• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2189
 • 117
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 2310
 • 1179
 • 1036
 • 861
 • 771
 • 414
 • 349
 • 306
 • 294
 • 287
 • 232
 • 226
 • 201
 • 200
 • 177
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
81

Produktplaceringar : kommunikationsverktyg eller smygreklam ?

Sandström, Anna January 2004 (has links)
No description available.
82

Alkoholreklam : en studie om marknadsföringskanaler, lagar och moraliskt ansvar

Ljungh, Gustav, Johansson, Erik January 2005 (has links)
No description available.
83

Twitter - Ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråer?

Lexell, Lisette, Wirtz, Johan January 2013 (has links)
ABSTRACT                                           Titel  Twitter – Ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråer?   Nivå                                                   C- uppsats i Företagsekonomi   Författare                                         Lisette Lexell & Johan Wirtz   Handledare                                       Jonas Kågström   Datum                                               2012 – Maj   Syfte                                                  Syftet med denna uppsats är att få en klarare bild av hur fastighetsmäklarbyråers användning av det sociala nätverket Twitter ser ut, vad deras syfte med användningen är och vilken grupp av människor de vänder sig till. Vi vill få svar på om Twitter fungerar som ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråerna.   Metod                                                Kvalitativa intervjuer med relevanta personer på fastighetsmäklarbyråer, som idag har konton på Twitter, har genomförts för att kunna undersöka och jämföra befintliga och obefintliga strategier för användning av byråernas Twitter-konton. En analys med programvaran Gephi har utförts där pluginet Retweet Monitor kartlägger spridningen av retweets vid en specifik #hashtag. En kvantitativ enkät med syfte att identifiera fastighetsmäklarbyråernas followers, har också genomförts.   Resultat och slutsats                               Denna studie resulterade i att Twitter kan vara ett hållbart komplement till den allmänna marknadsföringen hos fastighetsmäklarbyråer, om kanalen används på rätt sätt. En modell skapades för att kartlägga hur fastighetsmäklarbyråerna kan och använder sig av Twitter.   Förslag på vidare forskning                  Ett intresse skapades under arbetets gång om hur en strategi för fastighetsmäklarbyråer på Twitter kan utformas. Detta kan ses som ett förslag till vidare forskning. Med Gephi och Retweet Monitor finns stora möjligheter till vidare forskning av byråernas Twitter-konton och dess followers.   Uppsatsen bidrag                                   Uppsatsen kartlägger fastighetsmäklarbyråernas aktivitet på Twitter och detta kan ligga till grund vid eventuellt framtagande av en strategi i framtiden.   Nyckelord                                                Twitter, Fastighetsmäklarbyrå, Marknadsföring, Gephi / Title                                                   Twitter – A sustainable supplement to the general marketing of real estate agencies?   Level                                                  Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration   Author                                               Lisette Lexell & Johan Wirtz   Supervisor                                         Jonas Kågström   Date                                                   2012 – May   Aim                                                    The purpose of this thesis is to get a clearer view of how real estate agencies using the social netwok Twitter, what their purpose of the usage are and what group of people they turn to. We want to find out whether Twitter works as a substainable complement to the general marketing for real estate agencies.   Method                                              Qualitative interviews with relevant people in real estate agencies, which currently have accounts on Twitter, have been conducted to examine and compare existing and nonexistent strategies for use of the agencies Twitter accounts. An analysis of the software Gephi has been done where the plugin Retweet Monitor charts the spread of retweets at a specific #hashtag. A quantitative survey designed to identify real estate agencies followers, has also been conducted.     Result & Conclusions                             This study resulted in that Twitter can be substainable complement to the general marketing för real estate agencies if the platform is used proberly. We also created a model that maps out how real estate agencies can and make use of Twitter.   Suggestions for future research            An interest was created during the process of how a strategy for real estate agencies on Twitter can be designed. We see this as a proposal for further research. With Gephi and Retweet Monitor, we see great opportunities for further research of the agencies Twitter accounts, and its followers.   Contribution of the thesis                      In this thesis we have identifies the real estate agencies activity on Twitter and this could be the basis for possible establishment of a strategy in the future.   Key words                                               Twitter, Real estate agency, Marketing, Gephi
84

Innovators - vilka är de? : Vad kännetecknar en innovator på marknaden för mobila finansiella transaktionstjänster?

Pettersson, Viktoria, Björkman, Jonas January 2013 (has links)
No description available.
85

Målmedvetenhet i butiker : Hur konkreta och abstrakta uppdrag påverkar konsumenters köpbeteende

Hult, Martin, Dahlgren, Rasmus January 2013 (has links)
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur konkreta och abstrakta uppdrag påverkar konsumenters köpbeteende i livsmedelsbutiker. Genom en kvantitativ studie på Ica Maxi i Karlstad undersöktes hur uppdragets karaktär påverkar faktorer som antal observationer, spenderad tid i butiken samt antal produkter i varukorgen. Resultatet visade på en skillnad i hur konkreta och abstrakta uppgifter påverkar konsumenters beteende. Respondenter med ett konkret uppdrag gjorde fler observationer samt tog längre tid på sig för att ta sitt beslut. Studien fann även att konsumenters beteende från ett uppdrag inte påverkade beteendet i kommande uppdrag. Ur ett företagsperspektiv spelar kunskapen om vad konsumenten observerar en betydande roll i marknadsföring och placering av produkter i butiken. / The purpose of this thesis is to find out how distinct and abstract tasks affects consumers purchasing behavior in grocery stores. Through a quantitative study at Ica Maxi in Karlstad the authors examined how the nature of a mission affects factors such as number of observations, time spent in the store and the quantity of products in the basket. The results showed a difference in how distinct and abstract goals affects consumer behavior. The respondents with a distinct task made ​​more observations and spent more time to make their decisions. The study also found that consumer behavior from one task did not affect the behavior in an upcoming task. The findings could be useful from a business perspective where the knowledge of what the consumer observes plays a significant role in marketing and positioning of products in the store.
86

Produktplacering : Varumärkens väg till Tv-tittarna

Nilsson, Camilla, Abrahamsson, Johanna, Wall, Linnea January 2013 (has links)
Produktplacering är ett fenomen som har dykt upp mer och mer i svenska Tv-serier. Det är en typ av marknadsföring  där man medvetet placerar ut produkter och varumärken för att skapa ett begär och en önskan hos betraktaren efter dessa produkter. Produktplacering är en form av "dold" reklam och skiljer sig från traditionell reklam i det avseende att den är indirekt och har inte för avsikt att förse tittaren med saklig information om specifika produkter. Man vill att publiken ska uppmärksamma produkter, men de ska ej kännas uppenbart utplacerade. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur väl produktplacering i Tv-serier uppmärksammas av betraktarna. Genom studien vill vi skapa en förståelse för hur väl produktplacering uppmärksammas och     hur detta skiljer sig från respondent till respondent beroende på dennes bakomliggande faktorer.   Metod: Vår studie är av kvantitativ karaktär med inslag av kvalitativa delar och den har en deduktiv ansats. Undersökningen genomfördes genom att ett antal respondenter fick se ett avsnitt ur den svenska Tv-serien Solsidan och efteråt svara på en enkät med tillhörande frågor. Slutsats: Vår undersökning har visat att den faktor som har starkast påverkan på vad man uppmärksammar vid produktplacering är produktplacerings utformning. Varumärken som exponeras kraftigt, skriks ut eller centreras i bild uppmärksammas i mycket större grad av åskådaren. Våra resultat har även visat att tidigare erfarenheter av avsnittet som användes har positiv påverkan på hur väl man uppmärksammar detaljer vid produktplacering.
87

MARKNADSFÖRING RIKTAD MOT BARN GENOM INTERNET

Pålsson, Oscar, Gustavsson, Christoffer January 2013 (has links)
Internet är ett relativt nytt fenomen och det finns idag inte någon specifik eller självständig lagstiftning som reglerar marknadsföring på detta område. Det var länge en allmän uppfattning att Internet var ett laglöst territorium som inte omfattades av den nationella lagstiftningen eller kunde regleras. Idag har det dock konstaterats att det inte finns någon begränsning av MFL:s tillämplighet och det är således oväsentligt vilket medium som används vid marknadsföringen. Genom den rättsdogmatiska metoden utreder vi gällande rätt för området och redogör för de regleringar som finns att tillgå då det kommer till marknadsföring riktad mot barn genom Internet. Marknadsföringen har parallellt med samhällsutvecklingen genererat nya kommunikationstekniker att tillgå. Resultatet blir att konsumenter dagligen utsätts för kommersiella påtryckningar, framförallt genom Internet som blivit en mycket potent marknadsföringskanal. Till skillnad från konventionella marknadsföringskanaler har Internet och dess interaktivitet utvecklat en sofistikerad form av marknadsföring och därmed försvårat själva reklamidentifieringen. Problemet med reklamidentifiering blir särskilt tydligt när marknadsföringen är riktad mot barn till följd av deras brist på kritisk granskning, oerfarenhet och mognadsgrad. Det är allmänt vedertaget att barn skall ses som en särskild skyddsvärd grupp då det kommer till marknadsföring till följd av barns godtrogenhet och oerfarenhet. För att skydda barn mot otillbörlig marknadsföring finns främst Direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG), MFL, praxis från MD samt utomrättsliga regler vilka utformas av bland annat FN, ICC och RO. I all marknadsföring riktad mot barn är det förbjudet att rikta direkta köpuppmaningar till barn eller uppmana barnen att uppmuntra föräldrarna till köp. Det är även förbjudet att skicka direktadresserad reklam till barn under 16 år samt ska reklamidentifieringen vara extra tydlig när marknadsföringen riktas till barn med hänsyn till deras brist på kritisk granskning, oerfarenhet och mognadsgrad. Ovan nämnda regleringar måste tas i beaktande vid all marknadsföring riktad mot barn. I radio och TV finns dock ett bredare reklamförbud då det är förbjudet att rikta reklam med syfte att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år i radio och TV. Över Internet finns inget motsvarande förbud trots att Internet är ett massivt ”multimedialt interaktivt medium med stor attraktionskraft” som i kombination med barn och ungas okritiska förmåga utgör en risk för deras enskilda tänkande. Marknadsföring riktad till barn regleras främst genom MFL. MFL blir tillämplig på all form av marknadsföring som helt eller delvis riktas till en svensk publik, vilket avgörs genom en helhetsbedömning, enligt effektlandsprincipen. Om en marknadsföring har effekt på en svensk publik skall marknadsföringen således anses falla inom ramen för MFL. Ofta kan effektlandsprincipen komma i konflikt med etableringsprincipen då sen sistnämnda ska tillämpas enligt e-handelslagen. Markandsföringsrätten är starkt influerad av EU och då MFL stiftades gjordes detta i syfte av harmonisera EU:s gemensamma marknadslagstiftning. Direktivet om otillbörliga affärsmetoder är grundpelaren i europeisk marknadsföringsrätt. Då fullharmoniseringsdirektivet implementerades uppkom problem med en enhetlig och konsekvent implementering till följd av medlemsländernas varierande preferenser, politik och rättssystem. Genom en rapport framförd av Kommissionen konstateras det att problemet med Direktivet inte var själva innehållet eller implementeringen utan själva tillämpningen. Som slutsats på uppsatsen konstaterar vi, efter att ha utrett gällande rätt, att nuvarande lagstiftning är av tillräcklig karaktär. Problematiken beror således inte på om, men väl hur, aktuella regleringar skall tolkas och tillämpas på nätet. På internet krävs det en anpassning till dess egenskaper, således att vi frigör oss från idémässiga kopplingar till traditionella medier och anpassar tillämpningen av gällande regelverk till den nya miljön.
88

Att utveckla en effektiv webbsida med avseende på marknadsföring och säljstöd.

Boëthius, Simon January 2001 (has links)
Internet är ett mycket kraftfullt media för marknadsföring och säljstöd. Genom modern teknologi kan man skaffa sig viktig information om webbsidans besökare och vad dessa finner bra och mindre bra på webbsidan. Ett korrekt nyttjande av informationen ger en bra grund till långsiktiga kundrelationer och målgruppsanpassning, allt enligt relationsmarknadsföringens principer.Syftet med arbetet har varit att utreda vad som gör en webbsida effektiv ur ett marknadsförings- och säljstödsperspektiv och att också skapa en sådan webbsida för Flexibla Kontor i Säter. Detta har utförts genom en nulägesanalys tillsammans med en konsult, studier av litteratur, intervjuer med säljare på Flexibla Kontor samt en fasindelning av arbetet.Flexibla kontor har mycket goda förutsättningar för att effektivt kunna använda en sådan webbsida. Man bör jobba för att ta fram optimala texter till webbsidan och utreda vilka besökare sidan har och vad dessa gör under sitt besök.
89

Att utveckla en effektiv webbsida med avseende på marknadsföring och säljstöd

Boëthius, Simon January 2005 (has links)
Internet är ett mycket kraftfullt media för marknadsföring och säljstöd. Genom modern teknologikan man skaffa sig viktig information om webbsidans besökare och vad dessa finner bra ochmindre bra på webbsidan. Ett korrekt nyttjande av informationen ger en bra grund till långsiktigakundrelationer och målgruppsanpassning, allt enligt relationsmarknadsföringens principer.Syftet med arbetet har varit att utreda vad som gör en webbsida effektiv ur ett marknadsföringsochsäljstödsperspektiv och att också skapa en sådan webbsida för Flexibla Kontor i Säter. Dettahar utförts genom en nulägesanalys tillsammans med en konsult, studier av litteratur, intervjuermed säljare på Flexibla Kontor samt en fasindelning av arbetet.Flexibla kontor har mycket goda förutsättningar för att effektivt kunna använda en sådanwebbsida. Man bör jobba för att ta fram optimala texter till webbsidan och utreda vilka besökaresidan har och vad dessa gör under sitt besök.
90

Homestyling: Hur marknadsförs tjänsten och i hur stor utsträckning används den? : En jämförande studie mellan Karlstad och Stockholm

Johansson, Malin, Olsson, Terése January 2011 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1343 seconds