• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 68
 • 53
 • 31
 • 21
 • 11
 • 7
 • 5
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 211
 • 132
 • 56
 • 52
 • 40
 • 37
 • 37
 • 32
 • 26
 • 25
 • 24
 • 23
 • 21
 • 20
 • 19
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Der Einsatz der IT zur Unterstützung der Verwaltungsmodernisierung Prozesse mit Anwendung des Business Process Reengineering und Kaizen in der Republik Mosambik /

Langa, Hilário. January 2003 (has links)
Berlin, Techn. Universiẗat, Diss., 2003.
22

Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti / Proposol Lean Manufacturing Products using Kaizen to Ensure the Quality

Bubeníková, Petra January 2015 (has links)
The aim of this thesis is to analyze the current state of the manufacturing process of the company ALFA s.r.o. Moravská Třebová, to submit own suggestions for the introduction of lean production to save time, costs and strengthening of the quality in the company and establish the conditions of implementation, in which is possible to implement specified proposals. The operational objective is also an explanation of benefits that gets the company after implementation of these proposals. The first part gives an overview of lean manufacturing methodologies and with using of selected methods and workflow analysis are determined in the second part the proposals. After their implementation the company can save time, reduce costs and strengthen quality for the customer as a basis for the introduction of lean manufacturing enterprise.
23

Development of the lean manufacturing systems engineering (LMSE) framework

Chang, Yunlung January 2001 (has links)
No description available.
24

Lean Produktion : Krav för implementering av Lean och jämförelse med enverksamhet inom fordonsindustrin

Khosravi, Danial, Ibrahimovic, Senad January 2016 (has links)
Syftet med denna rapport är att förklara grunderna och vilka hjälpmedel och krav du bör följa för att lyckas med en implementering av Lean Production. Vi har valt att jämföra Lean i teorin och hur det speglas i praktiken. Lean Production är en uppgradering av Toyota Production System (TPS) där man följer filosofin och principerna för att sträva efter perfektion. Man kan kort sammanfatta att TPS är ett facit på Toyotas världsberömda arbete inom eliminering av muda och ständiga förbättringar. För att avgränsa detta stora område har vi valt att specificera oss på Lean inom just fordonsindustrin och hur de arbetar. För att få en inblick i hur det kan se ut i produktionen har vi både besökt och gjort en intervju på Johnson Controls. Den teoretiska delen av rapporten har framställts genom litteraturstudier, Högskolan i Borås databassystem, där vi använt oss av vetenskapliga artiklar samt en intervju med chefer på Johnson Controls. Även här har vi valt att begränsa oss till just Automative Experience som tillverkar säteskomponenter. Under rapportens gång har det dragits slutsatser där en av dessa är att kraven för en lyckad Lean-implementering är att få hela organisationen att dra åt samma håll och tro på filosofin där det krävs snabba påvisade resultat av själva implementeringen. För att detta skall vara möjligt krävs exceptionellt ledarskap med kunskap och driva detta pågående projekt utan stopp. För att ständigt konkurrera på marknaden krävs det att Kaizen följs slaviskt så att man inte hamnar efter sina konkurrenter.
25

Produktivita a jej meranie / Productivity and its measuring

Beno, Peter January 2009 (has links)
The aim of the methodological part of the Master's Thesis is to built up theoretical knowledge of total productivity and factor productivity and to define various approaches to productivity growth. The aim of the practical part is to analyse productivity of the company TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. Consequently, the chosen indicators of the company, which are described in the theoretical part, are compared to those of the whole textile and clothing industry. A specific part is focused on the influence of the exchange rate on exporters. The specific conclusions and recommendations to the company management are drawn at the end of the Master's Thesis.
26

Modelo Lean-Green en el proceso de producción dentro de la industria de confecciones textiles de lencería / Lean-Green model in the production process within the garment textile apparel industry

Carbajal Asin, Gary Kent 30 January 2019 (has links)
El sector textil mundial, como se sabe, genera desperdicios a través de todos los procesos productivos, que, por lo general son manejados de manera inadecuada. Las empresas buscan implementar conciencia ambiental para que la producción se realice de manera eficiente y sostenible. Esta situación resulta de mayor impacto en las empresas textiles de menor envergadura, por ejemplo, las MYPES. Por ello, el presente artículo propone la aplicación de la filosofía Lean. Al respecto, se han realizado estudios que demuestran el impulso de esta filosofía al desarrollo Green, obteniendo resultados eficientes para las empresas. El objetivo de este trabajo es proponer un nuevo modelo Lean-Green, el cual está estructurado en seis fases: Fase 0 Formación del pensamiento ambiental, Fase 1 Estabilización de los flujos de valor, Fase 2 Identificación de los aspectos e impactos ambientales, Fase 3 Medir el flujo de valor ambiental, Fase 4 mejora de una corriente continua, Fase 5 mejora continua. La herramienta Lean que se implementará es el KAIZEN y, el modelo se validó en una empresa de confección textil, cuyos resultados implicaron un 25% de aumento en la producción y un 15% en la reducción del impacto ambiental. / As is known, textile industry produce wastes through all the production process that usually are poor handled. Businesses try to implement environmental awareness to make the production efficient and sustainable. This have more impact on small textile businesses like MYPES. Thus, this article propose the application of the Lean philosophy. There have been studies that this philosophy helps to develop the Green with great results for the business. The aim of this article is to propose a new Lean-Green model structured in six steps: Phase 0 create an environmental way of thinking, Phase 1 stabilization of flow values, Phase 2 recognition of environmental aspects and impacts, Phase 3 measure the environmental value flux, Phase 4 improvement of a continuous flow, Phase 5 continuous development. The Lean tool to apply is the Kaizen and the model have been validated on a textile production business. The results of this shows a 25% increase of the production and a 15% decrease of environmental impact. / Tesis
27

Kaizen i praktiken inom Primärvården

Jansson, Malin January 2012 (has links)
The aim of the study was to support the ongoing kaizen work at a medical centre. Two main topics have been addressed in this study: • Find a solution to ensure that the kaizen decisions are followed and will get a strong grip in the organisation. • Support the kaizen process by giving advice on how to structure the meetingsand how the kaizen work could be done more effectively. The study started with a visit to the medical centre to observe the kaizen process and the attitudes among the employees. The employees were asked to fill in a survey about the kaizen work at the centre. The final recommendations given have been based on this and also information gathered from other medical centres which work after the same kaizen principles. The recommendations for the two topics mentioned above mainly suggested a better documentation standard and 5S on the kaizenprocess at the medical centre.
28

Lean i sjukvården- En kvalitativ undersökning om erfarenheter och upplevelser av att arbeta enligt leankonceptet inom hälso- och sjukvård.

Andersson, Desiree, Ohlsson, Annelie January 2013 (has links)
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om leankonceptet och undersöka upplevelser av ett genomfört leanarbete inom hälso- och sjukvård. Frågeställningarna som undersöks är: Varför används leankonceptet på Skånes Universitetssjukhus och hur tillämpas leankonceptet vid universitetssjukhuset? Hur beskriver medarbetarna på en vårdavdelning att de upplever resultatet med att arbeta enligt leankonceptet? Undersökningen har en kvalitativ ansats. Undersökningsgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor och personer med dels ledningsansvar, dels arbetar med support i frågor som rör lean. Med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer erhålls en förståelse för de olika yrkesgruppernas tankar och uppfattningar när det gäller hur deras arbete påverkas av att arbetet vid vårdavdelningen organiseras efter värderingar, principer och verktyg knutna till det modifierade leankonceptet Lean Health Care. Samtliga respondenter upplever att när de arbetar enligt leankonceptet, och då speciellt med ständiga förbättringar (kaizen), blir det dagliga arbetet mer effektivt genom att planeringen underlättas och blivit tydlig för alla. En avgörande faktor till förbättringarna är pulstavlan som också bidragit till att kommunikationen mellan olika yrkeskategorier ökat. Resultatet visar att det finns en stor samsyn mellan respondenterna om att leankonceptet passar väl in för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Respondenterna upplever att det finns vissa hinder för att planera långsiktigt och ett långsiktigt tänkande är en av grundstenarna inom konceptet. Ett exempel på sådana hinder är att förutsättningarna kan ändras genom att verksamheten är politiskt styrd.
29

Organisationens påverkan på förbättringsarbete : En fallstudie av förbättringsarbete och förslagsverksamhet vid Volvo Powertrain

Linnberg, Joakim January 2012 (has links)
This thesis was commissioned by Volvo Powertrain, where manufacturing and assembling of transmissions is performed, which is used in the company's trucks and buses. The thesis has consisted of a case study that intends to study the problem areas in the current proposed activities and continuous improvements in the assembly department in the Volvo Powertrain facility. In the current situation, the proposals that are submitted by the employees suggest mainly minor improvements. The proposals concern for example, labelling of materials boxes and holders for tools, which do not generate any significant profit for the company. Directors and executives want an increased amount of proposals with a more results-oriented type, in terms of reduced costs, time consumption and stops, and improved quality. The company would also deal with the problems that arise when implementing improvements in the production. To analyse the current situation, the work process has been studied, the affected employees have been interviewed and produced documentation has been analysed. The micro-ethnography that has been used in this thesis indicates four specific problem areas: Organization, Operation, Documentation and Motivation. These areas have been considered in the selection of literature to provide a theoretical basis, which justifies the changes that this work calls for. The conclusion of this master thesis is a number of recommended changes in four different areas, Organization, Working process, Motivation and Documentation. Based on these recommendations, the management and organization at Volvo Powertrain got a basis for making decisions based on interviews, observations and theory in a close relationship.
30

Struktur und Dynamik ganzheitlicher Verbesserungsprogramme in der industriellen Fertigung ein systemdynamisches Modell zur nachhaltigen Gestaltung des Wandels in Industrieunternehmen

Salge, Markus January 2008 (has links)
Zugl.: Mannheim, Univ., Diss., 2008

Page generated in 0.0527 seconds