• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2356
 • 1060
 • 584
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 4010
 • 4010
 • 570
 • 561
 • 494
 • 403
 • 387
 • 358
 • 319
 • 313
 • 298
 • 291
 • 271
 • 240
 • 221
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Insights in the molecular epidemiology and antigenic characterization of influenza A viruses of pigs

Martin Valls, Gerard Eduard 14 December 2012 (has links)
En el primer estudi d’aquesta tesi, es vàren estudiar diferents brots que presentàven patología respiratòria per tal de detectar-ne la presència de virus de la influença porcina. En catorze casos es vàren detectar virus de la grip circulants. Aquests van ser aïllats, seqüenciats a nivell de genoma complet i comparats amb altres virus de la influença coneguts. Els virus aïllats pertanyien als subtipus H1N1 (n=6, incloent un virus pandèmic H1N1 humà), H3N2 (n=4), i H1N2 (n=4). En 11/14 casos es van detectar possibles reorganitzacións genètiques mitjançant l’anàlisi filogenètica. En una segona part es va analitzar l’evolució genètica d’aïllats H1N1 obtinguts en un estudi longitudinal d’un lot de porcs durant 6 mesos. La seqüenciació de 22 aïllats obtinguts en aquesta explotació van indicar la co-circulació de dues variants del mateix virus, així com l’emergència de noves soques recombinants en diferents moments. Aquests resultats indiquen que les reorganitzacions genètiques són comuns i corroboren la importància de conèixer la epidemiologia dels virus de la influenza porcina, particularment en explotacions endèmiques. En el segon estudi d’aquesta tesi, els aïllats seqüenciats prèviament es varen analitzar mitjançant la inhibició de l’hemaglutinació. Aquesta anàlisi es va fer amb l’ús de sèrums mono-específics obtinguts de porcs immunitzats i amb 100 sèrums obtinguts d’explotacions porcines comercials seropositives a grip i no vacunades. Els resultats obtinguts van permetre detectar una gran diversitat antigènica dels virus H1N1. En canvi, els virus H1N2 i H3N2 circulants semblen ser més homòlegs per subtipus al analitzar la seva reactivitat creuada. Quan es van comparar les seqüències d’amino àcids del gen de la hemaglutinina es va observar que els virus H1N1 també presentaven una major quantitat de canvis de residus que els altres dos subtipus. Les causes d’aquestes característiques antigèniques diferents de cada subtipus no es coneixen i probablement són reflex una epidemiologia diferent. En el primer estudio de esta tesis, se estudiaron diferentes brotes de enfermedad respiratoria en cerdos para detectar la presencia del virus de la influenza porcina. En catorce casos se obtuvo el aislamiento de virus influenza A. Los aislados víricos se secuenciaron en todos sus genes y las secuencias se compararon con otros virus de la influenza porcina. Los virus aislados pertenecían a los subtipos H1N1 (n=6, incluyendo un virus pandémico H1N1 humano), H3N2 (n=4), y H1N2 (n=4). En 11/14 casos se detectaron posibles reorganizaciones genéticas en los genes examinados. En una segunda parte se analizó la evolución genética de aislados H1N1 obtenidos en un estudio longitudinal de un lote de cerdos durante 6 meses. La secuenciación de 22 aislados obtenidos en esa explotación indicaron la co-circulación de dos variantes del mismo virus, así como la emergencia de virus recombinantes en diferentes momentos. Estos resultados indican que las reorganizaciones genéticas son comunes y corroboran la importancia las situaciones endémicas. En el segundo estudio de esta tesis, los aislados secuenciados previamente se analizaron mediante la inhibición de la hemaglutinación (IHA). Este análisis se hizo con el uso de sueros mono-específicos obtenidos de cerdos inmunizados con los aislados obtenidos anteriormente y con 100 sueros obtenidos de explotaciones porcinas comerciales no vacunadas. Los resultados obtenidos permitieron detectar una gran diversidad antigènica entre los virus H1N1. En cambio, los virus H1N2 y H3N2 circulantes parecen ser más homólogos al analizar su reactividad cruzada. Cuando se compararon las secuencias de aminoácidos del gen de la hemaglutinina se observó que los virus H1N1 también presentaban una mayor cantidad de cambios en los residuos aminoacídicos que los otros dos subtipos. Las causas de estas diferentes características antigénicas de cada subtipo no se conocen y probablemente son reflejo de particularidades epidemiológicas. In the first study of the present thesis, outbreaks of respiratory disease were investigated for the presence of swine influenza virus (SIV). In 14 cases the circulating influenzaviruses were isolated, fully sequenced and compared with other known SIV. H1N1 (including human pandemic H1N1) was the most common subtype involved in the outbreaks (n=6), followed by H3N2 (n=4) and H1N2 subtypes (n=4). In 11/14 cases the phylogenetic analyses indicated the occurrence of possible reassortment events. In the second part of the study, the genetic evolution of a H1N1 isolate was assessed over a six-month period in a longitudinal study in closed group of pigs. Sequencing of 22 isolates retrieved during that follow-up indicated the co-circulation of two different variants of the same virus. Also, the emergence of SIV reassortants at certain timepoints was evidenced. These results indicate that reassortment events in SIV are common, and point towards the need for a better understanding of the epidemiology of SIV, particularly in endemic farms. In the second study of the present thesis, SIV isolates sequenced in the first study where analyzed by means of the haemagglutination inhibition assay (HI) using monospecific sera obtained from pigs immunized with the different isolates. Also, 100 serum samples obtained from seropositive and unvaccinated commercial farms were analyzed. Based on those analysis, a high antigenic diversity was found when comparing the H1N1 viruses. In contrast, HN2 and H3N2 viruses circulating in Spanish swine seemed to have less antigenic diversity regarding their cross-reactivity in the HI. Comparing the amino acid sequences of the haemagglutinin of the analyzed isolates, H1N1 viruses had more changes than the other subtypes. The causes behind this different behavior depending on the subtype are unknown and probably reflect a different epidemiology.
12

Bases moleculars de la Leucoeocefalopatia Megalencefàllca amb Quists subcorlicals. Utilització de models animals i cel.lulars

Sirisi Dolcet, Sònia 19 September 2014 (has links)
Tesi realitzada a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) La Leucoencefalopatia Megalencefàlica amb quists subcorticals, també anomenada MLC, és un tipus rar de leucodistròfia vacuolitzant. Actualment encara es desconeix el mecanisme fisiopatològic de la malaltia, i per tant ni hi ha cap tractament possible per als pacients. S’han descrit dos gens implicats en la malaltia MLC. El primer gen descobert s’anomena MLC1 i codifica per una proteïna de membrana que porta el mateix nom. El segon gen s’anomena GLIALCAM i codifica per una proteïna transmembrana de tipus I que també porta el mateix nom. S’ha decrit que la proteïna GlialCAM actua com a subunitat ß de MLC1 ja que es capaç de dirigir-la i concentrar-la a les unions cel•lulars. Per altra banda, GlialCAM també s’ha descrit com a subunitat auxiliar del canal de Cl- ClC-2 ja que és capaç de modificar les propietats d’activació i rectificació del canal. En la present tesi s’han generat i estudiat diferents models animals i cel•lulars per a l’estudi de la malaltia. En primer lloc, s’ha generat i s’ha caracteritzat un model de ratolí knock-out per a Mlc1. Gràcies a aquest model s’ha observat que la proteïna MLC1 és únicament astrocitària i que la proteïna GlialCAM no es independent de MLC1, ja que en absència d’aquesta es troba deslocalitzada en el cerebel. També s’ha pogut descriure per primer cop la implicació del canal de Cl- ClC-2 en la fisiopatologia, ja que els seus nivells de proteïna disminuixen en el cerebel i el canal es troba gairebé inactiu en els oligodendròcits de l’animal knock-out. Les característiques fenotípiques que presenta el model de ratolí equivalen a les característiques observades en els pacients en fases inicials de la malaltia, ja que l’animal tot i que mostra presència de vacuoles no presenta deteriorament motor i macrocefàlia aparent. També s’ha generat un model de peix zebra knock-out per a zmlc1. Aquest model presenta avantatges respecte el ratolí, com per exemple el baix cost o l’aplicació de tècniques genètiques a gran escala. Aquest model ha permés observar de nou que realment GlialCAM necessita a MLC1 per a la seva correcta localització. També s’ha observat que l’ortòleg zGlialCAMa conserva la seva funció de entre espécies ja que també es capaç de modificar les corrents de ClC-2. Aquests resultats obtinguts amb els models s’han pogut comparar amb el cervell d’una pacient. Aquest cervell demostra que MLC1 és necessària per a la correcta localització de GlialCAM en la regió del cerebel. Per altra banda, s’han desenvolupat diferents models cel•lulars. Primerament s’han estudiat els astròcits del ratolí knock-out. Aquestes cel•lules mancades de MLC1 també presenten vacuoles per tot el citoplasma, però no mostren canvis en la localització ni en els nivells de proteïna de GlialCAM i ClC-2. Aquest fet juntament amb altres estudis del grup van fer pensar si la condició necessària per a que es veguessin afectades aquestes proteïnes estaria relacionada amb el procés del sifoneig de K+. Estudis realitzats en astròcits de rata demostren que en condicions d’un alt contingut de K+, com per exemple durant una alta activitat neuronal, GlialCAM i ClC-2 és localitzen juntament a les membranes cel•lular i ClC-2 canvia les seves propietat de canal. Paral•lelament, estudis realitzats en oligodendròcits de rata també demostren que aquest fet també succeix en aquest tipus cel•lular. Megalencefalic leukoencephalopathy with subcortical cysts, also known as MLC, is a rare type of leukodystrophy. Currently still unknown pathophysiological mechanism of the disease, and therefore there is no effective treatment possible for patients. There are two genes involved in the MLC disease. Gene was first discovered was MLC1 and this encodes for a membrane protein with the same name. The second gene is called GLIALCAM and encodes for a transmembrane protein type I that also carries the same name. In our group is has been described that GlialCAM acts as a protein ß subunit of MLC1 because it is able to direct and concentrate in the cellular junctions. Moreover, GlialCAM also act as auxiliary subunit of CLC-2 Cl channel as it is capable of modifying the activation and rectification properties of the channel. In this work we have developed two different models to study the physiopathology. The results show that GlialCAM affected by the absence of MLC1. It has been also demonstrated that ClC-2 is implicated in the disease.These results were compared with a patient brian and has been shown that MLC1 is important for the correct location of GlialCAM in the cerbellum. Have also been developed a different cellular models. The results with this models show that GlialCAM and ClC-2 could have a functional role in the process of potassium siphoning.
13

Who counts as public in public participation? Regimes of Legitimate Participation in Techno-Scientific Controversies

Carlos Aceros, Juan 11 October 2013 (has links)
La presente tesis doctoral está motivada por el interés que los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología han mostrado por la participación pública y su papel en la 'democratización de la democracia' a través de la 'democratización de la ciencia y la tecnología'. El estudio forma parte del Proyecto 'Ciencia, Tecnología y Ciudadanía en las Sociedades del Conocimiento', cuyo objetivo es comprender la mutua transformación entre controversias tecno-científicas y controversias públicas. Concretamente, los objetivos de la tesis doctoral son: (1) Incrementar el conocimiento sobre la comprensión pública de las controversias tecno-científicas, (2) Conocer las estrategias que los ciudadanos despliegan para participar en debates públicos junto con expertos, (3) Incrementar la comprensión de los actores implicados en el control de la información públicamente disponible sobre las disputas. La pregunta de investigación es la siguiente: De qué manera las personas corrientes y los analistas sociales identifican y aceptan a determinados actores como miembros del público en la participación pública? Con esta pregunta en mente, se propone un acercamiento a la comprensión y producción de la participación pública que se inspira en la Sociología de la Capacidad Crítica, la Propuesta Cosmopolítica y la perspectiva performativa de Bruno Latour. A partir de este marco teórico se describe un método a través del cual las personas constituyen el público de un determinado asunto. Este método se denomina 'Regímenes de Participación Legítima' (RPL), una forma de conocimiento práctico que incluye un conjunto de principios dicotómicos de evaluación de participantes. La idea de RPL no es una categoría deductiva, sino una categoría que se desarrolla ex post facto, para nombrar un fenómeno presente en tres artículos ya publicados. La tesis doctoral se divide en cuatro capítulos. El capítulo 1 expone los objetivos, la pregunta de investigación y el marco teórico del estudio. El capítulo 2 incluye dos artículos centrados en la participación pública en controversias tecno-científicas. En el primer artículo (Sección 2.1.) se analizan datos provenientes de once grupos de discusión realizados en Cataluña en 2006. Mediante un análisis del contenido se explora lo que la gente quiere decir por 'ciudadanía' cuando hablan de 'participación ciudadana'. El segundo artículo (Sección 2.2.) se basa en el análisis de seis de los once grupos antes mencionados. En él se introduce una aproximación pragmática a los datos con la que se muestra que, en una situación comunicativa dada, los participantes del estudio usan categorías espaciales para identificar grupos relevantes. El capítulo 3 incluye un artículo enfocado en la forma como diferentes organizaciones usan la Web para participar en debates sobre el agua en España y definir los temas a tratar. El capítulo 4 discute los resultados más importantes de las secciones 2.1., 2.2. y 3.1. En este último capítulo se delinea la estructura de los RPL, se responde abiertamente a la pregunta de investigación y se resaltan las implicaciones de los RPL para la 'democratización de la ciencia y la tecnología'. Adicionalmente, se sugieren futuras vías de investigación. The given PhD dissertation is motivated by the interest that Science and Technology Studies have shown in public participation and its role in the 'democratisation of democracy' through the 'democratisation of science and technology'. It was developed in connection with the R+D+i Project 'Science, Technology and Citizenship in Knowledge Societies', which main goal was to sheet light to the transformation of public controversies into techno-scientific controversies, and vice versa. More specifically, the objectives of this dissertation are: (1) Increasing knowledge about the public understanding of the techno-scientific controversies, (2) Getting to know the strategies that citizens deploy to participate in the public disputes together with scientists and technologists, and (3) Increasing understanding of the players involved in the control of publicly available information on the disputes. The research question is the following: How do ordinary people and social analysts identify and accept players with the right to take the part of the public in public participation? With this research question in mind, the author propose an approach to the understanding and shaping of public participation which is mainly inspired by the Sociology of Critical Capacity, the Cosmopolitical Proposal and performative approach of Bruno Latour. Drawing on this theoretical framework a particular method that ordinary people and social analysts use in the constitution of the public of an issue is described. Such a method is called 'Regime of Legitimate Participation' (RLP), a form of practical knowledge which includes a set of dichotomous principles of participant's evaluation. The RLP is not a deductive category applied to the data. Instead, it is an emergent category developed ex post facto, as a notion with which a phenomenon grasped by three published papers – although initially not addressed enough in them – can be named. This dissertation is divided into four chapters. Chapter 1 exposes the objectives, research question and theoretical framework of the PhD dissertation. Chapter 2 includes two papers concerned with the public understanding of citizen participation in techno-scientific controversies. In the first paper (Section 2.1.) the data come from a set of eleven focus groups carried out in Catalonian during 2006. A qualitative content analysis aims to explore what 'citizenship' means when people speak about 'citizen participation'. The second paper (Section 2.2.) is based on the analysis of six of the eleven focus groups mentioned above. It introduces a pragmatic approach to the data showing that, in a given communicative context, participants in our study use space labels in order to identify those groups whose activities are regarded as relevant by the speakers when they are talking about 'water problems'. Chapter 3 introduces a paper focused on the way different organisations exploit the Web with the aim to participate in the debates about water policy in Spain and to define the topics involved. Chapter 4 discusses the most important outcomes of the Sections 2.1., 2.2. and 3.1. In this final Chapter, the structure and operation of the RLP are outlined. The answer to the research question is then openly stated, and implications of the RLP for the 'democratisation' of science and technology come to the fore. Future lines of enquiry are suggested.
14

Estudi epidemiològic, genètic i clínic del registre de famílies amb càncer de mama i ovari hereditaris de l'hospital de la santa creu i sant pau (1995-2005)

Sanz i Buxó, Judit 12 June 2014 (has links)
ANTECEDENTS. L’any 1995, els Serveis d’Oncologia Mèdica i Genètica de l’Hospital de Sant Pau (HSP) inicien l’estudi genètic i clínic del càncer de mama i ovari hereditaris (CMOH) i s’estableix el Registre de famílies CMOH. METODOLOGIA. Estudi observacional descriptiu longitudinal del Registre CMOH, el qual conté informació genètica, socio-demogràfica i epidemiològica de famílies i els seus membres, i dades clinicopatològiques dels casos de càncer de mama (CM) i d’ovari (CO) diagnosticats en les famílies, incloses del 1995 al 2005. RESULTATS. S’han estudiat 357 famílies amb criteris de CMOH (869 membres registrats), 620 i 11 neoplàsies de mama femenina i masculina, respectivament, i 64 d’ovari. Majoritàriament les famílies provenien de Barcelona. Es va identificar una mutació BRCA1/2 en 83 famílies (23%). Els criteris clínics associats a una major identificació de mutació BRCA són el nombre de casos (>=3), la co-presència de CM i CO en les famílies, i l’edat jove al diagnòstic del CM. Principalment les dones amb CM del Registre van néixer a Catalunya i un 60% havien completat estudis secundaris o superiors. Majoritàriament seguien una dieta del tipus mediterrani, fins un terç fumaven i un altre terç consumia vi quotidianament. La informació sobre l’etapa adolescent mostra que tenien una alçada i pes normals, que seguien una dieta variada, tenien un baix consum d’alcohol i que practicaven esport unes 3 hores/setmana. En general, els CM del Registre es caracteritzen per presentar una edat jove al diagnòstic, histologia ductal infiltrant i pobra diferenciació. Els tumors BRCA1 presenten les edats més joves al diagnòstic, un baix percentatge de patró càlcic mamogràfic, un major percentatge d’histologia medul·lar i de receptors hormonals negatius. D’altra banda, els casos BRCA2 presenten trets anatomopatològics similars als casos amb resultat genètic no informatiu. En quan a les dones amb CO del Registre, han estat diagnosticades majoritàriament a una edat jove i fora de cap programa de control rutinari. Els CO mostren majoritàriament histologia serosa-papilar i són d’alt grau, especialment els associats al gen BRCA1. La supervivència global de les dones amb CM del Registre és de 31.9 anys de mediana. Les taxes supervivència global a 5, 10, 15 i 20 anys del diagnòstic són del 90%, 80%, 71% i 62%, respectivament. Factors associats a una millor supervivència són l’absència d’afectació ganglionar i d’invasió vàsculo-limfàtica, el baix grau histològic i l’edat jove al diagnòstic. La supervivència global mediana de la nostra sèrie de CO és de 11 anys. Les taxes de supervivència global del CO a 5 i 10 anys són del 65,8% i 52%, respectivament. En especial, les dones BRCA2 i aquelles diagnosticades a edat jove (<50 anys) n les que tenen majors taxes de supervivència global. CONCLUSIONS La taxa d’identificació de mutacions BRCA del Registre i els criteris clínics associats a una major identificació són similars als resultats reportats per altres programes similars d’arreu del món. Les dones amb CM del Registre comparteixen característiques epidemiològiques amb les dones catalanes, amb excepció que presenten un nivell d’estudis superior i un major percentatge d’avortaments. Les variables clíniques i anatomopatològiques dels CM i CO del Registre presenten els mateixos trets específics descrits en altres sèries de casos familiars i hereditaris. Les dones amb CM del Registre tenen una taxa de supervivència global més elevada que la reportada en CM esporàdic. No s’han observat diferències segons l’estatus genètic. En quan al CO, la supervivència global mostra una taxa superior al CO esporàdic, i en especial, les dones BRCA2 són les que mostren valors més favorables. Aquesta tesi representa una contribució valuosa en el coneixement de les famílies amb CMOH del nostre entorn i significa un punt de partida per a futures línies d’investigació d’interès per a l’assessorament genètic i maneig clínic de les famílies amb càncer de mama i ovari hereditaris amb o sense mutació BRCA. BACKGROUND. In 1995, the Genetic and Oncology Departments of the Hospital de Sant Pau (HSP) began genetic counselling for hereditary breast and ovarian cancer (HBOC) and established the Registry of HBOC families. METHODS. Observational descriptive longitudinal study of the HBOC Registry which contains genetical, socio-demographic and epidemiological information about the families and their members, and clinicopathological data of breast (BC) and ovarian (OC) cancers diagnosed in the families. This thesis develops a comprehensive study of HBOC families included in the Registry from 1995 to 2005, the first ten years of genetic counselling in HSP. RESULTS. 357 families with HBOC criteria with a total of 869 members were included in the Registry. Complete information on 620 female BC and 11 male BC has been analyzed, as well as 64 OC. Most of these families came from the metropolitan area of Barcelona. We identified a BRCA1 or BRCA2 mutation in 83 families (23%). Clinical criteria associated with greater identification of BRCA mutation were the number of cases (>=3), the copresence of BC and OC in the family, and early onset BC. The women with BC in the Registry were mainly born in Catalonia and a 60% had a higher secondary or further educational level. Most of them had a mediterranien diet, a third were, or had been, habitual smokers, and around another third consumed wine. The information about the adolescence of these women showed they were of average height and weight, they had a balanced diet, their average alcohol consumption was low and that they did physical exercise for about three hours/week. In general, the BCs from the Registry were early onset, they presented an invasive ductal histology and poor differentiation. BRCA1 women were diagnosed at the youngest age, and BRCA1 tumors presented a low percentage of calcium mammographic pattern, a greater percentage of medullar histology and they mostly showed negative hormone receptors. On the other hand, BRCA2 cases had similar pathological traits to non BRCA cases. Women with OC were mostly diagnosed at an early age and outside routine screening programs. The majority of OCs had papillary serous histology and were poorly differentiated, especially those associated with BRCA1 mutations. The overall survival (OS) of women with BC was a median of 31,9 years. The OS rates at 5, 10, 15 and 20 years were 90%, 80%, 71% and 62%, respectively. Associated factors relating to a longer OS were negative axilary nodes and vascular and lymphatic invasion, lower histological degree and diagnosis at a young age. The median OS time for the women with OC was 11 years. The OS rates at 5 and 10 years for OC were 65,8% and 52%, respectively. Especially, BRCA2 women and those cases diagnosed at a young age (<50y.) had the highest OS rates. CONCLUSIONS. Our identification rate for BRCA1/2 mutations from the Registry is consistent with the majority of studies around the world, as well as our clinical criteria associated with the major identification rate. Epidemiological characteristics of women with BC from the Registry are similar to those reported for the Catalan population, except that our women have a higher educational level and that they have had a higher percentage of abortions. Clinical and pathological variables for our registered BC and OC have the same characteristics generally associated with these types of hereditary tumors. In the Registry, the OS rates for BC and OC are superior to those reportered in the non hereditary cases. With regards to BC, genetical status is not associated with OS diferences in our cases. Nevertheless, BRCA2 women have the longest OS for OC in the Registry. This thesis represents a valuable contribution to the knowledge of HBOC families in our area, it serves as a source of epidemiological, genetical, clinical and pathological data available for future research, relevant to genetic counseling and clinical management of families with HBOC criteria, with or without BRCA mutation.
15

Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). El papel de los eicosanoides y su modulación mediante una nutrición parenteral enriquecida con ácidos grasos omega-3

Sabater Riera, Joan 3 July 2014 (has links)
Un primer objetivo de la tesis ha sido estudiar el papel de los eicosanoides en el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) mediante el estudio de sus concentraciones. Otro objetivo ha sido analizar si el aporte de una emulsión lipídica administrada por vía parenteral enriquecida con ácidos grasos poliinsaturados de la serie 3 (AGPI n-3) en forma de aceite de pescado y bajo aporte de ácido linoleico (AGPI n-6) puede regular la síntesis de eicosanoides en pacientes con SDRA y su efecto sobre el intercambio de gases y los parámetros hemodinámicos. La tesis se articula como compendio de publicaciones estructurada en tres artículos originales. En el primer estudio, analizamos en los estadios precoces del SDRA eicosanoides de todas las vías enzimáticas (TXB2 y el 6-Keto-PGF1α de la vía de la COX, el LTB4 de la LO), tanto a nivel sistémico como en sangre venosa mixta. En el segundo estudio, analizamos los eicosanoides durante la administración de dos emulsiones lipídicas, una rica en AGPI n-6 y la emulsión a estudio (enriquecida con AGPI n-3 y con menor cantidad de AGPI n-6), en pacientes con SDRA. En el tercer estudio nos centramos en la investigación sobre el intercambio de gases y los cambios hemodinámicos de las emulsiones anteriores en pacientes con SDRA. Los principales resultados mostraron que los niveles plasmáticos de los eicosanoides estudiados en los pacientes con SDRA en fase precoz fueron superiores a los valores de referencia. Los niveles sistémicos de TXB2, LTB4 y el gradiente sistémico-pulmonar de LTB4 se relacionaron con el grado de hipoxemia. El gradiente sistémico-pulmonar de LTB4 se correlacionó con el nivel de gravedad pulmonar. Los niveles basales más elevados a nivel arterial de LTB4 y TXB2, los niveles más elevados de LTB4 en sangre venosa mezclada y un mayor gradiente sistémico-pulmonar de LTB4 se asocian con un peor pronóstico. En los pacientes que recibieron emulsiones lipídicas ricas en AGPI n-6, todos los eicosanoides medidos, tanto a nivel sistémico como en sangre venosa mixta, se incrementaron durante la perfusión de la emulsión, con un comportamiento errático tras su finalización (a las 12 horas de finalizar la emulsión lipídica). En los pacientes tratados con la emulsión enriquecida con AP y menor aporte de AGPI n-6, todos los eicosanoides medidos, tanto a nivel sistémico como en sangre venosa mixta, disminuyeron durante la perfusión de la emulsión a estudio. Únicamente alcanzó significación estadística la variación de LTB4. Tras finalizar el aporte los valores siguieron disminuyendo. Por último, no observamos ningún cambio significativo ni en el intercambio de gases ni en la hemodinamia tras la administración de las diferentes emulsiones. Los resultados de los estudios presentados permiten afirmar que los diferentes mediadores lipídicos juegan un papel crucial en la fisiopatología del SDRA siendo de especial relevancia el LTB4. También se puede afirmar que una emulsión lipídica administrada por vía parenteral enriquecida con AGPI n-3 en forma de aceite de pescado y bajo aporte de ácido linoleico (AGPI n-6) es capaz de modular la síntesis de mediadores lipídicos claves en el SDRA y no provocar alteraciones en la hemodinamia ni en el intercambio de gases a corto plazo. Our thesis objective was to study eicosanoids role on acute respiratory distress syndrome (ARDS) development by studying their plasmatic concentrations. Other objective was to evaluate if parenteral administration of an enriched 3 series polyunsaturated fatty acids (PUFA n-3) in the form of fish-oil and lowered linoleic acid (PUFA n-6) lipid emulsion can regulate eicosanoid synthesis in ARDS patients as well as its hemodynamics and gas exchange effects. Thesis is articulated as a publication compendium structured in three original articles. On our first study, in early ARDS stages we evaluate both systemic and mixed venous plasmatic eicosanoid levels in all enzymatic pathways (TXB2 and 6-Keto-PGF1α in COX pathway, and LTB4 in LO pathway). On our second study, we analyse eicosanoids in ARDS patients during administration of two different lipid emulsions, one PUFA n-6 enriched and the study´s emulsion (PUFA n-3 enriched and with less PUFA n-6). On our third study we focused on gas exchange and hemodynamic changes with the previous lipid emulsions in ARDS patients. Main results showed that eicosanoid plasmatic levels measured in early stage ARDS patients were superior to reference levels. Systemic TXB2, LTB4 and pulmonary-systemic LTB4 gradient correlated with hypoxemia severity. Pulmonary-systemic LTB4 gradient correlated with pulmonary severity score. LTB4 and TXB2 increased baseline plasmatic arterial levels, LTB4 increased venous mixed plasmatic levels and a higher pulmonary-systemic LTB4 gradient were associated with a worst outcome. In patients whom received PUFA n-6 enriched lipid emulsions, all eicosanoids measured levels, both systemic and venous mixed, were increased during emulsion perfusion with an erratic behaviour after the end (12 hours after finishing lipid emulsion). In patients treated with PUFA n-3 enriched emulsion and less PUFA n-6, all eicosanoids measured levels, both systemic and venous mixed, were decreased during study´s emulsion perfusion. Only LTB4 variation was statistically significant. After finishing emulsion´s administration, levels continued decreasing. Finally, we didn´t observe any significant variation neither in gas exchange nor in hemodynamics after both different emulsion´s administration. These results from our exposed studies lets us stablish that different lipid mediators play an important role in ARDS physiopathology with special emphasis on LTB4. We can also stablish that a parenteral administration of an PUFAn-3 enriched lipid emulsion in the form of fish oil and lowered linoleic acid (PUFA n-6) lipid emulsion can modulate crutial ARDS lipid mediator´s synthesis without hemodynamic or gas exchange short term modifications.
16

The salience of relational experiences: linking childhood interpersonal adversity, attachment style, and the subclinical psychosis phenotype

Sheinbaum Frank, Tamara 4 November 2014 (has links)
El objetivo principal de la presente tesis doctoral fue investigar el papel de la adversidad interpersonal en la infancia y los estilos de apego adulto con respecto a la esquizotipia y otros fenotipos del espectro esquizofrénico en población no clínica. El cuerpo de la tesis se compone de siete capítulos que abordan cuestiones relacionadas con la evaluación y validez de los estilos de apego y las dimensiones de esquizotipia, las asociaciones entre estos constructos y el potencial efecto mediador del apego inseguro en la relación entre la adversidad interpersonal y el fenotipo psicótico subclínico. El capítulo 1 presenta la adaptación española y las propiedades psicométricas de la Psychosis Attachment Measure. Se encontró que la adaptación española es conceptual y semánticamente equivalente a la versión original, que es apropiada para usarse en personas que presentan síntomas psicóticos y que sus propiedades psicométricas son adecuadas. El capítulo 2 examina la expresión de los estilos de apego en la vida diaria utilizando el método de “muestreo de experiencias”. Se encontró que las experiencias momentáneas de afecto, cognición y funcionamiento social variaron de forma teóricamente coherente en función del estilo de apego—proporcionando evidencia de la validez ecológica de los estilos de apego. El capítulo 3 investiga la validez de la esquizotipia positiva y negativa. La esquizotipia positiva predijo el estado mental de alto riesgo/umbral de psicosis y ambas dimensiones predijeron la presencia de trastornos de la personalidad del espectro esquizofrénico. Además, la esquizotipia positiva se asoció con síntomas positivos y paranoides y con esquemas cognitivos negativos, mientras que la esquizotipia negativa se asoció con síntomas esquizoides y con niveles bajos de esquemas cognitivos positivos. El capítulo 4 investiga la relación entre el apego y la esquizotipia en un estudio transcultural comparando muestras de España y Estados Unidos. Se encontró que en las dos muestras el apego preocupado estaba asociado con la esquizotipia positiva, el evitativo con la esquizotipia negativa y el temeroso con ambas dimensiones de esquizotipia. El capítulo 5 presenta una revisión de la investigación sobre los factores ambientales asociados con la vulnerabilidad a la psicosis y de los mecanismos que podrían explicar dichas asociaciones. Los dos últimos capítulos describen estudios que investigaron la hipótesis de que el apego inseguro tiene un efecto mediador en la relación entre la adversidad y el fenotipo psicótico. El estudio presentado en el capítulo 6 (el cual utilizó cuestionarios autoaplicados) encontró que el trauma físico/emocional estaba asociado con la esquizotipia, la suspicacia y las experiencias psicóticas y que el apego temeroso actuaba como mecanismo mediador. El estudio descrito en el capítulo 7 (el cual utilizó entrevistas semi-estructuradas) encontró que dos formas de adversidad en el ámbito de la falta de cuidado parental estaban asociadas con la fenomenología psicótica subclínica (síntomas positivos y negativos y rasgos de personalidad paranoides y esquizotípicos) y que los estilos de apego ansioso y enojado-rechazante actuaban como mecanismos mediadores. Como conclusión, los estudios de esta tesis contribuyen a esclarecer cómo las experiencias interpersonales adversas y los estilos de apego están relacionados con la expresión de la esquizotipia y otras manifestaciones subclínicas de la psicosis. Los resultados indican que centrarse en las experiencias interpersonales y en cómo son internalizadas es importante para mejorar nuestra comprensión de la vulnerabilidad a la psicopatología del espectro esquizofrénico. Por otra parte, los resultados apoyan la noción de que el estudio de las expresiones subclínicas puede facilitar la identificación de factores de riesgo relevantes para la psicosis clínica. En su conjunto, los resultados contribuyen a ampliar y afinar los actuales modelos psicosociales de vulnerabilidad a la psicosis y podrían informar el diseño de estrategias preventivas y de tratamiento. Attachment theory has been suggested as a useful framework for understanding the development and persistence of schizophrenia-spectrum features. The main aim of this thesis was to examine the role of childhood interpersonal adversity and attachment styles in relation to schizotypy and other schizophrenia-spectrum phenotypes in nonclinical young adults. The body of the thesis includes seven chapters investigating issues related to the assessment and validity of attachment styles and schizotypy dimensions, the associations between these constructs, and the role of insecure attachment styles as potential mechanisms underlying the adversity-psychosis link. Chapter 1 presents the adaptation process and psychometric properties of the Spanish version of the Psychosis Attachment Measure. The findings indicated that the Spanish version of the scale is semantically and conceptually equivalent to the original English version, that it is appropriate for use with individuals experiencing psychotic symptoms, and that its psychometric properties are comparable to those reported for the English version. Chapter 2 describes a study investigating the real-life expression of attachment styles using the Experience Sampling Method. It was found that daily life experiences of affect, cognition, and social functioning varied in theoretically meaningful ways across different attachment styles, thus providing evidence of ecological validity of the attachment styles. Furthermore, the differential expression of attachment styles in social contexts was found to be dependent upon the subjective appraisal, and not the mere presence, of social contacts. Chapter 3 presents a study examining the validity of the positive and negative schizotypy dimensions. It was found that positive schizotypy predicted the ultra high-risk or psychosis threshold status and that both dimensions predicted the presence of schizophrenia-spectrum personality disorders. Moreover, positive schizotypy was associated with psychotic-like experiences, positive and paranoid symptoms, and negative self- and other-schemas, whereas negative schizotypy was associated with schizoid symptoms and diminished positive self- and other-schemas. Chapter 4 examines the associations between attachment styles and schizotypy dimensions in a cross-cultural study using samples from Spain and the United States. The results showed a cross-culturally consistent pattern of associations in which preoccupied attachment was related to positive schizotypy, dismissing attachment to negative schizotypy, and fearful attachment to both schizotypy dimensions. Chapter 5 presents an overview of the environmental factors that have been associated with psychosis-proneness and reviews research on the plausible mechanisms that may explain these associations. The last two chapters present studies investigating the hypothesis that insecure attachment provides a pathway from childhood adversity to psychotic phenomena. Chapter 6 describes a self-report study that found that physical/emotional childhood trauma was associated with schizotypy, suspiciousness, and psychotic-like experiences and that these associations were mediated by the fearful attachment style. Chapter 7 presents an interview study that found that two forms of poor childhood care, namely parental antipathy and role reversal, were associated with subclinical symptoms of psychosis as well as with paranoid and schizotypal personality disorder traits. Furthermore, the angry-dismissive and enmeshed attachment styles were mediators of associations between poor childhood care and schizophrenia-spectrum phenomenology. In conclusion, the studies presented in this thesis provide new insights into the way childhood interpersonal adversities and attachment styles are related to the expression of positive and negative schizotypy and other schizophrenia-spectrum phenotypes in nonclinical individuals. The findings indicate that focusing on relational experiences and the ways they are internalized is important for refining our understanding of the vulnerability for schizophrenia-spectrum psychopathology. Moreover, they support the notion that investigating subclinical expressions may facilitate the identification of risk factors and mechanistic pathways relevant to clinical psychosis. Overall, this work contributes to expand and refine current psychosocial models of psychosis vulnerability and may ultimately inform the development of prophylactic and treatment strategies.
17

Optimización del protocolo de crioconservación de semen caprino de la raza autóctona en peligro de extinción Blanca de Rasquera

Tabarez Rojas, Abigail 10 November 2014 (has links)
El objetivo principal de la presente tesis doctoral fue optimizar la crioconservación de semen caprino de la raza Blanca de Rasquera. Para ello, se diseñaron 4 estudios. En el primer estudio se evaluó la sustitución de la yema de huevo fresco por yema de huevo en polvo (YHP), para reducir el riesgo de contaminación microbiológica del diluyente, así como el efecto de la yema de huevo fresco clarificado obtenida por centrifugación ultrarrápida. Simultáneamente, se evaluó la presencia de plasma seminal en la congelabilidad espermática de donantes de uno y dos años de edad. En el segundo, se estudió la sustitución de los crioprotectores penetrante (glicerol vs trehalosa) y no penetrante (YHP vs lecitina de soja (LS)), así como la inclusión del antioxidante BHT y el tampón zwitteriónico Test, en lugar del Tris, en los diluyentes. En el tercer trabajo, se analizó la lecitina de soja como alternativa viable en la conservación de espermatozoides caprinos en presencia de plasma seminal, así como la concentración óptima del antioxidante BHT en los diluyentes a base de YHP o LS. Por último, en el cuarto estudio se valoró la calidad espermática a lo largo de todo el año, la adición de antioxidantes (BHT o melatonina) en los diluyentes y la aplicación de implantes de melatonina en los sementales en primavera, además de valorar el efecto de la edad y del individuo en la congelabilidad de los espermatozoides caprinos. Tras un complejo análisis de la calidad de los espermatozoides durante su conservación, podemos concluir que la yema de huevo en polvo puede sustituir a la yema de huevo fresco en la congelación de semen caprino, ya que, independientemente de la edad del donante, no se observó superioridad alguna en ningún tipo de yema de huevo analizadas, aunque permaneciendo la necesidad de eliminar el plasma seminal cuando está presente al 15%. Tampoco la yema de huevo clarificada supuso ninguna mejora, pero sí desventajas a la hora de elaborar los diluyentes. Respecto al uso de la lecitina de soja como crioprotector, ésta podría ser una alternativa viable a incorporar en los medios de refrigeración sin la necesidad de eliminar el plasma seminal. No obstante, tras la crioconservación de espermatozoides lavados y no lavados, en diluyentes a base de LS, la viabilidad espermática fue inferior, observándose una población espermática con membranas intactas pero sin función mitocondrial mayor respecto a los espermatozoides conservados con YHP. En cuanto a la sustitución del crioprotector penetrante y del sistema tampón, el glicerol y el tampón Tris continúan siendo las mejores alternativas en la conservación espermática caprina. La inclusión de BHT como antioxidante en los diluyentes apenas mostró efecto alguno, así como tampoco se observaron diferencias significativas al utilizar diferentes concentraciones de BHT (0.6, 2.0 y 5.0 mM) tras la conservación, tanto en los medios a base de YHP como de LS, aunque en éstos últimos, de nuevo, se observó un notable incremento de espermatozoides con membrana plasmática y acrosomal intactas pero sin función mitocondrial. Finalmente, tras recopilar los resultados obtenidos a lo largo de dos años de experimental, observamos que la viabilidad de los espermatozoides frescos fue superior a los 18 y 30 meses de edad en fotoperiodo positivo (final de la primavera) respecto a los 14 y 25 meses de edad en fotoperiodo negativo (final del otoño). El uso de implantes de melatonina en primavera afectó negativamente la viabilidad y resistencia al shock hipoosmótico del semen fresco y refrigerado, así como la motilidad total en los refrigerados. Por último, existen diferencias entre individuos tanto en el semen fresco como refrigerado y descongelado, identificando tres tipos de individuos: buenos, moderados y malos congeladores. The main objective of present doctoral thesis was to optimize the semen cryopreservation of goat from Blanca de Rasquera breed. For this, four studies were designed. In the first study we assessed the replacement of fresh egg yolk by powdered egg yolk (PEY), to reduce the risk of microbiological contamination of extender, and the effect of the clarified fresh egg yolk obtained by centrifugation. Simultaneously, we also assessed the effect of the presence of seminal plasma on sperm freezability from males of one and two years old. In the second study, the aim was to substitute the penetrating cryoprotectants (glycerol vs trehalosa) and non-penetrating (PEY vs soybean lecithin (SL)), and the inclusion of the antioxidant BHT and Test zwitterionic-buffer, instead of Tris, in the extenders. The aims of third study were to determine whether SL-based media is a viable alternative in the preservation of goat sperm in the presence of seminal plasma and to determine the optimal concentration of the antioxidant BHT in PEY or SL-based media. Finally, the fourth study was conducted to assess sperm quality throughout the year, the addition of antioxidants (BHT or melatonin) in the extenders, and the application of melatonin implants in males in spring. In addition, we assessed the effect of donor age and the individual in the freezability of goat sperm. After a complex analysis of sperm quality during preservation, we can conclude that the PEY can be used in place of fresh egg yolk in the extenders for cryopreservation goat semen, since, regardless of donor age, there was not superiority in any of the egg yolk types, remaining the need to remove seminal plasma when the medium containing 15% egg yolk. The use of clarified egg yolk did not confer any benefit to the fresh egg yolk, complicated the process of drawing up preservation media. Regarding the use of SL as a cryoprotectant, this could be a viable alternative to incorporate in preservation at 5°C media, without the need to remove seminal plasma. However, after cryopreservation of washed and unwashed sperm, in LS-based media, sperm viability was low and the population of sperm with intact plasma and acrosomal membranes, but without mitochondrial function was high compared with sperm preserved PEY. Related to the replacement of penetrating cryoprotectant and the buffer, Tris-buffer system and glycerol were still the best alternative in preserving goat sperm. The inclusion of BHT as an antioxidant in extenders showed hardly any effect, nor when using different concentrations of BHT (0.6, 2.0 and 5.0 mM) after preservation, in PEY or SL-based media, although in the latter, again were observed a significant increase of spermatozoa with intact plasma and acrosomal membranes, but without mitochondrial function. Finally, after compiling the results throughout two years of experimental period, we observed that the viability and resistance to hypoosmotic shock of fresh spermatozoa was higher at 18 and 30 months old males during positive photoperiod (late spring) compared to the 14 and 25 months old males during negative photoperiod (late autumn). The use of melatonin implants in spring negatively affected the viability and hypoosmotic shock resistance of fresh and cooled semen, and the total motility in cooled semen. Finally, individual effect exists on buck sperm cryopreservation, identifying 3 types of males: good, average and bad freezers.
18

Influencias socioculturales y conductas de modificación del cuerpo en adolescentes varones

Almenara Vargas, Carlos Arturo 26 November 2014 (has links)
Las influencias socioculturales que promueven un ideal de belleza corporal pueden promover conductas de modificación del cuerpo, tales como la dieta para bajar de peso. La tesis que se presenta a continuación tuvo como objetivo compilar tres artículos relacionados a este tema. El primer artículo tuvo como objetivo la validación del Sociocultural Attitudes Toward Appearance Questionnaire - 3 (SATAQ-3) (Thompson, van den Berg, Roehrig, Guarda, & Heinberg, 2004). Específicamente, el estudio tuvo dos objetivos específicos. El primero fue evaluar la estructura factorial del SATAQ-3 con adolescentes españoles de ambos sexos. El segundo objetivo fue evaluar la invariancia de medición del instrumento para varones y mujeres de diferente grado escolar, lo cual permite valorar la posibilidad de utilizar el mismo instrumento en diferentes grupos de edad y sexo sin necesidad de realizar adaptaciones específicas. Se concluye que el cuestionario SATAQ-3 en su versión española es un instrumento válido para ser utilizado en muestras de adolescentes españoles de ambos sexos y diferentes edades. El segundo artículo tuvo como objetivo explorar el efecto del estatus de peso percibido sobre la práctica de dieta y conductas no saludables de control del peso en adolescentes varones españoles, considerando su estatus de peso corporal. Se encontró que los adolescentes tendieron a ser inexactos al estimar su estatus de peso corporal. Además, aquellos con sobrepeso, obesidad o los que se percibían como tales, fueron los que más informaron hacer dieta y conductas no saludables de control del peso. Se concluye que es importante promover patrones de alimentación saludables entre los adolescentes. Así mismo, se recomienda que futuros estudios en España examinen las normas sociales relacionadas al peso corporal, las cuales pueden influir en la percepción del propio cuerpo. Finalmente, el tercer artículo tuvo como objetivo examinar la asociación entre las influencias socioculturales y las conductas de modificación del cuerpo en adolescentes españoles varones de diferente estatus de peso corporal. Se encontró que los chicos con bajo peso fueron los que más informaron conductas para ganar de peso, en comparación a los chicos de los otros grupos de estatus de peso. En contraste, los chicos con sobrepeso fueron los que realizaban más conductas de control del peso, tanto saludables (e.g. comer más frutas y verduras), como no saludables (e.g. saltarse las comidas), así como los que más puntuaron en interiorización general y presiones socioculturales, en comparación con los otros grupos. Se concluye que nuestros resultados contribuyen a la escasa literatura sobre el tema. Además, los resultados obtenidos por los chicos con sobrepeso, así como los de la literatura previa, sugieren que las campañas de prevención de la obesidad que promueven la pérdida de peso, pero inadvertidamente pueden promover la estigmatización de la obesidad, junto con la estigmatización que la sociedad actual hace de la obesidad, podrían estar promoviendo las conductas de control del peso tanto saludables como no saludables. Por lo tanto, nuestros resultados apoyan la idea de que las campañas de prevención de la obesidad deberían focalizarse más en la salud general y no sólo en el peso corporal (Sánchez-Carracedo, Neumark-Sztainer, et al., 2012; Vartanian & Smyth, 2013). Sociocultural influences that disseminate an ideal of a beauty body can promote body change behaviors, such as diet to lose weight. The thesis presented here aimed to compile three articles related to this topic. The goal of the first article was the validation of the Sociocultural Attitudes Toward Appearance Questionnaire - 3 (SATAQ-3) (Thompson, van den Berg, Roehrig, Guarda, & Heinberg, 2004). Specifically, the study had two specific aims. The first one was to assess the factorial structure of the SATAQ-3 with Spanish adolescents of both sexes. The second aim was to evaluate the measurement invariance of the instrument for boys and girls of different grade level, which allows us to evaluate the possibility of using the same instrument in different age groups and sex without making specific adaptations. It is concluded that the Spanish version of the SATAQ-3 is valid for use in samples of Spanish adolescents of both sexes and different ages. The aim of the second article was to explore the effect of perceived weight status on dieting and unhealthy weight control behaviors among Spanish male adolescents, considering their body weight status. It was found that adolescents tended to be inaccurate in estimating their body weight status. Furthermore, those with overweight, obesity, or those who perceived as such, were the most likely to be engaged in dieting and unhealthy weight control behaviors. We conclude that it is important to promote healthy eating patterns among adolescents. Also, it is recommended that future studies in Spain consider social norms related to body weight, which can influence the perception of the body. Finally, the aim of the third article was to examine the association between sociocultural influences and body change behaviors among Spanish male adolescents of different body weight status. We found that underweight adolescents were more likely to report weight gain behaviors, compare to the other weight status groups. By contrast, overweight adolescents were more likely to report weight control behaviors, both healthy (e.g. eating more fruits and vegetables) and unhealthy (e.g. skipping meals), and scored the most in general internalization and sociocultural pressures, compared to the other weight status groups. We conclude that our results contribute to the sparse literature on the subject. Furthermore, the results reported by overweight adolescents and the results of previous literature, suggest that obesity prevention campaigns that promote weight loss, but may inadvertently promote the stigmatization of obesity, along with the stigma today's society makes of obesity, could be promoting both healthy and unhealthy weight control behaviors. Therefore, our results support the idea that obesity prevention campaigns should focus more on overall health and not just in body weight (Sánchez-Carracedo, Neumark-Sztainer, et al, 2012;. & Smyth Vartanian , 2013).
19

Perfil neurocognitivo, psicosocial y calidad de vida relacionada con la salud, en pacientes con infección VIH por transmisión vertical. Estudio transversal

Díaz Ledo, Fina 13 November 2014 (has links)
En el momento actual de la infección por el VIH, mientras que la terapia antirretroviral ha disminuido significativamente la encefalopatía asociada al VIH, debido a que los niños infectados por el VIH sobreviven a la adolescencia y la edad adulta, se han puesto de manifiesto otras manifestaciones más sutiles de la enfermedad del sistema nervioso central. Estos déficits neurocognitivos, problemas de atención y trastornos psiquiátricos son mucho menos devastadores que la encefalopatía aguda, pero también pueden tener un tremendo impacto en estos niños y adolescentes, ya que sobreviven hasta la edad adulta. Referente a la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), ésta es una medida importante en la evaluación de la atención sanitaria y estudios recientes sugieren que los problemas de los niños y adolescentes portadores de VIH pueden influir en su CVRS. La hipótesis de nuestro trabajo es que los pacientes con infección VIH por transmisión vertical presentan una alteración del desarrollo neurocognitivo que puede correlacionarse con su situación clínica e inmunológica, con la respuesta al tratamiento antirretroviral, su situación sociofamiliar y laboral. Ello repercutirá en su percepción de la CVRS. Nuestros objetivos son: Describir los resultados globales de los hijos de madres VIH, conocer el consumo de sustancias tóxicas durante la gestación, describir los resultados de las variables clínicas, virológicas e inmunológicas de la infección, describir las alteraciones neurocognitivas y conocer la percepción que tienen sobre su salud (CVRS). Se ha realizado un estudio descriptivo transversal de una cohorte de 70 niños infectados por VIH mediante transmisión vertical. Se ha realizado un estudio del desarrollo neurocognitivo, de la CVRS, del nivel socioeconómico y de sus variables clínicas e inmunológicas asociadas al VIH. Como datos relevantes del trabajo hemos concluido que: El perfil de la afectación neuropsicológica ha cambiado en los últimos años. Por ello, los trastornos neurocognitivos constituyen un problema importante en los pacientes con VIH en la actualidad. La mitad de los pacientes presentan un CIT<80 con una disminución global de las funciones cognitivas específicas evaluadas. Respecto a la CVRS hemos objetivado una alteración en todas las dimensiones evaluadas en la muestra de niños de edad superior a 11 años y en algunas dimensiones en los de edad inferior. Respecto a los resultados neonatales no hemos obtenido mayor índice de prematuridad, pero sí de bajo peso al nacimiento. Un 20% de nuestra muestra ha presentado síndrome de abstinencia a drogas. En cuanto a las variables clínicas e inmunológicas asociadas a la infección VIH, la edad media al diagnóstico de la infección VIH en la muestra estudiada ha sido los 20 meses y la mayor parte debutó con sintomatología leve y sin alteraciones inmunológicas. La edad a la que se ha iniciado sintomatología ha sido de unos 10 meses tras el diagnóstico. En el momento de la evaluación un 90% de los pacientes estaba recibiendo tratamiento antirretroviral, siendo el régimen de tratamiento que ha predominado TARGA con inhibidores de la proteasa. No presentaba alteraciones inmunológicas (linfocitos CD4 superiores a 500/mm3) y la carga viral VIH de aquellos en tratamiento era no detectable. Y, finalmente, respecto al estudio sociodemográfico queremos citar que la mayor parte de nuestros niños viven con su familia, habiendo disminuido el número de niños institucionalizados. Predomina el sexo femenino, una edad media cercana a la adolescencia, mayoría de población autóctona, de clase social medio-alta y toda la muestra está escolarizada. The remarkable success in the prevention and treatment of paediatric HIV infection in high-resource countries has changed this infection from a fatal disease to a chronic illness. With widespread access to antiretroviral therapy in high-resource settings, many perinatally infected children are surviving into adolescence, young adulthood and beyond. While antiretroviral therapy has significantly decreased HIV encephalopathy, as HIV-infected children survive into adolescence and young adulthood, more subtle manifestations of central nervous system disease are still seen. These manifestations have been described as neurocognitive disorders. These disorders are far less acutely devastating than encephalopathy but may well have a tremendous impact on these children and adolescents. Moreover, in recent years standardized tests for quality of life (HRQOL) in the pediatric HIV population have been developed due to the growing importance of this in the comprehensive assessment of these patients. Our working hypothesis is that HIV infected children present neurocognitive disorders These are related to clinical, virological and immunological status, as well as the introduction and response to antiretroviral therapy and their social and family situation and work. This will affect their perception of HRQOL. Our objectives are to describe: the consumption of toxic substances during pregnancy, describe the perinatal outcomes among HIV infected children, and the clinical, virological and immunologic state of these children. To describe neurocognitive disorders and know the perception they have about their health (HRQOL). A cross-sectional descriptive study was made of a cohort of 70 children infected with HIV through vertical transmission. A study of neurocognitive development, HRQOL, socioeconomic level and their clinical and immunologic variables associated with HIV infection was made. We concluded that the neuropsychological profile has changed in recent years. Therefore, neurocognitive disorders constitute a major problem in patients with HIV today. Half of the patients have a CIT < 80 with an overall decrease of evaluated specific cognitive functions. We have described an alteration in all dimensions of HRQOL in children over 11 years of age and in some dimensions in the lower age. Regarding neonatal outcomes we have not obtained higher rates of prematurity, but low birth weight. 20% of our sample presented drug withdrawal syndrome. Regarding the clinical and immunologic variables associated with HIV infection, the average age at diagnosis of HIV infection in the study sample was 20 months and most of them debuted with mild symptoms and immunological abnormalities. Symptoms started around 10 months after diagnosis. At the time of the evaluation 90% of the sample received anti-retroviral therapy, mainly with TARGA with protease inhibitors, they did not have immunological abnormalities (lymphocytes CD4 higher than 500/mm3) and viral load HIV was not detectable. And, finally, about socio-demographic study, a 57% are women, more than half or patients live with their family, the majority approaching adolescence, most of autocthonous population, medium-high social class and the entire sample is schooled.
20

Implementación de una estrategia en formato código para mejorar el manejo de la sepsis grave comunitaria en hospitales comarcales sin UCI

Armero Garrigós, Eva Mª 28 November 2014 (has links)
Introducción: La sepsis grave comunitaria es una enfermedad de alta letalidad que aumenta su incidencia cada año e implica gran coordinación de diferentes ámbitos por la variedad de formas de presentación y recursos que puede requerir para su diagnóstico y tratamiento. Se han hecho grandes esfuerzos por simplificar y homogeneizar su manejo, utilizando estrategias como la Early Goal Directed Theraphy, o los paquetes de recomendaciones (bundles) de la Sepsis Surviving Campaign (SSC). Las peculiaridades del sistema sanitario catalán podrían dificultar la implementación de las guías y el continuo asistencial en su manejo por la existencia de numerosos centros comarcales sin unidades de cuidados intensivos. Otras patologías con riesgo vital han sabido identificar las maniobras esenciales para la estabilización y la optimización del tiempo en formato “código sepsis” que podría ser extrapolable. Objetivo: Se pretende implementar una estrategia en formato código para mejorar la adherencia a las guías clínicas de la SS/SG en el servicio de urgencias de hospitales comarcales. Método: Estudio antes y después de realizar una estrategia formativa para mejorar la adherencia a las guías clínicas existentes en un hospital comarcal. Resultados: Se estima una incidencia de 1’4-1’5 por mil habitantes/año. La adherencia a las bundles de la SSC en hospitales comarcales es menor del 1%, consiguiéndose una mejora de hasta el 18’3% tras la aplicación del código. La letalidad del proceso es de un 20’6% que disminuye a un 13’3% en los pacientes sin limitación del esfuerzo terapéutico. El índice de Charlson, la edad, la puntuación de SOFA y la administración de drogas vasoactivas se relacionan con el aumento de la letalidad. La administración de antibióticos en el menor tiempo posible, la identificación de pacientes de alto riesgo (por comorbilidad y/o gravedad de presentación) y su traslado a centros de mayor complejidad, se relacionan con la mayor supervivencia. Conclusiones: La incidencia global de la SS/SG es alta comparada con otras patologías con riesgo vital. La adherencia a las guías propuestas por la SSC es baja y se puede mejorar con estrategias de formación y coordinación intrahospitalarias entre los centros implicados. Introduction: Community severe sepsis is a highly fatal disease that increases its incidence every year and involves great coordination of different areas by the variety of forms of presentation and resources that may be required for diagnosis and treatment. They have made great efforts to streamline and standardize their management, using strategies like Early Goal Directed therapy, recommendations or packages (bundles) Surviving Sepsis Campaign (SSC). The peculiarities of the Catalan health system could hinder the implementation of the guidelines and the continuum of care in its handling by the existence of numerous regional centers without intensive care units . Other life-threatening diseases have managed to identify the maneuvers essential for the stabilization and optimization of the code which could be extrapolated format. Objective: To implement a strategy in code format that reduces the lethality of these patients at community hospital without UCI. Methods: A before and after a training strategy to improve adherence to existing clinical guidelines in a community hospital. Results: The incidence of 1'4 - 1'5 per 1000 / year is estimated. Adherence to the SSC bundles in regional hospitals is less than 1%, achieving an improvement of up to 18'3 % after the implementation of the code. The lethality of the process is a 20'6 % decreasing to 13'3 % in patients without limitation of therapeutic effort. The Charlson index, age, SOFA score and the administration of vasoactive drugs are associated with increased mortality. The administration of antibiotics in the shortest time possible, the identification of patients at high risk (comorbidity and/or severity of presentation) and moving to more complex centers, are associated with longer survival. Conclusions: The overall incidence of SS / SG is high compared with other life-threatening diseases. Adherence to the guidelines proposed by the SSC is low and can be improved with training strategies and interhospital coordination between the institutions involved.

Page generated in 0.2441 seconds