą, susijusį su esamu ar potencialiu audinio pažeidimu. Negydomas ar neefektyviai gydomas ūmus skausmas pereina į lėtinio skausmo, besitęsiančio 3 ir daugiau mėnesių stadiją, kuomet jis tampa neadaptyviu ir jo įveikai reikalinga didesnė psichologinė intervencija. Bandant įvertinti ir mažinti skausmą, svarbu žinoti kaip žmogus suvokia skausmą (kognityvinis veiksnys - skausmo samprata), nes šis subjektyvus vertinimas susijęs su pasirenkamais pagalbos metodais. Lėtinio skausmo gydymo metodai yra dvejopi: tradiciniai ir netradiciniai, tačiau vieningos nuomonės kaip jie yra pasirenkami nėra. Tad šiame darbe ir buvo siekiama išsiaiškinti pacientų lėtinio skausmo sampratą, bei patikrinti skausmo sampratos ryšį su pasirenkamais skausmo gydymo metodais. Tyrime naudota įvertinimo medžiaga: įsitikinimų apie skausmo kontrolę klausimynas; skausmo gydymo metodų sąrašas; pusiau struktūruotas interviu skausmo sampratai išsiaiškinti. Duomenys analizuoti remiantis turinio analize bei SPSS statistikos paketu. Žmonių įsitikinimai yra svarbūs interpretuojant gydymo rezultatus, svarstant galimą (-as) skausmo priežastį (-is), pasirenkant priimtinas skausmo įveikos strategijas, skausmo kontrolės poziciją ar tiesiog kiekvieną dieną gyvenant su skausmu. Lėtinio skausmo pacientų skausmo samprata yra reikšminga, renkantis skausmo gydymo metodus, t.y. jų pasirinkimas yra tiesiogiai susijęs su įsitikinimu apie skausmo... [toliau žr. visą tekstą] / SUMMARY Suffering the pain, people feel an unpleasant sensory and emotional experience, associated with actual or potential tissue damage. When the pain is untreated or treated inefficiently, the acute pain progress into the chronic pain which lasts for three or more months and becomes non adaptive, requiring for major psychological intervention. Trying to evaluate or alleviate the pain it is necessary to know how people understand the pain (cognitive factor – pain conception), as this subjective opinion is related with the selection of pain relief methods. There are two methods how to treat the chronic pain and they are as follows: traditional or conventional ones and alternative, but there is no common agreement how they are chosen, selected. So the aim of this paper was to clarify the pain conception of the chronic pain patients and to evaluate the relationship between the existing pain conception and chosen pain treatment methods. Used measures are: Beliefs about Pain Control Questionnaire, List of pain treatment methods, semi-structured interview to evaluate the pain conception. Data are analysed following the content analysis and on the basis of SPPS. The research results show, that people beliefs are important in analysing the treatment results, considering the potential pain reason (s), choosing the acceptable pain strategies and pain control position or being everyday with their pain. The pain conception of chronic pain patients is highly related with the chosen pain... [to full text]
42

Skirtingos lyties asmenų vegetacinių sistemų funkcijos rodiklių kaitos pastovaus intensyvumo krūvio metu ypatumai po ekscentrinio-koncentrinio prieškrūvio / Sex differences in the influence of prior eccentric-concentric load on the kinetics of cardiorespiratory parameters during constant intensity exercise

Baranauskienė, Neringa 16 August 2007 (has links)
Tyrimo tikslas – nustatyti skirtingos lyties asmenų vegetacinių sistemų funkcijos rodiklių kaitos ypatumus pastovaus intensyvumo krūvio metu po ekscentrinio-koncentrinio prieškrūvio. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti ekscentrinio-koncentrinio prieškrūvio poveikį vegetacinių sistemų rodiklių kaitai atliekant vidutinio ir didelio intensyvumo aerobinį darbą. 2. Palyginti ekscentrinio-koncentrinio prieškrūvio poveikį vegetacinių sistemų rodiklių kaitai ir sukelto vėluojančio skausmo raumenyse poveikį atliekant įvairaus intensyvumo aerobinį darbą tarp skirtingos lyties asmenų. Tyrimo metodai ir organizavimas.Tyrimuose sutiko dalyvauti 18-ka tiriamųjų, merginos (n=10), kurių amžius buvo 20,9 (0,5) m. ir vaikinai (n=8), jų amžius – 20,8 (1,9) m. Siekiant nustatyti aerobinį pajėgumą tiriamieji po veloergometru „Ergoline –800“ (Vokietija) atliko nepertraukiamą nuosekliai kas 5 s didinamą krūv�� (NDK). Mynimo dažnumas buvo 70 k./min. Pirmas 3 minutes krūvis buvo 20 W, toliau krūvis buvo didinamas po 2 W iki nuovargio, t.y. tol, kol tiriamasis galėjo išlaikyti pastovų mynimo dažnumą. Pagal deguonies suvartojimo per paskutines krūvio 15 s priklausomybę nuo darbo galingumo buvo nustatomas maksimalus deguonies suvartojimas ( max). Pirmas ir antras ventiliaciniai slenksčiai (VeS1, VeS2) buvo nustatomi pagal Ve, o taip pat Ve/ ir Ve/VCO2 ekvivalentų priklausomybę nuo darbo galingumo. Po nepertraukiamo nuosekliai didinamo krūvio tiriamieji atliko individualizuotą vidutinio intensyvumo aerobinį... [toliau žr. visą tekstą] / The aim of this study was to ascertain the sex differences in the influence of prior eccentric-concentric load on the kinetics of cardiorespiratory parameters during constant intensity exercise. The tasks set were as follows: 1. To estimate the influence of prior eccentric-concentric load on the changes of cardiorespiratory parameters during moderate and high intensity exercises. 2. To compare sex differences in the influence of prior eccentric-concentric load on the changes of cardiorespiratory parameters and effect of delayed onset muscle soreness during various intensity exercises. Materials and methods. The subjects were ten healthy female 20,9 (0,5) years and eight healthy male 20,8 (1,9) years volunteered to participate in this study. The first test was used to measure their maximal oxygen uptake during an incremental exercise (3 min was 20 W and then 2 W/ 5s at 70 rev/min) to exhaustion on the cycle ergometer Ergoline-800 (Germany). Depending of in last 15 s on load output was determinate max. Both first and second ventilatory thresholds (VeS1, VeS2) were determinate by pulmonary ventilation (Ve) and depending of Ve/ and Ve/VCO2 equivalents on load output. Thereafter, the moderate intensity exercise (MI) corresponding to 80% of VeS1, and high intensity exercise (HI) corresponding to 50% of VeS2 and VeS1 inequality was determined individualized load for each subject. Cycling rapid was 70 rev./min. During whole tests of each respiratory period were recorded indices as... [to full text]
43

Mirties problema E. Levino ir A. Lingio fenomenologijoje / The problem of the death in E. Levinas' and A. Lingis' phenomenology

Jurkaitė, Lina 16 August 2007 (has links)
Mirties fenomenas telkia daug laukų Levino ir Lingio filosofijoje. Mirtis tai visiškas kitybės išsiveržimas. Levinas klausia ar mirtis paskelbta kito yra dar mano mirtis? Agonijos metu negali apie savo mirtį kalbėti kaip apie kito mirtį. Mirtis kaip įmanomybės neįmanomybė. Levino atsakomybės fenomenu pereinama prie kito. Atsakomybė už kito mirtį tiek, kiek ji susijusi su mano paties mirtimi. Levino mirties fenomenas naikina savastingumą. Lingis mąsto apie tuos, kurie visa palieka, apie tuos, kurie miršta. Jis išryškina, kad mirtis tai ne niekas, kuris pasireiškia mums mirties baime, bet pati nežinomybė. Mirtis kančių riba ir anapusybė. Kančioje, pagal Lingį, išsipildo žmogaus vienatvė, arba jo sąsajos su pačiu savimi, visas intensyvumas, jo tapatybės nepakeičiamumas. Pasikartojančios aplinkybės primena, kad artėja mirtis . Išryškina komunikacijos aspektus mirties fenomene. / The phenomena of the death involves lost of fields in the philosophy of Levinas and Lingis. Death is an absoliute apearence of change. Levinas asks it the death anounced by another person is my daeth? During the periodo f the agony you can not talk about your awn death like about. Death of another person. Death is like possibility of impossibility. According to Levinas phenomena of responsibility we reach another phenomena. Each person is responsible for the death of another persona s much as it is connected with his death. The conception of Levinas death destroys moral aspects of personality. Lingis thinks about those who are leaving everyhing and about those who die. See emphasizes that death is nothing, which reveals itself by our fear of the death. But really it is something. That coeed not be explained. Death is a limits of sufferings and it is something beyond us according to Lingis lonliness of a human beingo r his connections with himself, all intensivity, unchanging of conception of yourself are revealed in suffering. Repeatedby occuring activities remind us that the death is approuching. Also Lingis emphasizes communicative aspects in the phenomena of death.
44

Skirtingų kineziterapijos metodikų vandenyje įtaka radikulopatiniam juosmens skausmui / Influence of different aquatic physiotherapy programs on the low back pain with radiculopathy

Butkutė, Jolanta 18 June 2008 (has links)
Šiame darbe tirta skirtingų kineziterapijos metodikų vandenyje įtaka radikulopatiniam juosmens skausmui. Juosmeninės stuburo dalies struktūrinių ir funkcinių pakitimų sukeltas skausmas – tai multifaktorinė patologija, dėl kurios gydymo vieningos nuomonės kol kas nėra. Šiuo metu pagrindinė medicinos užduotis – efektyviai kontroliuoti skausmą ir kuo greičiau grąžinti sutrikusias funkcijas, kad žmogus vėl būtų darbingas. Tokios užduoties įgyvendinimui pasitelkiamos įvairios priemonės, nuo medikamentų iki chirurginių intervencijų. Pastaruoju metu išskirtinis dėmesys skiriamas reabilitacijai, pabrėžiant kineziterapijos svarbą. Moksliniuose straipsniuose vyrauja nuomonė, kad ypa����� efektyvi gydant patologinių stuburo pakitimų sukeltą skausmą yra kineziterapija vandenyje. Juose minimos įvairios vandenyje naudojamos metodikos, tačiau tiek užsienio, tiek lietuvių autorių šaltiniuose nebuvo išskirtinai pabrėžiamas vienos ar kitos metodikos pranašumas. Šio darbo tikslas – nustatyti tempimo-atsipalaidavimo ir stabilumo-jėgos pratimų įtaką radikulopatiniam juosmens skausmui. Tyrimo metu buvo vertinama skirtingų metodikų įtaka pacientų funkciniam pajėgumui, bei tiesios kojos kėlimo testo rezultatams. Taip pat stebimas trumpalaikis ir ilgalaikis kineziterapijos vandenyje poveikis radikulopatiniam juosmens skausmui. Pagal pradinę hipotezę buvo manoma, kad tempimo-atsipalaidavimo pratimai turėtų labiau įtakoti radikulopatinį juosmens skausmą negu stabilumo-jėgos pratimai. Atlikus... [toliau žr. visą tekstą] / This paper describes research of different aquatic physiotherapy programs on the low back pain with radiculopathy. The pain of low back that is induced by structural and functional changes is multifactorial pathology that doesn’t have a unique treatment opinion. Nowadays the main task of medicine is to control the pain effectively and to restore disordered functions. In order to realize such task different treatment means are invoked, such as medicaments, surgery and etc. Nowadays preferential treatment is appointed to rehabilitation, especially physiotherapy. The dominant research opinion proposes that physical therapy in the water is very effective treatment of the pathological low back pain. It is mentioned a lot of methods used in the water, but there isn’t excluded any advantages of one or another method. The main task of this research is to define the influence of two different physical therapy methods in water to the low back pain with radiculopathy. There is estimated influence of different physical therapy methods to the functional ability and straight leg test results. There is also observed short-term and long-term physical therapy influence to the low back pain with radiculopathy. In primary hypothesis there is considered that stretching-relaxing exercises should have more impact for low back pain than stability–strength exercises. The result of the research showed that both physical therapy methods are effective in the low back pain treatment. Significant... [to full text]
45

Sergančiųjų reumatoidiniu artritu gyvenimo kokybė / The study of life quality of ra (rheumatoid arthritis) patients

Zubavičienė, Dalia 26 June 2014 (has links)
Darbo tikslas – išsiaiškinti Savivaldos Programos kursų poveikį reumatoidiniu artritu sergančiųjų gyvenimo kokybei. Tyrime dalyvavo 72 sergantieji reumatoidiniu artritu. Pirmosios grupės 24 tiriamieji išklausė Artrito Savivaldos programos kursus. Antrąją grupę sudarė 24 RA sergantieji, kurie gydėsi reumatologijos skyriuje; trečiajai, 24 asmenų RA grupei, poveikis nebuvo darytas. Tyrime dalyvavo 58 moterys ir 14 vyrų,- jų amžiaus vidurkis atitinkamai buvo: 60,03 ir 64,28 metų. Pradžioje tyrimo respondentams išdalintos demografinės anketos bei gyvenimo kokybei tirti „SF – 36“ klausimynas. Po 6 mėnesių pakartotinai visų grupių tiriamieji užpildė klausimyną „SF – 36“. Išanalizavus gautus rezultatus, padarytos išvados: didžiausią išliekamąjį pokyčių efektą po pusės metų davė Artrito savivaldos programos kursai. Susidoroti su fizinėmis problemomis, ribojančiomis veiklą; sumažinti skausmą ir jį kontroliuoti; tiriamųjų energingumą bei gyvybingumą kelti bei palaikyti Artrito savivaldos kursai respondentams padėjo labiausiai. Socialinius ryšius sergantieji RA efektyviausiai sustiprino, dalyvaudami Artrito savivaldos programoje, be to, jų bendras sveikatos įvertinimas po pusės metų buvo aukščiausias. Lyginant tiriamųjų grupės, neturėjusios poveikio; sergančiųjų RA po stacionarinio gydymo bei Savivaldos programos dalyvių rezultatus,- nustatyta, jog efektyviausiai emocines būkles, ribojančias veiklą, stabilizavo Artrito Savivaldos programos klausytojai. Po šešių mėnesių Artrito Savivaldos... [toliau žr. visą tekstą] / The aim of the research: to examine the impact of Quality of Life (QoL) of patients with RA after Arthritis Self – Management program. There where 72 persons of participants with RA: 58 women & 14 men. Their mean age was: 60,03 and 64,28 years. The first group (24 participants) attended Arthritis Self – Management program; the second group of 24 RA patients had treatment at hospital, and the third group of 24 respondents were without impact. In the analysis were used methodics: demographic questionnaire and Questionnaire SF-36 for Quality of Life. First the participants were asked to complete the questionnaires before research. The second stage took place after six months: the participants completed Questionnaire SF-36. Conclusions: the moust of changes after six months where in scores by participants after Arthritis Self – Management program. The scores of physycal function; role-physical; general health; vitality; social function; role-emotion and mental health were highiest by participants of Arthritis Self – Management program. Bodily pain was moust decreased by attenders of Arthritis Self – Management program. It is obvious that participating Arthritis Self – Management program increase controle of RA symptoms and affects health - related physical, psychological and social spheres.
46

Asmenų jaučiančių apatinės nugaros dalies skausmą, giliųjų ir paviršinių liemens raumenų aktyvumo bei liemens stabilumo vertinimas / Evaluation of deep and surface torso muscle activity and stability between individuals with and without lower back pain

Stonytė, Sigita 27 January 2014 (has links)
Darbo tikslas: palyginti paviršinių ir giliųjų liemens raumenų aktyvumo ir liemens stabilumo matavimų duomenis tarp asmenų, jaučiančių apatinės nugaros dalies skausmą (tiriamoji grupė) ir šio nusiskundimo neturinčių (kontrolinė grupė), pagrindinėse padėtyse. Pasirinktam darbo tikslui įgyvendinti buvo iškelti šie uždaviniai: 1. Palyginti giliųjų ir paviršinių liemens raumenų aktyvumą bei liemens stabilumą, atliekant izoliuotą skersinio pilvo raumens susitraukimą, tarp tiriamosios ir kontrolinės grupės. 2. Palyginti giliųjų ir paviršinių liemens raumenų aktyvumą bei liemens stabilumą, atliekant testus gulint ant pilvo, tarp tiriamosios ir kontrolinės grupės. 3. Palyginti giliųjų ir paviršinių liemens raumenų aktyvumą bei liemens stabilumą, atliekant testus gulint ant šono, tarp tiriamosios ir kontrolinės grupės. 4. Palyginti giliųjų ir paviršinių liemens raumenų aktyvumą, atliekant testus gulint ant nugaros, tarp tiriamosios ir kontrolinės grupės. Tyrimas atliktas poliklinikoje, Kaune. Tyrime dalyvavo 62 tiriamieji (28 vyrai ir 34 moterys). Tyrimo metodai: 1. Anketinė apklausa. 2. Elektromiografas su diferenciniu slėgio jutikliu (4 kanalų EMG + Stabilizer pressure biofeedback). 3.Statistinė analizė. Rezultatai: 1. Atliekant izoliuotą skersinio pilvo raumens susitraukimą, gauta, kad asmenų jaučiančių apatinės nugaros dalies skausmą tiesiamojo nugaros raumens juosmeninės dalies ir tiesiojo pilvo raumens apatinės dalies elektrinis aktyvumas buvo didesnis, o dauginio raumens ir... [toliau žr. visą tekstą] / The aim of the Master’s work is to compare the deep and surface torso muscle activity and stability measurement data, collected during main physical positions, of individuals that suffer from lower back pain (research group) and those who don’t (control group). The achievement of the works goal consists of the following tasks: 1. To compare deep and surface muscle activity and stability of the torso between both the research and control group individuals, during isolated transverse abdominal muscle contraction. 2 To compare deep and surface muscle activity and stability of the torso between both the research and control group individuals, during tests while lying on the abdomen. 3 To compare deep and surface muscle activity and stability of the torso between both the research and control group individuals, during tests while lying on the side. 4. To compare deep and surface muscle activity and stability of the torso between both the research and control group individuals, during tests while lying on the back. The study was conducted at a clinic in Kaunas. The study included 62 subjects (28 men and 34 women). Methods used within the study: 1. A questionnaire. 2. Electromyograph with a differential pressure sensor (4 channel EMG + Stabilizer pressure biofeedback). 3.Statistic analysis. The results: 1. It was found that while performing an isolated contraction of the transverse abdominal muscle, individuals with lower back pain had a considerably smaller electrical muscle... [to full text]
47

Slaugytojų kaulų raumenų sistemos įtampa ir sąsajos su sveikatos sutrikimais / Musculo – skeletal stress in nursing staff and its association with health disorders

Grilauskienė, Virginija 03 June 2005 (has links)
Musculo – skeletal stress in nursing staff and its association with health disorders Aim of the study was to investigate health complaints and work pressure among nursing staff, and to evaluate the associations of musculo - skeletal stress with their health disorders. Methods. During October - December, 2003, 300 employees of one Kaunas hospital were interviewed. In this case - control study, 100 respondents were included into the case group, and 200 were controls. The main criterion for the selection of controls was no engagement in activities characteristic of a nurse and an assisting nurse. The questionnaire was anonymous. Statistical analysis of the obtained findings was performed using SPSS 12 statistical software package. Results. Nurses whose work was not related to lifting weights (the control group) more frequently complained of pains in the neck (87,5 %), the shoulder girdle (91,7 %), and the back (93,2 %), whereas those whose work was related to lifting weights, more frequently complained of pains around the waist (73,0 %) and in the legs (94,9 %). The study showed that the pain syndrome in the arms by two times more frequently occurred in the control group (12,1 % compared to 6,0 % in the case group), which is characteristic of the sedentary job, especially computer work. Pain syndrome in the legs by four times more frequently occurred in the case group, compared to controls, which is typical of work related to weight lifting. The evaluation of the activities... [to full text]
48

Stuburo stabilizavimo pratimų poveikis lėtiniam juosmeninės stuburo dalies skausmui. L4- L5 segmento dauginio bei skersinio pilvo raumenų skersmuo / The influence of lumbar stabilization exercise for chronic low back pain. L4- L5 multifidus and transversus abdominis muscles size

Supragonaitė, Ramunė 09 May 2006 (has links)
Key words: lumbar stabilization exercise, multifidus muscle size, low back pain. Low back pain is one of the most common conditions in mankind. Therefore, it is needed an exact diagnostic and the most effective problem solving method. There is an evidence of dysfunction in deep lower back and abdominal muscles in low back pain patients. Accordingly, the aim of this study was to define the influence of lumbar stabilization exercise for chronic low back pain, and to examine L4- L5 multifidus and transversus abdominis muscles size. The objectives of our study: to determine and compare normal and chronic low back pain patients ranges of L4- L5 multifidus and transversus abdominis muscles size; to evaluate deep lower back and abdominal muscles function before and after lumbar stabilization exercise; to estimate chronic low back pain changes duaring stabilization exercise. The methods of our research: ultrasound imaging, the instrument of pressure bio- feedback „Stabilizer“, Oswestry Low Back Pain Disability Index Questionnaire, the analysis of mathematical statistics. This work consists of two studies with different participants. 16 healthy individuals and 16 chronic low back pain patients were studied in ultrasound imaging measurement. 12 chronic low back pain patients (4 women and 8 men) were participated in lumbar stabilization exercise program. Results: L4- L5 multifidus muscle size was larger (27 %) in males than in females, transversus abdominis muscle size was larger (17... [to full text]
49

Stuburo stabilizavimo pratimų efektyvumas pooperaciniu tarpslankstelinių diskų išvaržų laikotarpiu / Effectiveness of back stability exercises in postoperative herniated intervertebral disc period

Eidėjienė, Audra 09 May 2006 (has links)
Object: postoperative treatment of herniated intervertebral disc with stability exercises. Problem: degeneration of the intervertebral disc from a combination of factors can result in herniation. Disk herniation is the protrusion of the gelatinous material of the disk (nucleus pulposus) through the annulus fibrosus (Fardon & Milette, 2001). The presence of pain, radiculopathy and other symptoms depends on the site and degree of herniation. Many treatment modalities have been suggested for lumbar disc herniation, but studies often provide conflicting results (Humphreys & Eck, 1999). Postoperative treatment is very important. Doctor B.Spakauskas with co-authors (2002) says that after operative treatment condition of patient is getting worse. Hypothesis: back stability exercises applied in postoperative herniated disc period using stabilizer should improve endurance of lumbar spine muscles more than applying traditional exercises. The aim of this study was to evaluate effectiveness of back stability exercises in postoperative herniated intervertebral disc period. The tasks: to evaluate static endurance of trunk muscles, strength of hip, calf and foot muscles and low back pain before and after applying back stability exercises; to evaluate static endurance of trunk muscles, strength of hip, calf and foot muscles and low back pain before and after applying traditional (stretching, strengthening) exercise program; to determine which exercise program had better effect on... [to full text]
50

Sveikatinimo treniruočių poveikis asmenų, jaučiančių nugaros apatinės dalies skausmą, liemens funkcinio pajėgumo, skausmo ir gyvenimo pilnatvės rodikliams / The efficacy of health promotion exercises on trunk functional capacity, rate of pain and quality of life among people with low back pain

Polskytė, Daiva 21 June 2010 (has links)
Darbo tikslas: Įvertinti sveikatinimo treniruočių poveikį asmenų, jaučiančių nugaros apatinės dalies skausmą, liemens funkcinio pajėgumo, skausmo ir gyvenimo pilnatvės rodikliams. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti asmenų, besiskundžiančių nugaros apatinės dalies skausmu, skausmo kiekybinius rodiklius prieš ir po sveikatinimo treniruočių. 2. Įvertinti asmenų, jaučiančių nugaros apatinės dalies skausmą, nugaros ir pilvo raumenų jėgos ištvermę ir juosmeninės stuburo dalies aktyvių judesių amplitudę prieš ir po sveikatinimo treniruočių. 3. Įvertinti jaučiančių nugaros apatinės dalies skausmą asmenų funkcinių judesių atlikties pajėgumą prieš ir po sveikatinimo treniruočių. 4. Įvertinti asmenų, jaučiančių nugaros apatinės dalies skausmą, funkcinės negalios, psichologinio funkcionavimo ir su sveikata susijusios gyvenimo pilnatvės rodiklius prieš ir po sveikatinimo treniruočių. 5. Nustatyti liemens funkcinės būklės, skausmo, funkcinės negalios ir gyvenimo pilnatvės rodiklių sąsajas po sveikatinimo treniruočių. Tyrimo kontingentas: Tyrime dalyvavo 32 darbingo amžiaus (amžiaus vidurkis 41,9±11,6 metai) asmenys, jaučiantys nugaros apatinės dalies skausmą. Iš jų 27 moterys ir 5 vyrai, nuo 2009m. rugsėjo mėn. iki 2010m. sausio mėn. lankę sveikatinimo treniruotes VšĮ Sveiko stuburo mokykloje. Tyrimo metu asmenims buvo vertinama: skausmo intensyvumas, naudojant skaičių analogijos skalę (SAS), funkcinis pajėgumas (Oswestry ir Roland-Moris klausimynai), gyvenimo pilnatvė (SF-36 klausimynas)... [toliau žr. visą tekstą] / Aim: To evaluate the efficacy of health training exercises on trunk functional capacity, rate of pain and quality of life among people with low back pain. Tasks: 1. To evaluate the changes of trunk functional condition before and after health training exercises among people with low back pain. 2. To evaluate the capacity of exercise performance before and after health training exercises among people with low back pain. 3. To evaluate the quantitative and qualitative rates pain rates before and after health training exercises among people with low back pain. 4. To evaluate the changes of pain and quality of life rates before and after health training exercises among people with low back pain. 5. To estimate the correlation between functional capacity of trunk on the one hand and the rates of pain and quality of life on the other. Contingent of research and methods 32 people with the low back pain participated in this research (age average 41,9±11,6). 27 women, 5 men from 2009 September till 2010 January attended the health training exercises in the Healthy Back School. Following factors were estimated during research: intensity of pain by using the scale of number (SAS), functional capacity (Oswestry and Roland-Moris questionnaire),quality of life (SF-36 questionnaire), psycho-emotional condition (HAD questionnaire), kinesiphobia (fear of movement) (TAMPA questionnaire), daily physical activity (BAECKE questionnaire). Objective were estimated: static trunk muscle strength... [to full text]

Page generated in 0.0389 seconds