• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 226
 • 20
 • 1
 • Tagged with
 • 247
 • 71
 • 45
 • 32
 • 30
 • 29
 • 26
 • 26
 • 25
 • 24
 • 24
 • 23
 • 23
 • 23
 • 22
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Den mentala korsetten - en kvalitativ uppsats om unga kvinnors förhållande till mat och ätande

Appelqvist, Aleksandra, Sirestam, Linda January 2007 (has links)
Abstract Syftet med föreliggande uppsats är att uppnå förståelse för unga kvinnors relationer till mat och ätande, samt att finna troliga teoretiska förklaringar till detta förhållande. Det empiriska materialet utgår ifrån sex kvalitativa intervjuer med flickor mellan femton och nitton år, samt en kvantitativ undersökning vilken innefattar drygt sextio informanter. Resultatet av det empiriska materialet visar att respondenterna i huvudsak uppfattar mat positivt, men att den samtidigt i varierande utsträckning kan ge upphov till negativa och paradoxala känslor. Att äta ger upphov till känslor av njutning och avkoppling, men kan samtidigt leda till att man känner ånger och skuldkänslor, samt att den egna självuppfattningen påverkas negativt. Respondenterna uppger att den primära motivationen till att avstå ifrån mat med högt innehåll av socker eller fett är att de är rädda för att gå upp i vikt, känna ångest eller få sänkt självrespekt, medan det som motiverar till att äta är att det ger dem känslor av välbehag, samt dämpar känslor av stress eller oro. Respondenterna uppger att de tror att det är mycket vanligt att unga tjejer har ett komplicerat förhållande till mat och ätande, samt att man vill banta för att bli smalare. Slutligen upplever respondenterna att deras förhållande till mat och ätande influeras av media, men att det också påverkas av den kultur som råder i den egna umgängeskretsen
2

Den mentala korsetten - en kvalitativ uppsats om unga kvinnors förhållande till mat och ätande

Appelqvist, Aleksandra, Sirestam, Linda January 2007 (has links)
<p>Abstract</p><p>Syftet med föreliggande uppsats är att uppnå förståelse för unga kvinnors relationer till mat och ätande, samt att finna troliga teoretiska förklaringar till detta förhållande. Det empiriska materialet utgår ifrån sex kvalitativa intervjuer med flickor mellan femton och nitton år, samt en kvantitativ undersökning vilken innefattar drygt sextio informanter. </p><p> Resultatet av det empiriska materialet visar att respondenterna i huvudsak uppfattar mat positivt, men att den samtidigt i varierande utsträckning kan ge upphov till negativa och paradoxala känslor. Att äta ger upphov till känslor av njutning och avkoppling, men kan samtidigt leda till att man känner ånger och skuldkänslor, samt att den egna självuppfattningen påverkas negativt. </p><p> Respondenterna uppger att den primära motivationen till att avstå ifrån mat med högt innehåll av socker eller fett är att de är rädda för att gå upp i vikt, känna ångest eller få sänkt självrespekt, medan det som motiverar till att äta är att det ger dem känslor av välbehag, samt dämpar känslor av stress eller oro. </p><p> Respondenterna uppger att de tror att det är mycket vanligt att unga tjejer har ett komplicerat förhållande till mat och ätande, samt att man vill banta för att bli smalare. Slutligen upplever respondenterna att deras förhållande till mat och ätande influeras av media, men att det också påverkas av den kultur som råder i den egna umgängeskretsen</p>
3

Spegel, spegel på väggen där : Kvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen i samband med Anorexia Nervosa / Mirror, mirror on the wall : Women's perception of the subjective body associated with Anorexia Nervosa

Hautamäki, Louise, Hallström, Elin January 2015 (has links)
Befintlig forskningslitteratur inom humanvetenskapen ger en otillräcklig bild avkvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen. Det är av betydelse attsjuksköterskan ska kunna förstå hur en kvinna med Anorexia Nervosa uppfattar sinsubjektiva kropp inom perspektivet: humanvetenskap, vårdvetenskap, caring ochnursing för en säker och god vård. Syftet med studien var att belysa kvinnorsuppfattning om den subjektiva kroppen i samband med AN. Studien genomfördessom en litteraturstudie där 11 vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet.I resultatet framkom fyra teman: Subjektiv kropp som karikatyr, vämjelig, främmandeoch subjektiv och objektiv värld. Karikatyr var den vanligaste uppfattningen blandkvinnorna som gestaltades i samband med sociala interaktioner, vilket påverkade detdagliga livet negativt. En innovativ tankemodell illustrerades vars innebörd kantillföras i vårdprocessen efter ytterligare forskning, med nya vårdande begrepp utifrånvårt resultat. Det behövs ytterligare forskning inom alla professioner samt en storinsikt och erfarenhet för att få en ökad förståelse av kvinnans uppfattning om den subjektiva kroppen
4

Mannen, barnet och den döda flickan

Sjögren, Elin January 2008 (has links)
År 2006 valde tidskriften 00-tal att tillägna ett av sina nummer den avlidne författaren Mare Kandre. Vad som framgår i detta nummer är att hennes verk och liv har påverkat många, särskilt andra författare. Många har inspirerats och engagerats av henne och känslorna flödar då hon kommer på tal. Citatet ovan är hämtat från Jonas Thentes artikel ”Det låg en skugga över världen igen” publicerad i just detta nummer (2006:23) där han redogör för Kandres verk och hur de har påverkat honom. Den litterära text han talar om i citatet är den åttonde novellen i hennes näst sista bok, Hetta och vitt (2001), som uppenbarligen framkallade en hel känslostorm hos honom. Han beskriver i artikeln hur han i det närmaste hatade henne ett tag på grund av just denna novell. Ärligheten blev för mycket. Novellen berättar om en ensamstående, nybliven mors kamp med att uppfostra och hantera sitt barn. Tillvaron beskrivs praktiskt taget som ett helvete och den omtalade ovillkorliga moderskärleken som enligt norm infinner sig när en kvinna blir mor är här svår att hitta. Enligt Thente är ärligheten så total att den blir svår att greppa och hantera som förälder. Barnet gestaltas som en kropp snarare än som en människa; en kropp som inte slutar skrika och störa. Oavsett vad Kandres noveller eller texter handlar om har de det gemensamt att de berör. Hon rör sig över vitt skilda ämnen som krig och föräldraskap och gör det på ett enkelt och okonstlat vis, ofta med just kroppen och det fysiska som ett viktigt element. Just den åttonde novellen i Hetta och vitt var den första texten av Kandre jag läste och precis som hos Jonas Thente väckte den ett antal känslor hos mig vid första läsningen, dock inte av samma karaktär som hans ilska. Istället upplevde jag ärligheten som uppfriskande och välbehövlig då bilden av moderskapet, eller föräldraskapet för den delen, ofta är relativt ensidig. Att få barn beskrivs i diverse tidningar och böcker som något fantastiskt underbart och hedrande, och även om detta på många sätt stämmer och väger upp för allt annat så finns det andra aspekter av fenomenet. Kandre är med andra ord inte rädd för att behandla ämnen som i stort sett är tabubelagda. Även om Thentes reaktion är kraftigt negativ så framkallades den av Kandres ärlighet, förmåga att förmedla en känsla och enligt många skulle det nog ses som toppbetyg. Alla dessa känslor och all den uppskattning Kandre har fått har fångat mitt intresse, därför följer här en litteraturvetenskaplig analys av just Hetta och vitt. Enligt mina efterforskningar blir det den första.
5

En hårig historia : En diskursanalys av kommentarer om kvinnors kroppshår

Hjelm, Amanda, Vikner, Linnéa January 2015 (has links)
Uppsatsen undersöker konstruktionen av femininitet och kvinnors kroppar i diskussioner kring kvinnors kroppshår på internetforumet Flashback. Materialet som undersöks är knappt 1000 kommentarer från 14 olika forumtrådar där kvinnors kroppshår är det centrala ämnet. Med diskursanalys som metod undersöks hur femininitetsnormer påverkar konstruktionen av kvinnors identitet i relation till kroppshår. Detta förklaras sedan utifrån sociologiska och genusvetenskapliga teorier om kön, kropp, social kontroll och identitetsskapande. Resultatet visar att kroppshår på kvinnors kroppar oftast benämns som antingen önskvärt eller inte önskvärt. Detta ofta i relation till huruvida kroppshåret anses som feminint. Det dominerande synsättet gav uttryck för den hårlösa kvinnan som önskvärd då det ansågs vara sexigt, åtråvärt och fräscht och därmed feminint. Dessa uttryck ställdes i stor utsträckning i relation till en mans preferenser och en kvinnas identitet kan konstateras konstrueras i mångt och mycket i relation till mannen. När en kvinna med kroppshår ansågs vara önskvärd uttrycktes detta i form av kvinnan som “riktig” på grund av att kroppshåret ansågs vara ett tecken på vuxenhet. Detta menades sedan vara feminint och därmed även önskvärt. Det finns i materialet uttryck för att preferenserna kring kroppshår får en tvingande effekt då en kvinna som går utanför det som anses önskvärt, oavsett om håret är önskvärt eller inte, inte blir förstådd samt blir utsatt för straff. Straffet beskrivs ofta som uteblivande av heterosexuellt sex.
6

Mannen, barnet och den döda flickan

Sjögren, Elin January 2008 (has links)
<p>År 2006 valde tidskriften 00-tal att tillägna ett av sina nummer den avlidne författaren Mare Kandre. Vad som framgår i detta nummer är att hennes verk och liv har påverkat många, särskilt andra författare. Många har inspirerats och engagerats av henne och känslorna flödar då hon kommer på tal. Citatet ovan är hämtat från Jonas Thentes artikel ”Det låg en skugga över världen igen” publicerad i just detta nummer (2006:23) där han redogör för Kandres verk och hur de har påverkat honom. Den litterära text han talar om i citatet är den åttonde novellen i hennes näst sista bok, Hetta och vitt (2001), som uppenbarligen framkallade en hel känslostorm hos honom. Han beskriver i artikeln hur han i det närmaste hatade henne ett tag på grund av just denna novell. Ärligheten blev för mycket. Novellen berättar om en ensamstående, nybliven mors kamp med att uppfostra och hantera sitt barn. Tillvaron beskrivs praktiskt taget som ett helvete och den omtalade ovillkorliga moderskärleken som enligt norm infinner sig när en kvinna blir mor är här svår att hitta. Enligt Thente är ärligheten så total att den blir svår att greppa och hantera som förälder. Barnet gestaltas som en kropp snarare än som en människa; en kropp som inte slutar skrika och störa. </p><p> Oavsett vad Kandres noveller eller texter handlar om har de det gemensamt att de berör. Hon rör sig över vitt skilda ämnen som krig och föräldraskap och gör det på ett enkelt och okonstlat vis, ofta med just kroppen och det fysiska som ett viktigt element. Just den åttonde novellen i Hetta och vitt var den första texten av Kandre jag läste och precis som hos Jonas Thente väckte den ett antal känslor hos mig vid första läsningen, dock inte av samma karaktär som hans ilska. Istället upplevde jag ärligheten som uppfriskande och välbehövlig då bilden av moderskapet, eller föräldraskapet för den delen, ofta är relativt ensidig. Att få barn beskrivs i diverse tidningar och böcker som något fantastiskt underbart och hedrande, och även om detta på många sätt stämmer och väger upp för allt annat så finns det andra aspekter av fenomenet. Kandre är med andra ord inte rädd för att behandla ämnen som i stort sett är tabubelagda. Även om Thentes reaktion är kraftigt negativ så framkallades den av Kandres ärlighet, förmåga att förmedla en känsla och enligt många skulle det nog ses som toppbetyg. Alla dessa känslor och all den uppskattning Kandre har fått har fångat mitt intresse, därför följer här en litteraturvetenskaplig analys av just Hetta och vitt. Enligt mina efterforskningar blir det den första.</p>
7

#Beach2016 - går det att äta?

Råberg, Suzanna January 2015 (has links)
Hälsa, träning, kost och kroppen är ämnen som diskuteras mycket och på olika sätt. På senare år har fetma och övervikt ökat allt mer hos både vuxna och barn. Syftet med denna uppsats var att med hjälp av semi-strukturerade intervjuer diskutera hur personer som tränar ser på just kost, hälsa och kroppen. Informanterna var eniga i att maten spelade stor roll, att fysisk aktivitet är viktigt kontinuerligt under hela året och att barnen måste få sunda värderingar kring kropp och hälsa tidigt. Uppsatsen innehåller också en observation och ett väldigt intressant samtal om manligt/kvinnligt vad som är attraktivt och inte.
8

”Man ska ju liksom vara lite självklar” : En studie om flickor, kroppar och ideal

Tollefsen, Ida January 2012 (has links)
Syftet med denna studie var att undersöka hur unga flickor ser på sina egna kroppar och hur dessa flickor serpå de normer som förmedlas om hur man ”ska” se ut. Samt hur detta märks i det vardagliga livet. Studienbygger på 6 intervjuer med flickor som är mellan 14 och 15 år gamla och går på en högstadieskola i Umeå.Materialet har analyserats med kvantitativ innehållsanalys. De teoretiska ramverk som studien utgår från ärgenerella sociologiska teorier om kroppen, genus och flickforskning. De normer som förmedlas presenteras itvå typer. Ena sidan har vi de utseendemässiga ideal som fram för allt media presenterar där en snygg kropp,enligt flickorna är en kropp som är smal, har lätt för att bli solbränd, har fin hy och långt hår. Å andra sidanhar vi det sociala idealet, där det gäller att presentera sig själv som en aktiv och social individ. Dessautseendemässiga ideal märks främst genom vissa handlingar som respondenterna vidtar för att likna idealet,eller för att passa in i gemenskapen. Det innebär att man sminkar sig lagom mycket, man gör sig i ordning påmorgonen, man tränar och tänker på vad man äter. För att passa in i det sociala idealet finns Facebook därsom ett medel som hjälper en att bättra på det sociala kapitalet. Där man i form av bilder, uppdateringar ochandra applikationer kan berätta för sina vänner vad man har för sig och vad man har gjort. Flickorna har enambivalent inställning till sina egna kroppar och detta är ett resultat av den konflikt som uppstår mellanidealbilden och den egna identiteten. Överlag uttrycker respondenterna att de är nöjda med sina kroppar föratt sedan i samma mening uttrycka att det finns saker på kroppen som de skulle vilja ändra på. Detintressanta att notera var att ”inte nöjd” var ett slags normaltillstånd, något som man är hela tiden medanmissnöjdheten var något som uppkom i specifika situationer t. ex. som när man pratar om kroppen, när manska bada eller går på stan.
9

Embodied knowledge in high-school dance students; communicating the bodily experience

Andresen, Jannicke von Essen January 2011 (has links)
No description available.
10

Tyst Kunskap : Alliansskapande arbete utifrån praktisk kunskap

Lundmark, Fredrik January 2006 (has links)
Avsikten med mitt arbete är att undersöka hur personalen på ett boendestöd för människor med dubbla diagnoser använder sin kunskap i det dagliga arbetet, hur det påverkar personalen själva, brukarna och verksamheten. De har en bred kunskap och jag ville undersöka den tysta kunskapen och försöka se hur den skapar allianser mellan personalen och brukarna. För att kunna åskådliggöra detta svårmätbara område så använde jag bland annat Polanys Kunskapsbegrepp. Genom litteratur i ämnet har jag sammanställt några viktiga beståndsdelar i denna kunskap, såsom kulturens betydelse, hur språket påverkas, och även på vilket sätt individen bidrar till den tysta kunskapen och till slut hur detta skapar ett förtroende mellan personalen och brukaren. Med hjälp av kvalitativa studier intervjuade jag fem personer som arbetar vid detta dubbeldiagnosboende. För att tydligare kunna se den tysta kunskapen delade jag upp materialet för att på ett nyanserat sätt se var kunskapen kommer ifrån och vad den har för inverkan i det dagliga arbetet. Genom dessa studier belyste jag att kunskapen finns och hur den verkar för att skapa allianser. Det blir synligt hur komplext arbetet med människor är och att teoretisk kunskap inte är allt.

Page generated in 0.0407 seconds