• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2189
 • 117
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 2310
 • 1179
 • 1036
 • 861
 • 771
 • 414
 • 349
 • 306
 • 294
 • 287
 • 232
 • 226
 • 201
 • 200
 • 177
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
71

Hur säkerställs effekten av marknadsföring när den outsourcas?

Thulin, Gustaf, Brandt, Rasmus Unknown Date (has links)
Outsourcing is today a common phenomenon among businesses in most industries. The term outsourcing means transferring the responsibility of performing a certain function to an external supplier. There are usually certain methods to investigate the effects and the outcome of a function that is performed by the company itself. When this function is performed by an external party, the complexity of the function will increase. This leads us to our purpose: Based on different theories clarify how a company ensures a desired effect out of marketing when this function is outsourced to a certain retail- and advertising agency. In this essay we have defined us to study one of Sweden´s leading mobile operators who have outsourced their sales management to a retail- and advertising agency. To get an additional point of view, we have included one of the mobile operator´s intermediates, which is a selling agent whose sales function is led by the retail- and advertising agency.
72

Symbolisk konsumtion

Gullberg, Thomas, Olavi, Christoffer, Henningsson, Eric January 2009 (has links)
I dagens konsumtionssamhälle är det en tuff konkurrens bland företagen för att attrahera konsumenterna så pass mycket att de köper just deras produkter. För att göra detta måste företagen besitta information om kunderna (Kotler et al., 2002). Syftet med vår uppsats är att beskriva vad det är som påverkar konsumenten till att välja ett varumärke framför ett annat i samma produktkategori. Uppsatsen är konstruerad efter en deduktiv ansats, är kvalitativ och utgår ifrån modellen ”Konsumentens beslutsprocess” (Kotler et al., 2002, s.215). Under teorikapitlet beskrivs symbolisk konsumtion, faktorer som påverkar konsumtionen och konsumentens beslutsprocess närmre. Fyra stycken kvalitativa intervjuer genomfördes och resultatet är sammanställt under rubriken empiri. Resultatet av intervjuerna analyserades och vi har kommit fram till följande slutsatser: 1.I modellens första steg ”Behovsuppkomst” ser vi att de främsta faktorerna som påverkar kommer från de närstående och då speciellt familjen. Motivation är även det en starkt bidragande faktor. 2.I modellens andra steg ”Informationssökning” fann vi att samtliga intervjuobjekt påverkats av de två faktorerna inlärning och grupper. 3.I modellens tredje steg ”Utvärdering av alternativ” finner vi koppling till den personliga faktorn ekonomisk situation. 4.I modellens fjärde steg ”Köpbeslut” drivs samtliga intervjuobjekten av samma motivationsfaktorer som tidigare. Grupper spelar även det en roll över inflytandet på köpbeslutsprocessen för de personer vi har intervjuat. 5.I modellens femte steg ”Efterköpsbeteende” finns en stor spridning av faktorer som påverkar. Efter köpet uppstår en lite speciell situation, det kan vara värt att nämna hur personlighet och självbild kan spela in på hur nöjd konsumenten är efter sitt köp. Vissa personer behöver uppskattning i större utsträckning än andra.
73

Tv-serien Färjan : Ett marknadsföringsverktyg för Viking Line?

Björklund, Fredrik, Gelhaar, Joachim January 2009 (has links)
This paper deals with how a company in the experience industry is using a new way to communicate with their customers and how that communication can affect the image of the company's brand. Furthermore, the paper addresses how storytelling and community is created and can be used to improve the communication with customers and with the new communication medium. The selected firm for the paper is ferry company Viking Line. Year 2008 was the collaboration with Channel 5 that they could make a TV series depicting life on board the Viking Line's cruise ship M / S Cinderella. TV series which was named the Ferry has been aired on Channel 5 since autumn 2008 and has been seen by about half million viewers per episode. In the chapter "Background" provides a general description of how communication within the marketing has changed and what risks there might exist with the Ferry as a means of communication. In the chapter "Method" provides a description of the essay writer’s procedures and the research method used. A qualitative research method was chosen for the purpose of the paper. In the Theory section the reader may take note of the selected theories. These theories deal with communications with the traditional means of communication, storytelling and community, image and brand theory. Theory section followed since the empirical material writers has collected. The empirical material consists of secondary sources collected on the TV series Ferry and primary sources consist of interviews with Viking Line, Channel 5, Metronome, and a PR expert. In the analysis section theoretical and empirical material are analyzed and discussed. The writers assumed their chosen theories and compared these with the empirical evidence he has collected, a comparison between traditional communications and the ferry as a means of communication have been made. The results of the survey show that the ferry as a means of communication differs from traditional marketing communications.
74

Intern marknadsföring - En studie av hur två serviceföretag marknadsför sig internt –

Rönnmark, Isabella, Kempe, Lena January 2008 (has links)
Extern marknadsföring används av företag för att skapa en relation till sin omgivning. Att intern marknadsföring är minst lika viktig för detta ändamål är det inte alla som tänker på. Genom att de anställda har god förståelse för företagets identitet i form av mål, visioner och kultur, förmedlas dessa värden till kunderna, precis som vid en lyckad extern reklamkampanj. Inom servicebranschen är intern marknadsföring ett särskilt betydelsefullt begrepp då ett serviceföretags personal i mångt och mycket kan ses som en del av produkten och dess identitet. En naturlig fråga till följd av detta påstående är: -Hur arbetar företagsledare i svenska företag med intern marknadsföring för att stärka märkesidentiteten internt? Genom en studie av två svenska serviceföretag ämnar vi svara på denna frågeställning. Studien bygger på ett deduktivt förhållningssätt och en semistrukturerad intervjuguide har används med en kvalitativ ansats. Detta för att först få en djupare förståelse i både tidigare forskning i ämnet samt i de båda företagens interna marknadsföringsarbete. Vi har i diskussionen utvärderat de båda företagens för- och nackdelar gällande arbetet med den interna marknadsföringen. Diskussionen har sedan lett fram till de slutsatser vi kunnat dra av studiens resultat med utgångspunkt i vår frågeställning. Vi har kommit fram till att kommunikation inom ett företag är en avgörande del för resultatet av den interna marknadsföringen. En väl fungerande kommunikation, tillsammans med andra faktorer, skapar ett företag som utstrålar enhetlighet och trygghet, något som även skapar trygghet för befintliga och potentiella kunder.
75

Marknadsföring av identiska läkemedel : En serveyundersökning på två akut-p-piller tillverkande läkemedelsföretag

Collin, Clara, Lindberg, Petra January 2006 (has links)
Läkemedelsbranschen har under de senaste åren förändrats. Konkurrensen har ökat och det har blivit allt viktigare att utmärka sina läkemedel och dess varumärken för att kunna behålla, hitta nya kunder samt öka sina marknadsdelar. Pressade priser, större utbud och sämre patentskydd är ytterligare bidragande orsaker till det tuffa klimatet. Som en följd av det hårdnande konkurrensklimatet försöker läkemedelsföretagen i allt större utsträckning finna nya konkurrensfördelar för att överleva på marknaden som karaktäriseras av likvärdiga produkter. Detta har lett till nya trender inom branschen, såsom varumärkesbyggande, ökad marknadsföring och Customer Relation Management (CRM). Schering och Nycomed är två läkemedelsföretag som är verksamma i denna bransch och konkurrerar med deras nästintill identiska akut-p-piller Postinor och Norlevo. Det är ett preparat som förhindrar oönskade graviditeter då man inte har skyddat sig vid samlag, felaktig användning av kondom eller utebliven p-pilleranvändning. Akut-p-piller är idag ett läkemedel som visat sig högst aktuellt då undersökningar gällande svenska ungdomars sexualvanor tyder på ökad sexuell aktivitet och fler utförda aborter. Problemformulering för denna undersökning lyder: Vilka faktorer i ett läkemedelsföretags marknadsföringsåtgärder är viktiga då man konkurrerar med identiska produkter? Syftet med undersökningen är: Att undersöka vad de stora skillnaderna i försäljningssiffror och försäljningsökning mellan akut-p-pillren Norlevo och Postinor beror på. Detta är intressant då dessa produkter har samma innehåll och kostar nästan exakt lika mycket. Vi vill även öka förståelsen kring effekterna av marknadsföring av läkemedel, då området kontinuerligt utvecklas och marknadsföringen samt konkurrensen inom detta område ständigt ökar. Resultaten visade att de stora försäljningssiffror som skiljer Norlevo och Postinor åt, beror på ett flertal orsaker. De mest framträdande var att Norlevo funnits längst på marknaden, och är mer välkänd än Postinor. Den stora prisökning som Norlevo genomförde i kombination med marknadsföring i samarbete med den omdiskuterade dokusåpan Paradise Hotell samt vissa andra bidragande orsaker gjorde att Postinor lyckades öka med 283 % under år 2005. Vidare kan Scherings satsning på information även ha varit bidragande. Slutsatser som drogs utifrån detta var att, de viktigaste faktorerna i ett läkemedelsföretags marknadsföringsåtgärder är bl.a. att fånga kunden vid den första användningen, då det visade sig att läkemedelskunder köper samma märke på produkten vid upprepad användning. Ytterligare faktorer som är viktiga är, att ha informativ och seriös marknadsföring, passande kringtjänster samt att förmedla ett budskap i sin marknadsföring som inte skapar badwill.
76

Mittens Rike : etableringsmöjligheter och framtidstrender

Raic, Nikoleta, af Sillén, Malin January 2006 (has links)
China has the world’s largest population and during the last thirty years the country has implemented political and economical changes that have affected China to move towards a more western market economic direction. At first this development was going slow but during the last five years it has increased which today has made China the world’s greatest growing economy. China’s improved cooperation with the world is one reason for this growth which has led to a cumulative of the consumer market. This situation creates new opportunities for establishing Swedish companies on the market to meet the consumers demand. The intention of this study is to find out which variables make it possible for Swedish companies to establish production on the Chinese market. Our intention is also to appoint which industries the Chinese market has a need for today. The purpose of the study is to provide an overview of the market in aspect of possibility for Swedish companies that consider an establishment of their production in China. Four theories and two relations have been used as analytical tools in this study: planned and market economic, culture differences, swot-analysis and political and legal aspects. As a basis for the empirical study we have used an interview with a law office named DLA Nordic KB, information from The China Business Forum 2006 that we attended and reports written by the Swedish Trade Council. The results of the empirical studies show that variables as Chinas development towards a more civil society and the cooperation with alliances as WTO, UN and EU makes it easier for companies to establish on the market. The expansion of the consumer market, the priority of the environmental issues and equal working conditions represent other variables that make it easier for an establishment on the Chinese market. Regarding the need of industries at the Chinese market we found ten industries that we consider have advantage among others: legal aspects, banking and financing, education, tourism, marketing and communication, information technology, establishment consulting, transportation, independent organisations and organisations that advocate natural assets. Stockholm i juni 2006 ___________________ ____________________ Nikoleta Raic Malin af Sillén
77

Att marknadsföra en plats : En studie hur mindre kommuner kan arbeta med marknadsföring / Marketing places : A study of how small communities can work with marketing

Andersson, Jenny, Hellsing, Oskar, Jonasson, Andreas January 2007 (has links)
Kranskommunerna till Karlstad använder sig av en begränsad marknadsföring. Arbetet de genomför finner en inskränkt förankring i de teorier som är skrivna kring ämnet. Deras arbete baseras på olika stor budget samt olika förutsättningar. En genomgående röd tråd i undersökningen är att imagen av en kommun speglas av åskådarens erfarenheter. Beroende på vilka upplevelser och andra minnen betraktaren bär med sig förändras bilden sändaren kommuniceras ut. Det gör att deras arbete formas på olika sätt. Syften med uppsatsen är att undersöka hur kranskommunerna arbetar med marknadsföring mot barnfamiljer och om kranskommunernas identitet stämmer överrens med barnfamiljernas image. Den teoretiska referensramen är indelad i två delar. Den första behandlar kranskommunerna och de olika verktyg som finns att tillgå vid marknadsförandet av en kommun. Den andra delen behandlar åskådaren, barnfamiljerna i Karlstads syn och flyttbenägenhet till de tre kranskommunerna, där identitet och image är två centrala begrepp. Både en kvalitativ och kvantitativ undersökning har gjorts. Den kvalitativa tog sin form utifrån kranskommunerna och de ansvariga för marknadsföringen hos dem. Det gjordes två öppna intervjuer på respektive kranskommun. Den kvalitativa grundade sig i 186 barnfamiljer som alla fick besvara en enkätundersökning. De två ansatsernas uppbyggnad arbetade vi fram utifrån vår problematisering och operationalisering Undersökningsresultaten har sedan analyserats tillsammans utifrån de valda teorierna och knutits samman i en slutsats. Resultaten från den visar att kranskommunerna arbetar för lite och på ett felaktigt sätt när de kommunicerar till sin målgrupp. De största fel de gör är att de inte segmenterar marknaden. De fokuserar helt enkelt inte på en målgrupp utan riktar sitt budskap till alla. Ett annat fel två av kranskommunerna gör är att de inte inser att de är på en konkurrerande marknad. I den andra delen kom vi fram till att Forshaga är den kommun som lyckats bäst med arbetet och har den bästa imagen hos barnfamiljerna. Grums är den kranskommun med den mest negativa imagen. Attribut som påverkar personens image gentemot kommunen beror mycket på vilken relation den har till platsen. En person som besöker kommunen ofta eller bott där förut har en mycket bättre bild än en som aldrig besökt kommunen.
78

Kundrecensioner : ett sätt för researrangörer att marknadsföra sig

Walter, Helena, Andersson, Mikaela January 2008 (has links)
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-ansi-language:SV; mso-fareast-language:ZH-CN;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:250967155; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1263890032 69009419 69009423 69009413 69009409 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level2 {mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> <!--[if gte mso 10]><mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} --><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1" /> </o:shapelayout></xml><![endif]--> Tusentals budskap tävlar om konsumenters uppmärksamhet varje dag och det blir allt svårare för företag att kommunicera sina budskap till potentiella kunder. Användandet av kundrecensioner för teknik- och mediaprodukter har bevisats påverka försäljningen av dessa produkter positivt. Denna uppsats syftar till att ta reda på om kundrecensioner är ett bra marknadsföringsverktyg för resor, som är mer komplexa produkter än de som nämnts ovan. Frågan är om kundrecensioner kan hjälpa researrangörer att särskilja sig från konkurrenter samt hur recensionerna bäst utformas för att öka deras försäljning av resor.   Det finns 187 svenska researrangörer som erbjuder paketresor till utländska destinationer. Denna studie inleds med en kartläggning av 37 av dessa researrangörer; de som har kundrecensioner på sina hemsidor. Detta gjordes för att få en översikt över fenomenets förekomst och utformning. Hemsidorna granskades utifrån kriterier som antal recensioner, navigering, omfattning samt om de var utformade som reseberättelser, forum eller endast bestod av omdömen om företaget självt. Sedan genomfördes intervjuer med 27 av dessa researrangörer för att få reda på deras syften med och hantering av kundrecensioner.   Vi har även undersökt presumtiva resenärers respons på kundrecensionerna med hjälp av en enkätundersökning. Detta gjordes för att kunna jämföra researrangörernas resonemang kring kundrecensioner samt teorier och tidigare forskning med hur presumtiva kunder uppfattar dem. Respondenterna fick bedöma tre researrangörers hemsidor utifrån olika perspektiv samt rangordna dem i den ordning de helst handlar en resa av dem, baserat på kundrecensionerna.   Några slutsatser i studien var:   <!--[if !supportLists]-->  <!--[endif]--> 20 procent (37 av 187) av researrangörerna har kundrecensioner i någon form på sina hemsidor. Hälften av arrangörerna har utformat sina hemsidor på ett sätt som gör det är svårt att hitta kundrecensionerna 16 procent av researrangörerna publicerar även kritiska/negativa recensioner Respondenterna uppfattar inte recensioner som är uteslutande positiva som trovärdiga Respondenterna föredrar att recensionerna presenteras i form av reseberättelser i anslutning till paketresorna, men uppskattar även fria forum och bloggar. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--> / Thousands of messages compete for consumer’s attention every day. Its getting more and more difficult for companies and organisations to communicate their messages to potential customers. The use of customer reviews for technical and media products has been proven to increase sales for companies that sell this kind of products. This essay aims to find out if customer reviews are a good way to market services that are more complex as well. Vacation packages offered by tour operators are much more complex products than computers and mp3 players. Can customer reviews help tour operators to stand out from competitors and how can they best design them to increase sales and build their trademark? <!--[endif]--> We study customer reviews from three perspectives using three different methods. We map the phenomenon’s existence through observation of tour operator’s home pages. Criteria we look for are; how many of the 187 tour operators in Sweden have customer reviews, what form do they have, are negative reviews published and other criterions with relevance. Then we interviewed some of the tour operators that have customer reviews to find out their purpose with customer reviews and how they handle them. We also conduct a customer survey to find out the presumptive travellers response to customer reviews. Some conclusions from the study are:   <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]--> 20 per cent (37 of 187) of the tour operators have customer reviews of some sort on their home pages. 50 per cent of the tour operators have designed their home pages in a way that makes it difficult to find the reviews. The respondents appreciate customer reviews, testimonials from former customer, and often find them inspiring. The respondent doesn’t find reviews that are exclusively positive trustworthy. The respondents prefer the reviews to come in the form of accounts of journeys stories, presented in direct connection to the vacation package. <!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->
79

Kundlojalitet : en studie som handlar om strategiska val i syfte att uppnå aktiv kundlojalitet

Tengvall, Daniel, Nyman, Daniel January 2004 (has links)
No description available.
80

Varumärkets aktualitet : en studie som handlar om i vilken utsträckning design utgör en viktig faktor för varumärkets aktualitet i konfektionsbranschen

Gustafsson, Frida, Larsson, Annie January 2004 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1308 seconds