• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2185
 • 117
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 2306
 • 1179
 • 1036
 • 860
 • 770
 • 413
 • 349
 • 305
 • 293
 • 286
 • 232
 • 225
 • 201
 • 199
 • 177
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Klädkonsumtion och köpbeteende : En studie om studenters klädval

Sjöstrand, Anna, Nyberg, Erica January 2006 (has links)
<p>Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva Karlstads universitets studenters klädbehov. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva en segmentering av studenterna samt skapa en förståelse för det kartlagda köpbeteendet utifrån sociologiska och ekonomiska teorier och perspektiv.</p><p>Idén till den här uppsatsen uppstod delvis utifrån en förundran över vårt eget beteende när det gäller att köpa nya kläder. Trots att vi egentligen har mer kläder än vi faktiskt behöver köper vi ständigt nya plagg. Hur kommer det sig att vi som ”fattiga studenter” väljer att lägga en del våra knappa resurser på just kläder, trots att vi egentligen inte behöver nya kläder? Frågan vi ställde oss var om det skulle kunna vara lika viktigt för andra studenter? Vi funderade också på om det då även skulle kunna finnas någon medveten eller omedveten avsikt bakom den klädstil som studenterna väljer?</p><p>Med utgångspunkt från vårt syfte att ta reda på vad studenter vill uppnå med sin klädkonsumtion valde vi att göra en kvantitativ studie. Den kvantitativa studien har vi genomfört med hjälp av enkätfrågor.</p><p>Vi har kommit bland annat kommit fram till att studenterna i vår undersökning kan delas in i fyra olika typer av konsumenter med varierande egenskaper. Vidare har vi kartlagt och beskrivit deras köpbeteende.</p>
32

Marknadsföring av identiska läkemedel : En serveyundersökning på två akut-p-piller tillverkande läkemedelsföretag

Collin, Clara, Lindberg, Petra January 2006 (has links)
<p>Läkemedelsbranschen har under de senaste åren förändrats. Konkurrensen har ökat och det har blivit allt viktigare att utmärka sina läkemedel och dess varumärken för att kunna behålla, hitta nya kunder samt öka sina marknadsdelar. Pressade priser, större utbud och sämre patentskydd är ytterligare bidragande orsaker till det tuffa klimatet.</p><p>Som en följd av det hårdnande konkurrensklimatet försöker läkemedelsföretagen i allt större utsträckning finna nya konkurrensfördelar för att överleva på marknaden som karaktäriseras av likvärdiga produkter. Detta har lett till nya trender inom branschen, såsom varumärkesbyggande, ökad marknadsföring och Customer Relation Management (CRM).</p><p>Schering och Nycomed är två läkemedelsföretag som är verksamma i denna bransch och konkurrerar med deras nästintill identiska akut-p-piller Postinor och Norlevo. Det är ett preparat som förhindrar oönskade graviditeter då man inte har skyddat sig vid samlag, felaktig användning av kondom eller utebliven p-pilleranvändning. Akut-p-piller är idag ett läkemedel som visat sig högst aktuellt då undersökningar gällande svenska ungdomars sexualvanor tyder på ökad sexuell aktivitet och fler utförda aborter.</p><p>Problemformulering för denna undersökning lyder:</p><p>Vilka faktorer i ett läkemedelsföretags marknadsföringsåtgärder är viktiga då man konkurrerar med identiska produkter?</p><p>Syftet med undersökningen är:</p><p>Att undersöka vad de stora skillnaderna i försäljningssiffror och försäljningsökning mellan akut-p-pillren Norlevo och Postinor beror på. Detta är intressant då dessa produkter har samma innehåll och kostar nästan exakt lika mycket. Vi vill även öka förståelsen kring effekterna av marknadsföring av läkemedel, då området kontinuerligt utvecklas och marknadsföringen samt konkurrensen inom detta område ständigt ökar.</p><p>Resultaten visade att de stora försäljningssiffror som skiljer Norlevo och Postinor åt, beror på ett flertal orsaker. De mest framträdande var att Norlevo funnits längst på marknaden, och är mer välkänd än Postinor. Den stora prisökning som Norlevo genomförde i kombination med marknadsföring i samarbete med den omdiskuterade dokusåpan Paradise Hotell samt vissa andra bidragande orsaker gjorde att Postinor lyckades öka med 283 % under år 2005. Vidare kan Scherings satsning på information även ha varit bidragande. Slutsatser som drogs utifrån detta var att, de viktigaste faktorerna i ett läkemedelsföretags marknadsföringsåtgärder är bl.a. att fånga kunden vid den första användningen, då det visade sig att läkemedelskunder köper samma märke på produkten vid upprepad användning. Ytterligare faktorer som är viktiga är, att ha informativ och seriös marknadsföring, passande kringtjänster samt att förmedla ett budskap i sin marknadsföring som inte skapar badwill.</p>
33

Mittens Rike : etableringsmöjligheter och framtidstrender

Raic, Nikoleta, af Sillén, Malin January 2006 (has links)
<p>China has the world’s largest population and during the last thirty years the country has implemented political and economical changes that have affected China to move towards a more western market economic direction. At first this development was going slow but during the last five years it has increased which today has made China the world’s greatest growing economy. China’s improved cooperation with the world is one reason for this growth which has led to a cumulative of the consumer market. This situation creates new opportunities for establishing Swedish companies on the market to meet the consumers demand.</p><p>The intention of this study is to find out which variables make it possible for Swedish companies to establish production on the Chinese market. Our intention is also to appoint which industries the Chinese market has a need for today. The purpose of the study is to provide an overview of the market in aspect of possibility for Swedish companies that consider an establishment of their production in China.</p><p>Four theories and two relations have been used as analytical tools in this study: planned and market economic, culture differences, swot-analysis and political and legal aspects. As a basis for the empirical study we have used an interview with a law office named DLA Nordic KB, information from The China Business Forum 2006 that we attended and reports written by the Swedish Trade Council.</p><p>The results of the empirical studies show that variables as Chinas development towards a more civil society and the cooperation with alliances as WTO, UN and EU makes it easier for companies to establish on the market. The expansion of the consumer market, the priority of the environmental issues and equal working conditions represent other variables that make it easier for an establishment on the Chinese market. Regarding the need of industries at the Chinese market we found ten industries that we consider have advantage among others: legal aspects, banking and financing, education, tourism, marketing and communication, information technology, establishment consulting, transportation, independent organisations and organisations that advocate natural assets.</p><p>Stockholm i juni 2006</p><p>___________________ ____________________</p><p>Nikoleta Raic Malin af Sillén</p>
34

Retargeting : När annonsering bygger lojalitet

Johansson, Mikaela, Svensson Kjällberg, Anna January 2014 (has links)
ABSTRACT   Title:                                                Retargeting- When display advertising builds                 loyalty   Authors:                                           Mikaela Johansson och Anna Svensson Kjällberg   Advisor:                                           Thomas Helgesson   Level:                                               Bachelor´s in thesis in Marketing, (15 Swedish       credits) Spring 2014.   Keywords:                                        Retargeting, branding   Question:                                                    In branding, how should small e-enterprises            work with retargeting?   Purpose:                                           The purpose with this essay was to identify how    retargeting should be used in small e-enterprises                             when branding. This was done by comparing two e-enterprises practical use of retargeting, with two                           brand consultants and two retargeting consultants theoretical knowledge within each expertise.     Method:                                            A qualitative method with a deductive approach    has been used to answer the problem statement.     Theoretical framework:                              Earlier theories about retargeting, brand building    and recommended practices, related to marketing                       on the internet, were presented in the frame of       reference.   Empirical framework:                                 Primary data were presented by two respondents   representing each area: Companies, Retargeting                        consultants and Brand consultants. Conclusion:                                                   The          marketing tool allows companies and      their               brands to get the chance to appear in                        wide area                      networks on the internet.    The tool is primary used                                                                for a sales                      purpose but the tool also has potential in brand-                                                                       building purposes. Based on primary-                      and secondary data the conclusion of this essay is                        that the tool is considered good when branding      but three main areas need to be concidered while                          working with it in a brand-building purpose;           design, content and frequency.
35

Marknadsföring av friluftsturism : en komparativ studie som belyser marknadsföring ur ett hållbarhetsperspektiv

Eklund, Hanna, Fredriksson, Mathilda January 2016 (has links)
No description available.
36

Marknadsföringsstrategier inom fastighetsmäklarbranschen

Faghir, Hedyah, Sävenstedh, Greta January 2007 (has links)
<p>Denna studie behandlar fastighetsmäklarbranschen och vilka marknadsföringsstrategier som används inom branschen. Mäklarbranschen är en tjänstebransch och därmed blev teori berörande tjänstemarknadsföring samt kommunikation aktuellt i denna studie. Tjänstemarknadsföringsteori lyfter fram problematiken med att marknadsföra tjänster då de är abstrakta och det råder ett samspel mellan tjänsteutförare och kund. På grund av problematiken kring tjänstemarknadsföring och då det inte finns liknande studier inom mäklarbranschen kring vilka marknadsföringsstrategier som brukas, formulerades följande problemställning:</p><p>Vilka marknadsföringsstrategier använder fastighetsmäklare för att nå ut till den som avser att sälja eller köpa bostad?</p><p>Studiens syfte har varit att skapa förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som fastighetsmäklare använder i syfte att nå ut till de kunder som vill ha hjälp att köpa eller sälja bostad. Vidare eftertraktades en fördjupning i vår kunskap inom fastighetsmäklarbranschen samt marknadsföring.</p><p>För att studera problemet har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där tre mäklarbyråer inom Umeå har deltagit i studien. Vidare ämnar vi skapa förståelse såsom sagt i syftet och därmed har vi utgått ifrån hermeneutisk kunskapssyn. Studiens problem har studerats utifrån ett fastighetsmäklarperspektiv.</p><p>Då tidigare studier inte genomförts inom detta ämne och vi med vår studie tillför ny kunskap får studien ett induktivt inslag. Vidare finns även deduktiva inslag då vi utgår ifrån befintliga teorier berörande tjänstemarknadsföring och kommunikation för att ta oss an problemet.</p><p>Studiens slutsatser visade på att kundrelation är en viktig del i fastighetsmäklarens marknadsföringsstrategi då de förlitar sig på ”word-of-mouth” för att skapa ett gott rykte för byrån. Vidare är det en viktig resurs för mäklarbyråer att vara knutet till en central organisation där de kan få stöd med en del av marknadsföring samtidigt som byrån får tillgång till ett varumärke. Hantering av spekulanter kommer att bli viktigare inom framtiden för att matcha framförallt köpare med objekt. Tidningsannonsering är fortfarande en viktig kommunikationslänk mellan mäklare och klienter, dessutom används den som en metod för att eliminera en del av tjänstens abstrakta karaktäristika.</p>
37

Bildbyrå,läsare eller tidningens fotografer? : En studie av journalisters val av bildmaterial

Eriksson, Anna, Nilsson, Therese January 2007 (has links)
<p>Sammanfattning</p><p>Denna studie är en undersökning om var nyhetsjournalister får tag på bilder till nyhetsreportage och vad som är avgörande vid deras val av bilder. Den studie vi har gjort har skrivits på uppdrag av en Konsultbyrå som vill starta en ny bildbyrå på Internet. För att kunna sälja sina bilder vill konsultbyrån förutom information om marknaden även veta var de skulle kunna rikta sina marknadsföringsåtgärder. Konceptet med deras bildbyrå är att de ska fokusera på nyhetshändelser och använda sig av bilder tagna av allmänheten direkt då nyheterna händer. Konsultbyrån tror att detta kan vara ett framgångsrikt koncept med tanke på att journalister och fotografer kan ha det svårt med att få tag på bilder tagna direkt då nyhetshändelser inträffar eftersom de oftast kommer till händelsernas centrum efter att nyheten har inträffat.</p><p>Den studie vi har gjort är en empirisk studie där vi använt oss av teori som stöd i vår analys. Den teori vi använt oss av som stöd behandlar kundens behov och deras agerande vid köpbeslut samt hur marknadsföraren ska agera för att nå kunder på bästa sätt. Vi har även i vår teori tagit upp kunders attityder och lojalitet gentemot företag. På grund av att vi i vår studie ville få mätbara resultat valde vi att göra en surveyundersökning där vi gjorde en enkätundersökning. Vårt urval till enkätundersökningen som gjordes via elektronisk post var nyhetschefer på Sveriges dagstidningar. De resultat vi fick fram presenteras i diagram.</p><p>Resultaten från vår studie visar att journalisters främsta källa till bildmaterial är tidningens fotografer. Andra källor journalister hämtar bildmaterial från är bildbyråer och tidningar. Våra resultat visar att bilder med lokalförankring samt kvalitén på bilderna är viktiga för journalister vilket fotografer på tidningar tillhandahåller och är ett skäl till att journalister använder sig av dessa som källa till bildmaterial. En anledning till varför journalister sällan använder sig av läsarna som källa till bildmaterial är på grund av dålig kvalité på deras bilder. Bildbyråer har oftast inte de lokala bilder som många tidningar efterfrågar och är en anledning till varför journalister bara ibland använder sig av bildbyråer som källa till bildmaterial. Vårt resultat visar även att Sveriges dagstidningar ofta skriver avtal med bildbyråer.</p>
38

Intern marknadsföring -En studie av hur två serviceföretag marknadsför sig internt

Kempe, Lena, Rönnmark, Isabella January 2008 (has links)
<p>Extern marknadsföring används av företag för att skapa en relation till sin omgivning. Att intern marknadsföring är minst lika viktig för detta ändamål är det inte alla som tänker på. Genom att de anställda har god förståelse för företagets identitet i form av mål, visioner och kultur, förmedlas dessa värden till kunderna, precis som vid en lyckad extern reklamkampanj. </p><p>Inom servicebranschen är intern marknadsföring ett särskilt betydelsefullt begrepp då ett serviceföretags personal i mångt och mycket kan ses som en del av produkten och dess identitet. En naturlig fråga till följd av detta påstående är:</p><p>- Hur arbetar företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka märkesidentiteten internt? </p><p>Genom en studie av två svenska serviceföretag ämnar vi svara på denna frågeställning. </p><p>Studien bygger på ett deduktivt förhållningssätt och en semistrukturerad intervjuguide har används med en kvalitativ ansats. Detta för att först få en djupare förståelse i både tidigare forskning i ämnet samt i de båda företagens interna marknadsföringsarbete.</p><p>Vi har i diskussionen utvärderat de båda företagens för- och nackdelar gällande arbetet med den interna marknadsföringen. Diskussionen har sedan lett fram till de slutsatser vi kunnat dra av studiens resultat med utgångspunkt i vår frågeställning.</p><p>Vi har kommit fram till att kommunikation inom ett företag är en avgörande del för resultatet av den interna marknadsföringen. En väl fungerande kommunikation, tillsammans med andra faktorer, skapar ett företag som utstrålar enhetlighet och trygghet, något som även skapar trygghet för befintliga och potentiella kunder.</p>
39

Hemförsäljning - en studie om branschens strategiska val och fördelar

Johansson, Tomas, Isidorsson, Gustav January 2008 (has links)
<p>Hemförsäljningsbranschen skiljer sig på flera sätt från traditionell butikshandel. Företag som verkar i denna bransch har ett helt annat synsätt på hur man kan marknadsföra sig. Trots att man idag inte satsar på påkostade reklamkampanjer kan branschen konkurrera med andra aktörer på marknaden genom att erbjuda en tjänst i form av exceptionell service i anknytning till mötet mellan säljare och kund.</p><p>Friheten inom arbetet, möjligheten att träffa nya människor och känslan av att stå på egna ben är anledningar som motiverar människor att inleda en karriär som hemförsäljare. Det uppstår ett utbyte av både kunskap och erfarenheter mellan säljare och kund, men även mellan kunderna sinsemellan. Detta utbyte är unikt och denna sociala aspekt fick oss att vilja undersöka hemförsäljning mera grundligt och vad det innebär för företagen i branschen.</p><p>Efter tre år av högskolestudier inser vi vikten av relationsmarknadsföring på marknaden och hemförsäljningens fokusering på just denna aspekt väckte vårat intresse vid ett tidigt stadium. Eftersom hemförsäljningsföretag är beroende av att kunderna själva sprider företagets budskap vidare till nya kunder är ett gott rykte nödvändigt för att kunna bli framgångsrik. Hemförsäljning som bransch har haft problem med att sudda bort det negativa rykte som oseriösa företag skapat och hade det inte varit för att företagen arbetar långsiktigt med bra produkter och seriösa säljare så hade företagen inte kunnat konkurrera på marknaden.</p><p>Denna rapport visar en undersökning om hur hemförsäljning fungerar i praktiken, hur ledningen och säljarna i hemförsäljningsföretag agerar och hur företagen i branschen möter förändringar på marknaden.</p>
40

Hur säkerställs effekten av marknadsföring när den outsourcas?

Thulin, Gustaf, Brandt, Rasmus Unknown Date (has links)
<p>Outsourcing is today a common phenomenon among businesses in most industries. The term outsourcing means transferring the responsibility of performing a certain function to an external supplier. </p><p>There are usually certain methods to investigate the effects and the outcome of a function that is performed by the company itself. When this function is performed by an external party, the complexity of the function will increase.</p><p>This leads us to our purpose: </p><p>Based on different theories clarify how a company ensures a desired effect out of marketing when this function is outsourced to a certain retail- and advertising agency.</p><p>In this essay we have defined us to study one of Sweden´s leading mobile operators who have outsourced their sales management to a retail- and advertising agency. </p><p>To get an additional point of view, we have included one of the mobile operator´s intermediates, which is a selling agent whose sales function is led by the retail- and advertising agency.</p>

Page generated in 0.0923 seconds