• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 618
 • 28
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 649
 • 173
 • 135
 • 102
 • 100
 • 95
 • 86
 • 78
 • 65
 • 60
 • 59
 • 59
 • 51
 • 46
 • 45
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kommunikationsmodell mellan platschef och arbetsledare : För att hantera hinder inom interpersonell kommunikation

Bolling, Julia, Hellqvist, My January 2016 (has links)
Purpose: The purpose of this report is to analyze how the communication between a site manager and a supervisor in the construction industry can be developed. Communication is a strong influencing factor for the success of a construction project and an effective communication process results in an increased productivity and decreased failure rates, which saves both time and money. Method: Since this report deals with complex interpersonal conjunctions, a qualitative approach was selected. Individual interviews and observations constitutes the empirical data. Participant observations was implemented to verify that the information collected from the interviews aligned with reality and to strengthen the credibility. A combination of the theoretical framework and collected empirical data resulted in a communication model. Findings: Interpersonal communication is affected by personal characteristics such as prior knowledge and experiences, hindrances that complicates the communication and tools that can be used to bridging communication barriers between the parties. Stress, time pressure, misunderstandings and personality clashes are factors that hinder an effective communication. Tools to use are check questions, reformulation, clear dividing of responsibilities, education, clear directives from the company directorate and to see the coworker as an active communicator instead of a passive receiver. Where the latter is achieved by creating dialogue which creates a feeling of participation and commitment of the employee. The communication between the site manager and the supervisor should be verbal and supported by writing where the writing should be through e-mail since it simplifies the possibility to look back at previous information. Implications: Communication problems between site manager and supervisor depends largely on the fact that the daily working situation on a construction site is stressful, the absence of time for structured communication combined with the majority of the communication between the parties being oral contributes to an ineffective communication process. By working according to the developed model the communication between the site manager and the supervisor can evolve. Suggestions for further research is to examine how the communication model can be implemented in the work at a construction site and what results would derive of it. Limitations: The study is limited to the fact that all interviews were conducted with representatives from the construction section at NCC Jönköping. The level of communication studied is interpersonal communication. The study is generally adaptable to other companies and industries. Keywords: Communication, hindrances, site manager, supervisor / Syfte: Syftet med arbetet är att analysera hur kommunikationen mellan platschef och arbetsledare inom byggbranschen kan utvecklas. Kommunikation är en starkt påverkande faktor för ett byggprojekts framgång och en effektiv kommunikationsprocess leder till att produktiviteten ökar samt att felfrekvenser minskar, vilket sparar både tid och pengar. Metod: Detta arbete behandlar komplexa interpersonella samband varför ett kvalitativt tillvägagångssätt valts. Enskilda intervjuer och observationer utgör empirin. Deltagande observationer genomförs för att kontrollera att den insamlade empirin från intervjuerna överensstämmer med verkligheten samt för att stärka trovärdigheten. En sammanvägning av det teoretiska ramverket och insamlad empiri har resulterat i en kommunikationsmodell. Resultat: Interpersonell kommunikation påverkas av personliga egenskaper som förkunskaper och erfarenheter, hinder som försvårar den interpersonella kommunikationen samt verktyg som kan användas för att överbrygga kommunikationsbarriärer mellan parterna. Stress, tidspress, missförstånd och personlighetskrockar är faktorer som förhindrar en effektiv kommunikation. Verktyg att använda är kontrollfrågor, omformulering, tydlig ansvarsfördelning, utbildning, tydliga direktiv från företagets sida samt att se medarbetaren som en aktiv kommunikatör istället för en passiv mottagare. Det senare uppnås genom skapande av dialog vilket bidrar till en känsla av delaktighet och engagemang hos medarbetaren. Kommunikationen mellan platschef och arbetsledare bör ske muntligt med understöd av skriftlig kommunikation där skriftligheten bör ske genom e-post då det underlättar möjligheten att gå tillbaka till tidigare information. Konsekvenser: Kommunikationsproblem mellan platschef och arbetsledare beror till stor del på att det är en stressig vardag på en byggarbetsplats, där tid saknas för strukturerad kommunikation samt att majoriteten av kommunikationen parterna emellan sker muntligt. Genom att arbeta enligt den framtagna modellen kan kommunikationen mellan platschef och arbetsledare utvecklas. Förslag till vidare forskning är att undersöka hur kommunikationsmodellen kan implementeras i arbetet på en byggarbetsplats och vilka resultat det skulle ge. Begränsningar: Arbetet begränsas av att alla intervjuer genomförts med representanter från avdelningen husbyggnad inom NCC Jönköping. Kommunikationsnivån som studeras är interpersonell kommunikation. Studien är generellt anpassningsbar till andra företag och branscher. Nyckelord: Kommunikation, hinder, arbetsledare, platschef.
2

Skolan och närsamhället : Lärares och närsamhällets syn på samarbete

Johansson, David January 2007 (has links)
<p>Skolans styrdokument ger läraren direktiv att skapa samarbete med närsamhället, bland annat för att annat berika undervisningen och för att förbereda barnen på livet utanför skolan. Tidigare forskning på området styrker detta synsätt och i denna studie undersöks på vilka sätt skola och närsamhälle kan samarbete och vilka hinder som står ivägen. Uppsatsens syfte är att belysa likheter och olikheter i lärarnas och närsamhällets bild av detta och att undersöka varför samarbetena verkställs eller uteblir.</p><p>Efter att de kvalitativa intervjuerna genomförts och materialet bearbetats gick det att jämföra tre lärares åsikter med tre olika samhällsaktörers. Den gemensamma bilden av möjliga samarbeten samstämmer ganska väl hos lärarna och två av aktörerna, hembygdsföreningen och svenska kyrkan, medan samstämmigheten mellan lärarna och den tredje, den lokala Ica-butiken, inte är lika stor. Hinder för samarbete som konsekvent har återkommit i studien är bristen på tid och kommunikation. Både lärare och samhällsaktörer ser kommunikation som centralt för att lyckas.</p>
3

Varför startar inte fler unga företag? : En studie i vilken grad faktorer i samhället utgör hinder för unga i valet att starta företag

Ngene, Sandra, Wilhelmsson, Dennis January 2017 (has links)
I dagens samhälle får småföretagen allt mer fokus där entreprenören blir en viktig aktör. Entreprenören bidrar med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, sociala- och ekonomiska strukturer. Sverige har få entreprenörer sett till resten av världen och den typiska entreprenören utgörs av en man i 35-54 års ålder. Den grupp där det finns minst entreprenörer är bland ungdomar, där bara 3 % av den yngre befolkningen är entreprenörer. Detta trots att flera undersökningar visar att yngre är mer intresserade av att starta företag än äldre individer. I denna studie har det använts enkäter för att undersöka vilka faktorer unga upplever som hindrande för att starta företag. Där ingick faktorer från både individens omgivning och personliga faktorer som individen själv besitter. Enkäterna besvarades av sistaårselever på gymnasiet. Tanken med studien är att öka förståelsen till varför inte fler unga startar företag idag. Resultatet av studien visade att större delen av ungdomarna upplevde de flesta av de undersökta faktorerna som hindrande men i varierande grad. Främst var det den personliga drivkraften och bristen på tid som var de största hindren varför de inte startade företag. Ungdomars omgivning kom däremot längst ner på deras lista över hindrande faktorer, där majoriteten av ungdomarna inte upplevde sin omgivning som speciellt hindrande.
4

Skolan och närsamhället : Lärares och närsamhällets syn på samarbete

Johansson, David January 2007 (has links)
Skolans styrdokument ger läraren direktiv att skapa samarbete med närsamhället, bland annat för att annat berika undervisningen och för att förbereda barnen på livet utanför skolan. Tidigare forskning på området styrker detta synsätt och i denna studie undersöks på vilka sätt skola och närsamhälle kan samarbete och vilka hinder som står ivägen. Uppsatsens syfte är att belysa likheter och olikheter i lärarnas och närsamhällets bild av detta och att undersöka varför samarbetena verkställs eller uteblir. Efter att de kvalitativa intervjuerna genomförts och materialet bearbetats gick det att jämföra tre lärares åsikter med tre olika samhällsaktörers. Den gemensamma bilden av möjliga samarbeten samstämmer ganska väl hos lärarna och två av aktörerna, hembygdsföreningen och svenska kyrkan, medan samstämmigheten mellan lärarna och den tredje, den lokala Ica-butiken, inte är lika stor. Hinder för samarbete som konsekvent har återkommit i studien är bristen på tid och kommunikation. Både lärare och samhällsaktörer ser kommunikation som centralt för att lyckas.
5

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete inom slutenvård : Faktorer som påverkar / Nurse's health promotion work in inpatient care : Factors affecting

Börjesson, Åsa, Göransson, Emelie, Vestberg, Natalie January 2013 (has links)
Ett hälsofrämjande perspektiv ska genomsyra hela hälso- och sjukvården där sjuksköterskan uppmanas att främja patienters hälsa. Trots detta visar studier att arbetssättet inom slutenvården gör det svårt försjuksköterskan att ägna tid åt hälsofrämjande insatser. Syftet med studien var att klargöra sjuksköterskans hälsofrämjande arbete inom slutenvården samt vilka faktorer som påverkar arbetet. En litteraturöversikt gjordes där 12 vetenskapliga artiklar bidrog till ett resultat. I resultatet framkom att majoriteten sjuksköterskor såg hälsofrämjande som en del i deras profession men det framkom även att tvetydighet råder om begreppets innebörd. Stor arbetsbörda och tidsbrist inom slutenvården utgjorde de största hindren för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. För att sjuksköterskan inom slutenvård ska arbeta med hälsofrämjande insatser krävs mer tid, stöttning från ledning och kollegor, vidareutbildning inom området samt tydligare riktlinjer om olika praktiska strategier.
6

Engagerade deltagare har betydelse för samverkan : "Vård- och omsorgscollege- ett utbildningsnätverk mellan arbetsgivare och utbildare"

Ringström, Helena January 2011 (has links)
No description available.
7

Mannens plats i skolan : En studie om manliga pedagoger i skolans tidiga år

Samuelsson, Johan January 2011 (has links)
No description available.
8

Införande av e-handel i småföretag

Patrik, Lundberg, Bergqvist, Johan January 2011 (has links)
Att starta en e-handel kommer inte enbart med fördelar, utan det finns en hel del problem man kommer att stöta på. Det är betydligt omständligare än man tror och är man inte redo för konsekvenserna kan det skada företaget.Uppsatsen handlar om hur småföretag påverkas vid införandet av en e-handel. Målet är att ta fram riktlinjer och ett beslutsunderlag åt företag. Vi har genom användningen av SWOT-analys, omvärldsanalys, litteraturstudier, intervjuer, och jämförelser kommit fram till de problem och möjligheter som uppstår vid införandet av e-handel. Vilka riktlinjer som ska användas och hur en webbsida ska designas vid införandet av e-handel.Analysen är riktad mot bageribranschen och resultatet är generellt.
9

Den viktiga kampen : En kvalitativ intervjustudie kring motiverande respektive hindrande faktorer för viktnedgång / The weighty struggle : A qualitative study about motivating and impeding factors for weight loss

Wold, Caroliine January 2014 (has links)
Övervikt är ett starkt hot mot folkhälsan. Många överviktiga vill minska i vikt, men många lyckas trots det inte med att uppnå den önskade viktnedgången. Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer som upplevs motivera till att gå ner i vikt respektive vilka faktorer som upplevdes hindra att lyckas med den önskade viktnedgången. Sex överviktiga personer intervjuades och delgav sina tankar och erfarenheter om problematiken. Intervjuerna bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det fanns ett flertal faktorer som upplevdes motivera till att minska i vikt respektive hindra att uppnå viktnedgång. Dessa faktorer var i första hand inre faktorer som personens målsättning, resultat av viktminskningsförsök, förväntade effekter av viktnedgång, förhållningssätt, förmåga att övervinna hinder, tron på den egna förmågan att lyckas, upplevd kunskap samt upplevd kontroll över viktutvecklingen. Även yttre faktorer som fysisk hälsa och kapacitet, socialt stöd, socialt liv samt miljö- och omgivningsmässiga faktorer var betydande faktorer som kunde upplevas motivera till att minska i vikt eller hindra framgång i viktminskningen. Slutsatsen utifrån studiens resultat är att det finns en stor komplexitet gällande problematiken att önska minska i vikt samt att lyckas med den önskade viktnedgången.
10

Tematisk undervisning : En studie i hur arbetssättet skiljer sig åt mellan låg- och mellanstadiet / Thematic education : A study in how the working method part between the earlier- and middle stages

Malén, Lisa January 2007 (has links)
<p>Denna uppsats syfte är att undersöka att undersöka om det tematiska arbetssättet skiljer sig åt mellan låg- och mellanstadiet, och om det finns skillnader, undersöka vilka hinder som kan ligga i vägen för det tematiska arbetssättet och om dessa hinder leder till att de elevaktiva arbetssätten minskar.</p><p>För att ta reda på detta har sex pedagoger på två skolor i Mellansverige intervjuats enskilt. Tre av lärarna arbetade på lågstadiet och resterande arbetade på mellanstadiet. Genom dessa intervjuer har jag fått en bild över hur det tematiska arbetssättet skiljer sig åt mellan låg- och mellanstadiet. De skillnader som denna undersökning visade var att man ägnar mer tid åt temaarbete på mellanstadiet, men barnen har inte lika mycket inflytande över innehållet och metoderna som används i det tematiska arbetssättet där. Lärarna på mellanstadiet arbetade mer traditionellt och tyckte det var svårt att släppa taget, och låta eleverna få använda sig av olika metoder i arbetet. De hinder som lärarna såg med att arbeta tematiskt var att det kunde vara problematiskt för de barn som behöver tydlig struktur, samt att arbetssättet är personalkrävande.</p> / <p>The purpose of this essay is to examine how the school’s way of working with thematic education part between the earlier- and middle stages in Swedish compulsory school. If this is the case, the aim is to find out the main obstacles for thematic education and if these obstacles lead to the decrease of student active ways of work.</p><p>To examine this, six teachers have been interviewed. Three of them are working in the earlier stage and the remaining three in the middle stage in two different schools in central Sweden. These interviews have given me an understanding that there are some differences in thematic working method between the earlier and middle stages. The differences showed in this examination are that teachers use more time for thematic work in the middle stage, but the pupils don’t have as much influence on the contents and methods being used. The teachers in the middle stage worked in a more traditional way and found it hard to let go and to let the pupils use different methods in their schoolwork.</p>

Page generated in 0.1067 seconds