• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 32
 • 14
 • Tagged with
 • 46
 • 28
 • 22
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Låsanordning med induktiv laddning för elcyklar

Ovenmark, Josefin, Måbrink, Simon January 2013 (has links)
This thesis has been adjusted because some parts are classified, some sentences might have been changed. Electric bikes are a convenient mode of transport, a good choice when long distances or tough slopes can be an obstacle.The goal of the project was to create a prototype on a locking mechanism with an inductive charger for electric bikes.The idea behind the project was to develop a user-friendly locking mechanism, where the bikes would be charged inductively when they were locked. To implement the project facts about induction, battery charging and locking devices was needed to be acquired. Circuits for induction charging were created and a lock device was constructed. A microprocessor was used to control the entire system.A prototype was designed with a locking device and an inductive charger fixed in a bike rack.The entire project became very wide which resulted in that not all of the parts of the project could be completed. But the outcome of the project was a success since the charger and the locking device worked and also that the prototype was ready in time. / Denna rapport har justerats på grund av sekretess skäl, vissa meningar kan därför vara ändrade.Elcykeln är ett smidigt färdmedel, ett bra alternativ när långa sträckor eller jobbiga backar kan vara ett hinder.Målet för projektet var att skapa en prototyp på en låsanordning med induktiv laddning för elcyklar.Tanken med projektet var att ta fram en användarvänlig låsanordning, där cyklarna skulle laddas induktivt när de var fastlåsta. För att utföra projektet behövdes fakta om induktion, batteriladdning och låsanordningar införskaffas. Kretsar för induktionsladdaren skapades samt en låsanordning konstruerades. En mikroprocessor användes för att styra hela systemet.En prototyp har tagits fram på en låsanordning med induktiv laddning monterad i ett cykelställ.Projektet som helhet blev väldigt stort, vilket medförde att inte alla momenten i projektet kunde genomföras. Men resultatet av projektet blev lyckat då laddningen samt låsningen fungerade samt att prototypen blev klar i tid.
2

Laddning för trådlösa hörlurar : med användaren i fokus / Charging of wireless headphones : a user centered design approach

Baudtler, Rasmus January 2016 (has links)
Denna rapport behandlar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design vid Karlstad universitet. Arbetet är genomfört av Rasmus Baudtler, handledare för projektet var Lennart Wihk och examinator professor Leo De Vin. Projektet är utfört på uppdrag av Zoundindustries, Stockholm. Utvecklare av moderna ljudprodukter. Uppdraget har fokuserats mot att hitta en alternativ lösning för laddning till den trådlösa hörluren Plattan ADV Wireless från varumärket Urbanears. Det huvudsakliga målet var att utveckla en lösning utifrån designmetodik baserad på användarstudier och ingenjörsteknik med syfte i att förenkla laddningsscenariot för användaren och öka tillgängligheten för laddning. Projektet har utförts enligt den industriella produktutvecklingsprocessen med fokus inom designprocessen. Arbetet startade i en omfattande förstudie innehållande en produktutvärdering, en teknikstudie samt användarstudier genom designmetodik. Detta ledde till i en projektinriktning mot induktiv laddning. Med kunskap inom användarens önskemål och teknikens krav sammanställdes en kravspecifikation med en uppdaterad problemformulering. Genom konceptsframtagningsmetoder togs ett flertal koncept fram utifrån kravspecifikationen. Koncepten behandlades sedan genom olika typer av matriser i ett konceptval som resulterade i ett slutgiltigt konceptval. Det slutgiltiga valet var en portabel laddningsplatta med inbyggt batteri. Konceptet ansågs förenkla laddningsscenariot och öka tillgängligheten för användaren. Utvecklingsarbetet fortgick genom fastställande av gränssnitt mellan laddare och hörlur, användarscenarion, modell- och prototypbygge. Det slutgiltiga konceptet presenterades i form av 3D-renderingar och uppvisning av prototyperna vid en utställning vid Karlstads universitet. Genom utvecklingsarbetet uppfylldes de krav som ställts på produkten och en möjlig implementering av tekniken i nuvarande produkt kunde bekräftas. Därför anses projektet stå till svar för den problemformulering som ställts upp i projektet. För vidare utveckling av konceptet anses följande områden behöva kompletteras eller undersökas: teknikstudie genom expertis, anpassningsarbete av kretskort, utvärdering av produktens anslutningar samt utvärdering av produktens batteri.
3

Dynamisk laddning av tyngre truckar

Lindahl, Hugo, Joelsson, Emil January 2020 (has links)
I arbetet som har utförts i samarbete med företaget Kalmarglobal undersöks om tunga truckar kan drivas med eldrift istället för diesel. Dynamiska laddning undersöks vilket innebär att fordonet ska kunna laddas medan det rör sig. Induktiv laddning ställs mot konduktiv laddning. Med målet att göra batteriernas kapacitet så liten som möjligt jämförs dynamisk och statisk laddning. Rapporten avslutas med en diskussion om olika scenarion vad gäller batteristorlek och effekter.
4

Skonsam pallsprängning i smala malmkroppar i Zinkgruvan / Cautious Production Blasting in Narrow Ore Bodies in Zinkgruvan

Ehlis, Andreas January 2016 (has links)
I Zinkgruvan används, där malmen är smal, längsgående brytning. Malmen klassas som smal då den är 3-6 meter bred. När pallarna planeras anpassas de så mycket som möjligt efter den geologiska tolkningen som gjorts av malmen. Sidoberget och då framförallt hängväggen skall helst inte gå sönder vid brytning eftersom mineralhalterna minskar med ökad gråbergsinblandning. Syftet med det här arbetet är att ge Zinkgruvan en bredare syn på sprängning och i synnerhet skonsam sprängning. Detta görs genom att undersöka om Zinkgruvan idag använder sig av skonsam sprängning, hur de kan förändra arbetet med sprängning för att göra det skonsamt samt utreda hur en borrplan, en laddplan samt en tändplan bör utformas för att skonsam sprängning ska ske. Vid detonering av ett sprängämne uppstår ett gastryck i borrhålet som sätter borrhålets väggar i rörelse. Bergmassan påverkas av det detonerande sprängämnet i tre steg, i det första steget krossas berget i borrhålsväggen då borrhålets volym ökar. I det andra skedet fortplantar sig en tryckvåg genom bergmassan, med sina respektive utbredningshastigheter, som när den når en fri yta reflekteras och skapar dragspänningar i berget mellan borrhålet och den fria ytan. När dragspänningarna överstiger bergmassans draghållfasthet går berget i brott. Ett lägre borrhålstryck ger mindre skador på omgivande berg, detta kan bland annat uppnås genom att ha frikopplade laddningar. Andra parametrar är också viktiga för skonsam sprängning. Hål som detonerar simultant har visat sig ge mindre skador då laddningskoncentrationen samtidigt är låg. Det är också viktigt att hålavstånden inte blir för stora, när hålen ligger nära varandra kan de samverka. Det är också viktigt att tillse att borrhålet är torrt, då vatten är ett utmärkt medium för transport av trycket från laddningen. Intervjuer har genomförts med personal på Zinkgruvan, beräkningar har gjorts efter datainsamling och en fallstudie har gjorts. Därefter har ett försök genomförts i en längsgående pall i Zinkgruvan. Från beräkningarna har en borrplan arbetats fram där den största förändringen blir längs hängväggen. Mellan varje ordinarie borrhålsrad placeras ett hål längs hängväggskonturen på halva ordinarie försättning. Dessa hål längs hängväggen frikopplas sedan med en slang, som placeras i borrhålet, av mindre dimension än hålet och laddas sedan med emulsionssprängämne. Dessa beräkningar ledde fram till ett försök av skonsam sprängning i en pall, halva pallen laddades med skonsam metod och andra halvan med traditionell metod enligt Zinkgruvan. Den sida som laddades skonsamt uppvisar mindre skador utanför planerad borrning och malmtolkning än den del som är laddad traditionellt. Resultatet av studien tyder på att Zinkgruvan idag inte jobbar på ett sätt som är förenligt med skonsam sprängning. Men en ny metod har arbetats fram som rekommenderas att Zinkgruvan fortsätter utveckla och använder sig av. / The mining methods used in Zinkgruvan today are Single lift benching and Panel stoping. There are two main separate ore bodies, Nygruvan and Burkland. Where the ore body is narrow, about 3-6 meter wide the ore is mined longitudinal. The planning performed is adapted to the interpretation of the ore body. The surrounding rock should not break when blasting the ore. The Damage from blasting needs to be prevented in order to keep the dilution low. The purpose of this study is to give Zinkgruvan a new set of tools to prevent dilution when blasting. How can they change their blasting method in the direction of cautious blasting and how will this cautious blasting be performed in underground mining with vertical blastholes. When an explosive detonates a gas pressure builds up in the drill hole and a shockwave travels through the rock mass and. At first the rock closest to the drill hole will be crushed, in the second stage the shock wave will travel through the rock and when it reaches a free surface it will reflect and create tensile stress. And when the tensile stress is higher than the tensile strength of the rock mass it will break. A decrease of gas pressure in the drill hole will create less damage in the surrounding rock, decoupled charges can be used to decrease gas pressure in the drill hole. Holes with simultaneous detonation in combination with low charge concentration will also decrease damage in the surrounding rock. Other parameters that are important is water in the hole and burden and spacing between holes. Interviews have been performed with personnel in Zinkgruvan, and collection of data. Then calculations have been made from this data. Also a case study was performed, and this lead up to a test of suggested cautious blasting method. From this a new proposal for drill pattern, initiation plan and charging where the biggest changes was in the row next to the hanging wall where the holes will be decoupled. The decoupling will be made by charging a tube placed inside the drill hole. These calculations provided a basis for a trial blast where half of the bench was charged as previous in Zinkgruvan and the other half with decoupled charges. The results from this trial blast indicates an improvement in dilution. The result of the study suggests that cautious blasting is ot being used today in Zinkgruvan. But if using decoupled charges when blasting it can be in the future. The recommendation is that these decoupled charges will be created by charging bulk emulsion explosives in a tube placed in the drill hole.?
5

Bonus som symbol / Bonus as a symbol

Rengensjö, Catharina, Åkesson, Johanna January 2009 (has links)
Bonus har under våren 2009 varit ett starkt kritiserat ämne. Flertalet skandaler har varitbelysta av media, ledare har antingen tagit emot eller efter kritik avstått från bonus i denrådande lågkonjunkturen. I denna studie behandlar vi det omtvistade ämnet bonus som ensymbol där vi söker förståelse för laddningen ordet bonus har fått. För att komma så näraverkligheten som möjligt valde vi att utföra en kvalitativ fallstudie på två företag somanvänder symbolen bonus. Studien kommer inte att resultera i en generaliseringsteoribland företag i allmänhet utan ämnar inge förståelse för specifika situationer.Förhållandet kring varje företag är unikt och måste då också behandlas därefter, studienkommer därför visa hur det kan vara inte hur det är.Vi kommer i studien ta er genom tre steg med början i empirin, för att sedan låta dig tadel av vår tolkning av ordet bonus. Slutligen hamnar vi i skedet där vi själva övertarförfattarrollen och förtydligar vikten av att tänka efter före.Vår hypotes är: Det kan vara ordet bonus som är laddat.Under resans gång upptäckte vi att symbolen innehöll oväntade egenskaper som varavgörande för studiens resultat vilket har fått oss att se bonus på ett helt nytt sätt.
6

Elbilen på väg mot 2030 : Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige

Troeng, Ulf, Falås, Mats January 2010 (has links)
<p>The aim of this study is to examine possibilities and barriers for an introduction of electric vehicles in Sweden. The study has an interdisciplinary approach and thoroughly examines the essential topics which influence the future of the electric vehicle. The study reaches from answering the question on why electric vehicles lost the game to petrol cars in the early 20th century, to sketch how the difference in total cost of ownership will be between electric vehicles and petrol cars for the coming 20 years. Apart from these subjects the main topics of the study are today’s and tomorrow’s situation regarding technology, charging, fuel, market and economic incentives from an electric vehicle perspective. A summary of the crucial factors for an introduction of electric vehicles to take place eventually leads to the main finding of the study: a road map consisting of recommended actions to stimulate an introduction of electric vehicles in Sweden. The road map is addressed to different actors which have been identified as crucial actors for an introduction to take place. The most important actions in the road map is that the Swedish government should form a national electric vehicle vision and introduce economic incentives where a new registration fee system for cars is the most important one. Furthermore should car manufacturers and retailers develop attractive business models for selling electric vehicles and different actors in private and public sector should install charging places for electric vehicles where and when needed, and develop business models for these.</p>
7

Elbilen på väg mot 2030 : Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige

Troeng, Ulf, Falås, Mats January 2010 (has links)
The aim of this study is to examine possibilities and barriers for an introduction of electric vehicles in Sweden. The study has an interdisciplinary approach and thoroughly examines the essential topics which influence the future of the electric vehicle. The study reaches from answering the question on why electric vehicles lost the game to petrol cars in the early 20th century, to sketch how the difference in total cost of ownership will be between electric vehicles and petrol cars for the coming 20 years. Apart from these subjects the main topics of the study are today’s and tomorrow’s situation regarding technology, charging, fuel, market and economic incentives from an electric vehicle perspective. A summary of the crucial factors for an introduction of electric vehicles to take place eventually leads to the main finding of the study: a road map consisting of recommended actions to stimulate an introduction of electric vehicles in Sweden. The road map is addressed to different actors which have been identified as crucial actors for an introduction to take place. The most important actions in the road map is that the Swedish government should form a national electric vehicle vision and introduce economic incentives where a new registration fee system for cars is the most important one. Furthermore should car manufacturers and retailers develop attractive business models for selling electric vehicles and different actors in private and public sector should install charging places for electric vehicles where and when needed, and develop business models for these.
8

Uppdatering av datalager : Vilka faktorer bör påverka hur ofta det ska ske?

Hjelmström, Jörgen January 2003 (has links)
<p>Ett datalager används för att lagra data på ett sådant sätt att information enkelt kan utvinnas och användas som stöd vid beslutsfattande. Besluten som tas med hjälp av datalagret är av strategisk karaktär vilket bland annat medför att dagliga uppdateringar inte är nödvändigt utan vecko -eller månadsvisa uppdateringar är ofta fullt tillräckligt. Detta arbete handlar om vilka faktorer som bör påverka valet av hur ofta ett datalager ska uppdateras. Det är viktigt att se till att uppdateringar sker på ett sådant sätt att användarna kan få tillgång till den information de vill utan att datalagret samtidigt förlorar i prestanda. Resultatet visar på femton olika faktorer som bör påverka valet av uppdateringsfrekvens. Dessa faktorer ryms inom de fem kategorierna organisatoriska, databeroende, tekniska, designmässiga och användarstyrda faktorer.</p>
9

Utveckling av affärsmodeller på laddningsmarknaden : En studie av elbilsladdning i Sverige

Lundqvist, Sofie, Carlson, Johan January 2010 (has links)
This paper covers a study of the Swedish charging market for electric vehicles from both the perspective of stakeholders and car owners. By interviewing representatives of four key stakeholders on the market; commercial parkings, malls, service stations and working places, data regarding their business models of today is examined. At present electricity is provided for free, but all stakeholder point out that this business model is not sustainable in the long run. The result of the interviews shows that electricity won’t be offered for free in the future – the question is which factors affect how long it will take for the different stakeholders to find a suitable business model. Furthermore, opinions from the owners of electric vehicles in Sweden are collected in a quantitative study. After connecting this input to a theoretical framework and adding input from the interviews, the result is that the geographical site of a stakeholder affects what type of charging customers demand. Consequently, the required charging equipment and the necessary financial investments are affected in different ways depending on the characteristics of a particular stakeholder. Lastly, the paper gives an action guideline regarding what part of the business model different stakeholders should focus on during the development of the charging market in Sweden. This development is to a great extent influenced by the growth rate in the number of electric vehicles. In addition, if the Swedish government wants to increase the number of electric cars it is of great importance to decrease the price of electric cars, as well as providing potential buyers with more information.
10

Uppdatering av datalager : Vilka faktorer bör påverka hur ofta det ska ske?

Hjelmström, Jörgen January 2003 (has links)
Ett datalager används för att lagra data på ett sådant sätt att information enkelt kan utvinnas och användas som stöd vid beslutsfattande. Besluten som tas med hjälp av datalagret är av strategisk karaktär vilket bland annat medför att dagliga uppdateringar inte är nödvändigt utan vecko -eller månadsvisa uppdateringar är ofta fullt tillräckligt. Detta arbete handlar om vilka faktorer som bör påverka valet av hur ofta ett datalager ska uppdateras. Det är viktigt att se till att uppdateringar sker på ett sådant sätt att användarna kan få tillgång till den information de vill utan att datalagret samtidigt förlorar i prestanda. Resultatet visar på femton olika faktorer som bör påverka valet av uppdateringsfrekvens. Dessa faktorer ryms inom de fem kategorierna organisatoriska, databeroende, tekniska, designmässiga och användarstyrda faktorer.

Page generated in 0.0737 seconds