• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 34
 • 17
 • 11
 • 5
 • 5
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 79
 • 79
 • 33
 • 32
 • 17
 • 17
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Organisations and representation : implications for theory and practice

Lawley, Scott 2001 (has links)
No description available.
2

”Vi kan bli ett Barbielag!” : En studie om yngre barns sociala relationer och identitetsskapande i ett postmodernt konsumtionssamhälle

Gromova, Lydia 2014 (has links)
One of the main goals in this study is to investigate how young children's identity formation and social relationships are depicted by today's consumer society.  In order to reach the goals of the study I also concentrated myself on questions regarding the reflection of symbolic aspects consumption in younger children's interaction and preschool-teachers' ideas about how and in what ways children's consumption patterns are created and developed nowadays. In order to answer the presented research questions I used the theoretical arguments of researchers in the field of pedagogy Gert Biesta in connection with the ideas and concepts of the consumer society characteristics developed by the sociologist Zygmunt Bauman. The thesis' methodological approach consists of a combination of semi-structured interviews with teachers and observations of children's interaction, which contributed to a systematic investigation of the thesis' problem area and served as a tool for obtaining answers to the research questions. The results demonstrate that consumption occupies a lot of space in young children's lives, which means that it greatly affects their social relationships today. Both consumption and knowledge of the known brands prove to be the child's path to the desired community on the one hand, and the children's way to the consumer world on the other (hand), which in turn points to an obvious dependence between children's consumption and their social relationships. The results also show that there is a tension between the perception of identity formation as preschool-policy-document on the one hand and the attitude of the identity prescribed by consumer society norms and regulations on the other. Denna studie lyfter upp frågor som samtida föräldrar och pedagoger dagligen ställs inför. Dessa frågor behandlar barns tillvaro i dagens konsumtionssamhälle. Resultaten av flera vetenskapliga studier visar att samtida marknadsföring märkbart genomsyrar barns liv idag. Barndomen blir alltmer kommersialiserad av marknaden som med hjälp av kända konsumtionssymboler dagligen bygger en drömvärld bestående av sagolika figurer från barns fantasier. Denna värld har blivit samtida barns verklighet. Samtidigt pekar resultaten av ett antal studier på att den ekonomiska situationen i olika hushåll utmärks av en kraftigt växande klyfta då många familjer lever med små ekonomiska resurser vilket i sin tur innebär att det är långtifrån alla barn som ges plats i den sagolika bilden som marknaden målat ut. I samband med detta uppstår en fråga om vad som händer med de barn som inte har tillgång till kända konsumtionsvaror och hur denna situation påverkar deras relationer med omvärlden.  Syftet med denna studie var att undersöka hur yngre barns sociala relationer ser ut i dagens konsumtionssamhälle samt att ta reda på hur vissa förskolepedagoger resonerar kring yngre barns identitetskonstruktion i den samtida konsumtionsvärlden. Jag har också fokuserat på hur konsumtionens symboliska aspekter återspeglas i yngre barns interaktion och även på hur informanterna beskriver sin handlingsberedskap i relation till barns konsumtionsmönster och identitetskonstruktioner. Studiens resultat visar att konsumtion tar mycket plats i barns tillvaro vilket gör att den avsevärt påverkar deras sociala relationer idag. Det visar sig att barnen har omfattande kunskaper om samtida konsumtionssymboler som de ofta använder för att vinna uppmärksamhet och för att uppfattas som populära bland jämnåriga. På så sätt får de tillträde till en önskad gemenskap. Man kan även tala om barns investering i det egna sociala medlemskapet i form av konsumtion av populära konsumtionsvaror. Studien har även kunnat visa på ett rådande spänningsfält mellan den syn på identitetsskapande som förskolepedagogerna har och den inställning som konsumtionssamhällets normer och regler föreskriver vilket i sin tur pekar på behovet av utveckling av en mångfacetterad pedagogisk diskurs om barns utveckling och identitetsskapande i det samtida konsumtionssamhället. Samtidigt har denna studie belyst problematiken i de förhållningssätt som används i relation till värdegrundsfrågan på förskola och i förskoleklass. Detta faktum har även synliggjort behovet av ett nytt pedagogiskt förhållningssätt som ska bidra till utveckling av kritiskt tänkande kring konsumtionskultur och marknadsföringsfrågor hos barn som lever i den samtida konsumtionsvärlden. 
3

Liquid Modernity and the Fall of Public Sphere

Chao, Man-Tzu 2 September 2005 (has links)
This thesis concerns about the hidden problems of public sphere in contemporary society. Through social thinker, Zygmunt Bauman¡¦s liquid modernity theory, we can make sense for this topics,and uses Zygmunt Bauman¡¦s liquid modernity theory as the basis for analyzing.My basic proposition is that the public sphere is now in the predicament as the transition of modernity, and faces new challenges. Briefly speaking, the act of translating private troubles into public issues is in danger of falling into disuse and being forgotten. I primarily sum up three major causes to this situation: the forces of individualization, globalization, and consumption behavior of capitalism. I hope this research can help we think about public sphere issues and strengthen the awareness of the obligations of citizens and importance of their participating.
4

Eco-labelling. A Socio-economic Analysis.

Williams, Wendy 2004 (has links) (PDF)
Due to the interdisciplinary nature of eco-labelling, the sense of the phenomenon itself is lost when studied in isolation. With this consideration, a balance of research between practical and theoretical approaches, between environmental sociology, environmental economics, international trade relations, consumer society, sustainability and marketing theory was explored. Eco-labelling has far-reaching ramifications in society, not just in the commercial relationship between producer and consumer, but in socio-cultural norms and values. It combines economic and social forces via the marketplace. The research of this paper focuses on 1) the socio-cultural aspects of eco-labelling, 2) the economic incentive which drives eco-labelling and 3) the global institutional structures which influence the eco-labelling dimension. Chapter 1 provides an overview of eco-labelling and introduces ecological modernization, the theoretical foundation of this paper. Chapter 2 is a summary of interviews which were conducted with eco-labelling managers around the world. Chapter 3 analyses the economic impact of eco-labelling, the effects on international trade and the environment, and how eco-labelling affects consumers and producers. Chapter 4 deals with the social context of eco-labelling, and the social paradigms of consumer society and sustainability, merging in the case of ecological modernization. Chapter 5 looks at opportunities and challenges to eco-labelling, and concrete recommendations with respect to the design of eco-labelling programmes are made. Eco-labelling is the only tool which functions within the conflicting social forces of consumer society and sustainability. As a market-based instrument for environmental management that functions within the producer - consumer relationship, eco-labelling can be seen as the ecological marketisation of consumer society. Best practices in eco-labelling rely on accepting the fundamental market principles combined with social trends. (author´s abstract)
5

A busca de distinção social materializada no espaço: A habitação como marca à luz da retórica publicitária Dos condomínios fechados alphaville são paulo (1974-1990)

MELO, Hanna Lima da Costa Ferreira de 24 July 2015 (has links)
Submitted by Irene Nascimento (irene.kessia@ufpe.br) on 2016-07-21T17:43:16Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) distinçãosocialdissertação.pdf: 79432351 bytes, checksum: 48552eacac2823f31ec79f1677313104 (MD5) Made available in DSpace on 2016-07-21T17:43:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) distinçãosocialdissertação.pdf: 79432351 bytes, checksum: 48552eacac2823f31ec79f1677313104 (MD5) Previous issue date: 2015-07-24 FACEPE O objetivo desta pesquisa é analisar o morar nos condomínios fechados não como uma simples resposta a crescente violência urbana, fortalezas defensivas contra os perigos e ameaças à espreita nas ruas, mas como uma forma de distinção e status. Assim, o enfoque volta-se ao entendimento dessa tipologia urbana como a transfiguração de um tipo de habitação em objeto de consumo, atravessada pela publicidade e permeada de conotações com diferentes significados e hierarquias, de prestígio e de moda, parte de uma lógica da diferenciação característica da sociedade de consumo sobre a qual discorreu Jean Baudrillard. A partir dessa referência teórica optou-se, como procedimento metodológico, privilegiar a análise de conteúdo proposta por Bardin dos anúncios imobiliários dos residenciais AlphaVille-SP, de modo a mostrar como esses anúncios tornaram os condomínios uma moradia extremamente atraente, dialogando com valores caros à sociedade contemporânea. The objective of this project research is to analyze the living in gated communities not as a simple response to the growing urban violence, defensive fortresses against the dangers and threats lurking on the streets, but as a way of distinction and status. Thus, the focus turns to the understanding of this urban typology as the transfiguration of housing in a consumer object, crossed by advertising and fraught with connotations with different meanings and hierarchies of prestige and fashion, part of a logic of differentiation feature of the consumer society on which Jean Baudrillard argued about. From this theoretical framework was chosen, as methodological procedure, to privilege the analysis of content proposed by Bardin of the real estate ads of AlphaVille-SP residentials, in order to show how these ads made condominiums a very attractive housing, interacting with important values to the contemporary society.
6

Selves and Shelves. Consumer Society and National Identity in France

Hetel, Ioana Laura 8 September 2008 (has links)
No description available.
7

Studenters konsumtionsvanor kring restaurangbesök : En kvalitativ studie om samhällsklasser Students spending habits regarding restaurants : a qualitative study of social classes

Soutari, Hanna, Susanna, Wong 2009 (has links)

The purpose of this essay is mainly to study the reason behind students' visits to restaurants, and also their restaurant habits. The study also intends to find a possible difference in students dining habits among the different social classes; working class and middle class.

 

 This study contains qualitative methods. The qualitative research method is in the shape of deep interviews with ten students from different social classes who’s registered at Södertörns  högskola.

 

The results of this investigation show that the consumer society along with the respondent’s habitus and access to capital, has influenced and created their opinions and habits around eating out. This has also created the similarities and differences between them.

 

Keywords:

Habtitus, consumption, restaurant, social class, consumer society

8

Studenters konsumtionsvanor kring restaurangbesök : En kvalitativ studie om samhällsklasser Students spending habits regarding restaurants : a qualitative study of social classes

Soutari, Hanna, Susanna, Wong 2009 (has links)
The purpose of this essay is mainly to study the reason behind students' visits to restaurants, and also their restaurant habits. The study also intends to find a possible difference in students dining habits among the different social classes; working class and middle class.    This study contains qualitative methods. The qualitative research method is in the shape of deep interviews with ten students from different social classes who’s registered at Södertörns  högskola.   The results of this investigation show that the consumer society along with the respondent’s habitus and access to capital, has influenced and created their opinions and habits around eating out. This has also created the similarities and differences between them.   Keywords: Habtitus, consumption, restaurant, social class, consumer society
9

Teatras ir vartotojų visuomenė Lietuvoje: nuo maišto iki prisitaikymo Theater and the Consumers‘ Society in Lithuania: From the Revolt to the Admission

Čižaitė-Rudokienė, Silvija 13 June 2013 (has links)
Darbe analizuojamas teatro ir vartotojiškos visuomenės santykis. Suformuluojami vartotojiškos visuomenės bruožai, kurių atpažinimas bei išskirtinumas yra būtinas norint įvardinti bei apžvelgti skirtingą požiūrį teatre į vartotojų visuomenę. Atsižvelgiama į pavėluotą vartotojiškumo paplitimą Lietuvoje dėl vyravusios politinės situacijos – sovietinės okupacijos. Todėl aptariama situacija nuo 1990 metų, kuomet atkūrus nepriklausomybę Lietuvą pasiekė vakarietiškos tendencijos. Siekiant atskleisti nevienareikšmiška teatro santykį su vartotojiška kultūra, remiantis antropologijos mokslininkų įžvalgomis, aptariamas teatro ir visuomenės santykis bei vienas kitam daroma įtaka. Tokiu būdu atskleidžiamas modernistinis santykis su vartotoju visuomene, kuris pasireiškia jos neigiamų bruožų demonstravimu, kritika ir skatinimu keistis. Aptariami scenos meno pavyzdžiai iliustruojantys teatro ir vartotojiškos visuomenės santykį. Vis dėlto, po 1990 metų Lietuvą pasiekė postmodernizmo idėjos, kurios taip pat turėjo įtakos formuluojant požiūrį į vartotojišką visuomenę. Remiantis naujojo realizmo pavyzdžiais, atskleidžiamas postmodernizmui būdingas savirefleksijos principas, kuomet nesiekiami nuneigti vartotojiškos visuomenės principai kaip tarpstanti neigiamybė sociume, tačiau apsvarstoma egzistencija tokioje visuomenėje. Darbe aptariamas vartotojiškumo įsigalėjimas teatro kūryboje. Apžvelgiama pakitusi geismo samprata ir jo svarba vartotojų poreikiams. Tokiu būdu pastebima, kad scenos meno... [toliau žr. visą tekstą] The thesis presents relations between theatre and consumer society. First of all the aim of paper is to describe the features of consumer society. Also, it is important to show the late formation of consumer society in Lithuania because of soviet occupation. This occupation is the main reason of late western tendencies in Lithuania’s culture including consumerism. Also it is important to understand relations between theatre and society because it helps to show and discover different approaches to consumer’s society in Lithuania’s theatre. There is shown in the paper modern critic of consumer society then consumerism is shown like a wrong decision which must be changed. There are examples in the paper illustrating this tendency. But after 90’s postmodern tendencies comes to Lithuanian culture. Which is still important talking about consumerism and it’s reflection in theatre. Postmodern relations with consumer society are based on self reflection and self critic. Also there is third manner between theatre and consumer society which is based on consumerism influence to theatre production. There are important to create a lust to spectators and performance becomes one of consumed products to consumer join.
10

Literatūriniai, mitologiniai ir folkloriniai personažai reklamos diskurse Literary, mythological and folkloric characters in advertising discourse

Norkevičiūtė, Kornelija 21 August 2013 (has links)
Reklama, kurioje veikia literatūrinis, mitologinis ar folklorinis personažas, kuria vientisą ir labai konkretų įvaizdį, kuris apima tiek reklamos kūrėją ir vartotoją, tiek ir reklamos pardavėją bei visuomenę. Šio darbo objektas – literatūriniai, mitologiniai ir folkloriniai personažai, veikiantys reklamos diskurse. Minėti personažai, palikę savo autorius ir pirminius kūrinius, ateina į reklamos diskursą, virsdami savarankiškai gyvuojančiais objektais. Reklamos kūrėjų pagrindinė užduotis – pristatyti personažus taip, kad vartotojas, juos pamatęs reklamos diskurse, greičiau atpažintų – tokiu būdu net ir kitoje disciplinoje personažų kuriami konceptai išlieka populiarūs ir paveikūs. Magistro darbe analizuojama, kaip buvo kuriami literatūriniai, mitologiniai, folkloriniai personažai ir kokią funkciją jie atliko savo pirminiuose kūriniuose, nagrinėjama, kaip jie keičiasi, patekę į reklamos diskursą. Literatūrinėje plotmėje personažai veikė pagal vienokias taisykles – kūrinio autoriaus sugalvotą siužetą, o dabar, įkelti į reklamos diskursą, šie personažai yra perkuriami pagal reklamos kūrėjui reikiamą strategiją. Perkurti personažai pasiekia reklamos vartotoją ir ima veikti interteksto pagrindu, tačiau implikuojant visiškai naujas reikšmes, t. y. vartotojas reklaminį pranešimą, kuriame veikia literatūriniai, mitologiniai ar folkloriniai personažai, perskaito visiškai naujai – pagal reklamai galiojančius reikalavimus ir taisykles. Literatūriniai, mitologiniai ir folkloriniai... [toliau žr. visą tekstą] Advertisement in which literary, mythological or folkloric character acts, creates a single and very specific image that embraces both advertiser and user, as well as advertising dealer and society.Object of this work: literary, mythological and folkloric characters, acting in advertising discourse. These characters having left their original authors and works come to advertising discourse turning into individually existing subjects. The main task of ad creators is to present the characters so that the user, seeing them in advertising discourse, recognizes them as fast as possible – in that way, even the concepts created by the characters in other disciplines remain popular and influential. Master thesis analyzes how the literary, mythological, folkloric characters were created and what function they performed in their original works, as well as how they change having entered the advertising discourse. In the literary context, the characters acted in accordance with the rules in one way - the author’s conceived plot, and now, entered into the discourse of advertising, these characters are rebuilt according to the strategy necessary for the advertisers. Recreated characters reach the ad consumer and start acting on the intertext basis, but implying entirely new meanings, i.e. consumer reads the advertisements with acting literary, mythological and folkloric characters, in the totally new way: according to requirements and regulations applied for advertising. Literary... [to full text]

Page generated in 0.0726 seconds