• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Anàlisi de les plantes i de la fauna vertebrada a la vall de Furiosos (Montnegre, Serralada Litoral Catalana)

Salvà Catarineu, Montserrat 19 July 2000 (has links)
. L'objectiu principal de la tesi és analitzar la biodiversitat i riquesa d'espècies i demostrar la relació entre la fauna, la vegetació i l'home a la vall de Fuirosos, així com relacionar els elements biòtics amb els factors litològics, geomorfològics, climàtics, edàfics i antròpics. Des d'un punt de vista metodològic, es va pretendre posar en pràctica un mètode d'estudi corològic i cartogràfic de la flora vascular i de la fauna vertebrada. També es van dissenyar diferents mètodes de mostreig per a l'obtenció de dades estadísticament comparable. La recerca es va desenvolupar al massís del Montnegre, a la serralada Litoral Catalana. L'àrea és de 48 km², situada 41º39' de latitud nord i 2º33' de longitud est. Aquesta zona inclou tota la vall de la riera de Fuirosos i quatre valls més petites que li són veïnes. L'àrea d'estudi està situada entre tres comarques: el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. Els municipis on es treballa són Sant Celoni, Fogars de Tordera, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol i Tordera. Gairebé tota la zona és dins el Parc Natural del Montnegre i el Corredor i està protegida pel Pla Especial de Protecció (1989).La vall de la riera de Fuirosos és una de les més característiques del vessant vallesà del Montnegre, les seves aigües tributen a la Tordera, que desemboca a la Mediterrània, entre les poblacions de Blanes i Malgrat. Aquesta riera esdevé interessant perquè gairebé porta aigua tot l'any, els mesos d'estiu queda seca menys en el curs superior. Els anys de gran sequera l'aigua es manté als embassaments i en els trams anteriors a aquest. Fuirosos es troba en els dominis de vegetació de la sureda, de l'alzinar i de les rouredes. Però a la zona investigada també trobem plantacions de pins i d'eucaliptus que fan evident una explotació forestal més o menys intensa. La presència d'espècies espontànies mediterrànies, eurosiberianes i d'espècies indicadores de l'estat de la vall -bioindicadores- fan de la vall un punt idoni per posar en pràctica un mètode de treball biogeogràfic on s'integri la vegetació i la fauna vertebrada. Les aportacions principals de la tesi han estat, en primer lloc, reconèixer quins són els factors físics i humans que intervenen en la distribució de la vegetació i de la fauna. En segon lloc, l'elaboració d'un catàleg de flora i de fauna de la vall de Fuirosos: sobretot a partir d'un treball de camp sistemàtic. En tercer lloc, s'aporta la cartografia corològica de les plantes vasculars i de la fauna vertebrada més significativa, amb base UTM d'1 km de costat. S'ha demostrat que són els quadrats UTM de la carena del Montnegre, on el relleu presenta les seves màximes pendents, on es donen els nivells més baixos de biodiversitat i de riquesa. A la carena dominen les rouredes i les castanyedes, ambdós boscos caducifolis afavorits i la majoria aprofitats per l'home, per treure la fusta. En general han estat els quadrats per on circula la riera de Fuirosos i la Tordera els que donen un valors més elevats de riquesa i de diversitat i si tenim en compte que és on hi ha els camps de conreus més grans, també és on es dóna més abundància d'espècies de fauna vertebrada. / . The main aim of the thesis is focused in the biodiversity and the species richness and in the relationship between fauna, vegetation and man in the Fuirosos valley.The research was undertaken in the Montnegre massif, in the Coastal Catalan Ranges in Barcelona province, Spain. The study area is 48 km², located at 41º39' North and 2º33' East. Almost the entire zone is included inside the Natural Reserve of the Montnegre and Corredor and it is protected by the Special Plan of Protection (1989).The Fuirosos valley is one of the most typical in the "vallesan" area of the Montnegre massif. Its waters drain to the Tordera, which ends at the Mediterranean Sea, between the locations of Blanes and Malgrat. Fuirosos is under the vegetation domains of the cork oaks, evergreen oaks and oaks. However, in the study area there also exist pine and eucalyptuses plantations that make evident more or less intense forest exploitation. The main thesis contributions have been, in first place, to recognize which are the physical and human factors that intervene in the vegetation and fauna distribution. Secondly, the elaboration of a flora and fauna catalogue of the Fuirosos valley: basically obtained from a systematic fieldwork. Thirdly, the chorological cartography of vascular plants and vertebrated fauna most significant, using a 1 km side UTM grid. It has been demonstrated that in the UTM cells that belong to the highest area of the Montnegre, the lowest levels of biodiversity and wealth of flora are found. In this area oaks and the chestnut-trees are dominant, and both are favored non-perennial forests from which man has taken advantage in order to extract wood. In general, they belong to the cells where the Fuirosos River and the Tordera River flow through, which provide higher values of wealth and of flower diversity. Bearing in mind that it is in this area where the largest agricultural fields are found, it is also the cells where the major abundance of vertebrate fauna species are found.
2

Coordenadas geográficas: ser-no-mudo / GEOGRAPHICAL COORDINATES: BE-IN-WORLD

Fabiana Machado Leal 07 February 2011 (has links)
A pesquisa refletiu sobre a questão da localização na Geografia, buscando compreendê-la enquanto um princípio fundamental para esta ciência. Partiu-se assim, de seu entendimento como o ponto de partida para se iniciar uma discussão encabeçada pela Geografia quando se faz a pergunta cardinal onde? Sendo assim, a partir da análise de alguns dos principais autores clássicos do pensamento geográfico, pretendeu compreender a maneira como eles se debruçaram sobre a questão, atentando para a importância que tal princípio assumiu, sobretudo, no contexto de consolidação e sistematização da ciência geográfica. Visando tal intento, a pesquisa dedicou-se então a compreender a importância da corografia e da corologia enquanto elementos definidores de uma epistemologia e de um método para a ciência, principalmente nas vozes de Alfred Hettner e Richard Hartshorne. Assim, da constatação dos autores clássicos, e na contramão do que foi apresentado por eles, foi possível ponderar sobre a possibilidade de se compreender a localização para além do viés quantitativo já consagrado na Geografia, sob influência, especialmente, da Matemática e da Física. Para além da mera constatação de um dado da superfície terrestre, o esforço deste trabalho, caminhou na tentativa de se compreender a localização no discurso geográfico mediante a ideia de que esta é capaz de evidenciar a existência do indivíduo, ordenando seu pensamento, bem como a constituição das representações que ele faz do mundo. Neste sentido, estabeleceu-se um diálogo, por exemplo, com Fredric Jameson e Martin Heidegger, a fim de se assumir definitivamente a localização a partir do que foi apresentado por Elvio Rodrigues Martins (2007). E desta forma, buscou-se fazer, antes de tudo, um resgate da localização como um fundamento da ciência geográfica, pretendendo, pois, dar uma contribuição para a discussão epistemológica desta. / The objective of this study is the location in geography, trying to understand it as a main point for science. The understanding of this location would be the main point to start a discussion led by the geography when the cardinal question where? is asked. In this way, from the analysis of some of the main classic authors who studied the geographic thought, this study intended to understand how they considered this question, focusing on the importance that this principle has taken, above all, in the context of consolidation and systemization in geography. Aiming at this intent, this study was dedicated to understand the importance of chorography and chorology as defining elements of epistemology and method for science, according to Alfred Hettner and Richard Hartshorne. Therefore, from the verification of classic authors, and opposite to what was presented by them, it was possible to consider the possibility of location beyond the quantitative direction already established in geography, under the influence of mathematics and physics. The main focus of this study, beyond the mere verification of data from the earth surface, was the attempt to understand the location in the geographic speech through the idea that it was able to show the existence of the individual, organizing ones thought, as well as the constitution of the world representations one has. In this way, a dialogue was established, for example, with Fredric Jameson and Martin Heidegger, in order to definitely assume location from what was presented by Elvio Rodrigues Martins (2007). And, this way, before anything else, the intention was to rescue the location as a fundament of the geographic science, and to contribute to this epistemological discussion.
3

Coordenadas geográficas: ser-no-mudo / GEOGRAPHICAL COORDINATES: BE-IN-WORLD

Leal, Fabiana Machado 07 February 2011 (has links)
A pesquisa refletiu sobre a questão da localização na Geografia, buscando compreendê-la enquanto um princípio fundamental para esta ciência. Partiu-se assim, de seu entendimento como o ponto de partida para se iniciar uma discussão encabeçada pela Geografia quando se faz a pergunta cardinal onde? Sendo assim, a partir da análise de alguns dos principais autores clássicos do pensamento geográfico, pretendeu compreender a maneira como eles se debruçaram sobre a questão, atentando para a importância que tal princípio assumiu, sobretudo, no contexto de consolidação e sistematização da ciência geográfica. Visando tal intento, a pesquisa dedicou-se então a compreender a importância da corografia e da corologia enquanto elementos definidores de uma epistemologia e de um método para a ciência, principalmente nas vozes de Alfred Hettner e Richard Hartshorne. Assim, da constatação dos autores clássicos, e na contramão do que foi apresentado por eles, foi possível ponderar sobre a possibilidade de se compreender a localização para além do viés quantitativo já consagrado na Geografia, sob influência, especialmente, da Matemática e da Física. Para além da mera constatação de um dado da superfície terrestre, o esforço deste trabalho, caminhou na tentativa de se compreender a localização no discurso geográfico mediante a ideia de que esta é capaz de evidenciar a existência do indivíduo, ordenando seu pensamento, bem como a constituição das representações que ele faz do mundo. Neste sentido, estabeleceu-se um diálogo, por exemplo, com Fredric Jameson e Martin Heidegger, a fim de se assumir definitivamente a localização a partir do que foi apresentado por Elvio Rodrigues Martins (2007). E desta forma, buscou-se fazer, antes de tudo, um resgate da localização como um fundamento da ciência geográfica, pretendendo, pois, dar uma contribuição para a discussão epistemológica desta. / The objective of this study is the location in geography, trying to understand it as a main point for science. The understanding of this location would be the main point to start a discussion led by the geography when the cardinal question where? is asked. In this way, from the analysis of some of the main classic authors who studied the geographic thought, this study intended to understand how they considered this question, focusing on the importance that this principle has taken, above all, in the context of consolidation and systemization in geography. Aiming at this intent, this study was dedicated to understand the importance of chorography and chorology as defining elements of epistemology and method for science, according to Alfred Hettner and Richard Hartshorne. Therefore, from the verification of classic authors, and opposite to what was presented by them, it was possible to consider the possibility of location beyond the quantitative direction already established in geography, under the influence of mathematics and physics. The main focus of this study, beyond the mere verification of data from the earth surface, was the attempt to understand the location in the geographic speech through the idea that it was able to show the existence of the individual, organizing ones thought, as well as the constitution of the world representations one has. In this way, a dialogue was established, for example, with Fredric Jameson and Martin Heidegger, in order to definitely assume location from what was presented by Elvio Rodrigues Martins (2007). And, this way, before anything else, the intention was to rescue the location as a fundament of the geographic science, and to contribute to this epistemological discussion.
4

El gènere Kallymenia (Kallymeniaceae, Rhodophyta) a la Península Ibèrica i Illes Balears

Vergés Guirado, Alba 07 March 2002 (has links)
L'objectiu d'aquest treball ha estat l'estudi del gènere Kallymenia a la Península Ibèrica i a lesIlles Balears, el qual es troba representat per les espècies següents: K. reniformis (Turner) J.Agardh, K. feldmannii Codomier, K. lacerata Feldmann, K. requienii (J. Agardh) J. Agardh, K.patens (J. Agardh) P.G. Parkinson i K. spathulata (J. Agardh) P.G. Parkinson.En aquesta monografia es descriuen les principals característiques morfològiques i vegetatives itambé els tetrasporangis de totes les espècies de la Península Ibèrica i de les Illes Balears. Tambées descriuen les estructures reproductores i els estadis de postfertilització de totes, excepte de K. patens i K. spathulata, espècies més rares que les altres i per a les quals no hem pogut aportaraquesta informació. Les dades s'acompanyen amb una iconografia original a base de dibuixos ifotografies i amb una clau de determinació pels tàxons estudiats. També es detalla la corologiade les diferents espècies, el seu hàbitat i la seva fenologia.

Page generated in 0.0508 seconds