• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2185
 • 117
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 2306
 • 1179
 • 1036
 • 860
 • 770
 • 413
 • 349
 • 305
 • 293
 • 286
 • 232
 • 225
 • 201
 • 199
 • 177
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Marknadsföring riktad mot barn : En studie om de existerande lagstiftningarna, näringslivets praxis samt det psykologiska perspektivet

Åhlin Bilalovic, Elma January 2011 (has links)
När det gäller marknadsföring genom TV så har tittartiden ökat markant bland den yngre generationen i takt med utbyggnaden av kanaler och sändningstider. Samtidigt blir marknadsföringens etik och moral allt mer bortsållad när företag allt mer riktar sina kommunikationskanaler mot denna målgrupp som har svårt att sålla bort mediebruset. Lagstiftningens svaghet gällande marknadsföring resulterar i att den tolkas fritt och kringgås av marknadskommunikatörer, medan debatten kring detta pågår så drabbas den yngre generationen av det kommersiella budskapet. Frågan kvarstår dock, marknadsföring utformas för att nå den slutliga användaren av en produkt, hur ska denna problematik belysas och åskådliggöras?
2

Digitala plattformar – strategisk marknadsföring och värdeskapande processer : En kvalitativ studie om utveckling och tillväxt av SVT recept i sociala medier / Digital platforms – value creating processes and strategic marketing : A qualitative study on the development and growth of SVT recept in social media

Persson, Yrla January 2016 (has links)
I hela världen har förändrade konsumtionsmönster och den tekniska utvecklingen lett till omställning för olika medier. Mängden av information har ökat och utbudet har globaliserats. Denna utveckling har därför medfört möjligheter och utmaningar för såväl nya aktörer som mer etablerade medier. Idag beskrivs sociala medier som en ny plattform för marknadsföring, där det finns obegränsat med olika kommunikationskanaler, där svårigheter uppstår i hur nyetablerade varumärken ska förhålla och anpassa sitt innehåll efter de nya kanalerna.   Följande examensarbete redogör för hur ett mediaföretag anpassar sig till nya format och digitala plattformar i takt med den digitala utvecklingen. Examensarbetet har baserats på hur en webbredaktion på företaget SVT arbetar och hur framväxten av en den nya plattformen SVT recept har påverkat deras arbetssätt. Examensarbetet har formats och angripits utefter kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer, deltagande observationer och litteraturstudier. Ämnet som avhandlas har redogjorts i form av en vetenskaplig teori och studiens utfall presenteras i form av ett resultat och en slutsats. Under dessa redovisas påföljden av de semistrukturerade intervjuerna och slutligen jämförs teori samt resultat, med en analys av studiens utfall. Kontentan av arbetet sammanfattas under kapitlet för slutsatser, där potentiella utvecklingsmöjligheter för SVT.se/recepts digitala plattformar presenteras.   Studien har gett svar på hur ett företags marknadsföring och digitala strategier förändras utefter det föränderliga medielandskapet och hur dessa måste anpassa sig efter de regelverk som innefattas av public service. Vidare har studien gett konkreta råd för fortsatt vidareutveckling av SVT recepts digitala plattformar. Studien visar även på relevansen av att i ett tidigt skede deklarera en tydlig strategi, genomföra en konkurrens- och omvärldsanalys, samt få en tydlig bild av användarnas behov och beteendemönster på plattformarna. / The consumption patterns have changed in the whole world and the technological evolvement has led to a reform of different kinds of media in peoples everyday lives. The amount of information has increased and the supply has become globalized. This development have brought opportunities and challenges for both newcomers in the media industries, but also to more established ones. Today social media is described as a new platform for marketing. Where there is an unlimited variation of channels for communication. Difficulties arise when the newly-established brands need to respond and adapt their content and strategies to the new platforms.   The following thesis describes how a media company adapts to new formats and digital platforms, in pace with digital development. The thesis is based on how the organisation SVT is adapting to the new platforms that emergence. And how these platforms have changed SVT’s way of working at the editorial office that represents the trademark SVT recept. The thesis has been formed and engaged with a qualitative method along with semi-structured interviews, participating observations, and literature studies. The head topic has been described with a scientific theory based on literature and studies in the field. During these chapters the outcome of the semi-structured interviews are compared with the theory, including an analysis based on the results throughout the study. The potential development opportunities for SVT recepts digital platforms, will also be presented under the last chapter. Where the thesis will be summarized along with several conclusions for development processes.   The study has provided answers to how a company's marketing and digital strategies must evolve along the changing media landscape. And how SVT must adapt to the rules contained in the public service. Furthermore, the study has provided practical advice for continued developments of SVT recepts digital platforms. The study also demonstrates the values and the importance of declaring a strategy, implement a competitive and business analysis. As well as getting a clear perspective of the needs and behaviour patterns on the digital platforms.
3

Kulturens påverkan på marknadsföring - en fallstudie av UPS Dubai och UPS Sverige

Gustafsson, Johan, Östling, Adam January 2009 (has links)
<p>I vår allt mer globaliserade värld, som kännetecknas av ökad världshandel, integrerade ekonomier och landsgränser som suddas ut, krävs en allt större kunskap om hur länder skiljer sig åt. En marknad som på senare tid, då främst under 2000-talet, varit ledande när det gäller globalisering, teknologisk utveckling och inte minst inom byggsektorn är Dubai, Förenade Arabemiraten. Dubai har satsat enorma summor i turism och kommersialism, det i kombination med ett förmånligt skattesystem har gjort att många företag valt att söka sig till Dubai. Många av dem är tjänsteföretag och det går i linje med trenden att vi går mot en tjänsteekonomi. Denna bakgrund har lett uppsatsens författare till problemformuleringen: Hur påverkar kulturskillnader ett internationellt tjänsteföretags utformande av sin marknadsföring? Med utgångspunkt i marknadsförings- och kulturteorier är uppsatsens övergripande syfte att undersöka om det existerar skillnader och likheter i ett internationellt tjänsteföretags tillvägagångssätt att arbeta med marknadsföring i Sverige och i Dubai. Mer specifikt ska studien visa om det går att hänföra dessa likheter och skillnader till de kulturella differenser som råder länderna emellan. För att ge en ökad förståelse för motiv och orsaker till de strategiska val som respondenterna gör, kommer också en övergripande bild av marknadsföring i allmänhet i de respektive länderna att presenteras. Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ ansats och intervjuer med tre anställda på UPS Dubai och två anställda på UPS Sverige. Slutsatserna av studien är att kultur har påverkan på utformandet av marknadsföringen. Faktorer som påverkar är bland annat hög- och lågkontext, språk, relationer, religion och osäkerhetsundvikande. Studien visar också marknadsföringsverktyg som påverkas, bland annat PR, annonsering, direktmarknadsföring och centralt producerad reklam.</p>
4

Från affärsidé till nöjd kund : En studie om interna marknadsföringsaktiviteter hos större hotell i Stockholm

Ferreira Sjöström, Tobias, Johansson, Tomas, Rojas Fuentes, Fabian January 2008 (has links)
No description available.
5

Segmentmarknadsföring av turistiska attraktioner : En fallstudie av Gröna Lunds tivoli

Basarani, Sukrie, Sandberg, Jessica, Tumer, Gulcin January 2009 (has links)
<p>In today’s society, consumers are individuals with varying needs. This means that companies need to adapt their products accordingly. The competition between companies is strong and mass marketing is no longer useful to the same extent. That is when segment marketing can be suggested as an alternative.</p><p>The purpose with this bachelor thesis is to examine whether segment marketing is used in thetourism industry, when marketing attractions. The purpose is also to examine whether segment marketing is used in relation to foreign tourists and what pros and cons segment marketing has. The primary material of this bachelor thesis is based on interviews with the attraction Gröna Lunds Tivoli, Stockholm Visitors Board, Kungliga Djurgårdens Intressenter, Pool Interactive AB and promotion material of Gröna Lund. The secondary sources consist ofliterature, scientific articles and websites.</p><p>This examination, with a case study of Gröna Lunds Tivoli, has shown that a form of segmentation is used when marketing attractions. This is done in combination with general marketing. Segmentation has been done by ads on selected platforms to reach the main target groups. The case study has shown that no segment marketing is done in relation to foreign tourist. Gröna Lunds Tivoli refer their foreign tourist to the Stockholm Visitors Board, where information is available in brochures, and to the official website where information in Englishis available. All marketing is targeted to domestic tourist in the Stockholm and Mälardalen regions, where the majority of Gröna Lunds visitors come from.</p><p>Segmented marketing is used in combination with general marketing which makes it difficultdo discern any clear benefits. The main disadvantage of segment marketing is the costs. It is not considered to be profitable because of the high costs of developing various strategies fordifferent sub-markets. At the same time it can be risky to exclude any visitors since attractionsare dependent on every single visitor.</p>
6

Kulturens påverkan på marknadsföring - en fallstudie av UPS Dubai och UPS Sverige

Gustafsson, Johan, Östling, Adam January 2009 (has links)
I vår allt mer globaliserade värld, som kännetecknas av ökad världshandel, integrerade ekonomier och landsgränser som suddas ut, krävs en allt större kunskap om hur länder skiljer sig åt. En marknad som på senare tid, då främst under 2000-talet, varit ledande när det gäller globalisering, teknologisk utveckling och inte minst inom byggsektorn är Dubai, Förenade Arabemiraten. Dubai har satsat enorma summor i turism och kommersialism, det i kombination med ett förmånligt skattesystem har gjort att många företag valt att söka sig till Dubai. Många av dem är tjänsteföretag och det går i linje med trenden att vi går mot en tjänsteekonomi. Denna bakgrund har lett uppsatsens författare till problemformuleringen: Hur påverkar kulturskillnader ett internationellt tjänsteföretags utformande av sin marknadsföring? Med utgångspunkt i marknadsförings- och kulturteorier är uppsatsens övergripande syfte att undersöka om det existerar skillnader och likheter i ett internationellt tjänsteföretags tillvägagångssätt att arbeta med marknadsföring i Sverige och i Dubai. Mer specifikt ska studien visa om det går att hänföra dessa likheter och skillnader till de kulturella differenser som råder länderna emellan. För att ge en ökad förståelse för motiv och orsaker till de strategiska val som respondenterna gör, kommer också en övergripande bild av marknadsföring i allmänhet i de respektive länderna att presenteras. Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ ansats och intervjuer med tre anställda på UPS Dubai och två anställda på UPS Sverige. Slutsatserna av studien är att kultur har påverkan på utformandet av marknadsföringen. Faktorer som påverkar är bland annat hög- och lågkontext, språk, relationer, religion och osäkerhetsundvikande. Studien visar också marknadsföringsverktyg som påverkas, bland annat PR, annonsering, direktmarknadsföring och centralt producerad reklam.
7

Segmentmarknadsföring av turistiska attraktioner : En fallstudie av Gröna Lunds tivoli

Basarani, Sukrie, Sandberg, Jessica, Tumer, Gulcin January 2009 (has links)
In today’s society, consumers are individuals with varying needs. This means that companies need to adapt their products accordingly. The competition between companies is strong and mass marketing is no longer useful to the same extent. That is when segment marketing can be suggested as an alternative. The purpose with this bachelor thesis is to examine whether segment marketing is used in thetourism industry, when marketing attractions. The purpose is also to examine whether segment marketing is used in relation to foreign tourists and what pros and cons segment marketing has. The primary material of this bachelor thesis is based on interviews with the attraction Gröna Lunds Tivoli, Stockholm Visitors Board, Kungliga Djurgårdens Intressenter, Pool Interactive AB and promotion material of Gröna Lund. The secondary sources consist ofliterature, scientific articles and websites. This examination, with a case study of Gröna Lunds Tivoli, has shown that a form of segmentation is used when marketing attractions. This is done in combination with general marketing. Segmentation has been done by ads on selected platforms to reach the main target groups. The case study has shown that no segment marketing is done in relation to foreign tourist. Gröna Lunds Tivoli refer their foreign tourist to the Stockholm Visitors Board, where information is available in brochures, and to the official website where information in Englishis available. All marketing is targeted to domestic tourist in the Stockholm and Mälardalen regions, where the majority of Gröna Lunds visitors come from. Segmented marketing is used in combination with general marketing which makes it difficultdo discern any clear benefits. The main disadvantage of segment marketing is the costs. It is not considered to be profitable because of the high costs of developing various strategies fordifferent sub-markets. At the same time it can be risky to exclude any visitors since attractionsare dependent on every single visitor.
8

Från affärsidé till nöjd kund : En studie om interna marknadsföringsaktiviteter hos större hotell i Stockholm

Ferreira Sjöström, Tobias, Johansson, Tomas, Rojas Fuentes, Fabian January 2008 (has links)
No description available.
9

Dålig kunskap hos kunderna om företags CSR-arbete : En studie av Max Hamburgerrestauranger ABs arbete med miljö- och hälsofrågor

Granskog, Kristoffer, Nilsson, Lisa January 2012 (has links)
CSR har bara blivit mer och mer populärt under åren. Idag engagerar sig många fler företag på något sätt i CSR än för 10 år sedan. CSR brukar sägas bestå av tre delar - miljöansvar, socialt ansvar, där hälsa ingår, och ekonomiskt ansvar. Vi har i denna uppsats valt att fokusera på miljö- och hälsoansvar. Ett stort fokus i dagens samhällsdebatt är just CSR och att företag måste ta mer ansvar även för miljö och hälsa. Om företagen inte gör det kommer det få negativa konsekvenser då CSR är allt viktigare för konsumenterna. Men stämmer detta? Eftersom att företagens satsningar på CSR ökat och fortsätter att öka undersöker vi i denna uppsats om företagen lyckats kommunicera ut detta till sina kunder. Har kunderna vetskap om hur företagen arbetar med CSR? För att avgränsa oss har vi i denna uppsats valt att fokusera på Max Hamburgerrestauranger AB, vilket är ett av de ledande företagen inom sin bransch. För att få bättre förståelse om vad som kan påverka om kunderna har kunskap eller inte om hur Max arbetar med miljö och hälsa har vi använt oss av forskning inom kommunikation och marknadsföring. Vi kom fram till att en enkätstudie var det bästa sättet att kartlägga kundernas syn på Max sociala ansvar. Genom att stå utanför Max restauranger i Umeå och Stockholm samlade vi in 103 enkätsvar från Max kunder. Resultaten av vår studie visade att få kunder kände till hur Max arbetade med miljö och hälsa och därmed var kunskapen om detta låg. Majoriteten ansåg att de själva var miljö- och hälsomedvetna men intresset för Max arbete var nästintill obefintligt. Miljö- och hälsoansvar låg långt ner på listan av faktorer som påverkar valet av snabbmatsrestaurang och istället var det smak och pris som var avgörande. Vår studie säger egentligen att kunderna inte har kunskap om Max sociala ansvarstagande vilket kan bero på dåliga marknadsföringsstrategier eller ett lågt intresse från kundernas sida när det gäller miljö- och hälsofrågor. Om Max genom satsning på miljö och hälsa har haft som avsikt positionera sig som ett ansvarsfullt företag och därigenom nå ut till fler kunder är denna satsning misslyckad. Max borde istället fokusera på andra faktorer som smaken och priset på maten ifall de vill öka sin kundbas eftersom dessa faktorer var viktigare för kunderna.
10

Bloggar - det nya marknadsföringsverktyget? : En studie i vilka för- och nackdelar det finns för företag med att använda sig av den indirekta marknadsföringen i bloggar.

Öhman, Linn, Tjernström, Jennie January 2011 (has links)
Vi möts dagligen av marknadsföring i olika former vart vi än befinner oss, men hur påverkas vi egentligen av den? Internet har blivit en central informationskälla för många och det tillkommer nya användare hela tiden. Ett av de senaste fenomenen på Internet är bloggar vilket har lett till att en helt ny form av marknadsföring har utvecklats, den indirekta marknadsföringen. Den här marknadsföringsformen innebär att bloggarna skriver och tipsar om produkter och tjänster i sina bloggar. Vi vill veta hur konsumenterna anser att den här nya marknadsföringsformen påverkar dem, och har därför valt att jämföra med hur de anser att de påverkas av den direkta marknadsföringen på Internet, genom pop-ups och banners. Med hjälp av den här jämförelsen vill vi besvara vår frågeställning som lyder: vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig av indirekt marknadsföring för företag? När vi har undersökt problemet har vi utgått från konsumenterna i den aspekten att vi vill jämföra hur de anser att de påverkas av den direkta och den indirekta marknadsföringen eftersom deras åsikter ligger till grund för företagets agerade. För att undersöka vårt problem har vi använt oss av en enkätstudie för att samla in vårt material, vilken utfördes genom ett event på Facebook. Vårt insamlade material grundar sig på 457 facebooksanvändares åsikter som samlades in under fyra dagar. Det här materialet analyserade vi sedan med hjälp av teorier inom marknadsföring, konsumentbeteende och kommunikation. Vi har kommit fram till att det finns många för- och nackdelar för företag att använda sig av den indirekta marknadsföringen. Något som företagen kan dra nytta av är den ömsesidiga samverkan och tillit som finns mellan bloggare och bloggläsare samt att det blir en möjlighet för företaget att få direkt respons från sina konsumenter med den flervägskommunikationen som skapas. En risk som företaget står inför är att det här är ett informationsflöde som de inte kan kontrollera på samma sätt som den direkta marknadsföringen med pop-ups och banners. Vi kan inte rekommendera den indirekta marknadsföringen till företag då det finns en del nackdelar. Men med tanke på att det även finns många fördelar med den indirekta marknadsföringen så anser vi att om företag utvecklar marknadsföringsformen på rätt sätt och i rätt dos, så kan det leda till starkare relationer och en tillit som är svår att uppnå med den traditionella massmarknadsföringen.

Page generated in 0.0918 seconds