• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2352
 • 1060
 • 584
 • 4
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 4006
 • 4006
 • 569
 • 560
 • 493
 • 403
 • 386
 • 357
 • 318
 • 312
 • 298
 • 291
 • 271
 • 239
 • 221
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Estudio de la neosporosis en vacuno lechero en Cataluña

Pabon Valverde, Marcela 01 February 2007 (has links)
No description available.
32

Participació ciutadana i polítiques de regeneració urbana al centre històric de Barcelona

Bonet Martí, Jordi 12 December 2011 (has links)
Des de mitjans dels anys 80, la participació s'ha incorporat gradualment als processos de formulació de polítiques urbanes a nivell local. Durant aquest mateix període, els centres històrics de les principals ciutats de l'Estat espanyol han estat objecte de plans de regeneració urbana adreçats a la revitalització dels barris cèntrics, que estaven sotmesos a dinàmiques d’empobriment i degradació física. La present tesi doctoral s’ubica en el camp dels estudis urbans i té per objectiu explorar aquelles dimensions rellevants per comprendre l’impacte de la participació dins les polítiques de regeneració urbana dels centres històrics. Per fer-ho, em baso en el mètode d'anàlisi comparativa de quatre estudis de cas ubicats a la Ciutat Vella de Barcelona. Els quatre casos se situen temporalment amb posterioritat a l'aprovació de PERIs (Plans Especials de Reforma Interior) i comparteixen el fet de suposar modificacions (substantives o procedimentals) respecte als acords assolits en l’elaboració dels PERIs. El primer cas, correspon al Comissió de Gestió de l'ARI (Àrea de Rehabilitació Integral) que va funcionar des de 1.987 fins a l’any 2006 i que fou el primer òrgan de participació formal obert a les Associacions de Veïns. Aquesta va ser el responsable de seguiment i avaluació de les principals operacions de reforma urbana realitzades durant aquest període. El segon cas és el projecte Illa Robador-Sadurní que consistia en la construcció d'un hotel de luxe, apartaments i oficines en una de les zones més degradades del Raval i que fou motiu d'oposició per part d'un sector d'un moviment veïnal, així com de grups alternatius a la zona. El tercer cas és el conflicte del Forat de la Vergonya, situat al barri de Casc Antic, i on l’Ajuntament volia construir un aparcament subterrani i habitatges per a joves el que va motivar l’oposició del veïnat i els moviments socials alternatius. Finalment, no només van ser capaços d'aturar el projecte de l’Ajuntament, sinó que van elaborar un projecte alternatiu de parc urbà que fou acceptat per l'Ajuntament després del Procés participatiu. El quart cas correspon al procés de participació en la Reforma de la Plaça de la Gardunya, un espai públic situat darrere del mercat de la Boqueria i que es troba en l'actualitat ocupat per un aparcament. Els resultats que s’analitzen a la tesi han estat extrets de dos projectes d'investigació en què he participat: el primer, l'avaluació de la Participació Ciutadana en projectes de Llei de Barris, finançat pel Departament de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i dirigit pel dr. Marc Parès i el segon, el SEJ 2007-67388/CPOL REDES participació i la regeneració dels centres històrics urbans, dirigit pel Dr Ismael Blanco (IGOP-UAB) i finançat pel Pla Nacional d'I + D 2004-2007. La tesi es presenta en forma de compendi de publicacions. Es compon d'una introducció, cinc articles, una síntesi global que inclou la discussió dels resultats de la investigació principal i, finalment, les conclusions. A més a més, s’inclou un annex on s’explica la reforma urbana de Ciutat Vella des dels seus orígens fins a l'aprovació del PERI. / Since the mid 80s, civic participation has been gradually integrated into local processes of urban policy. During this period, the historic centers of Spain’s most important cities have been subjected to different Urban Regeneration Plans and policies to tackle situations of deprivation and physical degradation. The main goal of the research is to detect which dimensions are most relevant to understand the impact of participation in the inner-city urban regeneration policies. This PhD thesis is in the field of Urban Studies and present a comparative analysis of four case studies located in Ciutat Vella (the historic center of Barcelona). All of them occurred after the approval of PERIs (Special Plan for the Inner-City Reform) in 1983-1986 and are characterized for the production of important changes (substantive or procedural) with respect to the agreements reached during PERIs’ approval. The first case corresponds to the ARI (Integrated Rehabilitation Area) Management Committee that operated from 1987 until 2006. The ARI Committee was the first organ that opened the participation at neighborhood associations. It was responsible for monitoring and evaluate the main operations of urban reform made during this period. The second case is the Robador-Sadurní, a Project focused on building a luxury hotel, apartments and offices in one of the most degraded areas of the historic center (Raval). This project was contested by the neighborhood movement and by other local activist groups. The third case is the conflict of the Shame Hole (Forat de la Vergonya) located in the neighborhood of Casc Antic. The City Council wanted to build there an underground park car and houses for young people. Nevertheless, due to public opposition and the coalition between social movements, the protesters were able to stop the project and also to design an alternative urban park, finally approved by the Council. The fourth case is the process of participation in the reform of the Plaça de la Gardunya, a public space located behind the Boqueria market that is currently used as a parking. The data analyzed in the PhD were recollected in two research projects: the Evaluation of Citizen Participation in the Neighbourhood Act (Llei de Barris), funded by the Department of Politics and Government of Catalonia and directed by dr. Marc Parès; and the SEJ 2007-67388/CPOL (REDES) Participation and Urban Regeneration in the city centers, directed by Dr. Ismael Blanco (IGOP-UAB) and funded by the National R & D Plan 2004-2007. The PhD is presented as a compendium of publications. It consists of an introduction, five articles, an overall synthesis which includes the discussion of the results and, last but not least, the conclusions. In the appendix there is an historical chapter exploring the urban reform of Ciutat Vella from its origins to the approval of PERIs
33

Immunohistochemical characterisation of microscopic lesions in postweaning multisystemic wasting syndrome naturally affected conventional pigs

Chianini, Francesca 15 May 2002 (has links)
No description available.
34

La encrucijada psicoanálisis/neurociencias: algunas consideraciones epistemológicas enraizadas éticamente en el sujeto del lenguaje

García de Frutos, Héctor 12 December 2013 (has links)
La tesis doctoral se presenta bajo el modo de un compendio de artículos publicados en revistas académicas. La introducción general presenta el tránsito teórico del concepto de inconsciente a la noción de sujeto. Se señala que el campo de investigación es el de la epistemología, y el tema principal el diálogo entre el psicoanálisis y otras disciplinas como las neurociencias, la filosofía y la psicología. El primer apartado permite puntuar el sujeto de la psicología desde las dificultades epistemológicas que este sujeto presenta. Sin embargo, se sostiene la necesidad de que esta noción sea tenida en cuenta en el vasto programa de una disciplina plural que aborda el funcionamiento de la mente y el comportamiento. El segundo apartado es una justificación epistémica del sujeto del significante que pone de relieve el psicoanálisis, desde tres vertientes: la empírica, la lógica, y la del lugar que ocupa dicho sujeto en relación al discurso de la ciencia. La disciplina que entra en juego implícitamente es la lingüística, puesto que dicho sujeto es sujeto del lenguaje. Es un sujeto de la enunciación distinto, como se argumenta posteriormente, del sujeto de la neurociencia cognitiva. El tercer apartado sitúa el psicoanálisis como disciplina y como praxis, en el reverso de la ciencia, lo cual le exige irremediablemente un rigor equivalente en sus postulados y desarrollos. Hay por tanto epistemología válida del psicoanálisis, así como una metodología concreta y empírica que sin embargo no permite en absoluto la dimensión del protocolo, que anularía la novedad que toda interpretación analítica debe aportar. Así, en este apartado se examina la relación del psicoanálisis a las categorías cruciales de la verdad, la causa, y la prueba. El cuarto apartado entra ya en el diálogo del psicoanálisis con cierta investigación neurocientífica, a partir de las categorías mencionadas anteriormente. Las neurociencias cognitivas, en efecto, también requieren de una reflexión epistemológica constante que permita interpretar sus resultados no como dogmas, sino como investigaciones que requieren de presupuestos que puedan ponerse en cuestión. Se plantea además que el psicoanálisis no puede ser juzgado según el criterio lógico particular-universal propio del método científico, puesto que ahí la significación se revela como agujero y la enunciación remite a la verdad en una lógica que es la de lo singular (aquello que no permite la serie) articulado a la falla en el universal. El quinto apartado marca un cambio de perspectiva, desde un análisis más conceptual y epistemológico hacia un análisis más político e ideológico de la cultura contemporánea. Se examinan campos afines a la neurociencia que tienen incidencia en la subjetividad, como el neuropsicoanálisis, la neuromoralidad y la neuroeconomía, mostrando que su validez epistemológica es cuestionable. Las conclusiones, finalmente, sostienen que el lugar del sujeto es una necesidad crucial que supone un real irreductible a la exigencia metodológica, al supuesto ético, o a la necesidad teórica, pero que se sostiene de todos estos ejes. Se retoman las conclusiones principales de cada uno de los apartados para justificar su coherencia de razonamiento, a pesar de la diversidad de temas y disciplinas abordados." / This PhD thesis is presented as a compendium of published articles. The general introduction postulates the theoretical transition from the concept of unconscious to the notion of subject. The research field of the thesis is mainly epistemology, and the most relevant issue is the dialogue between psychoanalysis and other disciplines as neurosciences, philosophy and psychology. The first section argues that the psychological subject presents epistemological difficulties, but is still useful to produce knowledge about mind and behavior. This notion needs to be separated from the one of psychoanalytical subject. The second section is an epistemic justification of the subject of the signifier postulated by psychoanalysis, from 3 perspectives: empirical, logical, and in relation to the scientific discourse. This subject is the subject of language, the subject of enunciation. It is absolutely distinct from the subject of cognitive neuroscience. The third section describes psychoanalysis, being at the same time discipline and praxis. It’s the reverse of science, and therefore needs an equivalent rigor in its postulates and developments. This implies that both psychoanalytical epistemology and methodology are needed. However, since there is no normativity in psychoanalytical interpretation, this leads to a reflection of the categories of truth, cause, and proof in psychoanalysis. The fourth section suggests the conditions of possibility of a dialogue between psychoanalysis and neurosciences, advising that this dialogue requires a foundation on epistemological reflection. It also postulates that psychoanalysis cannot be judged from the common logical criteria of particular/universal used in scientific methodology. This is because the signification and enunciation of the subject point to another kind of logic: singular/impossibility of the universal. The fifth section is built on a change of perspective: from the conceptual analysis to a political and ideological one. Fields that derivate from neuroscience, having incidence in subjectivity, are discussed: neuropsychanalysis, neuromorality and neuroeconomy are shown as examples of questionable contemporary hybrids that lack epistemological validity. The conclusions of the thesis argue that the place of the subject is a crucial need, irreducible to methodological requirements, ethical presuppositions, or theoretical need... but it is still grounded on those bases.
35

Evaluación histológica y mediante microscopía electrónica de retrodispersión (M.E.R) de la suplementación de colágeno en soporte de cemento y microesferas de hidroxiapatita para mejorar su efecto osteoconductor

Silva Cuzmar, Erika 24 January 2014 (has links)
La regeneración de hueso derivada de la pérdida de masa ósea se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la medicina actual, siendo el autoinjerto de hueso esponjoso fresco el tratamiento modelo, debido principalmente a sus excelentes propiedades biológicas, que aseguran un aporte de células con potencial osteogénico, factores de crecimiento y componentes de la matriz extracelular que fomentarían la neoformación ósea. Sin embargo las desventajas de este tipo de injertos han determinado que la búsqueda de un material sintético que aporte o complemente estas propiedades y que, por lo tanto, sustente la regeneración ósea, sea actualmente una importante línea de investigación en la medicina regenerativa. Dentro de estos materiales, destaca el cemento de hidroxiapatita debido a su excelente biocompatibilidad, dada por una composición física y química similar a la fase mineral del hueso, lo que determina que al ser utilizada como injerto óseo genere una vía biomimética de neoformación ósea. Teniendo en cuenta, que en la naturaleza, la formación de los primeros indicios de mineralización ósea son construidos sobre un nanoesqueleto de colágeno, es que hemos definido como objetivo de nuestro estudio demostrar la mayor capacidad osteoconductora resultante de la adición de colágeno a un cemento de hidroxiapatita en un modelo biológico, mediante la utilización de dos tipos distintos de soporte de hidroxiapatita, que fueron el cemento óseo de hidroxiapatita propiamente tal y las microesferas de hidroxiapatita. Para ello se intervinieron 30 conejos neozelandeses blancos adultos, a los cuales se les practicó un defecto de 5 mm a nivel lateral de ambos cóndilos femorales, los que fueron, los cuales fueron divididos aleatoriamente en 5 grupos de acuerdo al tipo de relleno utilizado: cemento de hidroxiapatita, cemento de hidroxiapatita más colágeno, microesferas de hidroxiapatita, microesferas de hidroxiapatita más colágeno y por último se dejo un grupo control con el defecto vacío. La evolución de los implantes fue evaluada de manera clínica, radiográfica y mediante M.E.R., con un sistema semicuantitativo y por histomorfometría, en dos bloques de tiempo de 1 y 3 meses respectivamente. Paralelamente, se realizó una evaluación histológica con una evolución de 12 días de los grupos anteriormente definidos. Nuestros resultados demostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas en la respuesta ósea entre la adición o no de colágeno al cemento de hidroxiapatita, sin embargo encontramos diferencias significativas con respecto a la presentación física de los materiales, obteniendo una mayor neoformación ósea en los grupos en que el cemento fue entregado en forma de microesferas con respecto al cemento entregado como masa. / Bone regeneration derived from bone loss has become one of the greatest challenges of modern medicine. Fresh autogenous cancellous bone grafts is the standard treatment due to its excellent biological properties that ensure a supply of cells with osteogenic potential, growth factors and extracellular matrix components that promote bone neoformation. However, the disadvantages of these grafts have currently made the search for a synthetic material that provides or supplements these properties and, therefore, supports the bone regeneration an important branch of research in regenerative medicine. Hydroxyapatite cement as a bone graft substitute outshines all other materials. Its high biocompatibility given by its physical and chemical composition, which resembles the mineral phase of the bone, generates a biomimetic path of new bone formation. Given that in nature, the formation of the first signs of bone mineralization are built on a collagen nanoskeleton, the objective of this study was to demonstrate the greater osteoconductive capacity resulting from the addition of collagen to hydroxyapatite cement in a biological model. This was achieved by the use two different types of hydroxyapatite: hydroxyapatite compact paste and hydroxyapatite microspheres. On 30 adult white New Zealand rabbits a 5mm defect was made on the lateral aspect of both femoral condyles. These defects were randomly divided into five groups according to the type of bone substitute material used: hydroxyapatite cement, hydroxyapatite cement with collagen, hydroxyapatite microspheres, hydroxyapatite microspheres with collagen and lastly no substitute filling as a control group. The evolution of the implants was assessed through clinical evaluation, X-rays, as well as Backscattered Scanning Electron Microscopy (BS-SEM) with a semi-quantitative system and histomorphometry in two time blocks: one and three months after surgery. In parallel, a histological evaluation was carried out, in all the previously mentioned groups, on day 12 of the investigation. The results revealed that there were no statistically significant differences between the bone response when using hydroxyapatite cement/microspheres with or without the addition of collagen. However; significant differences appeared regarding the physical presentation of the material used. Greater bone formation was present in the groups where the hydroxyapatite was applied as microspheres than in those with the paste form. Despite the results obtained, we consider necessary more experimental studies in vivo in order to confirm or reject the achievement of potential osteoconduction enhancement with the use of collagen in bone cements.
36

Factores de bienestar laboral: percepción de los trabajadores de mayor edad

González Gómez de Olmedo, María Paz 24 January 2014 (has links)
Introducción: La situación demográfica y económica Europea, con la consecuente prolongación de la vida laboral, plantea la necesidad de desarrollar estratégias que permitan, a los trabajadores mayores, conservar la capacidad de trabajo, con salud y bienestar. Objetivos de investigación: - Identificar, empíricamente, en contextos laborales específicos, los factores que, desde la percepción de los trabajadores mayores, estan relacionados con el bienestar y la intención de continuar laboralmente activos. - Establecer un modelo explicativo del bienestar de los trabajadores de mayor edad que permita entender y explicar las intenciones de continuar laboralmente activos hasta la edad de jubilación o la decisión de retirarse anticipadamente. - Proponer pautas bàsicas para la promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores mayores, en base al modelo propuesto. Método: Realización de grupos focales. 137 trabajadores repartidos en 13 grupos y 27 informantes clave, repartidos en 3 grupos. El tamaño de los grupos osciló entre 7 y 10 personas. Resultados y discusión: El bienestar laboral, desde el punto de vista de los trabajadores mayores, se relaciona con procesos de cambio que influyen en el sentido otorgado al trabajo, en la viviencia del rol laboral y en las preocupaciones relacionadas con el trabajo y la salud. La capacidad de respuesta adaptativa depende de la percepción de la existencia de recursos para hacer frente a las nuevas demandas que se producen, tanto en el contexto social como en el propio entorno de trabajo y personal de los trabajadores. Ante la actual necesidad de prolongación de la vida laboral activa, se constata la necesidad y la posibilidad de realizar actuaciones que permitan mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores de mayor edad. Estas actuaciones deben permitir una adaptación saludable ante: -Los cambios organizativos: adecuación de la organización y procesos del trabajo a necesidades específicas de los trabajadores de mayor edad, participación de los trabajadores de mayor edad en la toma de decisiones sobre la gestión de los factores organizativos en relación a la edad, reconocimiento de su contribución y experiencia, relaciones intergeneracionales y funcionamiento y clima de los equipos de trabajo. - Los cambios personales: físicos y cognitivos, cambios en intereses y prioridades, vivencia de la experiencia y preocupaciones relacionadas con el trabajo y la salud. - Los cambios familiares: Situación laboral de la pareja, atención a familiares dependientes y situación económica. El diseño de las intervenciones debe contemplar la integración en la estructura y los procesos específicos de cada organización y desarrollarse a través de la actuación habitual en salud laboral, formación, políticas de apoyo y reconocimiento y gestión de la diversidad generacional. / Introduction: The demographic and economic situation in Europe and the subsequent extension of active working life, lays out the need of developing new strategies that allow ageing workers to keep their work ability on a wellbeing basis. Research objectives: - To identify -using empirical facts on specific workplaces- the factors related to workers’ wellbeing and their will to continue active. - To set up an explicative model of ageing workers’ wellbeing that allows to understand and explain the will to continue active until retirement in front of the decision of an early retirement. - To put forward basic patterns for health and wellbeing promotion for ageing workers based on the suggested model. Method: Focus groups execution. 137 ageing workers assigned to 13 different groups, plus 27 key informers assigned to 3 different groups. The groups’ range was amongst 7 and 10 people. Results and discussion: Workplace wellbeing, as seen from the ageing workers’ point of view, is related to change processes that influence the meaning of work,the understanding of one’s labour role and the concern related to one’s work and health. The ability of adaptative answer depends on the perception of the resources to face new challenges, which are generated on the social context as well as on the personal and professional environment. Given the current need of active life extension, it has been stated the need and the possibility to develop actions that allow us to improve ageing workers’ health and wellbeing. This actions must allow a healthy adaptation on: - Organizational changes: adaptation of the organization and work processes based on the specific needs of ageing workers, participation of ageing workers on the decision making about the organizational factors related to age, acknowledgement of their contribution and expertise, intergenerational relationships and workteams operation and climate. - Personal changes: phisical and cognitive, changes on interests and priorities, experience of working life and concern related to the job and health. - Family changes: Partner’s job situation, care of dependant relatives and economic situation. The development of new interventions must consider its integration on the structure and specific processes of any organization. It must also be developed through usual actions on occupational health, training, suport and reward policies, and generational management.
37

Efectes de la D-cicloserina en la memòria i la plasticitat neural en animals sans i amb dèficit cognitiu

Portero Tresserra, Marta 04 October 2013 (has links)
El treball d’investigació que hem realitzat en aquesta tesi doctoral és un reflex del creixent interès que existeix en la comunitat científica per analitzar i comprendre els mecanismes neurals subjacents a la formació de la memòria. Aquesta inquietud té com a objectiu poder desenvolupar tractaments farmacològics capaços de mitigar el deteriorament cognitiu manifestat en les diverses malalties neurodegeneratives que han augmentat la seva prevalença degut al progressiu envelliment de la població. En aquest context, els experiments realitzats han estudiat els efectes del fàrmac D-cicloserina (DCS), un agonista parcial dels receptors NMDA que potencia l’activitat glutamatèrgica i que en els darrers anys s’ha considerat com un possible potenciador cognitiu, en la facilitació de la memòria i la reversió dels dèficits cognitius causats per la hipofunció colinèrgica i l’envelliment normal. La DCS s’ha injectat a diverses regions cerebrals com l’amígdala basolateral, l’escorça prelímbica i l’hipocamp ventral de la rata, que formen part dels circuits neuroanatòmics que participen en els processos d’aprenentatge i memòria, i els seus efectes s’han avaluat en paradigmes d’aprenentatge olfactori, com la discriminació simple olfactòria i la transmissió social de preferència alimentària, i d’aprenentatge espacial, com el laberint aquàtic de Morris. També s’han estudiat els possibles mecanismes d’acció de la DCS com a potenciador de la plasticitat sinàptica hipocampal. Els resultats principals han mostrat que l’administració de DCS a l’amígdala basolateral sembla enfortir l’associació entre estímuls, ja que impedeix el procés d’extinció i facilita la reconsolidació de la memòria d’una discriminació olfactòria (experiments 1 i 2). Aquests resultats confirmen la DCS com a potenciador de la memòria però generen certa controvèrsia en relació a la seva eficàcia per facilitar l’aprenentatge d’extinció durant el tractament de les fòbies i els trastorns d’ansietat en humans (Davis et al. 2006). D’altra banda, la DCS administrada a l’escorça prelímbica i a l’hipocamp ventral reverteix els dèficits de memòria olfactòria derivats de la hipofunció colinèrgica induïda amb l’administració d’escopolamina, un antagonista dels receptors muscarínics de l’acetilcolina, procediment que s’utilitza com a model farmacològic de dèficit cognitiu (Klinkenberg & Blokland 2010) (experiments 3, 4 i 5). A més, hem observat que un dels mecanismes d’acció pels quals la DCS podria compensar els dèficits produïts per l’administració d’escopolamina seria facilitant els mecanismes de plasticitat sinàptica en l’hipocamp, en concret el mecanisme de potenciació a llarg termini (experiment 6). Els resultats d’aquests experiments també corroboren la interacció proposada entre la transmissió glutamatèrgica i colinèrgica en la modulació de l’aprenentatge i la consolidació de la memòria. Amb tot, si bé s’ha demostrat que la DCS injectada a l’escorça prelímbica millora la consolidació de la memòria de la discriminació olfactòria, no s’han observat efectes de potenciació en la transmissió social de preferència alimentària en rates normals, sense tractar amb escopolamina. Tampoc produeix efectes facilitadors quan s’administra a l’hipocamp ventral de rates normals joves en les tasques de transmissió social de preferència alimentaria i el laberint aquàtic de Morris. Aquests resultats podrien explicar-se pel fet que aquest fàrmac tindria una acció més evident en tasques de memòria implícita que de memòria relacional o espacial. Per últim, hem observat que l’administració de DCS a la regió ventral de l’hipocamp en animals envellits produeix una millora en el record de la memòria olfactòria relacional i reverteix la rigidesa cognitiva en l’aprenentatge espacial, funcions que mostren un clar declivi amb l’edat (experiment 7). Per tant, sembla que la potenciació de l’activitat glutamatèrgica a través de la DCS podria tenir efectes beneficiosos per compensar el deteriorament cognitiu associat a l’envelliment. Finalment, el treball realitzat suggereix que la DCS podria ser un tractament eficaç per aquelles patologies en les que la transmissió colinèrgica es veu alterada i s’acompanyen de dèficit cognitiu, com podria ser la malaltia d’Alzheimer. / This dissertation is inspired by the growing scientific interest in analyzing and understanding the neural mechanisms underlying memory formation. The main goal is to develop pharmacological treatments that are able to mitigate the cognitive impairment that is manifested in several neurodegenerative diseases. Due to the progressive aging of the population, such diseases have been increasing in prevalence. In this context, the experiments aim to study the effects of the drug D-cycloserine (DCS), a partial agonist of the N-methyl-D-Aspartate (NMDA) receptor that enhances glutamatergic activity. In recent years DCS has been considered as a potential cognitive enhancer that facilitates memory and is able to reverse cognitive deficits caused by cholinergic hypofunction and normal aging. DCS has been injected into various brain regions of the rat, such as the basolateral amygdala, the prelimbic cortex and the ventral hippocampus, part of the neuroanatomical circuits involved in learning and memory processes. Its effects were assessed in olfactory learning paradigms, such as odor discrimination task and social transmission of food preference, and spatial learning, such as the Morris water maze. We have also examined the possible mechanisms of action of the DCS as an enhancer of hippocampal synaptic plasticity. The main results showed that the administration of DCS in the basolateral amygdala may strengthen the association between stimuli, since it prevents the extinction process and enhances memory reconsolidation in olfactory discrimination (experiments 1 and 2). While confirming the hypothesis that the DCS can function as a memory enhancer, the results also generated some controversy about its effectiveness to facilitate the extinction learning in the treatment of phobias and anxiety disorders in humans (Davis et al. 2006). Moreover, DCS administered in the prelimbic cortex and the ventral hippocampus reverses deficits in olfactory memory derived from cholinergic hypofunction induced by the administration of the muscarinic receptor antagonist scopolamine, which is used as a pharmacological model of cognitive impairment (Klinkenberg & Blokland 2010) (experiments 3, 4 and 5). In addition, we found that one of the mechanisms of action by which DCS could offset the deficits produced by scopolamine infusion is facilitating the synaptic plasticity mechanisms in the hippocampus, in particular long-term potentiation (experiment 6). The results of these experiments also confirm the proposed interaction between cholinergic and glutamatergic transmission in modulating learning and memory. However, although it has been shown that DCS administration in the prelimbic cortex improved memory consolidation of olfactory discrimination, no significant effects have been observed in the social transmission of food preference in normal rats that were untreated with scopolamine. Neither has it produced enhancing effects when administered in the ventral hippocampus of young rats in the social transmission of food preference and the Morris water maze. These results could be explained by the fact that this drug would produce more obvious effects in implicit memory tasks than in spatial and relational memory. Finally, we observed that the administration of DCS in the ventral region of the hippocampus in aged animals produced an improvement in the recall of the olfactory relational memory and reverses cognitive rigidity in spatial learning, features that show a clear decline with age (experiment 7). Therefore, it appears that the enhancement of glutamatergic activity through the DCS may have beneficial effects to compensate the cognitive impairment associated with aging. Finally, the results suggests that DCS may act as an effective treatment for those diseases in which cholinergic transmission is altered and accompanied by cognitive impairment, such be Alzheimer's disease.
38

Anàlisi de la relació entre variables fisiològiques i conductuals del nadó prematur

Quer Palomas, Sílvia 12 November 2013 (has links)
La supervivència dels nadons que neixen prematurament ha augmentat durant les últimes dècades degut a múltiples causes, entre elles, les millores en les cures neonatals. Néixer prematur implica un alt risc de patir problemes mèdics i cognitius a curt i llarg termini, ja que el fetus passa bruscament a un entorn que li és del tot desfavorable. Des dels últims trenta anys s’estan fent grans esforços per millorar aquest entorn extrauterí a fí de disminuir el risc dels possibles danys als que està sotmès el nadó prematur. El Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) és un programa de cures neonatals que procura adaptar i individualitzar al màxim els tractaments i manipulacions que rep el nadó prematur ingressat a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN). Els últims deu anys, el NIDCAP s’ha utilitzat com a tècnica d’avaluació per estudiar el dolor i l’estrès en prematurs. En aquest estudi hem volgut valorar com afecta al nadó prematur un procediment habitual no dolorós com és el canvi de bolquers. Hem mesurat un conjunt de variables fisiològiques juntament amb la conducta que valora la pauta d’observació NIDCAP. Els resultats obtinguts són comparables amb els que s’han trobat en altres estudis que han valorat procediments dolorosos i no dolorosos. Els nostres resultats mostren un conjunt de patrons fisiològics i de resposta conductual que defineixen les respostes dels nadons quan són sotmesos a manipulacions no doloroses. / The survival of premature infants has increased during the last decades due to multiple reasons, like improvements in neonatal care. A premature born implies a high risk of mental and health problems at short and long term for the infant, as the fetus goes sharply to an unfavourable environment. For the last thirty years, great efforts had been made to improve this extra-uterine environment, in order to reduce the risk related with the potential damage that the premature infant would face. The Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) is a neonatal care program that aims to adapt the treatments and manipulations to each single premature infant hospitalized in a Neonatal Intensive Care Unit (NICU). During the last ten years, NIDCAP has been used as an evaluation method to study pain and stress in preterm infants. In this study, the effects of non-painful standard procedures, like diaper change, on premature babies has been evaluated. A set of physiological and behaviour variables has been measured with the NIDCAP behaviour observation sheet. The results are similar with other studies that had evaluated painful and non-painful procedures. The results show the existence of physiological and behavioural patterns in the response of premature infants to non-painful manipulations.
39

Evaluación del nivel de contaminación de superficies y la eficacia de productos desinfectantes a corto y largo plazo. Nuevos métodos

Ríos Castillo, Abel Guillermo 20 December 2013 (has links)
La prevención de la contaminación bacteriana desde las superficies en los ambientes de elaboración de alimentos, industrias de este sector y ambientes domésticos, requiere de productos desinfectantes que sean efectivos frente a distintas especies microbianas, que sean seguros durante su empleo y que tengan acción bactericida residual para proteger a las superficies de la adhesión bacteriana. Asimismo, el empleo de superficies con propiedades antibacterianas que inhiban la formación de biofilms es una medida para evitar la propagación de bacterias patógenas o alterantes de la calidad de los alimentos. Los objetivos del presente trabajo fueron: evaluar la eficacia y el efecto residual de productos desinfectantes, evaluar superficies con propiedades bacteriostáticas y estudiar la formación de biofilms de Flavobacterium psychrophilum en el sector de la acuicultura. De los resultados obtenidos, la acción bactericida del peróxido de hidrógeno frente a Staphylococcus aureus y Enterococcus hirae sobre superficies de acero inoxidable se incrementó al emplearlo conjuntamente con cloruro de benzalconio y polímeros catiónicos. Pseudomonas aeruginosa es más sensible en comparación de Staphylococcus aureus a la actividad bactericida de productos basados en peróxido de hidrógeno. Los productos basados en el cloruro de benzalconio presentaron efecto residual bactericida transcurridas 24 horas en las superficies tratadas. El hipoclorito de sodio presenta efecto residual al combinarse con otros compuestos como el hidróxido de sodio y el alcohol graso etoxilado. Escherichia coli es más sensible que Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae a la acción antibacteriana del triclosán en superficies de plástico. Las superficies con propiedades bacteriostáticas presentaron mayor grado de actividad en condiciones secas de ensayo en comparación de las condiciones húmedas, encontrándose una relación entre la concentración del compuesto bacteriostático y la inhibición bacteriana. En condiciones de acuicultura, se observó una mayor actividad bactericida de los desinfectantes sobre las superficies para el peroximonosulfato de sodio al 1,0%, hipoclorito de sodio al 5,25%, y la combinación de compuestos formados por tensoactivos y ácido láctico. Flavobacterium psychrophilum tiene la capacidad para formar biofilms en superficies de acero inoxidable, superficies plásticas, vidrio y madera. En estas condiciones, la adhesión bacteriana puede inhibirse empleando superficies plásticas con propiedades antibacterianas. / In prevention of the bacterial contamination from surfaces in the food processing environments, industries in this sector and domestic environments requires disinfectant products that have to be effective against different bacterial species, safe during their use and have bacterial residual action to protect surfaces of the bacterial adhesion. In the same way, the use of surfaces with antibacterial properties which inhibit the biofilm formation is a measure to prevent the spread of pathogenic bacteria and the spoilage of the food quality. The objectives of this study were to evaluate the efficacy and the residual effect of disinfectants products, evaluate the bacteriostatic properties of surfaces and study the biofilm formation produced by Flavobacterium psychrophilum in the aquaculture sector. From the results, the bactericidal action of hydrogen peroxide in Staphylococcus aureus and Enterococcus hirae on stainless steel surfaces is increased when it is used together with benzalkonium chloride and cationic polymers. Pseudomonas aeruginosa is more sensitive than Staphylococcus aureus to the bactericidal activity of products based on hydrogen peroxide. Benzalkonium chloride products showed bactericidal residual effect after 24 hours on the treated surfaces. Sodium hypochlorite has residual effect when it is combined with other compounds such as sodium hydroxide and ethoxylated fatty alcohol. Escherichia coli is more sensitive than Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae to the antibacterial action of triclosan on plastic surfaces. Surfaces with bacteriostatic properties showed greater activity in dry conditions compared to wet conditions, which demonstrated a relationship between the bacteriostatic compound concentration on the surfaces employed and the bacterial inhibition. In the aquaculture conditions, the bactericidal activity on surfaces was higher for potassium peroxymonosulfate 1,0%, sodium hypochlorite 5,25%, and the combination of compounds of surfactants and lactic acid. The biofilm formation of Flavobacterium psychrophilum appeared on stainless steel surfaces, plastic surfaces, glass and wood. Under these conditions, the bacterial adhesion can be inhibited using plastic surfaces with antibacterial properties.
40

Biopsia selectiva del ganglio centinela en el cáncer diferenciado de tiroides: rendimiento diagnóstico y validación clínica

Sabaté Fernández, Monica 18 November 2013 (has links)
El objetivo de este trabajo es evaluar y validar la biopsia selectiva del ganglio centinela para la estadificación ganglionar del cáncer diferenciado de tiroides. Demostrar que puede modificar la técnica quirúrgica e individualizar su abordaje, ya sea evitando el vaciamiento central o extendiendo la linfadenectomía a niveles no incluidos habitualmente. Con ello, se podría seleccionar a los pacientes de mayor riesgo y ajustar su posterior seguimiento y tratamiento al riesgo oncológico. Se estudiaron 33 pacientes con cáncer diferenciado de tiroides T1-T2 y ausencia aparente de afectación ganglionar metastásica por ecografía prequirúrgica (28 mujeres, edad media 50,6 años). A todos ellos se les administró una dosis de 4mCi de 99mTc-Nanocoloide intratiroideo mediante ecografía y se realizó linfogammagrafía/SPECT-CT el día antes de la cirugía. En todos los casos se realizó tiroidectomía seguida de la exéresis de los ganglios centinela detectados mediante sonda y posteriormente la linfadenectomía central y lateral si precisaba. Se detectó al menos un ganglio centinela en 32 de los 33 pacientes, con un total de 448 ganglios y una media de 14 ganglios y 3,5 ganglios centinela por paciente. Los ganglios centinela se localizaron mayoritariamente en el compartimento central (78,1%) y con alta frecuencia también en el compartimento lateral ipsilateral (62,5%). Un 40,6% de los pacientes orientados por ecografía como N0 presentaron ganglios centinela con metástasis. La estrategia quirúrgica se hubiera modificado en el 71,9% de los pacientes, evitando el vaciamiento central en un 59,4% y extendiendo el vaciamiento lateral en un 12,5% de los pacientes. A pesar de que la aplicación de la técnica del ganglio centinela en la práctica clínica podría reducir la tasa de complicaciones, en este estudio realizado por cirujanos expertos, la tasa de complicaciones fue baja y similar a la observada en estudios que incluyen el vaciamiento central profiláctico en su protocolo. Y finalmente, se obtuvo una sensibilidad del 86,7%, una especificidad del 100% y una exactitud del 93,8%, con VVP del 100% y VPN del 89%. Los resultados obtenidos en esta serie y en nuestro medio demuestran que la técnica del ganglio centinela se puede aplicar con seguridad como método diagnóstico de la extensión ganglionar en el cáncer diferenciado de tiroides. Por lo tanto, es válida para implementarse en la rutina asistencial en el tratamiento quirúrgico de los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides T1-T2 N0. / The aim of this study is to evaluate and validate the selective biopsy of the sentinel lymph node for nodal staging of patients with differentiated thyroid cancer. To demonstrate that it can change and individualize surgical approach either avoiding central compartment lymphadenectomy or extending it to levels not usually included. And to select patents with higher risk and adjust their subsequent monitoring and treatment to oncologic risk. 33 patients with differentiated thyroid cancer, T1- T2, and apparent absence of lymph node metastases at the preoperative ultrasonography were analized (28 women, mean age 50.6 years old). The day before surgery, lymphoscintigraphy/SPECT-CT with intratumoral injection of ultrasound-guided punction of 4mCi of 99mTc-nanocolloid were performed. Surgery consisted in total thyroidectomy followed by central compartment lymphadenectomy and lateral compartment lymphadenectomy if needed. At least one sentinel lymph node was detected in 32 of the 33 patients with a total of 448 nodes and an average of 14 lymph nodes and 3.5 sentinel lymph nodes per patient. The sentinel lymph nodes were located mainly in the central compartment (78.1%) but also in the ipsilateral lateral compartment (62.5 %). 40.6 % of patients staged as N0 by the ultrasound had metastatic sentinel lymph nodes. Surgical strategy would have been changed in 71.9 % of patients, by avoiding the central compartment lymphadenectomy in 59,4% of cases and by extending lateral compartment lymphadenectomy in 12.5% of cases. Although the application of the sentinel lymph node technique in clinical practice may reduce the complication rate, in this study performed by expert surgeons, the complication rate was low and similar to that observed in studies involving prophylactic central compartment lymphadenectomy. And finally, the sensitivity specificity and accuracy were 86.7%, 100%, 93.8% , with a PPV of 100% and a NPP of 89%. Results obtained in this series show that selective sentinel lymph node biopsy can be safely applied as a diagnostic method for lymph node staging in patients with differentiated thyroid cancer. Therefore, it can be implemented in routine surgical treatment of patients with differentiated thyroid cancer T1- T2 N0.

Page generated in 0.0794 seconds