• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En kvalitativ studie av faktorer som påverkar konsumenters preferenser till elbilar i Sverige

Zarifnejad, Kawa, Garmiani, Darian January 2021 (has links)
Studiens syfte är att ta reda på vad som påverkar konsumenters preferenser till elbilar i Sverige genom intervjuer med organisationer som har ansvar för att sprida elbilen. Studien visar att det bland konsumenter finns en negativ uppfattning av både elbilens användarvänlighet och nytta, vilket påverkar preferenserna negativt. Det som orsakar denna dåliga uppfattning av användarvänligheten är osäkerhet kring laddning och räckvidd. Dessa osäkerheter tillsammans med en negativ bild av elbilens kostnad gör att människor även har en negativ uppfattning av elbilens nytta, även om de ser nytta med elbilens miljövänlighet. Majoriteten av respondenterna anser att den negativa uppfattningen av elbilens räckvidd och kostnader beror på låg kunskapsnivå och kan vändas till en positiv uppfattning genom kunskapsbildning.
2

Elbilens framtid i Sverige : En studie som undersöker elbilsmarknaden

Hussein, Wasan, Nygren, Frida January 2014 (has links)
Dagens samhälle står inför en stor utmaning med den snabbt ökande fordonsanvändningen, vilket bidrar till klimatbelastning samt skapar ett beroende av fossila bränslen. Ett alternativ för att minska problemet är att öka användningen av elbilar. Sveriges regering har satt upp målet att fram till år 2030 ska statens fordonsflotta vara oberoende av fossila bränslen. För att uppnå detta mål kommer stora insatser och ett engagemang att krävas. Syftet med studien är att undersöka hur Sveriges elbilsmarknad ser ut genom att studera kommersialiseringsprocessen, implementeringen samt kundpreferenserna för elbilar. En kartläggning av elbilsanvändare har utförts för att undersöka hur implementeringen av elbilar ser ut på fordonsmarknaden. Resultatet av studien visar att kommersialiseringsprocessen av elbilar är problematisk då den består av komplexa delsystem. I nuläget är laddningsinfrastrukturen otillräckligt utbyggd för att kunna möta en eventuell tillväxt av elbilar, vilket utgör ett stort hinder för kommersialiseringsprocessen. Det är främst kommuner och företag som köper elbilar, då privatpersoner har låg kunskapsnivå och svårt att finansiera inköp av elbilar. Begränsad räckvidd, långa laddningstider, få laddningsstolpar, höga initialkostnader, bristande kunskap hos elbilsförsäljare och konsumenter är hinder som står i vägen för elbilstillväxten. Dock kan dessa hinder minskas med hjälp av kommunalanställda som är engagerade och aktiva inom elbilsområdet. Dessa personer har en nyckelroll för elbilstillväxten i Sverige.
3

Greening the Banks - Are the Customers Onboard : A study into the effects of green banking products on Swedish retail banking customers / Att Göra Banker Grönare - Är Kunderna med på Förändringen? : En studie om effekten av gröna bankprodukter på svenska bankkunder

Nilsson, Thomas, Schwerin, Rasmus January 2019 (has links)
Increasing climate awareness, the Paris Agreement urging institutions to enable the economic transition toward sustainability and the looming possibility of environmental regulations are challenges facing the banking sector today. This study however chooses to see opportunities in a changing retail banking environment, investigating what green banking products customers want their bank to provide and how the introduction of green banking product might impact customer loyalty. The research was conducted through a mixed-method approach consisting of both quantitative and qualitative elements during the time-period of January to June 2019. 504 individuals engaged in the survey conducted and their answers were both analysed through the development of a customer loyalty framework and with theoretical support from the literature gathered. The results indicated a positive attitude towards green banking products while also not showing a clear preference or desirability for a specific product. Additionally, this study found a positive relationship between the introduction of green banking products and increased customer loyalty. The study concluded that green banking products suggestively have an advantageous position in the evolving financial sector, more specifically in a number of years. / Ökande klimatmedvetenhet, Parisavtalet som uppmuntrar institutioner att möjliggöra en ekonomisk övergång till hållbarhet och hägrande möjligheter till tuffare miljöregler, är utmaningar som banksektorn står inför idag. Denna studie väljer emellertid att se möjligheter i en förändrad bankmiljö, genom att undersöka vilka gröna bankprodukter kunderna vill att deras bank ska tillhandahålla och hur införandet av gröna bank-produkter kan påverka kundlojalitet. Undersökningen genomfördes genom en mixed-method approach som bestod av både kvantitativa och kvalitativa element under perioden januarijuni 2019. 504 personer deltog i undersökningen som genomfördes och deras svar analyserades både genom utvecklingen av ett ramverk för kundlojalitet och med teoretiskt stöd från den samlade litteraturen. Resultaten indikerar en positiv inställning till gröna bankprodukter, men visar inte heller en tydlig preferens eller önskemål om en viss produkt. Dessutom fann denna studie ett positivt förhållande mellan introduktionen av gröna bankprodukter och ökad kundlojalitet. Undersökningen drog slutsatsen att gröna bankprodukter sannolikt har en fördelaktig position inom den utvecklande finanssektorn, mer specifikt inom ett antal år.

Page generated in 0.5293 seconds