• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2189
 • 117
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 2310
 • 1179
 • 1036
 • 861
 • 771
 • 414
 • 349
 • 306
 • 294
 • 287
 • 232
 • 226
 • 201
 • 200
 • 177
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
51

Tv-serien Färjan : Ett marknadsföringsverktyg för Viking Line?

Björklund, Fredrik, Gelhaar, Joachim January 2009 (has links)
<p>This paper deals with how a company in the experience industry is using a new way to communicate with their customers and how that communication can affect the image of the company's brand. Furthermore, the paper addresses how storytelling and community is created and can be used to improve the communication with customers and with the new communication medium. The selected firm for the paper is ferry company Viking Line. Year 2008 was the collaboration with Channel 5 that they could make a TV series depicting life on board the Viking Line's cruise ship M / S Cinderella. TV series which was named the Ferry has been aired on Channel 5 since autumn 2008 and has been seen by about half million viewers per episode. In the chapter "Background" provides a general description of how communication within the marketing has changed and what risks there might exist with the Ferry as a means of communication. In the chapter "Method" provides a description of the essay writer’s procedures and the research method used. A qualitative research method was chosen for the purpose of the paper. In the Theory section the reader may take note of the selected theories. These theories deal with communications with the traditional means of communication, storytelling and community, image and brand theory. Theory section followed since the empirical material writers has collected. The empirical material consists of secondary sources collected on the TV series Ferry and primary sources consist of interviews with Viking Line, Channel 5, Metronome, and a PR expert.</p><p>In the analysis section theoretical and empirical material are analyzed and discussed. The writers assumed their chosen theories and compared these with the empirical evidence he has collected, a comparison between traditional communications and the ferry as a means of communication have been made. The results of the survey show that the ferry as a means of communication differs from traditional marketing communications.</p>
52

Kundlojalitet : en studie som handlar om strategiska val i syfte att uppnå aktiv kundlojalitet

Tengvall, Daniel, Nyman, Daniel January 2004 (has links)
No description available.
53

Varumärkets aktualitet : en studie som handlar om i vilken utsträckning design utgör en viktig faktor för varumärkets aktualitet i konfektionsbranschen

Gustafsson, Frida, Larsson, Annie January 2004 (has links)
No description available.
54

Produktplaceringar : kommunikationsverktyg eller smygreklam ?

Sandström, Anna January 2004 (has links)
No description available.
55

Alkoholreklam : en studie om marknadsföringskanaler, lagar och moraliskt ansvar

Ljungh, Gustav, Johansson, Erik January 2005 (has links)
No description available.
56

När IKEA kom till Karlstad : Var repositionering nödvändigt för existerande möbelhandlare?

Hoff, Malin, Zarei, Ziba January 2008 (has links)
<p>Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka hur etableringen av IKEA har påverkat den existerande möbelmarknaden i Karlstad. Avsikten är att analysera om existerande företag på marknaden har varit i behov av repositionering, och i så fall hur detta har skett.</p><p>Undersökningen är gjord utifrån en kvalitativ metod, där utförandesättet personliga intervjuer har valts. De fem största möbelhandlarna i Karlstad har deltagit i undersökningen.</p><p>Undersökningen har visat att IKEA främst har haft en positiv påverkan på möbelmarknaden i Karlstad. IKEA har medfört att kundtillströmningen till Karlstad har ökat, vilket gjort att även de redan etablerade aktörerna har fått fler kunder utifrån staden. Detta i sin tur har inneburit en ökad försäljning för ett par av företagen, samtidigt som de resterande inte märkt av någon skillnad. Dock har det från intervjuerna framkommit att ett av företagen, Sommarlagret, behöver repositionera sig i dagsläget. För att kunna vara långsiktigt konkurrenskraftiga ser vi dock att de flesta företagen bör vidtaga någon repositioneringsåtgärd.</p>
57

Att marknadsföra en plats : En studie hur mindre kommuner kan arbeta med marknadsföring / Marketing places : A study of how small communities can work with marketing

Andersson, Jenny, Hellsing, Oskar, Jonasson, Andreas January 2007 (has links)
<p>Kranskommunerna till Karlstad använder sig av en begränsad marknadsföring. Arbetet de genomför finner en inskränkt förankring i de teorier som är skrivna kring ämnet. Deras arbete baseras på olika stor budget samt olika förutsättningar. En genomgående röd tråd i undersökningen är att imagen av en kommun speglas av åskådarens erfarenheter. Beroende på vilka upplevelser och andra minnen betraktaren bär med sig förändras bilden sändaren kommuniceras ut. Det gör att deras arbete formas på olika sätt. Syften med uppsatsen är att undersöka hur kranskommunerna arbetar med marknadsföring mot barnfamiljer och om kranskommunernas identitet stämmer överrens med barnfamiljernas image.</p><p>Den teoretiska referensramen är indelad i två delar. Den första behandlar kranskommunerna och de olika verktyg som finns att tillgå vid marknadsförandet av en kommun. Den andra delen behandlar åskådaren, barnfamiljerna i Karlstads syn och flyttbenägenhet till de tre kranskommunerna, där identitet och image är två centrala begrepp.</p><p>Både en kvalitativ och kvantitativ undersökning har gjorts. Den kvalitativa tog sin form utifrån kranskommunerna och de ansvariga för marknadsföringen hos dem. Det gjordes två öppna intervjuer på respektive kranskommun. Den kvalitativa grundade sig i 186 barnfamiljer som alla fick besvara en enkätundersökning. De två ansatsernas uppbyggnad arbetade vi fram utifrån vår problematisering och operationalisering</p><p>Undersökningsresultaten har sedan analyserats tillsammans utifrån de valda teorierna och knutits samman i en slutsats. Resultaten från den visar att kranskommunerna arbetar för lite och på ett felaktigt sätt när de kommunicerar till sin målgrupp. De största fel de gör är att de inte segmenterar marknaden. De fokuserar helt enkelt inte på en målgrupp utan riktar sitt budskap till alla. Ett annat fel två av kranskommunerna gör är att de inte inser att de är på en konkurrerande marknad. I den andra delen kom vi fram till att Forshaga är den kommun som lyckats bäst med arbetet och har den bästa imagen hos barnfamiljerna. Grums är den kranskommun med den mest negativa imagen. Attribut som påverkar personens image gentemot kommunen beror mycket på vilken relation den har till platsen. En person som besöker kommunen ofta eller bott där förut har en mycket bättre bild än en som aldrig besökt kommunen.</p>
58

Follow the leader- en studie om föräldrarnas tankar angående köp av språkresor

Hedlund, Anna, Nyström, Linda January 2007 (has links)
<p>Sammandrag</p><p>EF är en erfaren språkresearrangör med verksamhet sedan 40 år tillbaka. Marknadsföringen har fokus på, direktreklam som skickas ut till målsman för ett stort antal av Sveriges tonåringar, och via EF: s officiella hemsida på Internet. Verksamheten kommer att expandera framöver i form av juniorresor för att locka yngre resenärer och därmed förlänga kundens livscykel för språkresor och EF: s övriga produkter.</p><p>I denna uppsats har vi genomfört en undersökning för att ta reda på vad föräldrar anser om EF och vilka faktorer som är viktiga vid valet av språkresearrangör. Ett frågeformulär delades ut till föräldrar som valt att gå på EF: s informationsmöten i Göteborg, Malmö och Stockholm.</p><p>Det viktigaste under en språkresa anser föräldrarna är inlärning, ledarens kompetens och en rolig upplevelse. EF lyckas i sin marknadsföring kommunicera detta bra till den aktuella målgruppen.</p><p>Vidare föreslår vi att ett sätt för EF att utveckla sin marknadsföring för att etablera ett föräldraförtroende i högre grad är att marknadsföra ledarna mer. Ledarna bör synas mer och statusen för arbetet höjas genom en högre lön. Genom en utvidgning av utbildningsperspektivet anser vi att EF ska satsa på simundervisning för yngre barn då detta är viktig kunskap.</p><p>Inlärningen av ett nytt språk ska bli mer kontinuerlig via webbaserad undervisning som kan erbjudas både före och efter en språkresa för att tillgodogöra sig språket på bästa sätt.</p>
59

Så kan man också göra men det är inte rätt : Om Bloggens trovärdighet som kommunikationskanal

Lång, Ulrika, Överdahl, Emelie January 2010 (has links)
Titel bloggens trovärdighet som kommunikationskanal Så kan man också göra men det är inte rätt – OmFörfattare Ulrika Lång &amp; Emelie ÖverdahlHandledare Pia Arborelius Nivå Kandidatuppsats, marknadsföring (15 hp), VT 2010Nyckelord kommunikationskanal, blogg. Bloggar som kommunikationskanal, marknadsföring,Problemformulering konsumenten? Under vilka förutsättningar är bloggen en trovärdig kommunikationskanal? Kan företag strategiskt använda sig av bloggar för att nåSyfte trovärdig kommunikationskanal respektive inte blir det, ur ett företagsperspektiv. Syftet är att förklara under vilka förutsättningar bloggen blir enMetod bloggare samt fyra läsare av bloggar har intervjuats inom ämnet, under vilka förutsättningar bloggen är en trovärdig kommunikationskanal. Uppsatsen är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. TreTeoretiskt perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. Teorin inleds med en grundläggande beskrivning av kommunikation samt Internet som kommunikationskanal, för att sedan smalna av mot ämnet blogg och bloggen som kommunikationskanal. I den teoretiska referensramen presenteras de teorier och modellerEmpiriskt perspektiv djupintervjuer med bloggare samt läsare av bloggar. I det empiriska kapitlet presenterar vi insamlad fakta frånSlutsats Studien visar att företag kan använda bloggen för att strategiskt nå konsumenten. Utifrån studien kan konstateras att bloggen blir en trovärdig kommunikationskanal under vissa specifika förutsättningar. Det framkommer av studien att företag bör vara selektiva i sitt val av blogg som kommunikationskanal.
60

Follow the leader- en studie om föräldrarnas tankar angående köp av språkresor

Hedlund, Anna, Nyström, Linda January 2007 (has links)
Sammandrag EF är en erfaren språkresearrangör med verksamhet sedan 40 år tillbaka. Marknadsföringen har fokus på, direktreklam som skickas ut till målsman för ett stort antal av Sveriges tonåringar, och via EF: s officiella hemsida på Internet. Verksamheten kommer att expandera framöver i form av juniorresor för att locka yngre resenärer och därmed förlänga kundens livscykel för språkresor och EF: s övriga produkter. I denna uppsats har vi genomfört en undersökning för att ta reda på vad föräldrar anser om EF och vilka faktorer som är viktiga vid valet av språkresearrangör. Ett frågeformulär delades ut till föräldrar som valt att gå på EF: s informationsmöten i Göteborg, Malmö och Stockholm. Det viktigaste under en språkresa anser föräldrarna är inlärning, ledarens kompetens och en rolig upplevelse. EF lyckas i sin marknadsföring kommunicera detta bra till den aktuella målgruppen. Vidare föreslår vi att ett sätt för EF att utveckla sin marknadsföring för att etablera ett föräldraförtroende i högre grad är att marknadsföra ledarna mer. Ledarna bör synas mer och statusen för arbetet höjas genom en högre lön. Genom en utvidgning av utbildningsperspektivet anser vi att EF ska satsa på simundervisning för yngre barn då detta är viktig kunskap. Inlärningen av ett nytt språk ska bli mer kontinuerlig via webbaserad undervisning som kan erbjudas både före och efter en språkresa för att tillgodogöra sig språket på bästa sätt.

Page generated in 0.4315 seconds