• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2185
 • 117
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 2306
 • 1179
 • 1036
 • 860
 • 770
 • 413
 • 349
 • 305
 • 293
 • 286
 • 232
 • 225
 • 201
 • 199
 • 177
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Komplexa köpbeslut : ett rationellt val?

Hakala, Mattias, Axelsson, David January 2007 (has links)
<p>Sammanfattning</p><p>Ett skifte inom marknadsföring och försäljning har påbörjats i och med att fokusen på produktens egenskaper och kvalitéer skiftas till fördel för kundens upplevelse och känslorna för produkten/företaget. För att erhålla en mer stabil och lojal kundbas verkar det som att relationsskapandet med kunden blir allt mer viktigt enligt författare av väsentlig teori. Att påverka kundens emotioner till företagets eller produktens fördel är något som i dagens läge är av intresse då det eventuellt kan medföra större möjligheter till att knyta upp kunder till företaget eller påverka försäljningen på ett fördelaktigt sätt för företagen. Emotionell marknadsföring behandlar just de faktorer som kan anses vara av vikt för företagen att känna till och förstå, bilbranschen kan ses som ett lämpligt forum att undersöka detta på i och med att bilköp kan anses kräva mer av köparen i form av tid, kunskap och sist men inte minst pengar i jämförelse med köp av dagligvaruprodukter.</p><p>Utifrån denna bakgrund utformade vi vår problemformulering: Hur kan emotionell marknadsföring användas vid interaktionen mellan säljare och kunder?</p><p>Huvudsyftet för vår studie är att vi vill uppnå en förståelse för hur försäljare använder emotionell marknadsföring för att förstärka deras försäljningsargument. Delsyften som vi även vill undersöka är huruvida emotionell marknadsföring kan öka kundlojalitet och även påvisa just de element som påverkar huruvida emotionell</p><p>marknadsföring är applicerbart.</p><p>Vår kunskapssyn är av hermeneutisk natur och detta ligger till grund för hur vi tolkat och förstått problemet. Via befintlig teori har vi sedan undersökt problemet, vårt angreppssätt har varit deduktivt. Vi har valt att studera problemområdet utifrån ett företagsperspektiv</p><p>då vi anser det mer intressant att studera verkligheten utifrån försäljarnas perspektiv då deras agerande är mestadels medvetet och fokuserat mot kundens agerande.</p><p>Teorier vi fann av intresse för vår studie behandlar mestadels emotionell marknadsföring men även klassisk marknadsföring, relationsteori och kommunikationsteori är av vikt för att bygga vår teoretiska referensram. Empirin består av fyra intervjuer med representanter för olika bilfirmor och dessa utfördes i Umeå-området där företagen är lokaliserade. Genom djuplodande intervjuer anser vi att vi fick in tillräcklig med information för att</p><p>sedan kunna göra en jämförande analys med vår teori.</p><p>Utifrån vår analys kom vi fram till slutsatserna att: emotionell marknadsföring som försäljningsmetod är som effektivast när kunden söker mervärden i produkterna som inte kan relateras till praktiska och funktionella avsikter. Vi tycker oss också kunna se att de</p><p>företag som jobbar med emotionell marknadsföring har större del återköpskunder och därmed en högre grad av kundlojalitet än dess konkurrenter.</p>
22

DE TRE MODEJÄTTARNA : Det gröna arbetet i modeindustrin

Edwall, Linnéa, Stark, Stina January 2008 (has links)
<p>Miljöproblematiken i samhället har under de tre senaste decennierna utgjort stort fokus i olika</p><p>debatter. Idag belyses miljöfrågorna mer än någonsin och kopplas allt mer frekvent samman</p><p>med vårt ohållbara konsumtionssamhälle. Forskning inom området belyser problematiken</p><p>kring att vi konsumerar mer än vad vi har råd med. Därav blir miljödebatten i relation till</p><p>konsumtion extremt viktig att föra, eftersom vi behöver medvetandegöra samhället om</p><p>problemets allvar. Vårt intresse för miljön och viljan att bidra till denna debatt är bakgrunden</p><p>till denna studie. Syftet med undersökningen är att med hänsyn till ovanstående argumentation</p><p>utreda huruvida Svenska klädföretag inkluderar miljöaspekten i sitt arbete samt om detta</p><p>arbete förmedlas till kunderna. Vi har valt att rikta fokus mot 3 stora modeföretag på</p><p>marknaden idag, H & M, Lindex och KappAhl. Klädindustrin utgör en stor del av det</p><p>ohållbara konsumtionssamhälle som vi bevittnar i nutid, varför det blir relevant att studera hur</p><p>denna bransch ser på miljö samt arbetar i dessa frågor.</p><p>För att skapa en mångsidig bild av den verklighet vi möter kommer denna studie skildra</p><p>problemet ur tre huvudsakliga perspektiv, företaget, personalen och kunderna. Hur arbetar</p><p>företagen med hänsyn till miljöaspekten, hur ser personalens miljökunskap ut, samt hur</p><p>upplevs företagens miljöarbete men även grön konsumtion av kunderna? Därav bygger</p><p>studiens genomförande på Kotlers (2005) modell, ”The Marketing Triangle Model”. För att</p><p>erhålla de olika perspektiven har flera insamlingsmetoder i en fallstudie tillämpats av</p><p>kvalitativ karaktär med bas i den teoretiska referensramen. Detta i syfte att skapa en</p><p>mångsidig bild av problematiken. De teorier som skildras i arbetet har sin utgångspunkt i hur</p><p>företag kan jobba med miljöfrågor och vad som påverkar kunderna i sina konsumtionsbeslut</p><p>av gröna produkter.</p><p>Studien visar på att modeföretagen bedriver arbete kring miljöfrågorna, men är inte angelägna</p><p>om att aktivt förmedla detta arbete ut till sina kunder. Detta stöds av den kundundersökning</p><p>som genomförts, där konsumenterna inte hade omfattande insikt i det ansvar modejättarna tar</p><p>i miljöfrågorna. Däremot upplevde respondenterna att de behövde få mer upplysning om</p><p>företagens miljöarbete och av denna anledning ansåg att modekedjorna mer aktivt ska</p><p>kommunicera sitt arbete. Vidare visade kundundersökningen att konsumenterna inte beaktar</p><p>miljöaspekten vid köptillfället av kläder, vilket även upplevdes problematiskt av</p><p>modeföretagen. Denna inställning bland kunderna menade H & M, Lindex och KappAhl</p><p>bidrog till det begränsade utbudet av miljövänliga plagg i företagens butiker. En ytterligare</p><p>del i denna fallstudie var att med hjälp av ”Mystery shopping” metoden kontrollera hur</p><p>företagen lyckats implementera sitt miljöarbete i verksamheten. Som ett stickprov på</p><p>butikpersonalens kunskap kring miljöfrågor studerade vi deras kunnande om miljömärkta</p><p>plagg och fann att denna var begränsad. Detta tolkar vi som en indikation på att det finns ett</p><p>gap mellan företagens intention om att låta miljöaspekten genomsyra verksamheten och det</p><p>faktum att de ej lyckats hela vägen. Den slutliga ståndpunkt vi har i denna studie är; för att</p><p>åstadkomma en förändring i vårt samhälle när det gäller miljöaspekten måste vi alla ta vårt</p><p>ansvar för att bidra till en hållbar utveckling.</p>
23

Viral Marketing : en analys av dold marknadsföring på YouTube

Puro, Emma, Randeniye, Nathalie January 1009 (has links)
No description available.
24

E-marknadsföring : en studie om e-handelsstrategier för CapFinder

Ebbestrand, Sofie, Wikner, Anders January 2007 (has links)
<p>CapFinder is a Swedish based consulting business, which helps other companies apply for subsidies. During the fall of 2006 they established a new concern, Europe Publishing. Europe Publishing will be the name of the webshop that will sell CapFinder’s e-books. There will be twenty titles available with the purpose of simplifying the application process for EU grants.</p><p>After research of former cases within e-commerce and e-marketing, the authors have identified a few problems for study: how can CapFinder create awareness of the company, their products and services; and how will CapFinder find new customers that do not know about the possibility of applying for grants and also businesses that have given up the application process because of its difficulties. Beside CapFinder’s problems the authors have identified some difficulties with e-services in general: the lack of trust for the e-companies, the size and complexity of Internet, the low security of e-transactions and the lack of knowledge of the possibility to apply for grants.</p><p>The thesis is a case study where choices of strategies are based on the conditions of CapFinder. The main layout of the thesis was created following the theory of the 4S:s of the Web Marketing Mix Model, where the authors have examined the different variables and used the 4S structure throughout the thesis. The result and the conclusions are based on research, questionnaires, telephone interviews and participating in a workshop.</p><p>The authors have concluded that all forms of interaction between the customer and the company are very important but also that all types of marketing must aim towards the right customer segment and be performed at the right time. Today, time is CapFinder’s main resource, which they should actively use, e.g. to cooperate interactively at different forums and communities is an excellent way for CapFinder to market their brand and product. The authors believe that this is the most trustworthy way of creating awareness, which is the main purpose of CapFinder’s marketing strategy today. In addition, it is important for CapFinder to gain a high ranking on different search engines, as well as being both seen and available for clients. With this new knowledge, Capfinder can further develop its e-marketing strategy by placing banners at different sites where potential clients are, in addition to other recommended strategies by the authors.</p> / <p>CapFinder är ett företag som bedriver konsultverksamhet i syfte att hjälpa företag att söka bidrag. Verksamheten har under hösten 2006 utvecklats med ett nytt företag vid namn Europe Publishing, som ska tillhandahålla CapFinders andra produkt, en e-bok. Denna e-bok som kommer att finnas i ca. 20 titlar ska förenkla ansökningsprocessen för företag som söker EU-bidrag.</p><p>Efter att ha granskat material från tidigare forskning inom e-handel och marknadsföring har författarna kommit fram till att det finns ett antal problem: Hur skall CapFinder skapa kännedom om företaget, deras produkt och tjänst, samt hur skall de hitta de nya kunderna som inte visste att bidrag fanns att söka men även hitta de kunder som en gång gav upp för att de tyckte att det var för svårt. Förutom CapFinders problem, har författarna identifierat ett antal svårigheter med e-tjänster: tillit till företag på Internet, Internet är stort och komplext, osäkerhet vid e-transaktioner samt dålig kännedom om bidragsmöjligheter. Syftet med uppsatsen blev att ta fram e-strategier för CapFinders e-handel.</p><p>Uppsatsen är en fallstudie där företagets förutsättningar ligger till grund för valet av strategier. En huvudteori har genomgående används i uppsatsen, The 4S:s of the Web Marketing Mix Model, där författarna har undersökt de olika variablerna i modellen. Resultat och slutsats baseras på forskning, enkäter, telefonintervjuer och deltagande i en workshop.</p><p>Författarna har kommit fram till att interaktion mellan kund och företag är väldigt viktigt och att alla typer av marknadsföring som utförs görs mot rätt kundsegment vid rätt tid. CapFinders största resurs är idag tid och att samarbeta interaktivt med olika forum och communitys är ett ypperligt sätt att få ut deras varumärke och deras produkt. Detta anser författarna vara det mest trovärdiga sättet att skapa kännedom, vilket är det viktigaste för CapFinder idag. Att finnas högt rankad på olika sökmotorer är även det viktigt för att både synas och finnas tillgänglig för ens kunder. Med ökad kännedom kan CapFinder bl.a. vidareutveckla sin e-marknadsföring med att exempelvis använda banners på sajter där potentiella kunder finns.</p>
25

Komplexa köpbeslut : ett rationellt val?

Hakala, Mattias, Axelsson, David January 2007 (has links)
Sammanfattning Ett skifte inom marknadsföring och försäljning har påbörjats i och med att fokusen på produktens egenskaper och kvalitéer skiftas till fördel för kundens upplevelse och känslorna för produkten/företaget. För att erhålla en mer stabil och lojal kundbas verkar det som att relationsskapandet med kunden blir allt mer viktigt enligt författare av väsentlig teori. Att påverka kundens emotioner till företagets eller produktens fördel är något som i dagens läge är av intresse då det eventuellt kan medföra större möjligheter till att knyta upp kunder till företaget eller påverka försäljningen på ett fördelaktigt sätt för företagen. Emotionell marknadsföring behandlar just de faktorer som kan anses vara av vikt för företagen att känna till och förstå, bilbranschen kan ses som ett lämpligt forum att undersöka detta på i och med att bilköp kan anses kräva mer av köparen i form av tid, kunskap och sist men inte minst pengar i jämförelse med köp av dagligvaruprodukter. Utifrån denna bakgrund utformade vi vår problemformulering: Hur kan emotionell marknadsföring användas vid interaktionen mellan säljare och kunder? Huvudsyftet för vår studie är att vi vill uppnå en förståelse för hur försäljare använder emotionell marknadsföring för att förstärka deras försäljningsargument. Delsyften som vi även vill undersöka är huruvida emotionell marknadsföring kan öka kundlojalitet och även påvisa just de element som påverkar huruvida emotionell marknadsföring är applicerbart. Vår kunskapssyn är av hermeneutisk natur och detta ligger till grund för hur vi tolkat och förstått problemet. Via befintlig teori har vi sedan undersökt problemet, vårt angreppssätt har varit deduktivt. Vi har valt att studera problemområdet utifrån ett företagsperspektiv då vi anser det mer intressant att studera verkligheten utifrån försäljarnas perspektiv då deras agerande är mestadels medvetet och fokuserat mot kundens agerande. Teorier vi fann av intresse för vår studie behandlar mestadels emotionell marknadsföring men även klassisk marknadsföring, relationsteori och kommunikationsteori är av vikt för att bygga vår teoretiska referensram. Empirin består av fyra intervjuer med representanter för olika bilfirmor och dessa utfördes i Umeå-området där företagen är lokaliserade. Genom djuplodande intervjuer anser vi att vi fick in tillräcklig med information för att sedan kunna göra en jämförande analys med vår teori. Utifrån vår analys kom vi fram till slutsatserna att: emotionell marknadsföring som försäljningsmetod är som effektivast när kunden söker mervärden i produkterna som inte kan relateras till praktiska och funktionella avsikter. Vi tycker oss också kunna se att de företag som jobbar med emotionell marknadsföring har större del återköpskunder och därmed en högre grad av kundlojalitet än dess konkurrenter.
26

DE TRE MODEJÄTTARNA : Det gröna arbetet i modeindustrin

Edwall, Linnéa, Stark, Stina January 2008 (has links)
Miljöproblematiken i samhället har under de tre senaste decennierna utgjort stort fokus i olika debatter. Idag belyses miljöfrågorna mer än någonsin och kopplas allt mer frekvent samman med vårt ohållbara konsumtionssamhälle. Forskning inom området belyser problematiken kring att vi konsumerar mer än vad vi har råd med. Därav blir miljödebatten i relation till konsumtion extremt viktig att föra, eftersom vi behöver medvetandegöra samhället om problemets allvar. Vårt intresse för miljön och viljan att bidra till denna debatt är bakgrunden till denna studie. Syftet med undersökningen är att med hänsyn till ovanstående argumentation utreda huruvida Svenska klädföretag inkluderar miljöaspekten i sitt arbete samt om detta arbete förmedlas till kunderna. Vi har valt att rikta fokus mot 3 stora modeföretag på marknaden idag, H &amp; M, Lindex och KappAhl. Klädindustrin utgör en stor del av det ohållbara konsumtionssamhälle som vi bevittnar i nutid, varför det blir relevant att studera hur denna bransch ser på miljö samt arbetar i dessa frågor. För att skapa en mångsidig bild av den verklighet vi möter kommer denna studie skildra problemet ur tre huvudsakliga perspektiv, företaget, personalen och kunderna. Hur arbetar företagen med hänsyn till miljöaspekten, hur ser personalens miljökunskap ut, samt hur upplevs företagens miljöarbete men även grön konsumtion av kunderna? Därav bygger studiens genomförande på Kotlers (2005) modell, ”The Marketing Triangle Model”. För att erhålla de olika perspektiven har flera insamlingsmetoder i en fallstudie tillämpats av kvalitativ karaktär med bas i den teoretiska referensramen. Detta i syfte att skapa en mångsidig bild av problematiken. De teorier som skildras i arbetet har sin utgångspunkt i hur företag kan jobba med miljöfrågor och vad som påverkar kunderna i sina konsumtionsbeslut av gröna produkter. Studien visar på att modeföretagen bedriver arbete kring miljöfrågorna, men är inte angelägna om att aktivt förmedla detta arbete ut till sina kunder. Detta stöds av den kundundersökning som genomförts, där konsumenterna inte hade omfattande insikt i det ansvar modejättarna tar i miljöfrågorna. Däremot upplevde respondenterna att de behövde få mer upplysning om företagens miljöarbete och av denna anledning ansåg att modekedjorna mer aktivt ska kommunicera sitt arbete. Vidare visade kundundersökningen att konsumenterna inte beaktar miljöaspekten vid köptillfället av kläder, vilket även upplevdes problematiskt av modeföretagen. Denna inställning bland kunderna menade H &amp; M, Lindex och KappAhl bidrog till det begränsade utbudet av miljövänliga plagg i företagens butiker. En ytterligare del i denna fallstudie var att med hjälp av ”Mystery shopping” metoden kontrollera hur företagen lyckats implementera sitt miljöarbete i verksamheten. Som ett stickprov på butikpersonalens kunskap kring miljöfrågor studerade vi deras kunnande om miljömärkta plagg och fann att denna var begränsad. Detta tolkar vi som en indikation på att det finns ett gap mellan företagens intention om att låta miljöaspekten genomsyra verksamheten och det faktum att de ej lyckats hela vägen. Den slutliga ståndpunkt vi har i denna studie är; för att åstadkomma en förändring i vårt samhälle när det gäller miljöaspekten måste vi alla ta vårt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling.
27

E-marknadsföring : en studie om e-handelsstrategier för CapFinder

Ebbestrand, Sofie, Wikner, Anders January 2007 (has links)
CapFinder is a Swedish based consulting business, which helps other companies apply for subsidies. During the fall of 2006 they established a new concern, Europe Publishing. Europe Publishing will be the name of the webshop that will sell CapFinder’s e-books. There will be twenty titles available with the purpose of simplifying the application process for EU grants. After research of former cases within e-commerce and e-marketing, the authors have identified a few problems for study: how can CapFinder create awareness of the company, their products and services; and how will CapFinder find new customers that do not know about the possibility of applying for grants and also businesses that have given up the application process because of its difficulties. Beside CapFinder’s problems the authors have identified some difficulties with e-services in general: the lack of trust for the e-companies, the size and complexity of Internet, the low security of e-transactions and the lack of knowledge of the possibility to apply for grants. The thesis is a case study where choices of strategies are based on the conditions of CapFinder. The main layout of the thesis was created following the theory of the 4S:s of the Web Marketing Mix Model, where the authors have examined the different variables and used the 4S structure throughout the thesis. The result and the conclusions are based on research, questionnaires, telephone interviews and participating in a workshop. The authors have concluded that all forms of interaction between the customer and the company are very important but also that all types of marketing must aim towards the right customer segment and be performed at the right time. Today, time is CapFinder’s main resource, which they should actively use, e.g. to cooperate interactively at different forums and communities is an excellent way for CapFinder to market their brand and product. The authors believe that this is the most trustworthy way of creating awareness, which is the main purpose of CapFinder’s marketing strategy today. In addition, it is important for CapFinder to gain a high ranking on different search engines, as well as being both seen and available for clients. With this new knowledge, Capfinder can further develop its e-marketing strategy by placing banners at different sites where potential clients are, in addition to other recommended strategies by the authors. / CapFinder är ett företag som bedriver konsultverksamhet i syfte att hjälpa företag att söka bidrag. Verksamheten har under hösten 2006 utvecklats med ett nytt företag vid namn Europe Publishing, som ska tillhandahålla CapFinders andra produkt, en e-bok. Denna e-bok som kommer att finnas i ca. 20 titlar ska förenkla ansökningsprocessen för företag som söker EU-bidrag. Efter att ha granskat material från tidigare forskning inom e-handel och marknadsföring har författarna kommit fram till att det finns ett antal problem: Hur skall CapFinder skapa kännedom om företaget, deras produkt och tjänst, samt hur skall de hitta de nya kunderna som inte visste att bidrag fanns att söka men även hitta de kunder som en gång gav upp för att de tyckte att det var för svårt. Förutom CapFinders problem, har författarna identifierat ett antal svårigheter med e-tjänster: tillit till företag på Internet, Internet är stort och komplext, osäkerhet vid e-transaktioner samt dålig kännedom om bidragsmöjligheter. Syftet med uppsatsen blev att ta fram e-strategier för CapFinders e-handel. Uppsatsen är en fallstudie där företagets förutsättningar ligger till grund för valet av strategier. En huvudteori har genomgående används i uppsatsen, The 4S:s of the Web Marketing Mix Model, där författarna har undersökt de olika variablerna i modellen. Resultat och slutsats baseras på forskning, enkäter, telefonintervjuer och deltagande i en workshop. Författarna har kommit fram till att interaktion mellan kund och företag är väldigt viktigt och att alla typer av marknadsföring som utförs görs mot rätt kundsegment vid rätt tid. CapFinders största resurs är idag tid och att samarbeta interaktivt med olika forum och communitys är ett ypperligt sätt att få ut deras varumärke och deras produkt. Detta anser författarna vara det mest trovärdiga sättet att skapa kännedom, vilket är det viktigaste för CapFinder idag. Att finnas högt rankad på olika sökmotorer är även det viktigt för att både synas och finnas tillgänglig för ens kunder. Med ökad kännedom kan CapFinder bl.a. vidareutveckla sin e-marknadsföring med att exempelvis använda banners på sajter där potentiella kunder finns.
28

En insyn i faktorer som påverkar gymnasievalet : Att marknadsföra en gymnasieskola

Frick, Robert January 2011 (has links)
A quantitative survey of students in grades one in high school, where the aim is to find out what factors affected their upper secondary school. The survey is based on marketing, and looks to how to market a high school.
29

Den svenska paradoxen - när den stränga marknadsföringsrättsliga regleringen av miljöpåståenden sätter hållbarheten på spel / The Swedish paradox - when the strict regulation of marketing law of environmental claims puts sustainability at risk

Thorvall, Mikaela January 2024 (has links)
EU har sedan flera år tillbaka arbetat för en mer hållbar och miljövänlig konsumtion inom unionen. Marknadsföring påverkar konsumenters val i stor utsträckning och för att konsumenter ska kunna fatta välinformerade affärsbeslut krävs att marknadsföringen är vederhäftig. Det har dock ifrågasatts om regleringen är för strikt och om det medför att näringsidkare i stället väljer att undvika att använda miljöpåståenden i sin marknadsföring. Vilket kan leda till att företag inte längre kan motivera insatser för mer hållbarhet. Uppsatsens syfte är att fastställa gällande rätt angående miljöpåståenden, undersöka hur den marknadsföringsrättsliga bedömningen av miljöpåståenden förhåller sig till den generella marknadsföringsrättsliga bedömningen om god marknadsföringssed och vilseledande marknadsföring, samt redogöra för och analysera de två EU-direktiv som rör miljöpåståenden i marknadsföring som föreslagits. Genom att tillämpa både rättsdogmatiska och rättsanalytiska metoder granskas i uppsatsen den nuvarande rättsliga ramen, inklusive EU-direktiv, praxis, förarbeten, lagtext och doktrin för att uppnå uppsatsens syfte. Det har bedömts vara svårt för en genomsnittlig konsument att förstå innebörden av miljöpåståenden och därför är det av särskild vikt att marknadsföring innehållande sådana är tydlig och inte vilseledande. I uppsatsen diskuteras de höga beviskrav och verifieringsåtgärder som krävs vid miljöpåståenden. Även gränsen för tillåtna överdrifter i marknadsföring diskuteras i förhållande till den övergripande systematiken i MFL och direktivbestämmelserna.I uppsatsen dras slutsatsen att det ställs högre krav på vederhäftighet när det gäller miljöpåståenden och att det därtill ställs ytterligare krav än vid annan marknadsföring till följd av det stora kommersiella värdet hos miljöpåståenden. Det nya direktivet om mer konsumentmakt är generellt utformat och kommer troligen innebära vissa lagändringar och möjligen en tydligare och bättre reglering. Direktivet om miljöpåståenden har däremot fler specifika bestämmelser och krav som införs. Bland annat finns ett förslag att alla medlemsländer ska införa förhandskontroller av miljöpåståenden och miljömärkningar, vilket kan leda till en viss förutsebarhet för näringsidkare. Emellertid finns det vissa bestämmelser som exempelvis kan bli konkurrenshämmande eller bidra till en risk att näringsidkare inte kommer använda miljöpåståenden framgent, vilket kan leda till mindre hållbarhetsinsatser.
30

Sökandet efter den attraktiva staden : -En fallstudie över Bryggudden i Karlstad / The search for the attractive city : -A Case study of Bryggudden in Karlstad

Däljemar, Elin January 2016 (has links)
Vilka faktorer som ska finnas på en plats för att den ska vara attraktiv är inte helt givet, men det går att hitta likheter mellan olika platser. Några av de återkommande faktorerna som utgör attraktiva platser enligt forskning är bl.a. ett gott serviceutbud, närhet till vatten samt gångavstånd till centrum. Syftet med uppsatsen är att studera föreställningar om attraktiva stadskvaliteter vid val av bostadsområden ur två perspektiv, ur ett större marknadsföringsperspektiv och ur ett mindre individperspektiv. Detta kommer göras utifrån exemplet Bryggudden i Karlstad. Uppsatsen syftar därför att besvara tre frågeställningar: Hur marknadsförs Bryggudden av mäklare och marknadsföringsmaterial? Vad utgör en attraktiv plats enligt de boende på Bryggudden? Vilka av de faktorer som teorin lyfter som attraktiva är förenliga med Bryggudden? För att ta reda på vad de boende på Bryggudden anser attraktivt när de väljer bostadsområde gjordes en enkät som delades ut till de boende i ett utvalt bostadshus. För att ta reda på hur Bryggudden marknadsförs och vad som då lyfts som attraktivt gjordes en innehållsanalys av marknadsföringsmaterial samt en intervju med en mäklare/säljare. Till sist gjordes även en observation av området Brygguddens fysiska miljö för att se vilka av de faktorer som enligt teorin bidrar till attraktivitet som är förenliga med Bryggudden. Resultatet blev att mycket av det som marknadsförs som attraktivt också är det som de boende efterfrågar. De boende på Bryggudden tycker att de fyra viktigaste faktorerna när de väljer bostadsområde är (1) gångavstånd till centrum, (2) ett brett serviceutbud, (3) närheten till grönområden och (4) byggnadernas utseende. Det som marknadsförs som attraktivt på Bryggudden är bl.a. områdets närhet till centrum, läget vid vattnet, den blandade miljön samt områdets speciella identitet och historia. Efter observationen går det också att konstatera att Bryggudden innehar många av de faktorer som teorin lyfter som attraktiva. Området ligger bl.a. nära centrum, ligger i ett vattennära område och har ett mindre serviceutbud. / What makes an attractive place is not a given. However, it is possible to find similarities and some of the recurrent qualities that can be found include: a good variety of shops, water and green areas as well as walking distance to the city centre. The purpose of this paper is to study the perception of attractive urban qualities when selecting a neighbourhood from two perspectives, a larger and a smaller perspective, based on the example Bryggudden in Karlstad. The paper therefore aims to answer three questions: How do brokers and marketing materials promote Bryggudden? What makes an attractive place according to the residents of Bryggudden? Which of the qualities that according to science are attractive are compatible with Bryggudden? To find out what the residents of Bryggudden consider attractive when choosing a residential area a survey was distributed to a selected residential building. To find out how Bryggudden is advertised and what is promoted as attractive, a textual analysis and an interview with a broker/salesperson were made. Finally a observation of the area was made to see which of the attractive factors are compatible with Bryggudden. The result was that much of what is promoted as attractive is also what the residents are looking for. The residents of Bryggudden think that the four most important factors when choosing a residential area is (1) walking distance to the city centre, (2) a wide range of shops, (3) to be close to green areas and (4) the buildings appearance. What is promoted as attractive on Bryggudden includes the area's location close to the city centre, the location on the waterfront, the mixed environment and the area's special identity and history. After the observation, it is also to note that Bryggudden possess many attractive qualities. The area is located near downtown, has great access to water and a small selection of shops. The biggest flaw with Bryggudden is that there are no green areas, which the residents request.

Page generated in 0.0176 seconds