• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

"Okej, hur ska jag anpassa den här uppgiften så vi får något gjort?" : En kvalitativ studie om lärares tankar om elevers motivation.

Axnér, Ewa January 2018 (has links)
The purpose of this study is to examine, both teachers’ attitude towards motivation in school and teachers’ description of how they work with pupils’ motivation. A particular interest is directed towards pupils who have difficulties motivating themselves for their schoolwork. The survey is based on ten qualitative e-mailinterviews with teachers in schoolyear 1-6, all qualified in each subject they teach. The result of the study shows that the teachers find motivation essential for pupils learning and how different strategies are used to motivate their pupils. The strategies used by the teachers largely agree with the theories presented in the theory section, which involves creating participation, context and a sense of competence for pupils learning. Lastly, the results are discussed in relation to the theories described, and for a didactic significance.
2

Lärares och speciallärares arbete med matematikundervisning

Ahlbäck, Jens, Eklund, David January 2023 (has links)
I svensk grundskola är matematik det ämne där flest elever går ut årskurs 9 utan ett godkäntbetyg. Den svenska grundskolan behöver bli bättre på att upptäcka och åtgärdaundervisningssituationen för elever som hamnat i matematiksvårigheter samt arbetaförebyggande för elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter.Syftet med studien är att undersöka lärares och speciallärares erfarenheter avmatematikundervisning och hur dessa yrkeskategorier arbetar för att upptäcka elever imatematiksvårigheter samt arbetet för att åtgärda dessa svårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer genomförts.Urvalet av respondenter har varit målstyrt där lärare och speciallärare medmatematikinriktning har tillfrågats. Resultatet visar på vilka sätt lärare och speciallärareupptäcker elever med matematiksvårigheter och hur de arbetar för att både åtgärdasvårigheter samt arbeta främjande för att matematiksvårigheter inte ska uppstå.Denna studie visar på olika sätt att arbeta upptäckande, främjande och åtgärdande för eleversom riskerar att hamna i eller är i matematiksvårigheter.

Page generated in 0.1284 seconds