• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4
 • 1
 • Tagged with
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Elbilen på väg mot 2030 : Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige

Troeng, Ulf, Falås, Mats January 2010 (has links)
<p>The aim of this study is to examine possibilities and barriers for an introduction of electric vehicles in Sweden. The study has an interdisciplinary approach and thoroughly examines the essential topics which influence the future of the electric vehicle. The study reaches from answering the question on why electric vehicles lost the game to petrol cars in the early 20th century, to sketch how the difference in total cost of ownership will be between electric vehicles and petrol cars for the coming 20 years. Apart from these subjects the main topics of the study are today’s and tomorrow’s situation regarding technology, charging, fuel, market and economic incentives from an electric vehicle perspective. A summary of the crucial factors for an introduction of electric vehicles to take place eventually leads to the main finding of the study: a road map consisting of recommended actions to stimulate an introduction of electric vehicles in Sweden. The road map is addressed to different actors which have been identified as crucial actors for an introduction to take place. The most important actions in the road map is that the Swedish government should form a national electric vehicle vision and introduce economic incentives where a new registration fee system for cars is the most important one. Furthermore should car manufacturers and retailers develop attractive business models for selling electric vehicles and different actors in private and public sector should install charging places for electric vehicles where and when needed, and develop business models for these.</p>
2

Elbilen på väg mot 2030 : Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige

Troeng, Ulf, Falås, Mats January 2010 (has links)
The aim of this study is to examine possibilities and barriers for an introduction of electric vehicles in Sweden. The study has an interdisciplinary approach and thoroughly examines the essential topics which influence the future of the electric vehicle. The study reaches from answering the question on why electric vehicles lost the game to petrol cars in the early 20th century, to sketch how the difference in total cost of ownership will be between electric vehicles and petrol cars for the coming 20 years. Apart from these subjects the main topics of the study are today’s and tomorrow’s situation regarding technology, charging, fuel, market and economic incentives from an electric vehicle perspective. A summary of the crucial factors for an introduction of electric vehicles to take place eventually leads to the main finding of the study: a road map consisting of recommended actions to stimulate an introduction of electric vehicles in Sweden. The road map is addressed to different actors which have been identified as crucial actors for an introduction to take place. The most important actions in the road map is that the Swedish government should form a national electric vehicle vision and introduce economic incentives where a new registration fee system for cars is the most important one. Furthermore should car manufacturers and retailers develop attractive business models for selling electric vehicles and different actors in private and public sector should install charging places for electric vehicles where and when needed, and develop business models for these.
3

Kvalitativ studie om hur radion påverkas av FM-bandets nedläggning

Eriksson, Oskar January 2017 (has links)
I denna uppsats studeras i vilken utsträckning radiomediets lyssnarsiffror och räckvidd skulle påverkas av en avveckling av FM-bandet och en övergång till en digital marksänd radio. I studien intervjuas sex aktörer inom radiobranschen. Studien visar att branschen förväntar sig en nedgång av lyssnarsiffror och räckvidd under en övergångsperiod till digital radio men att dessa faktorer tros vara övergående och inte kommer att få några bestående följder för radiomediet som informationsförmedlare. Denna branschbedömning baserar man på att människor idag anses vara vana vid teknikskiften och därför mottagliga för en ny form av utsänd radio.
4

Lastbilsindustrins anpassning till elektrifiering och autonomitet : En studie om utmaningar en bransch står inför vid teknikskiften / The truck industry’s adaptation towardelectrification and autonomy : A study of the challenges an industry faces in technology shifts

Engelbert, David, Mirgati, Violet January 2021 (has links)
En följd av såväl politiska beslut som den ökade medvetenheten hos kunder är att efterfrågan av grönare teknik har ökat. Idag står andelen av laddbara personbilar för ungefär en tredjedel av alla nyregistrerade personbilar i Sverige. Det är inte bara personbilstillverkare som går igenom detta teknikskifte mot grönare teknik och smartare självkörande bilar, samma trend ses i lastbilsindustrin. Även fast kunderna i detta fall är andra företag som t.ex. stora åkerier finns det även här en stor efterfrågan på den nya tekniken. Det kan tyckas motstridigt att tillverka ett elfordon som både ska klara av att transportera tung last samtidigt som det ska kunna erbjuda en lång räckvidd. Självkörande lastbilar är något som Scania tillsammans med flera stora lastbilstillverkare jobbar med att utveckla. De utmaningar som finns för lastbilstillverkare gällande det autonoma skiljer sig från personbilstillverkare. Syftet med rapporten är att undersöka hur produktutvecklingsprocessen påverkas av teknikskiftet mot eldrivna, autonoma lastbilar. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie där tidigare kända teorier och studier inom relevanta områden undersöktes för att få en bättre förståelse för det nuvarande kunskapsläget. Därefter hölls tre stycken semistrukturerade intervjuer med personer från olika avdelningar med olika kompetenser från företag inom dels lastbilsindustrin, men även personbilsindustrin. Intervjuerna syftade till att samla så mycket information som möjligt kring de utmaningar som lastbilsindustrin står inför ur ett produktutvecklings perspektiv. Även de förändringar som skett i samband med teknikskiftet var av intresse under intervjuerna. Efter intervjuerna gjordes en sammanställning och en analys av det resultat som framkommit under studien. Resultatet visar att det har skett en stor förändring inom industrin på flera områden. Nya arbetsmetoder har implementerats för att korta ned ledtiderna och öka kvaliteten på produkterna. Det finns ett ökat behov av nya kompetenser inom branschen och det blir allt vanligare att anställa personal från hela världen som kan arbeta på distans. Vidare satsas det allt mer på att omskola befintlig personal. Resultatet visar även att antalet samarbeten har ökat och att det sker ett stort informationsutbyte mellan företag som båda jobbar med autonom teknik. / An increasing demand for greener technology has been forced through by political decisions, but also as a result of growing awareness amongst customers. Today, the proportion of rechargeable passenger cars accounts for about a third of all newly registered passenger cars in Sweden. It is not just passenger car manufacturers who are experiencing this shift towards greener technology and smarter autonomous cars. The same trend can be seen in the truck industry, even if the customers in this case are large hauliers. It may seem contradictory to manufacture a vehicle that must both be able to transport heavy loads and withstand long range. Scania, amongst other big truck manufacturers, has come a long way in developing autonomous trucks. The challenges of truck manufacturers differ from those of passenger car manufacturers regarding autonomous technology. This study will investigate how the product development process is affected by the shift in technologytowards electric, autonomous trucks.Initially, a literature study was conducted where previous theories and studies in relevant areas were examined in order to gain a better understanding of the current state of knowledge. Subsequently, three semi-structured interviews were held with people from different departments and with various competences from companies in both the truck and car industries. The aim of the interviews was to gather as much information as possible about the challenges facing the truck industry from the product development perspective. The changes that have taken place as a result of the technology shift were also of interest in the interviews. Afterwards, an analysis summary was made of the results that emerged during the study. The results show that there has been significant change in several areas within the industry. New working methods have been implemented to shorten lead times and increase the quality of the products. There is a growing need for new skills within the industry and it is becoming increasingly common to employ staff from all over the world who can work remotely. At the same time, more and more funding is going towards further training of existing staff. The results also show that the number of collaborations has increased and that there is a large exchange of information between companies that are in the autonomous technology business.
5

Business As Usual,No Business At All? : Exploring the Role of Servitization in theProcess of Business Model Innovation / Är en oförändradverksamhet ingenverksamhet alls? : En utforskande studie om tjänstefieringens rollinom affärsmodellsutveckling

ENGWALL, ANDREAS, ÅLUND, ANTON January 2018 (has links)
To survive a technological shift has — on numerous occasions — proved to be difficult forincumbent firms. Quintessential examples can be found in various industries where incumbent firmshave suffered financial losses as they have failed to adapt their business model to a new technological paradigm. Despite the troubling history, instead of exploring the process, researchers have more often than not only addressed the outcome of firms' business model innovation, leaving aknowledge gap in the literature. More alarming, in the limited research addressing the innovation process scholars have argued for contradictory purposes. Business model innovation literature has concluded that firms innovate their business model through a trial-and-error process. Conversely, servitization literature has often argued that firms innovate their business model through a series of deliberate and sequential steps along a linear continuum. The thesis aims to contribute with knowledge to bridge this gap by addressing the following purpose: explore the role of servitization in the process of business model innovation in the face of a potential technology shift. The thesis is anchored in an embedded case study at an incumbent manufacturing firm in the automotive industry. Findings show that the case company is utilizing servitization on a small scaleto test multiple business model innovations simultaneously across disperse organizational units. Itindicates that servitization can be utilized on a local level within the organization as a tool to changethe organizational culture. Furthermore, findings show that the servitized business models can be utilized to create test environments to explore the commercialization of radical technological innovations, enabling an incumbent firm to learn double ambidexterity. Subsequently, findings highlight that engaging in servitization is not simply a way to create complements to products, only important when products reach maturity. Instead, findings suggest that servitization may be a tool allowing firms to understand the importance of a symbiotic interplay between technology and business model innovation, in particular in the face of a technology shift. The thesis makes three contributions. First, findings from this thesis contribute with knowledge on how an incumbent manufacturing firm is innovating its business model utilizing servitization. Second, the study contributes with an increased understanding of the innovation process of going from one business model to a new. Third, the thesis makes an analytical contribution by amalgamating the research areas of business model innovation, ambidexterity, and servitization. / Att överleva övergången till ett nytt teknikskifte har flera gånger visat sig vara en utmaning för etablerade företag. Det finns flera klassiska exempel på företag inom olika industrier som har misslyckats med denna övergång och en av följderna har blivit stora ekonomiska förluster. Trots tidigare misslyckanden så väljer forskarna vanligtvis att beskriva de slutgiltiga resultaten av innovationsprocessen istället för att beskriva själva förloppet. Därtill kan det noteras att den begränsade mängd forskning som berör förändringsprocessen beskriver motstridiga förlopp. Forskare inom företagsstrategi har argumenterat för att utveckling sker genom ett antal försök och misslyckanden. Omvänt har forskare inom tjänstefiering ofta beskrivit förloppet som en linjär process med avsiktliga utvecklingssteg. Detta examensarbete ämnar till att bidra med kunskap för att klargöra dessa motstridigheter i litteraturen genom att uppfylla följande syfte: att utforska tjänstefieringens roll under processen för utvecklandet av affärsmodellen inför ett i antågande nytt teknikparadigm. Examensarbetet redogör för tidigare forskning inom tjänstefiering, utveckling av affärsmodeller och tvåhändighet samt förankras i en ingående fallstudie på ett etablerat tillverkningsföretag i inom fordonsindustrin. Detta för att bättre förstå hur företag agerar i utvecklingen av affärsmodeller vidett stundande teknikskifte. Resultat från fallstudien visar att det undersökta företaget bedriver flertalet affärsmodeller baserat på tjänstefiering samtidigt över flera organisatoriska enheter. Empirin visar att tjänstefiering används på lokal nivå inom organisationen för att förankra en ny företagskultur och underlätta förändringsarbetet. Företaget har använt nya affärsmodeller som plattform för att skapa testmiljöer tillsammans med radikala tekniska innovationsprojekt för att lära sig hur tekniken kan användas i kommersiellt syfte. Empirin bekräftar att tjänstefiering inte nödvändigtvis bara är ett komplement när en produkt uppnått mognad på marknaden. Istället indikerar resultaten att tjänstefiering kan vara ett verktyg för företag att förstå vikten av att teknikutveckling och affärsmodellsutveckling samverkar, i synnerhet inför ett i antågande teknikskifte. Examensarbetet bidrar till forskningen på tre sätt. För det första bidrar resultatet i denna studie till teorin om hur ett etablerat tillverkningsföretag utvecklar sin affärsmodell genom att använda tjänstefiering. För det andra bidrar studien till att ge ökad förståelse om övergångsperioden mellan gammal och ny affärsmodell. För det tredje bidrar examensarbetet med ett analytiskt resonemang kring behovet av sammanflätningen mellan forskning inom affärsmodellsutveckling, tvåhändighet och tjänstefiering.

Page generated in 0.066 seconds