• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 105
 • 9
 • Tagged with
 • 114
 • 114
 • 96
 • 93
 • 31
 • 26
 • 20
 • 20
 • 15
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Sutrikusios psichikos asmenų subjektyviosios ir objektyviosios gyvenimo kokybės kintamųjų sąsajos / Correlations between variables of subjective and objective life quality of persons with mental impairments

Buginytė, Alma 23 June 2014 (has links)
Sutrikusios psichikos asmenų subjektyviosios ir objektyviosios gyvenimo kokybės kintamųjų sąsajos SANTRAUKA Šio darbo tikslas – išanalizuoti, kaip susijusi asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, objektyvi gyvenimo kokybė su subjektyviu pasirinktų gyvenimo kokybės rodiklių vertinimu. Pirmoje darbo dalyje supažindinama su pagrindiniais psichikos sutrikimais, ligomis ir mokslinėje literatūroje vartojamais terminais, taip pat šių sutrikimų sukeliamomis psichologinėmis ir socialinėmis pasekmėmis. Pateikiamas gyvenimo kokybės apibūdinimas, pagrindiniai objektyvios gyvenimo kokybės rodikliai, analizuojama įvairių aplinkos ir psichologinių veiksnių bei sveikatos įtaka asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, subjektyviam gyvenimo kokybės vertinimui. Antroje darbo dalyje pateikti atlikto tyrimo duomenys. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje buvo atlikta anketinė apklausa, kurioje tirti 95 suaugę žmonės, turintys psichikos sutrikimų ir tyrimo metu gydęsi šioje ligoninėje. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad dauguma respondentų psichikos liga serga seniai ir dažnai gydosi ligoninėje, tačiau savo sveikatą dažniausiai vertina gerai. Tiriamieji dažniausiai nedirba dėl ligos ir gyvena iš pensijų bei socialinių išmokų. Dirbantys yra samdomi darbininkai ar specialistai. Beveik visi respondentai gyvena savo ar šeimos narių būste. Savo gyvenimo sąlygomis tiriamieji patenkinti iš dalies arba patenkinti. Respondentų bendravimas apsiriboja artimaisiais, laisvalaikį jie leidžia su šeima, vyksta... [toliau žr. visą tekstą] / Correlations Between Variables of Subjective and Objective Quality of life of Persons with Mental Impairments SUMMARY Aim of the work: to reveal the association between the objective quality of life and its subjective estimation by patients with mental disorders according to some indicators of quality of life specific to mental disorder. The first part of the work reviews the main disorders and their psychological and social consequences, the definition and indicators of quality of life and its objective estimation, the influence of social, psychological factors and patient’s condition on the subjective estimation of quality of life. The second part contains questionnaire data collected from 95 adult patients during their stay at the hospital. The respondents estimated their own health mostly as good, although the majority of them were long term patients with frequent readmissions, jobless due to their condition, and living on disablement allowances and social support. Some had irregular jobs or were engaged in some craft. Most of them resided with their relatives and estimated their living conditions as partially or rather satisfactory. The respondents’ social communication was limited to their nearest relatives and everyday needs. A few were regularly involved in community activities. Most patients were satisfied with their social communication, however participation in community activities did not respond to their expectations. Most people with mental disorders believed... [to full text]
2

Psichologinis prisitaikymas sergant osteoartritu / Psychological adjustment of patients with osteoartritis

Verbiejūtė, Inga 23 June 2014 (has links)
Osteoartritas – labai paplitusi sąnarių liga, kurios vienas pagrindinių simptomų – lėtinis skausmas. Psichologinis prisitaikymas prie šios ligos gali būti apibrėžiamas per gyvenimo kokybės sampratą. Kadangi gyvenimo kokybės gerinimas yra svarbus gydymo uždavinys, svarbu išsiaiškinti, kokie veiksniai susiję su sergančiųjų osteoartritu gyvenimo kokybe. Šio darbo tikslas buvo nustatyti osteoartritu sergančių pacientų gyvenimo kokybę ir išanalizuoti jos ryšius su patiriamo skausmo charakteristikomis bei skausmo įveikos būdais. Buvo apklausti 43 asmenys, sergantys osteoartritu, besigydantys ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose ir reabilitacijos centruose. Gyvenimo kokybės įvertinimui naudotas gyvenimo kokybės klausimynas SF-36 (Medical Outcomes Study Short Form -36). Skausmo intensyvumui matuoti naudota vizualinio atitikmens skalė (VAS), skausmo kokybei – Sąnarių skausmo klausimynas, ir skausmo įveikai – Įveikos strategijų klausimynas (Coping Strategies Questionaire – CSQ). Tyrimo metu nustatyta, kad sergantys osteoartritu asmenys patiria vidutinio stiprumo skausmą (VAS – 57,33), jį apibūdina kaip varginantį, neleidžiantį užmigti, maudžiantį, geliantį. Gyvenimo kokybė žemesnė, nei sveikų žmonių ir panaši, kaip sergančių kitomis reumatinėmis ligomis (reumatoidiniu artritu ir sistemine raudonąja vilklige). Žemiausiai įvertintos gyvenimo kokybės sritys – veiklos apribojimas dėl fizinių problemų, skausmas ir bendras sveikatos vertinimas. Didesnis skausmo intensyvumas susijęs... [toliau žr. visą tekstą] / Osteoarthritis is a very common joint disease. Main symptom of osteoarthritis is chronic pain. Psychological adaptation to this disease can be defined in terms of life quality. Development of quality of life is an essential task in treatment process, that is why it is important to find out what factors are related to the life quality of patients with osteoarthritis. The aim of this research was to estimate life quality of patients with osteoarthritis and analyze how it relates to characteristics of pain and methods patients engage in order to cope with it. 43 patients suffering from osteoarthritis took part in this research. Participants were from various health centres and sanatoriums [čia tipo taip reabilitacija vadinama.. bet gal galima rehabilitation centres, manau..]. To measure life quality, Medical Outcomes Study Short Form – 36 was used. In order to find out the intensity of pain Visual Analog Scales (VAS) were used. The quality of pain was measured with Joint Pain Questionnaire and in order to find out how patients cope with pain we used Coping Strategies Questionaire CSQ. Research shows that patients with osteoarthritis experience medium level of pain (VAS – 57,33) and they assess it as pesky, keeping out from sleep, nagging, stinging. Life quality is lower than of healthy people and similar to life quality of patients suffering from other rheumatoidic diseases (rheumatoid arthritis, systemic lupus). Fields of life quality whitch got lowest ratings were – decreased... [to full text]
3

Gyvenimo kokybės įvertinimas po laparoskopinių ir atvirųjų prakiurusios dvylikapirštės žarnos opos užsiuvimo operacijų / Evaluation of life quolity after laparoscopic and open perforated duodenal ulcer repair

Nomeikienė, Violeta 09 July 2011 (has links)
DARBO TIKSLAS Įvertinti ir palyginti pacientų gyvenimo kokybę po laparoskopinių ir atvirųjų dvylikapirštės žarnos opos užsiuvimo operacijų. TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI Buvo tiriami 1996 – 2004 metais Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje operuoti pacientai dėl prakiurusios dvylikapirštės žarnos opos. Ištyrėme 12 pacientų, kuriems buvo atlikta laparoskopinė opos užsiuvimo operacija ir 13 pacientų, kurie buvo operuoti atviru būdu. Gyvenimo kokybė buvo tiriama naudojant adaptuotą PSO – 100 klausimyną. Statistinė duomenų analizė buvo atlikta panaudojant SPSS 12.0.1 programinį paketą. REZULTATAI Laparoskopiškai operuotų pacientų grupėje 50,0% respondentų savo gyvenimo kokybę įvertino vidutiniškai, o 33,3% - gerai. Įvertinus gyvenimo kokybę atviru būdu operuotų pacientų grupėje buvo nustatyta, kad 53,8% tirtųjų asmenų ją įvertino vidutiniškai, o 38,5% įvertino gerai. IŠVADOS Abiejų tirtųjų grupių gyvenimo kokybė statistiškai reikšmingai nesiskyrė ir buvo įvertinta dažniausiai vidutiniškai . / AIM OF STUDY To evaluate and compare quality of life in patient‘s after duadenal perforated ulcer laparoscopic and open surgery repair. OBJECTIVE AND METHODS 25 patients participated in study. The study was carried on 12 patients who had duadenal perforated ulcer laparoscopic and 13 open surgery repair managed in Vilnius University Emergency hospital between 1996 and 2004. Quality of life was assessed using WHOQOL–100 Questionnaire. Statistical data analysis performed using SPSS 12.0.1 analystical software. RESULTS In group with laparoscopically managed perforated ulcer 50,0 % of respondents assessed their quality of life as neither poor nor good, and 33,3 % as good. In group of open surgery managed perforated ulcer 53,8 % of respondents assessed their quality of life as neither poor nor good, and 38,5 % as good. CONCLUSIONS The results showed that quality of life in both groups was statistically equal and in most cases assessed as neither poor nor good.
4

Vaikų, sergančių maisto alergija, gyvenimo kokybė jų motinų vertinimu / The life quality of children with food allergies in their mothers‘ estimation

Dabravolskytė, Laura 09 July 2011 (has links)
Darbo tikslas: Įvertinti vaikų, sergančių maisto alergija, gyvenimo kokybę. Metodika: 2008 m. lapkričio-2009 m. vasario mėnesiais specialiai šiam tyrimui parengta anketa (remiantis tarptautinio projekto „EuroPrevall“ klausimynu) interviu metodu patogios atrankos būdu apklausta 150 motinų, gulėjusių Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės, Respublikinio alergologijos centro stacionare su vaikais, sergančiais maisto alergija, taip pat sanatorijoje „Pušyno kelias“ su alergiškais maistui vaikais gulinčias motinas. Tyrimo tikslui ir uždaviniams pasiekti naudotas paplitimo epidemiologinis tyrimas, panaudojant anketinės apklausos rezultatus. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis statistiniu paketu SPSS 14.0 bei Microsoft Excel programa. Maisto alergijų paplitimas išreiškiamas procentais, įverčio tikslumui įvertinti apskaičiuotas pasikliautinasis intervalas (PI) 95%. Statistinių ryšių tarp požymių stiprumas vertintas susijusių požymių chi kvadrato kriterijumi: laisvės laipsnių skaičius bei statistinis patikimumas (p). Išvados laikytos statistiškai reikšmingomis, kai p<0,05. Rezultatai: Daugiausia- 33,3% motinų, kurių vaikai serga maisto alergija, savo sveikatą vertino kaip pakankamai gerą, puikiai ją įvertino 4,0% ir 7,3%- blogai. Daugiausia 32,7% respondenčių vaiko sveikatą vertino nelabai gerai, tik 1,3% teigė, kad jų vaiko sveikata puiki ir 0,7% kad labai bloga. Motinos, buvo linkusios geriau vertinti savo sveikatą, nei alergija sergančio vaiko. Motinų subjektyvus... [toliau žr. visą tekstą] / Research aim: To asses the life quality of children allergic to food Methods: A questionnaire, based on international project EuroPrevall, was prepared for the investigation in 2008-2009 ( November-February). Applying a convenience sampling, 150 mothers were interviewed in Vilnius Antakalnio Hospital ( The National Centre of Allergology) in line with mothers nursing their children allergic to food in “Pušyno kelias“ sanatorium. To achieve aims and objectives an epidemiologic study was carried out.The latter could be illustrated by the questionnaire data. Statistical analysis of data was performed by using SPSS 14.0 as well as Microsoft Excel programme. The frequency of food allergy is indicated by percentage, reliability coefficient is ( PI) 95% .A chi-square test for goodness of fit of an observed distribution to a theoretical one, and of independence of two criteria of classification of qualitative data. A statistically significant evidence is considered to be p<0.05 Results: The majority of respondents claimed that their ( mothers‘)health was quite good. This can be shown by 33,3% . A small proportion ( 4%) of those interviewed claimed that their health is good. Although 7.3% pointed out that their health was poor. Added to this a significant number of mothers declared that their children‘s health was poor which can be illustrated by 32.7%, whereas only 1.3% of respondents think that their children‘s health is not so good and very poor 0.7% respectively. Better health is... [to full text]
5

Kineziterapijos įtaka asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, gyvenimo kokybei / The influence of physiotherapy for patients quality of life after stroke

Užkurienė, Daiva 11 May 2006 (has links)
The influence of physiotherapy for patients quality of life after stroke ABSTRACT Key words: stroke, quality of life, physiotherapy, Bobath technique. The influence of rehabilitation for patients after stroke helps to recover loss of functional disorder and the activities of daily living. There are created many physiotherapy techniques, which are used for the patients after stroke for the maximum recovery of the functions. Mostly clinical researches analyze the improvement of functional system. Though there are not many researches which analysis the influence of physiotherapy for the quality of life and they are not comprehensive. The purpose of the work: to evaluate patients quality of life after stroke using traditional physiotherapy methods and Bobath technique. The problems of the work: 1) To find out which components of the quality of life physiotherapy has the greater influence. 2) To find out which factors – age, gender, neurological lesion, has the influence for physiotherapy efficiency or for the quality of life. 3) To evaluate which physiotherapy methods has better influence using the traditional physiotherapy or using Bobath technique. The object of the work: 1) Patients quality of life who had stroke and for which was used traditional physiotherapy. 2) Patients who had stroke quality of life and for which was used Bobath technique. The hypothesis of the work: Stroke negatively influences patients’ quality of life – patients’ physical condition, emotional... [to full text]
6

Motinų, auginančių autizmu sergančius vaikus,reakcija į vaiko ligą ir gyvenimo kokybės ypatumai / Peculiarities of quality of life and reaction to children disease of mothers growing children suffering from autism

Žemaitienė, Vilma 22 June 2006 (has links)
Since psychological adaptation to knowledge that child suffers autism is multi-element process, its different features were estimated. Among them: reaction of mothers to a knowledge, relations within family, mothers concern about the future of her child, excessive expression of care of the child, need for help. Also the quality of life of mothers raising child with the autism was examined. During the investigation, a questionnaire prepared by L.Čečkauskienės and G.Gintilienės (1996) “Questionnaire on the impact of diagnosed permanent child disease to parents” was used. It was disseminated among mothers growing. Also questionnaire created by M.B. Frish (1994) “Questionnaire on quality of life”, which was disseminated among mothers growing children suffering from autism and mothers growing healthy children, was used. It was proved, that mothers after the knowledge about autism diagnosis to their child, feel very embarrassed, deny such diagnosis, they are worrying about the future of their child. Results of investigation also shows, that relation within the family also are changing. Results of investigations on quality of life points out that for the quality of life for both, mothers growing children suffering from autism and mothers growing healthy ones, children, household, goals and worth are important. However, only mothers raising healthy children, express satisfaction about children and households. Mothers growing children suffering from autism, show their satisfaction to... [to full text]
7

Pensijinio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės tyrimas Vilniaus mieste / Investigation of the quality of life of retired people in vilnius city

Miglinė, Vilma 09 July 2011 (has links)
Įvadas. Visuomenės senėjimas yra viena iš svarbiausių XXI-ojo amžiaus problemų. Prognozuojama, kad iki 2050-ųjų metų gimstamumas Europoje didės nežymiai, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė ilgės, tad senyvo amžiaus žmonių neišvengiamai daugės. Senų žmonių sveikatos išsaugojimas ir funkcinio savarankiškumo išlaikymas iškeliamas kaip vienas pagrindinių uždavinių visam Europos regionui. Gyventojų senėjimo tendencijos stebimos ir Lietuvoje. Todėl svarbu užtikrinti pensijinio amžiaus žmonių geresnę gyvenimo kokybę, sveikesnę senatvę. Literatūroje rašoma, kad gyvenimo kokybę įtakoja daugelis veiksnių. Tačiau pagrindiniais laikoma sveikata bei materialinis gerbūvis. Tikslas. Ištirti Vilniaus miesto pensijinio amžiaus gyventojų gyvenimo kokybę. Uždaviniai: 1. Ištirti pensijinio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę. 2. Nustatyti kokie veiksniai labiausiai įtakoja pensijinio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę. Metodas. Tyrimas atliktas Vilniuje. Gyvenimo kokybė buvo tiriama naudojant adaptuotą PSO – 100 (WHOQOL – 100) klausimyną. Buvo apklausti 406 pensijinio amžiaus respondentai. Imtis formuota atsitiktinės atrankos būdu. Skaičiavimai atlikti naudojant MS Office EXCEL ir SPSS programų paketus. Rezultatai. Sveikų asmenų gyvenimo kokybė geresnė, nei sergančiųjų (p=0,000). Gyvenančių su antrąja puse respondentų gyvenimo kokybė buvo geresnė, nei vienišų (p=0,012). Dirbančių pensininkų gyvenimo kokybės rodikliai taip pat geresni, nei nedirbančiųjų (p=0,028). Lyginant rodiklius tarp skirtingo... [toliau žr. visą tekstą] / Background. Public aging ir one of the most important problem in XXI century. It is prognosticating, that birthrate in Europe will be increasing until 2050 marginally, the avarage life-expecting resistence will be increasing. So the number of elderly people will be definately increasing. Depreservation of health of elderly people and the support of their functional independency is regarded as one of the most important goal for the whole European region. The tendency of population aging is observed also in Lithuania. This is why is so important to secure the quality of life of retired people. It is writting in the literature, that quality of life is influenced by many factors. However main of them are health and economic wellbeing. Objective. To investigate the quality of life of elderly people in Vilnius city. Goals: 1. To investigate the quality of life of retired people. 2. To identify which factors influence the quality of life of retired people. Methods. The investigation was done in Vilnius city. Quality of life was investigated by adopted WHOQOL-100 questionnaire. There were 406 retired people investigated. The subjects were included in to the investigation randomly. The statistical calculations were performed by using MS Office EXCEL and SPSS programs. Results. Quality of life was better of healthy people, compared to sick people (p=0,000). Those, who were married, had better quality of life compared to singles (p=0,012). Working retired people had better quality of... [to full text]
8

Paliatyvioji pagalba ir eutanazija: skirtingų požiūrių tyrimas / Palliative care and euthanasia: research from different perspectives

Šimulevič, Kristina 26 June 2014 (has links)
Kristina Šimulevič (darbo vadovas Marija Rubaževičienė). PALIATYVIOJI PAGALBA IR EUTANAZIJA: SKIRTINGŲ POŽIŪRIŲ TYRIMAS. Magistro darbas. V.: VU Socialinio darbo katedra, 2009. 87 p. Kalbant apie nepagydomai sergančius ir mirštančius pacientus didžiausias medikų, slaugytojų, socialinių darbuotojų kitų specialistų dėmesys skiriamas tokių žmonių skausmo ar kitų simptomų šalinimui ir tikslas ne visada yra pasiekiamas, kadangi sunku užtikrinti kokybišką pagalbą. Lietuvoje yra spraga teikiant paliatyviąją pagalbą. Ši pagalba yra teisiškai reglamentuota, bet praktiškai iškyla dar daug klausimų ir neišspręstų problemų, teikiant ir organizuojant paliatyviosios pagalbos paslaugas. Dėl šios priežasties daugėja palaikančių eutanazijos reikalingumą, susidūrus su nepagydomai sergančiųjų žmonių problemomis ir skausmu. Šio darbo tikslas - atlikti teorinę analizę ir ištirti skirtingus požiūrius į paliatyviąją pagalbą ir eutanaziją. Tyrime buvo panaudotas ekspertų kokybinio tyrimo metodas Tyrime dalyvavo penki respondentai: Tyrimui buvo pasirinkti kompetentingi respondentai, turintys patirties paliatyviosios pagalbos taikyme, dalyvaujantis įstatyminės bazės kūrime bei žinantys artimųjų ir ne tik, sunkių išgyvenimų aspektus: Sveikatos apsaugos ministerijos specialistė, paliatyviosios terapijos gydytojas, kunigas, socialinė darbuotoja, bei moteris, slaugiusi ketvirta vėžio stadija sirgusį vyrą. Tyrimo rezultatai parodė, kad teikiant ir plėtojant paliatyviąją pagalbą, gerinama asmens gyvenimo... [toliau žr. visą tekstą] / Kristina Šimulevič (Master‘s paper supervisor Marija Rubaževičienė). PALLIATIVE CARE AND EUTHANASIE: RESEARCH FROM DIFFERENT PERSPECTIVES. Master‘s paper. V.: Vilnius University, Department of Social Work, 2009. 87 p. The biggest attention of doctors, nurses, social workers and other specialists to incurable and dying people is paying in order to eliminate the pain and other symptoms. The purpose has not been always achieved because it is difficult to guarantee the quality of help. This care is regulated by law but practically there are a lot of questions and unsolved problems. For this reason the number of people who support the idea of using euthanasia is increasing. The objective of this final work is theoretical analyses and scientific research in different attitudes to palliative care and euthanasia. There was used the experts qualitative research method in this work. There were five participants who have already had experience in palliative care in this research. The participants have taken part in legislative power and they have been very familiar with the incurable and dying people. There were the specialist from Health care ministry, the doctor of the palliative therapy, the priest, the social worker and the woman who had nursed her fourth stage of cancer husband. The results of research have showed the fact that using and developing palliative care improve the quality of person’s life and it is possible to meet the death with the dignity and without any pain. The... [to full text]
9

Šiaulių universiteto studentų kaklinės stuburo dalies funkcijos, skausmo ir gyvenimo kokybės vertinimas / The university of siauliai students cervical spine function of pain and quality of life assessment

Ivanavičiūtė, Monika 25 February 2014 (has links)
Bakalauro darbe analizuojami Šiaulių universiteto studentų kaklinės stuburo dalies funkcijos skausmo, judesių amplitudžių, laikysenos ir gyvenimo kokybės vertinimo rodikliai. / Bachelor thesis analyzes Siauliai University students cervical spine function of pain, movement amplitude, posture and quality of life assessment indicators.
10

Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybės įvertinimas / Evaluation of life quality of patients with type 2 diabetes

Zaborovskytė, Aliona 23 June 2014 (has links)
SANTRAUKA Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas Reabilitacijos, sporto medicinos ir slaugos institutas Slaugos magistrantūros programa SERGANČIŲJŲ 2 TIPO CUKRINIU DIABETU GYVENIMO KOKYBĖS ĮVERTINIMAS Slaugos magistro baigiamasis darbas Darbo autorė: Aliona Zaborovskytė Darbo vadovė: prof. habil..dr. Danutė Kalibatienė Vilnius, 2008 m. Pagrindinės sąvokos: 2 tipo cukrinis diabetas, gyvenimo kokybė, SF-36 klausimynas. Tyrimo tikslas. Įvertinti 2 tipo sergančiųjų cukriniu diabetu gyvenimo kokybę. Tyrimo uždaviniai. Ištirti ir palyginti grupės sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybės skirtumus, atsižvelgiant į tiriamųjų lytį, amžių ir kūno masės indeksą. Įvertinti grupės sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į socialinius veiksnius. Įvertinti grupės sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į cukrinio diabeto komplikacijas. Tyrimo populiacija. Tyrime dalyvavo 196 asmenys, sergantys 2 tipo cukriniu diabetu. 67 vyrai (34,2 proc.) ir 129 moterys (65,8 proc.), kurių amžius buvo nuo 41 iki 77 metų (vidurkis – 60,5 ± 8,1 m.). Pacientai gydėsi Vilniaus miesto ligoninėse ir poliklinikose. Tyrimo metodai. Atliktas epidemiologinis tyrimas pritaikant anoniminės apklausos metodą. Analizuoti sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu pacientų gyvenimo kokybės skirtumai, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip lytis, amžius, KMI, socialinius veiksnius, diabeto trukmę, ligos kontrolę, diabeto gydymą, šeimos sergamumą cukriniu... [toliau žr. visą tekstą] / SUMMARY Vilnius University Faculty of Medicine Institute of Rehabilitation, Sport Medicine and Nursing Master’s degree Nursing Programme EVALUATION OF LIFE QUALITY OF PATIENS WITH TYPE 2 DIABETES Master’s degree final scientific research work Author of the master’s degree scientific research work: Aliona Zaborovskytė Head of the master’s degree scientific research work: prof. Danutė Kalibatienė Vilnius, 2008 Keywords: type 2 diabetes, quality of life, SF-36 questionnaire. The aim of research was to evaluate quality of life patients who has type 2 diabetes. The main tasks were to analyse and compare differences of quality of life patients with type 2 diabetes, considering their gender, age and the body mass index. To evaluate quality of life patients with type 2 diabetes considering social factors. To evaluate quality of life of patients with type 2 diabetes considering complications of diabetes. Population of research. This study focused on 196 subjects with Type 2 Diabetes between the age of 41 and 77 years-old (average 60,5 ± 8,1 year). They were recruited from Vilniaus hospitals and an Out patient Clinic. The distribution consisted of 67 males and 129 females. Methods. There was used epidemiologic research of prevalence method. A questionnaire was administered to determine and access specific demographic characteristics including the type and duration of onset of diabetes, prescribed treatments, complications, social factors and other relevant data. Short-Form Health... [to full text]

Page generated in 0.056 seconds