• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 158
 • 11
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 182
 • 116
 • 102
 • 61
 • 57
 • 41
 • 41
 • 25
 • 20
 • 20
 • 19
 • 19
 • 19
 • 16
 • 16
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

The colour of disease : syphilis and racism in South Africa

Jochelson, Karen Jane January 1993 (has links)
No description available.
2

Oplanerade VD-byten och dess effekt på omsättningshastigheten av VD:ar / Forced CEO turnover and their effect on the CEO turnover rate

Lundmark, Erik, Nachtweij, Jakob January 2017 (has links)
Bakgrund: Oplanerade VD-byten har kommit att bli ett allt mer omdiskuterat ämne under de senaste åren. Det sägs att VD-karusellen snurrar i en snabbare takt och att omsättningshastigheten av VD:ar ökat under de senaste åren. Men vilka anledningar påverkar ett oplanerat VD-byte och är det oplanerade VD-byten som driver upp den generella omsättningshastigheten av VD:ar i Sverige? Syfte: Att förklara om och i så fall varför oplanerade VD-byten sker samt undersöka vilken effekt oplanerade VD-byten har på omsättningshastigheten av VD:ar. Metod: Uppsatsen antar en deduktiv forskningsansats och har sin teoretiska utgångspunkt i agentteorin för att förklara den förstärkta kontrollsituation som uppstår hos ägare och styrelse när VD inte presterar mot förväntningar eller kommer i konflikt med styrelsen. Hypoteser har utformats och testats i en kvantitativ undersökning med data för åren 2000, 2005, 2010 och 2015. Slutsatser: Resultatet av denna studie kan inte förutsäga vilka anledningar som påverkar ett oplanerat VD-byte i Sverige. Det studien däremot kan visa är att oplanerade VD-byten står för en högre andel av den generella omsättningshastigheten av VD:ar än vad de gjort tidigare. Det innebär att oplanerade VD-byten har ökat men att det inte finns någon förklaring till varför. / Background: Forced CEO turnovers have become an increasingly discussed topic in recent years. It is discussed that the CEO carousel is spinning at a faster pace than before and that the CEO turnover rate has increased in recent years. But what causes a forced CEO turnover, what reasons are behind these and are these forced CEO turnovers affecting the overall turnover rate of Swedish CEOs? Purpose: To explain if and why forced CEO turnovers take place and as well study the effect that forced CEO turnovers has on the overall turnover rate of CEOs. Method: This paper assumes a deductible research approach and has its theoretical foundation in the agency theory to explain the control situation that arises from owners and board of directors when the CEO does not perform against expectation or if a conflict arises with the board. Hypotheses have been designed and tested in a quantitative study with data for 2000, 2005, 2010 and 2015. Conclusions: The results of this study cannot predict what reasons affecting forced CEO turnover in Sweden. However, the study can show that forced CEO turnovers represent a higher part of the overall turnover rate of CEOs than they did before. This means that forced CEO turnovers have increased but that there is no explanation as to why.
3

VD på dubbla stolar : Har vd:ns inblandning i styrelsen någon påverkan på användandet av earnings management?

Lindström, Jonas, Enache, Andrei January 2011 (has links)
Bakgrund och problem: Årsredovisningar har till syfte att redovisa information om företagets finansiella situation. Om det finns felaktigheter i denna information påverkar det företagets intressenter. Idag finns det möjligheter för vd:n att påverka resultatet via olika tekniker i den riktning som han/hon anser är lämplig.  Det kan finnas olika anledningar bakom dessa aktioner och en som uppmärksammats är att vd:ns relation till styrelsen kan ha inverkan på användandet av earnings management. I denna studie har vår avsikt varit att undersöka om det finns något samband i användandet av earnings management och vd:ns inblandning i styrelsen. Syfte: Syftet är att undersöka om earnings management förekommer i större omfattning i företag där vd:n är invald i styrelsen än företag där vd:n inte är med i styrelsen Metod: Studien har använts sig av en kvantitativ forskningsstrategi, där utgångspunkten har varit en deduktiv forskningsansats. I insamlandet av data har vi använt oss av en metod som heter innehållsanalys. Studiens undersökningsdesign har varit longitudinell design Resultat och slutsats: Studien visade att det inte finns något samband mellan större användning av earnings management och vd:ns inblandning i styrelsen. Vi valde att diskutera detta resultat med utgångspunkt i agent- och stewardshipteorin om hur förhållanden mellan styrelse och vd kans se ut. Förslag till fortsatt forskning: Intressanta aspekter att fortsätta forska om är att få en förståelse bakom till varför olika vd:s agerar som de gör, och på så sätt få fler svar inom ämnet. Även att utöka denna studie i liknande former för att få svar på frågan i andra segment.
4

Geologie der Kreide und Molasse in der Umgebung von Grandson (Kt. Waadt) /

Bertschy, René. January 1900 (has links)
Diss. Phil.-Naturw. Bern. / SA aus: Eclogae geologicae Helvetiae. - Vol.51,Nr.2(1958).
5

VD-ersättningar i svenska noterade bolag : Ålderns påverkan på form av ersättning med fokus på rörlig ersättning samt pension

Askmark, Andreas, Holmbom, Peter January 2013 (has links)
Vi presenterar i denna uppsats en undersökning av ersättningsformer till VD:ar i svenska publika bolag under perioden 2001-2010. Detta sker då det funnits en debatt som kretsat kring VD:ars ersättningar vilket dock inte lett till mer förståelse för hur ersättningarna sätts. Av denna anledning har vi insett att mer forskning kring hur ersättningar sätts för VD:ar är nödvändig för att öka förståelsen. Mot bakgrund av tidigare internationell forskning har vi studerat om samband föreligger mellan VD-ålder, bolagens ekonomiska ställning och typ av ersättning. Detta görs då vi inte kunnat finna någon liknande forskning gjord på företag i Sverige. Vi har utgått från Hambrick och Fukutomis (1991) åldersteori för att förklara varför ålder kan vara en faktor bakom VD-ersättningar samt Jensen och Mecklings (1976) agentteori för att förklara varför ersättningar finns. Vi har använt oss av 2099 observationer från börsbolagens årsredovisningar och analyserat dessa med hjälp av regressionsanalyser på ett flertal egen gjorda modeller. Vår undersökning visar på att samband föreligger mellan den andel som pensionen utgör av ersättningen och VD:s ålder. Undersökning visar att ett likande samband inte råder mellan ålder och rörlig ersättning. Samband föreligger istället mellan rörlig ersättning och företagens marknadsvärde. Undersökningen visar även att snittskillnader mellan rörlig ersättning och pension mildras i företag med hög skuldsättning och låga resultat.
6

Förväntningsgapet : Hellre tiga än illa tala.

Ernér, Sandra, Evaldsson, Anna, Rosvall, Emelie January 2015 (has links)
Problem: The expectation gap can be described as an imbalance in the relationship between the accountant and the stakeholders. The gap can emerge when the ideas of what is right and what is wrong are separate from the accountant and the stakeholders of the accountant. It is one of the most talked about subjects within auditing, due to the long existence of expectations gaps, which is increasing gradually. There is no doubt that a gap of expectations exist, as well as the experience of different gaps of expectations amongst the stakeholders of the accountant. The accountants may be viewed as a security for the stakeholders as they review the company from a critical point of view. A stakeholder who is in need of areview is the creditor, because he/she only have the assets of the company as collateral security. Anotherstakeholder who is in need of an accountant is the Vice President of a company because he/she, through auditing material, receives a firmer ground to stand on when it comes to decision-making. This creates a problem when different stakeholders use information in different ways, which in turn creates difficulties for the accountant when it comes to satisfying all the parties involved.Purpose: This study aims to create an understanding of the gap of expectations when it comes to accountants, creditors and the Vice President. Our study will contribute with important influences in the area of how accountants, creditors and the Vice President describes the gap of expectations, and we can therefore present a development of the knowledge in the area of the gap of expectations.Method:To fulfill our purpose with the study we have used a abductive method. Through semi-structured interviews we have gathered empirics from four different accountants, four Vice Presidents and five creditors. Conclusions:We have found that the stakeholders do not experience a gap of expectation. We can state that the number one reason for the existence of the gap of expectations is due to ignorance when it comes to the distribution of the responsibilities at the point of irregularity. This study has led us to the statement that most of the stakeholders do not want to acknowledge the gap of expectations. Further more we state that there are difficulties in handling the gap of expectations due to the fact that the accountant and the stakeholders had a difference of opinion when it came to handling the gap and why it arose. One interesting aspect is that in every group of respondents, there were disagreements when it came to answering the question about who was responsible for the gap, and we established this is a main reason for the gap of expectations.
7

VD-ordet i fokus : VD:s och investerares perspektiv på VD-ordet / The CEO-letter in focus : CEOs' and investors' perspective on the CEO-letter

Viktorsson, Milton, Dunsjö, Marie January 2018 (has links)
VD-ordet i noterade företags årsredovisningar har utvecklats till en av de delar som läses allra mest och som ofta anses ha en stor betydelse för företagets intressenter. Vad syftet med VD-ordet är och hur processen går till är dock tidigare studier oeniga om, likväl hur texten uppfattas hos intressenter. Genom att inta VD:s och investerares perspektiv kan luckan som tidigare forskning lämnat fyllas och därigenom öka förståelsen kring VD-ordet. Syftet med studien är att utifrån VD:s perspektiv bidra med kunskap kring innehållet i och processen bakom VD-ordet, samt tillföra en förståelse om hur dessa delar uppfattas av investerare. För att uppnå syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med sex respondenter på noterade företag samt med fem privata investerare. Studien konkluderar att VD upprättar VD-ordet med syftet att bidra till en helhetsbild av företaget i årsredovisningen genom att sätta siffrorna i sammanhang samt vägleda om framtiden. Det är även en viktig del för att förmedla en positiv bild av företaget. VD-ordets upprättande kan även vara hänförligt till ett legitimitetsperspektiv, eftersom företagen genom VD-orden bemöter de krav som samhället ställer. Vidare är det sällan VD som skriver VD-ordet själv, utan det är en intern medarbetare eller extern byrå som skriver det utifrån VD:s tankar. Investerarna uppfattar VD-ordet som en vägledning till företagets räkenskaper som även möjliggör att skapa en helhetskänsla för företaget samt dess möjligheter att skapa framtida värde. Att VD sällan skriver VD-ordet själv är något som majoriteten av investerarna anser sänker VDordets trovärdighet och vikten de lägger vid texten. / The CEO-letter in listed companies’ annual reports has developed into one of the parts that is most frequently read and which often is considered to have a big impact on companies’ stakeholders. What the purpose is with the CEOletter and how the creating process goes to establish it is something which previous studies is ambiguous about, as well as how investors perceive the text. By examining the CEO and investor perspective this study intends to fill the gap from the previous studies, and thereby enhance the comprehension about the CEO-letter. Thus, the purpose of this study is from a CEO perspective contribute with knowledge about the content and the process of the CEO-letter, as well as bring an understanding about how investors perceive these parts. In order to achieve the purpose, qualitative interviews have been made with six respondents from public companies as well as with five private investors. An important conclusion is that CEO’s publish the CEO-letter with the purpose to contribute to a complete image of the company in the annual report by explaining the numbers and guide about the future. It is moreover an important part to mediate a positive image of the company. The publishing of the CEO-letter can furthermore be attributable to legitimacy reasons, because the companies respond through the CEO-letter to the demands which the society has. It is rarely the CEO himself that writes the CEO-letter, it is rather an internal coworker or an external bureau who writes the text, based on the CEO’s thoughts. The investors perceive the CEO-letter as guidance towards the numbers which also enable them to create an overall feeling about the company and their possibilities to create future value. The fact that the CEO rarely writes the letter is something which the majority of the investors consider to be something that lowers the trustworthiness of the CEO-letter and thereby also the extent which they put on the text.
8

Påverkar vd:ns kön sambandet mellan prestation och avsättningsrisk?

Albin, Sivertsson, Elin, Ullerfors January 2023 (has links)
I dagens samhälle är frågor om jämställdhet ytterst aktuella. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, detta till trots är endast ca 10% av alla vd:ar på publika företag kvinnor. I syfte att studera jämställdheten i de högre företagsskikten från ett nytt perspektiv, undersöks huruvida de kvinnor som väl nått de högre befattningsrollerna utvärderas annorlunda på grund av sitt kön. Det undersöks genom att besvara frågeställningen “Påverkar vd:ns kön sambandet mellan prestation och avsättningsrisk?”. Med ett dataurval från 2013 till 2022 och med kvantitativ metod i form av logistisk regression besvaras frågeställningen. Resultaten visar att vd:ns kön inte påverkar sambandet mellan prestation och avsättningsrisk. Studien finner emellertid att kvinnor löper större risk att bli avsatta enbart av faktumet att de är kvinnor.
9

Vd-bytets påverkan på aktiepriset : en eventstudie

Teerikoski, Risto, Bårdh, Johan January 2016 (has links)
Denna uppsats undersöker hur tillkännagivandet av ett byte av verkställande direktör påverkar bolagets aktiekurs samt vilka bakomliggande faktorer som har en påverkan på denna reaktion. Undersökningen har genomförts med hjälp av en eventstudie där den abnormala avkastningen till följd av 582 vd-byten som skett i aktiebolag  noterade på börsen Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2001 och 2015. Studien finner att vd-bytet inte påverkar aktiekursen i en specifik riktning, samt att variationen mellan de enskilda observationerna är hög. Däremot påvisas signifikanta negativa förändringar i  bolagets aktiekurs vd-byten i de fall där vd blir avskedad, och positiva sådana där vd avgår frivilligt. Investerarna reagerar även positivt på bytet om det finns en ersättare till vd:n vid tillkännagivandet av bytet. Reaktionen för vd-bytet sker oftast på tillkännagivelsedagen, vilket stöder den effektiva marknadshypotesens medelstarka form.
10

VD-byten : Hur påverkas ett företags aktiekurs vid ett tillkännagivande av en ny VD?

Christenson, Rasmus, Jakobsson, Krister January 2006 (has links)
<p>This essay which is an event study aims to examine if an announcement of a CEO exchange actually is course-affecting information. The essay study’s if a variation can be detected in the share price in relation to an announcement of a CEO exchange. The study also aims to examine if the characteristics; age, number of years at the post, and compensation to the CEO effects the share price progress. The study embraces 46 companies from eight different line of business. The companies are registered at the Stockholm stock exchange or the Nordic Growth Market. We have examined the results for all companies altogether and for each line of business.</p>

Page generated in 0.0144 seconds