• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 130
 • 4
 • Tagged with
 • 134
 • 55
 • 47
 • 37
 • 28
 • 27
 • 26
 • 22
 • 22
 • 20
 • 20
 • 18
 • 17
 • 17
 • 15
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Metoder och styrmedel för att minska sjöfartens utsläpp av kväveoxider.

Lagerkvist, Caroline January 2015 (has links)
Since nitrogen oxides, NOx are harmful to human health and the environment, the International Maritime Organization, IMO has proposed reductions of the allowed amount of NOx-emissions from vessels in certain areas. The Swedish Shipowners Association together with others are critical to the suggestion. They are afraid that the cost for the installation of the reduction technique will be so expensive that the shipping business would lose competitiveness and that the goods will find other ways. In this paper different alternatives, such as NOx-reduction techniques, economical instruments of control, alternative fuels etc. to reduce NOx- emissions are described and analysed. Some alternatives are relativley new and unrealible, while others not have the potential to meet the future demands. The alternatives which are tested and proven are quite expensive and space demanding, but all alternatives can contribute.
2

Att uppfylla miljökvalitetsmålen, ett omöjligt mål? : Styrmedel och hinder på vägen för att nå målen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, och Skyddande ozonskikt

Rainer, Anneli January 2014 (has links)
Purpose: The purpose is to examine more closely why the achievement of the environmental goals is so low. To within the thesis work to make this as interesting and with as good quality as possible, especially the environmental quality goal Reduced climate impact, but also Natural acidification and Protective ozone layer, has been chosen to be studied further.   Method: A qualitative method and text analysis has been applied. Intervention theory, as Vedung 2009 describes, is used as an intellectual backbone and as a help to structure the essay. The three environmental quality goals correspond cases, or units of analysis.   Analysis: The fulfillment of the respective environmental quality goals is analyzed according to its goal, policy instruments, implementation and its effects. To this some of the problems are analyzed that exist on the path to achieve the goals. This is done by using the theory of policy instruments, goals, ethics and Rothstein's theory of policy formulation and execution of public policy.   Conclusions: Compliance with environmental quality objectives is dependent on international regulations and agreements that are currently not available. Therefore it is important to push for stronger international cooperation so that new agreements are realized. However, it is possible to influence the goals like Natural acidification nationally through stronger incentives. One problem is the goal conflicts that occur. Many difficult ethical choices and considerations are needed. Intervention theory which is the result of the work of this paper can hopefully be used, as Vedung describes, to be studied and discussed in order to improve clarity of interested.
3

Ekonomistyrning - En studie om vad som styr valet och användandet av formella styrmedel i kundägda bolag

Hedenbro, Marie, Karlsson, Caroline, Ax, Nelly January 2016 (has links)
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse och en klarare bild för hur de formella styrmedlen väljs och används inom kundägda företag. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där fyra intervjuer har hållits på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad samt Länsförsäkringar Blekinge. Vidare har även tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar tagits i beaktning. Vår studie har visat att kundägda bolag inte är vinstdrivande på samma sätt som andra bolagsformer. Det framkom också att om bolaget är regionalt eller lokalt känner kunderna en starkare tillhörighet till organisationen. Valet och användandet av formella styrmedel i kundägda bolag har visats sig bero på bolagsformen, marknadspositionen och att kundernas behov är det centrala.
4

Hur arbetar företag med olika styrmedel för att skapa en god arbetsmiljö : En kvalitativ forskningsstudie

Avdic, Edin, Wedin, Felix January 2023 (has links)
Idag sker ständig förändring och utveckling av affärsmiljö där företag konkurrerar om konkurrensfördelar, att styra verksamheten enligt planer och strategier är därav viktigt. Inte minst är medarbetarnas beteende, välbefinnande och hälsa viktigt att ta hänsyn till då medarbetarna kan anses vara ett företags viktigaste resurs. Att ha en god arbetsmiljö på arbetet påverkar både graden av motivation och produktivitet bland anställda och är därför viktigt för företag. Syftet med studien är att undersöka hur företag styr verksamheten med olika styrmedel för att skapa samt bibehålla en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Vilka styrmedel är det som används och hur appliceras det? I uppsatsen har en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats genomförts, något som anses passa studiens syfte och frågeställning. Datainsamlingen har gjorts via semistrukturerade intervjuer då det ger respondenten möjlighet att prata om det hen upplever som relevant och ger också oss möjlighet till att avvika från intervjuguiden för att ställa eventuella följdfrågor. I de olika företagen kom det fram att man kombinerar både formella och informella styrmedel, ett formellt styrmedel som används kunde till exempel vara policy och regler, prestationsmätningar och medarbetarenkäter, medan aktiviteter, kommunikation och organisationskultur kunde vara ett sätt att styra informellt. Samtliga respondenter påpekade vikten av dem och hur det bidrog till en god arbetsmiljö
5

Information som styrmedel : en studie på Nordea

Kjellebäck, Sara, Kullander, Sintija, Larsson, Veronica January 2008 (has links)
<p>Avsikten med denna uppsats är att ta reda på vilken information som används i ett företag. Frågan är om hur den informationen fungerar som hjälpmedel till att styra detta företag. Medarbetarna på Nordeas lokala kontorsblock Säffle-Åmål intervjuades. Frågorna rörde deras tankar och åsikter angående informationen, som används i det aktuella företaget.</p><p>Nordeas verksamhet är baserad på mycket siffror. Därför är det logiskt att uppföljning av den finansiella informationen blir en stor del i det dagliga arbetet för medarbetarna. Samtidigt som den icke-finansiella informationen spelar stor roll i hur de genomför sina arbetsuppgifter. Med hjälp av information kan Nordea styra sina medarbetare, för att kunna arbeta mer effektivt och leverera bra resultat.</p>
6

Information som styrmedel : en studie på Nordea

Kjellebäck, Sara, Kullander, Sintija, Larsson, Veronica January 2008 (has links)
Avsikten med denna uppsats är att ta reda på vilken information som används i ett företag. Frågan är om hur den informationen fungerar som hjälpmedel till att styra detta företag. Medarbetarna på Nordeas lokala kontorsblock Säffle-Åmål intervjuades. Frågorna rörde deras tankar och åsikter angående informationen, som används i det aktuella företaget. Nordeas verksamhet är baserad på mycket siffror. Därför är det logiskt att uppföljning av den finansiella informationen blir en stor del i det dagliga arbetet för medarbetarna. Samtidigt som den icke-finansiella informationen spelar stor roll i hur de genomför sina arbetsuppgifter. Med hjälp av information kan Nordea styra sina medarbetare, för att kunna arbeta mer effektivt och leverera bra resultat.
7

Ekonomiska styrmedel för förpackningsavfall : En studie om vad som påverkar återvinningen i EU

Bilius, Åsa January 2013 (has links)
In 1994 the EU directive of packaging waste was adopted. The result was that all EU member states developed different systems to manage packaging waste and recycling. This paper examines the various systems and the factors that affect the level of recycling. This is done by a cross-sectional study between countries. The results of my study suggest that take-back system generates less recycling than other systems, the mandatory deposit system can affect the recycling in a positive way. The recycling might be higher in a full cost system where the producers account for 100 percent of the funding. High national targets may provide higher recycling. Other factors such as high GDP per capita, older systems and high population density seems to have a positive effect on the recycling of glass, but no significant effect on the recycling of plastics. A positive correlation between fees and recycling were found, but the results are not completely reliable because of the data used for fees is very uncertain. I suspect that there are other variables not investigated that influence recycling. Because of that it is difficult to establish a general model that explains the level of recycling in a country. This makes it difficult for an authority to decide what instruments to use to increase recycling.
8

Ökad källsortering : En studie av hur man genom styrmedel och information kan öka privatpersoners källsortering

Hjortmo, Pernilla January 2014 (has links)
Jordens resurser är ändliga, om konsumtionsmönstret följer dagens utveckling kommer flera ta slut inom en överskådlig framtid. En åtgärd är att källsortera så att våra naturresurser kommer in i ett kretslopp där de återvinns eller återanvänds. Det här arbetet inriktar sig på hur man med god kommunikation kan åstadkomma en beteendeförändring som leder till ökad källsortering. Arbetet utgörs av en litteraturstudie för att finna goda exempel från EU och en enkätundersökning med frågor relaterade till källsortering/informationskanaler. Förordningen om deponering har bidraget till att en större andel avfall källsorteras men utvecklingen har stagnerat och i dag återvinns bara 2/3 av alla förpackningar från hushåll. Påverkan för en beteendeförändring kan ske genom regelstyrning, målstyrning och visionsstyrning. Enligt enkätundersökningen har visionsstyrningen störst inverkan för en ökad källsortering. För att få människor att ändra sitt beteende måste man veta vad som styr beteendet i dag särskilt om det är ett beteende som inte är gynnsamt för individen såsom rökning eller en hållbar utveckling såsom att vi tär på jordens ändliga resurser. Här kan man använda sig av en beteendeanalys. För att lyckas med beteendeförändringar genom information gäller att väcka ett intresse för frågan, det kan uppnås genom en noggrann målgruppsanalys och val av rätt budskapsstrategier. Enligt enkätundersökningen har tidningar följt av undervisning och TV-program haft störst positiv påverkan för en ökad källsortering. Bloggar följt av onlinespel och mobilappar har haft minst positiv påverkan för en ökad källsortering, de har även lägst utvecklingspotential. Pappersutskick var den informationskälla som ansågs ha högst utvecklingspotential. Vid litteraturstudien framkom att det finns flera goda exempel på vad som görs i andra europeiska länder för att öka källsorteringen. Många exempel bygger på undervisning i grundskolan där Österrike är en förebild, de har tagit fram ett rikstäckande material där man behandlar ämnet i de flesta årskurser. Andra exempel är "sop-coacher" ute i samhället, tävlingsmoment baserade på källsortering personliga initiativ som att starta en blogg som jobbar för "inget avfall".
9

Tid för reflektion : Budgetens betydelse för tillverkningsföretag

Reljic Smoljan, Svjetlana, Nouri, Filiz January 2014 (has links)
Bakgrund och problem: Alla företag behöver en stark ekonomistyrning för att kunna konkurrera ute på marknaden. Ekonomistyrning innebär att företag kan planera, följa upp och utvärdera olika rapporter. För att kunna göra detta behövs styrmedel som budget som innebär en ekonomisk handlingsplan som ska styra företaget mot ett visst mål. Senaste tiden har budgetens att vara eller icke vara diskuterats aktivt. Utifrån den kunskapen vill vi undersöka budgetens betydelse för tillverkningsföretag samt öka vår förståelse för ämnet.   Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre företag i, inom tillverkningsbranschen i Småland arbetar med budgeten. Detta för att kunna få förståelse för hur betydelsefull budgeten är för företag i praktiken.   Avgränsningar: Fokus kommer att ligga på budgetering och inte på de andra styrmedlen. Inom budgetering skall de tre huvudbudgetarna behandlas, det vill säga resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning. Dock kommer inte de olika delbudgetarna att behandlas mer ingående.   Metod: För att kunna undersöka och få förståelse om budgetens betydelse för tillverkningsföretag använder vi oss av kvalitativ metod. Även abduktiv och induktiv forskningsansats används. Vidare beskriver vi urvalstillvägagångssättet och därefter datainsamlingsmetoder. I metoden beskrivs även på vilket sätt vi har kommit fram till vår intervjumall. Slutligen förs en diskussion runt metod och källor.   Slutsats: Vår studie visar att budgeten har en viktig roll för tillverkningsföretag genom att vara informationskälla för de anställda i företaget. På så sätt kan resurserna som behövs för det kommande året planeras. Kommunikation förbättras genom arbete med budget samtidigt som budgetprocessen möjliggör för företaget att reflektera över sin verksamhet.
10

Klimatinvesteringsprogrammet som styrmedel : på väg mot klimatmålen med Östersund som fall / Climate investment programme as instrument for sustainability : towards the climate goals with Östersund as case

Fjellström, Elisabet January 2015 (has links)
The swedish national environmental goals have different policies and developments connected to them in order to achieve the goals on time, but the implementation of the different policies differ and is hard to evaluate compared to the theoretical background. With this thesis I have chosen to investigate the climate investment programmes results in Östersund compared to its goals with a case study. The different projects within the climate investment programme have reduced the emissions of CO2, but not in the amount that was anticipated and a lot of the projects were within projects that the municipality already was developing or doing.

Page generated in 0.0982 seconds