• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 464
 • 22
 • 1
 • Tagged with
 • 487
 • 123
 • 112
 • 91
 • 89
 • 74
 • 61
 • 56
 • 55
 • 50
 • 45
 • 43
 • 41
 • 41
 • 40
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Frukostfrekvens, fysisk aktivitet, övervikt och sömn bland ungdomar på Jämtlands gymnasium.

Viberg, Emma January 2014 (has links)
Oregelbunden frukostkonsumtion är vanligare bland ungdomar än bland barn under 10 år och vuxna över 65 år. De som ligger i störst riskzon att få frukosten oregelbunden är de ungdomar som sover dåligt, inte utför någon fysisk aktivitet samt är överviktig. Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka om ungdomars frukostvanor hade ett samband med fysisk aktivitet, sömn och övervikt. Metod. Femtiofem ungdomar deltog i studien via enkät. Ett Chi 2 genomfördes.Resultat. Majoriteten av ungdomarna åt frukost dagligen. Att inte äta frukost på helger och vara inaktiv hade ett signifikant samband. Att inte äta frukost på veckodagar och sömn hade ett samband, dock inget samband mellan frukostfrekvens på helger och sömn. Övervikt och frukost hade inget samband. Konklusion. Till skillnad från andra studier som fått resultatet att ungdomar äter frukost sällan visade denna studie att frukostfrekvensen var hög bland dessa ungdomar. Sambandet mellan frukost och lite sömn kan också bero på att ungdomar var mer utvilade.
2

Cirkelträning - en kombination av styrka och kondition

Kellander, Sandra January 2009 (has links)
In Sweden the amount of people with obesity has increased with almost 50 % during the past 20 years and is now including 500 000 people. A larger energy intake than energy consumption is today one of the most important cause of overweight and obesity that exist in the world. This requires more knowledge about healthier eating habits combined with moderate intensive exercise, exercise that is simple, effective and amusing. A god solution is a combination of fitness training and strength training, a type of circuit training. It is distinguished by a high intensive work in short periods and with a short break. Circuit training is a sort of exercise where you perform different exercises at stations and where several persons can participate at the same time. The purpose in this study was to find out if Itrims circuit trainingprogramme can improve the person’s strength and fitness ability. Further, through a questionnaire, find out if the person’s own experience of strength and fitness ability and wellbeing have been affected by the exercise program, and the persons opinion about the exercise, circuit training. The exercise program is Itrims circuit training and it will be carried out 2-3 times a week in 10 weeks. The results of the study were better than expected. The results showed that the people had improved their strength, with a few exceptions. The same results were shown in the fitness test where the majority of the persons improved their test results at the end of the study. The majority of persons also experienced improved strength and fitness ability compared to the first time. Still it would have been even more interesting if the writer have had more subjects to the experiment which had resulted in larger amount of test results and questionnaires to analyse.
3

Träningsredskap för hemmabruk

Göransson, Markus, Nilsson, Mikael, Semere, Josef January 2009 (has links)
Träningsredskap för hemmabruk
4

Cirkelträning - en kombination av styrka och kondition

Kellander, Sandra January 2009 (has links)
<p>In Sweden the amount of people with obesity has increased with almost 50 % during the past 20 years and is now including 500 000 people. A larger energy intake than energy consumption is today one of the most important cause of overweight and obesity that exist in the world. This requires more knowledge about healthier eating habits combined with moderate intensive exercise, exercise that is simple, effective and amusing. A god solution is a combination of fitness training and strength training, a type of circuit training. It is distinguished by a high intensive work in short periods and with a short break. Circuit training is a sort of exercise where you perform different exercises at stations and where several persons can participate at the same time. The purpose in this study was to find out if Itrims circuit trainingprogramme can improve the person’s strength and fitness ability. Further, through a questionnaire, find out if the person’s own experience of strength and fitness ability and wellbeing have been affected by the exercise program, and the persons opinion about the exercise, circuit training. The exercise program is Itrims circuit training and it will be carried out 2-3 times a week in 10 weeks. The results of the study were better than expected. The results showed that the people had improved their strength, with a few exceptions. The same results were shown in the fitness test where the majority of the persons improved their test results at the end of the study. The majority of persons also experienced improved strength and fitness ability compared to the first time. Still it would have been even more interesting if the writer have had more subjects to the experiment which had resulted in larger amount of test results and questionnaires to analyse.</p>
5

Träningsredskap för hemmabruk

Göransson, Markus, Nilsson, Mikael, Semere, Josef January 2009 (has links)
<p>Träningsredskap för hemmabruk</p>
6

Bålträning : forskningsläge och vardag

Mårdberg, Johan, Genberg, Andreas January 2011 (has links)
Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur tränare och sjukgymnaster/naprapater i Stockholmsregionen arbetar med specifik bålträning. Ett sekundärt syfte var att se på historiska förändringar av träningsmetoder. Hur arbetar tränare med specifik bålträning? Hur arbetar sjukgymnaster/naprapater med specifik bålträning? Hur motiverar de sitt val av träningsmetod? Vad säger forskningen om vilka fördelar/nackdelar olika metoder av bålträning har?   Metod Vi har i vår studie använt oss av intervjuer. En kvalitativ metod för att få en djupgående inblick i hur personliga tränare och sjukgymnaster/naprapater arbetar med bålträning. Vi har intervjuat sex personer, tre från vardera yrkeskategorin. Intervjumallen utformades utifrån vårt syfte och frågeställningar.   Resultat Alla intervjupersoner arbetar mot klientens mål efter dennes individuella styrkor och svagheter. Arbetssättet är genomgående, att man efter analys av klienten, arbetar enligt progressionsprincipen, individualiseringsprincipen och variationsprincipen. Det finns inget generellt motstånd mot en speciell övning, men flera av våra intervjupersoner har någon övning de undviker, på grund av olika anledningar.   Slutsats Vi har noterat att studierna kring bålträning är väldigt tvetydiga och det är därför svårt att skapa sig någon entydig uppfattning om vad som är ”rätt” eller ”fel”. Däremot förordar flera studier att man skall träna bålens alla delar för bästa effekt och att man ska anpassa sitt övningsval efter syftet med träningen. Vi har fått en bra bild av hur personliga tränare och naprapater/sjukgymnaster arbetar när det gäller bålträning. Kontentan av det hela är att man skall ha ett mål och syfte med varje övning.
7

Träningens motiverande faktorer : En kvantitativ enkätstudie om motivation till fysisk aktivitet

Rosell, Jasmine, Johansson, Christoffer January 2012 (has links)
No description available.
8

Varför tränar man? : En studie på Medley i Växjö

Engdahl, Albin, Lennartsson, Robin January 2013 (has links)
Försämrat hälsoläge och ökad fetma är något som diskuteras flitigt i dagens samhälle. Forskningen påvisar att det är viktigare än någonsin att röra på sig och tänka på sin hälsa, med tanke på hur samhället har utvecklats. Vi kan redan här avslöja att resultat kommer påvisa att det finns tydliga skillnader mellan könen beträffande träning och stillasittande. Utvecklingen i samhället ligger till grund för vårt val av att göra en undersökning bland träningsaktiva. Vi har valt att inrikta oss på Medley i Växjö som bedriver sin verksamhet i simhallen. Undersökningen, som är grunden till denna uppsats, är baserad på den kvantitativa metoden och då i form av en enkätundersökning bland tidigare nämnda träningsaktiva.   Vi kommer bland annat att undersöka vilka faktorer som är viktigast när det gäller vad som motiverar till träning och varför man tar sig till just simhallen. Meningen med uppsatsen är att man med hjälp av denna får en bra inblick i hur man som kund till en träningsanläggning resonerar kring sin träning och på så sätt hjälpa såväl etablerade som mindre aktörer i branschen till att hitta de rätta konkurrensfördelarna.
9

Kan ett 5-veckors hembaserat träningsprogram förbättra smärtan hos personer med fibromyalgi?

Björnell, Rebecha, Kristensson, Michaela January 2013 (has links)
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om ett 5-veckors enkelt styrketräningsprogram i hemmet minskar den upplevda smärtan hos personer med fibromyalgi. Metod: Antal deltagare med fibromyalgi var 10 stycken som rekryterades för att genomföra ett 5 veckors träningsprogram med fokus på styrka i buk-, rygg- och magmuskulatur. Före och efter träningsprogrammet mättes styrka (rygg, mage och ben – 3 tester) och smärta (Visual Analog Skala - VAS). Fyra frågor kring smärta besvarades med VAS-skala. Skillnad mellan undersökning före påbörjad träning (pretest) till undersökning efter avslutad träning (posttest) analyserades. Wilcoxons rangtest användes för att undersöka om där fanns en signifikant skillnad mellan pretest och posttest. Resultat: Efter avslutat träningsprogram hade inte smärtan förbättrats. I styrketesterna framkom signifikant förbättrad benstyrka medan rygg- och magstyrka var oförändrad. För sju av tio av deltagarna förbättrades styrkan i magtestet utan signifikant skillnad och för fem av tio deltagare förbättrades styrkan i ryggtestet utan signifikant skillnad. Smärtan var efter avslutad träning förbättrad, dock ej signifikant skillnad.   Slutsats: Det studerade styrketräningsprogrammet under 5 veckor ledde inte till en minskning av smärta.
10

Ortorexi : När kost och träning styr vardagen

Kaur, Kuljeet, Wändell, Kristoffer January 2010 (has links)
Dagens hälsotrend har en baksida vid namn ortorexi. Ortorexi är en ätstörning där personer är alltför fixerade vid att äta nyttig mat och att träna överdrivet mycket. Deras livsstil blir en belastning för både kropp och själ. Depressioner och skador är vanligt. De som drabbas av ortorexi är framför allt unga personer med höga krav på sig själva. Vi har träffat en av dem: Maria Paulsson. I denna artikelserie kan ni även ta del av vår enkätundersökning som vi har genomfört på olika gym i Stockholm.

Page generated in 0.06 seconds