• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Butiksytans betydelse för upplevelsen : En kvalitativ studie om layout och grupperingars påverkan på kvinnors butiksupplevelser i inredningsbutiker / The importance of store space for the experience : A qualitative study on layout and store allocations' impact on women's in store experiences in interior design stores

Björnberg, Moa, Löfström, Maja January 2019 (has links)
Syfte och Frågeställning Studiens huvudsyfte är att skapa förståelse för hur layout och gruppering i butiksmiljöer, påverkar inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse. För att besvara studiens syfte har följande frågeställning formulerats: Hur påverkar layout och gruppering inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse i fysiska inredningsbutiker där produkter grupperas efter produktkategorier jämfört med där produktkategorier mixas? Metod, Teoretisk referensram och Empiri Studien är kvalitativ med en komparativ forskningsdesign och jämför två fall vilka utgörs av butikerna Hemtex, i Kalmar, och Hjärterum, i Borås. Den teoretiska referensramen utgörs av teorier om butiksmiljö och butiksupplevelser. Teorier om layout och gruppering har även tagits fram som en del av butiksmiljö. Studiens empiri samlades in genom intervjuer av tre kunder till respektive butik samt genom två stycken observationer, av de två butiksmiljöerna. Analys och Slutsatser I analysen diskuteras empiri och teori, där empirin från respektive butik jämförs. Analysen resulterar i studiens slutsatser vilket visar att olika arbetssätt gällande layout och gruppering i inredningsbutiker resulterar i olika butiksupplevelser. En inredningsbutik vars produkter grupperas efter produktkategorier främjar en funktionsfokuserad butiksupplevelse med dess funktionalitet men begränsade utrymme för inspiration. För en positiv upplevelse lämpar sig arbetssättet därmed bäst vid en målinriktad aktivitet. Vidare visar studien att mixade produktkategorier främjar en inspirationsfokuserad upplevelse med mer utrymme för inspiration men med sämre navigering, för en positiv upplevelse krävs därför mer av personalen vid en målinriktad aktivitet men lämpar sig väl för en fritidsorienterad aktivitet. / Purpose and Research question The main purpose of this study is to create understanding about how layout and space allocation, as aspects of store environments, affect the in-store customer experience (ISCX) of women interested in interior design. A question has been framed to fulfill the purpose of the study: How do layout and space allocation affect the ISCXof women interested in interior design where product are grouped by product categories compared with where product categories are mixed Method, Theoretical frame of reference and Empiricism The study is qualitative with a comparative research design that compares two cases that consist of the two stores Hemtex in Kalmar and Hjärterum in Borås. The theoretical frame of reference consists of theories about store environment and ISCX. These theories has been supplemented with theories about layout and space allocation, as a part of the store environment. The empiricism was gathered by interviews of three customers from each store and by two observations of the two store environments.  Analysis and Conclusions The analysis discuss the empiricism with the theories by comparing the empiricism of each store. The analysis is resulting in the study’s conclusions which show that different ways of working with layout and space allocations in interior design stores result in different ISCX. An interior design store with products grouped by product categories promotes a functional focused ISCX with its functionality but limited space for inspiration. The strategy is therefore most suitable for a targeted activity, for a positive experience. Further the study indicates that mixed product categories promotes an inspiring focused ISCX with more space for inspiration but less navigation, it is therefore most suitable for a leisure activity for a positive experience.
2

Blippa dig till en sömlös handel! : En experimentell studie om hur digital teknik i den fysiska butiken höjer butiksupplevelsen / Tap your way to seamless commerce! : An experimental study on how digital technology in the physical store increases the store experience

Eklund, Emelie, Diliwi, Aweza Midia January 2019 (has links)
Bakgrund och problemdiskussion: Det råder en allmän oro rörande den fysiska butikens framtid. Ett paradigmskifte inom detaljhandeln innebär att den fysiska butiken, för att upprätthålla effektiva och lönsamma affärer, inte längre kan förlita sig på historiskt framgångsrika affärsmodeller och praxis. Istället anses teknik tillsammans med exceptionell service vara två av de viktigaste strategiska faktorerna, vilka kan komma att rädda den fysiska butikens existens. De företag som framgångsrikt lyckas konkurrera via tekniskt levererad service, kommer också långsiktigt att möta efterfrågan hos den digitala kunden. Syfte: Denna masteruppsats syftar till att undersöka vilken effekt som integrering av digitala tekniker i fysisk butik har på kundens upplevelse av butik. Studien ämnar även undersöka vilka faktorer som påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och digital teknik. Metod: Syftet uppfylls genom att studera en faktisk butik, där en digital teknik, Near Field Communication (NFC), integrerats. Studien är i den bemärkelsen en fallstudie. Vidare har en experimentell forskningsdesign av kvalitativ karaktär anammats, där den empiriska datan huvudsakligen grundar sig i semistrukturerade konsumentintervjuer. Slutsats: En stor majoritet av respondenterna ansåg att den testade tekniken kunde få dem att handla i fysisk butik oftare. Följaktligen påvisar integrering av digital teknik i fysisk butik en positiv effekt på kundens upplevelse av butik, där integrering och användning av NFC-tekniken möjliggör en höjning av kundens upplevelse. Resultatet påvisar vidare att faktorer som flexibilitet, effektivitet, tillgänglighet, valmöjligheter, bekvämlighet, upplevd tid och energi samt generationstillhörighet påverkar förhållandet mellan kundens upplevelse av butik och digital teknik. / Background and problem discussion: There is a general concern about the future of the physical store. A paradigm shift in retail means that the physical store, in order to maintain efficient and profitable business, can no longer rely on historically successful business models and practices. Instead, technology together with exceptional service is considered to be two of the most important strategic factors, which may save the physical store's existence. Purpose: This master thesis aims to investigate the effect that integration of digital technologies in the physical store have on the customer’s experience of the store. The study also aims to investigate which factors affect the relationship between the customer's experience of the store and digital technology. Method: The purpose is fulfilled by studying one actual store, where one digital technology, Near Field Communication (NFC), has been integrated. In this sense, the study is a case study. Furthermore, an experimental research design of a qualitative nature has been adopted, where the empirical data is mainly based on semi-structured consumer interviews. Conclusion: A large majority of respondents felt that the tested technology could make them shop in a physical store more often. Consequently, the integration of digital technology into the physical store demonstrates a positive effect on the customer's experience of the store, where integration and use of the NFC technology enables an increase in the customer's experience. The result also shows that factors such as flexibility, efficiency, availability, IV choice, convenience, perceived time and energy and generation affiliation affect the relationship between the customer's experience and digital technology.

Page generated in 0.059 seconds