• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 27
 • 17
 • Tagged with
 • 44
 • 36
 • 32
 • 24
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Förstudie inför uppförande av laddstationer för elbilar på personalparkering / Pilot study for the construction of charging stations for electric cars on parking lots for employees

Bjernstrand, Carl January 2018 (has links)
Under de senare åren har antalet elbilar ökat i antal och antalet elbilar förväntas också fortsätta att öka under de kommande åren. Då antalet elbilar ökar behövs följaktligen fler laddstationer avsedda för laddning av dessa. Arctic paper Munkedals AB avser att uppföra laddstationer för laddning av elbilar, i första hand för besökande till fabriken. Intill fabriken finns flera parkeringsytor avsedda för personal samt en besöksparkering, ca 120 personalparkeringar har tillgång till uttag avsedda för motorvärmare. Det vore ekonomiskt fördelaktigt att ansluta de tilltänkta laddstationerna till den befintliga anläggningen för motorvärmarcentralerna. Förstudien innefattar en sammanställning av data för befintlig anläggning för matning av motorvärmarcentraler. Utifrån sammanställda data har befintliga kablars belastningstålighet beräknats, resultatet av beräkningarna visar att det i 2 centraler är möjligt att byta till en högre säkring. I rapporten förklaras också övergripande hur elbilar samt laddstationerna fungerar. Från ett urval av leverantörer redovisas produkter som anses vara relevanta för förstudien. Lösningar samt kostnader för dessa har tagits fram utifrån 2 scenarion, där de befintliga motorvärmarcentralerna antingen ersatts av laddstationer eller kvarstår enligt nuvarande utförande. Lösningarna omfattar parkeringsytan vid 40kV ställverket, samt 1 laddstation vid besöksparkeringen avsedd för besökande. Väsentligt för de bägge lösningarna är lastbalanseringssystemet, vilket möjliggör ett större antal laddstationer än vad som annars vore möjligt med avseende på befintlig anläggnings dimensionering. Av de 2 redovisade alternativen för uppförande av laddstationer, anses alternativ 2 där motorvärmarcentralerna ersätts av laddstationer som mest lämpligt att gå vidare med. Alternativet innebär vid en total utbyggnad att 15st laddstationer kan uppföras till en kostnad av ca 525 kkr. Då lösningen är skalbar är rekommendationen att utföra utbyggnaden i etapper, allt eftersom behovet uppstår. Vilket innebär att statistik kring laddning kan sammanställas och analyseras för att få ett bra underlag inför en fortsatt utbyggnad. Genom att utföra utbyggnaden i etapper fördelas den totala kostnaden över tid, initialt innebär ett uppförande av 1 laddstation för besökande en kostnad på ca 110 kkr. / In recent years electric cars has increased in numbers, this increase is expected to continue in the coming years. With an increasing number of electric cars, more charging stations are required. Arctic paper Munkedals AB intends to construct charging stations for charging electric cars, primarily for visitors to the factory. There are several parking spaces for employees located next to the factory, and one parking space for visitors. Approximately 120 of the parking lots for the employees has access to sockets for block heaters. To reduce the investment cost, it is beneficial to connect the intended charging stations to the existing installation for the block heaters. The pilot study includes a compilation of data for the existing installation of the block heaters. Based on the compiled data the maximum current load for the existing cables has been calculated, the result of the calculations shows that in 2 centrals it is possible to switch to a higher fuse. The report explains generally about how electric cars and charging stations work. Products from a selection of suppliers that are considered relevant for this work, are described. Solutions and costs have been developed based upon 2 scenarios, where either the existing centrals for block heaters is replaced with charging stations or remains according to current version. The solutions are covered by the parking space next to the 40kV switchgear and a charging station on the parking lots for visitors. Essential for both solutions are the load balancing system, which enables a larger number of charging stations that otherwise wouldn’t be possible regarding to the dimensions of the existing installation. Of the 2 reported alternatives for the construction of charging stations, alternative 2 where the existing block heaters are replaced with charging stations are considered most suitable to proceed with. With this alternative 15 charging stations can be installed to a total cost of approx. 525 kkr. Because of the scalability of the solution, it is recommended to make the installation of the charging stations in stages as the need arises. This means that statistics for the charging stations can be compiled and analyzed to provide a good basis for further expansion. By carrying out the expansion in stages, the total cost will be distributed over time. Initially this means the construction of 1 charging station for visitors to a cost of approx. 110 kkr.
2

Planering av laddstationer vid flerbostadshus / Planning of charging stations at apartment buildings

Alléus, Jonas, Dalin, Patrik, Vass, Sebastian January 2018 (has links)
Försäljning av laddbara elfordon växer årligen vilket ger ett ökat behov av laddstationer på boendeparkeringar. Rapporten undersöker tekniska och ekonomiska förutsättningar för elbilsladdning på parkering till flerbostadshus åt Stenungsundshem. Av de typer elbilar som finns är det laddhybrider och rena elbilar som laddas med energi från elnätet. Den vanligaste typen på marknaden är laddhybriden som kan drivas både av en elmotor och en förbränningsmotor medan den rena elbilen endast drivs av en elmotor. Tiden för laddning av en elbil beror på om stationen är utformad med normalladdning, semisnabbladdning eller snabbladdning. För hemmaladdning är det vanligast med normalladdning där elbilen blir fullt uppladdad efter sex till tio timmar, batteriets storlek påverkar också tiden för laddning. Inkoppling till en laddstation kan ske med olika typer av kontakter, inom Europa är Typ 2 standard. Säkerheten vid laddning är viktig varför laddstaioner har delats upp i fyra olika säkerhetsklasser beroende på kommunikationsmöjligheter mellan laddstation och fordon, Mode 3 är standard i Norden. Laddning av elbilar kan resultera i höga effekttoppar vilket huvudsäkringen måste vara dimensionerad för. Dessa effekttoppar kan kapas om någon form av lastbalansering används som fördelar den tillgängliga effekten under dygnet mellan laddstationer så att nätet inte blir överbelastat. De som erbjuder elbilsladdning måste följa Ellagen i form av hur debitering får ske och hur laddstationer ska installeras. Detta förtydligas med hjälp av standarder och förordningar. Dimensionering gällande kabelarea och effektbehov vid olika antal laddstationer har utförts i detta projekt, aluminium kabel med PEX-isolering har använts uteslutande i detta projekt. Det har utförts en marknadsöversikt för att titta på olika lösningar och kostnader för kabelförläggning samt laddstationer. Det i nuläget bästa alternativet för Stenungsundhem anses vara att installera två stycken laddstationer för laddning av fyra boendeparkeringar. Med bidrag i form av initiativet ”Klimatklivet” kan investeringskostnaderna för laddstationer och kabelförläggning reduceras upp till 50%. / Sales of electric vehicles grow annually which increases the need for charging stations on parking lots at apartment houses. This report explore both the technical and the economical aspects of electric car charging for Stenungsundshem. The types of electric cars available on the market that can be charged by energy from the electric power network is the Plug-in hybrid and the electric car. The most common type on the market is the Plug-in hybrid which is driven by an electric motor and an internal combustion engine. The electric car is only driven by an electric motor. Charging times for electric cars depend on if the charging station is designed with normal charging or fast charging. For home charging, normal charging is the most common type of charging where the car is fully charged after six to ten hours. The connection between charging stations and cars can be made by different types of connectors. The European standard is the Type 2 connector. Safety is very important when charging electric cars, Therefore, charging stations have been divided into four different safety modes. Safety modes differ depending on the type of communication available between the charging station and the car. Mode 3 is the standardized mode in the Nordic countries. Charging of electric cars can result in power peaks which the main fuse must be dimensioned for. Power peaks can be reduced by using some type of load balancing system where available power during the day is distributed between charging stations to keep the power consumption below rated power. Terms of how charging is done and installation of charging station must be in compliance with Ellagen. For easier compliance and clarification of Ellagen standards and regulations should be used. In this project cable dimensioning by power requirements for different amounts of charging stations has been made, PEX insulated aluminum cable is exclusively used within the project. The market of charging stations is explored to look at different solutions and costs for charging stations and routing of cables. The best option for Stenungsundshem is currently to install two charging station for charging outlets to four parking spaces. Contributions like “Klimatklivet” can reduce total costs of investments for charging stations and cable routing with up to 50%.
3

Teknikstudie över olika laddningstekniker för elfordon / Technology study of different charging technologies for electric vehicles

Eriksson, Kevin, Lunde, Jesper January 2017 (has links)
Elfordon är på stark uppgång med ökande försäljning och infrastruktur för varje år som går. För en snabbt växande bransch som elfordon är det intressant att studera hur de laddas då detta påverkar alla ägare av elfordon.  De kommersiella teknikerna för elbilsladdning är idag av konduktivt utförande och har standardiserats. Ett antal olika standarder finns dock som delvis konkurrerar med varandra. Rapporten beskriver standarderna från IEC, CCS, CHAdeMO och GB/T, utöver dessa finns även biltillverkaren Tesla med en egen standard.  I rapporten undersöks några utvecklingsprojekt närmare för att se vart teknikutvecklingen inom området är på väg. Bland annat konduktiv överföring via skena i eller på vägen och överföring via ledningar över vägbanan men även uppgradering av de standarder som redan finns. Även induktiva laddningsprojekt undersöks närmare med statiska induktiva laddstationer och dynamisk induktiv laddning på väg. I rapporten undersöks närmare dynamisk induktiv laddning, där det framgår att forskning och utvecklingsprojekt finns. Men det finns ännu många problem att lösa för att kunna kommersialisera tekniken. Fördelen med den induktiva laddningen är att den kan ske trådlöst och när fordonet laddas under färd behövs färre stopp för att ladda. Tekniken har däremot vissa problem med verkningsgrad som kan variera kraftigt beroende på hur fordonet är inriktat mot överföringsspolen. Kommunikation för att bland annat kunna betala för laddning ligger ännu tidigt i utvecklingen då det krävs mycket hög hastighet på kommunikationen vid laddning under färd. Författarnas bedömning är att inom induktiv överföring sker stor utveckling och expansion men även uppgradering av redan existerande konduktiva standarder. Standardisering av de kommande teknikerna bedöms vara i behov för att undvika framställning av många inkompatibla tekniker som byggs ut på vägarna. Framtagning av en standard för induktiv överföring sker men är i tidigt stadium. / Electric vehicles are on a strong rise with increasing sales and larger infrastructure every year. For a fast-growing industry like electric vehicles, it is interesting to look at how they are charged as this affects all owners of electric vehicles. The commercial technologies for electric vehicle charging today are conductive and have been standardized. However, several different standards exist, partly competing with each other. The report describes the major standards of IEC, CCS, CHAdeMO and GB/T, in addition to these, there is also the car manufacturer Tesla with its own standard. The thesis takes a closer look at some development projects to see in which directions the technology is developing. Among other things, conductive transmission via rail in or on the road and transmission by wires above the road, but also upgrading of existing standards. Inductive charging projects are further investigated with static inductive charging stations and dynamic inductive charging while driving. The thesis investigates dynamic inductive charging in deeper detail. There is a lot of research and projects going on, but there are still many problems to solve in order to commercialize the technology. The advantage of inductive charging is that it can be wireless and when the vehicle is charged while driving, fewer stops are required to charge. The technology, on the other hand, has some efficiency issues that can vary greatly depending on how the vehicle is aligned towards the transfer coil. Communication to pay for charging, among other things, is still early in the development, as a very high communication speed is required when charging during travel. The writers view is that the major development and expansion will occur in inductive transmission as well as upgrading of the existing conductive standards. Standardization of the upcoming technologies is considered important in order to avoid creating many incompatible technologies on the roads. Work on standardization of inductive transmission is in progress but is not yet complete.
4

Framtidens elbilar utmanar nutidens elnät : Påverkan av ett ökat antal elbilar på ett halländskt elnät / The electric cars of the future challenge today's power grid

Deutschmann, Oliver, Johansson, Thomas January 2015 (has links)
The challenges facing low voltage grids are rising as an increasing number of domestic houses transition from fossil fueled heating to electricity based heating. Several environmental goals and visions have the same transition from fossil based power to electricity based power in mind for the transportation sector. One of the most important tools for this transformation is widely regarded to be the electric vehicle. With the demands of the electric vehicle pressuring the power grid, several questions arise regarding the growth of the electric vehicle market and what repercussions it may have on the grid. This paper focuses on a typical low voltage grid in southern Sweden and what effects a growing electric vehicle market may have on it. Through computer-assisted simulations based on several future scenarios regarding the EV market, this paper finds that few modifications and reinforcements are needed on this particular grid within the next 10 to 15 years. After this timeframe the voltage drop becomes a serious concern and should be addressed. / Utmaningarna som lågspänningsnät står inför växer i takt med att fler bostäder övergår från fossilbaserad till elbaserad värme. Flera miljösatsningar och visioner ämnar pådriva samma förändring inom transportsektorn och eldrivna fordon anses som ett av de viktigaste verktygen för att genomföra detta. Med ytterligare potentiella påfrestningar på lågspänningsnäten från de elektriska fordonens behov ställs frågan hur utbredd den elektriska fordonsmarknaden kommer att bli och vilken påverkan den kommer ha på elnäten. I detta arbete belyses ett typiskt lågspänningsnät i södra Sverige och vilka effekter elfordonens utbredning kan tänkas ha på den. Genom datorstödda simuleringar enligt flera olika prognosscenarion finner arbetet att relativt få förändringar och förstärkningar behöver göras på det analyserade nätområdet inom ett tidsspann på ca 10 till 15 år. Efter detta tidsspann orsaker lasterna ett högt spänningsfall i det aktuella nätet som bör åtgärdas.
5

Framtidens förarmiljö i eldrivna arbetsfordon med fokus på cirkulär ekonomi : En case studie av Inzile / The future car interior in electric work vehicles with a focus on circular economy : A case study of Inzile

Mellqvist, Lisa January 2021 (has links)
This thesis examines how the interior of cars, on a conceptual level, can be designed in smaller electrical work vehicles that are used for deliveries, park management and property management in urban environments. The thesis focuses on how the interior can be adapted in order to fit into a circular economy where the car is leased to the customer for an extended period of time. The thesis is supported by a case from the company Inzile that want to examine how their car interior should be designed to fit into the company’s circular business model and at the same time be perceived as a user-friendly product.  The five actors whose needs and requirements impact the car interior are identified. The actors are: drivers, buyers (the employees that purchase vehicles for companies), service technicians, employees at Inzile and policymakers. Respondents from all groups except policymakers are interviewed. The interviews are analyzed, and the actors needs and requirements in relation to the car interior are identified. The identified needs are: intuitive design, a good view of the surroundings, a comfortable and adaptable drivers position, a feeling of safety, a durable interior that is easy to clean, a car that is easy to get in to and out of, a comfortable temperature, comfortable sounds in the interior, storage and an environmentally friendly car.  After the needs have been identified concepts and possible solutions are developed to create suggestions on how the interior of a small electrical work vehicle can be designed to fit into a circular business model. The concepts are based on the identified needs and the results from the interviews and the literature review. The proposed solutions focus on adapting the interior for remanufacturing, material selection and creating a modular, timeless and ergonomic design. In addition to these design proposals, it is also important that an overall concept is created where the color, shape and functions of the driver environments are clearly defined to create a car interior that remains uniform even after repairs and remanufacturing.
6

Utvärdering av laddningssystem för elfordon / Evaluation of charging systems for electric vehicles

Banous, Johannes January 2023 (has links)
Elfordon är en viktig del av omställningen till en mer hållbar transportsektor och för att kunna nå de uppsatta klimatmålen, både globalt och nationellt. Biltillverkare arbetar ständigt med att utveckla olika komponenter för att kunna optimera egenskaperna, däribland laddning. Samtidigt sätts standarder och krav upp kring hur en laddning får se ut för att motverka störningar i elnätet orsakade av laddning i form av bland annat övertoner och reaktiv effekt. Detta arbete syftade till att utföra mätningar vid laddning av olika elfordon samt plug-in hybrider för att studera eventuella övertoner upp till ordning 40, THD och effektfaktor. En mätbox konstruerades för att på ett enkelt och säkert sätt kunna genomföra mätningar på olika typer av bilar. Mätningarna genomfördes vid olika strömnivåer upp till 16A, och var både en- och trefas beroende på typ av bil- Uppmätta resultat jämfördes sedan med krav på övertoner som finns i standard SS-EN 61000-3-2. Resultaten visade att både Tesla Model 3 och BMW 330e inte uppfyller standarden för laddning medan Volvo V90 och Volvo XC40 uppfyller standardens krav. / Electric vehicles are an important part of the transition towards a more sustainable transportation sector and to achieve the set climate goals, both globally and nationally. Car manufacturers are constantly working on developing various components to optimize their features, including charging and everything in between. At the same time, standards and requirements are set regarding the appearance of a charging system to counteract losses in the form of harmonics and reactive power. This work aims to perform measurements during the charging of various electric vehicles and plug-in hybrids to real-time monitor any harmonics up to the 40th order, to study the total harmonic distortion (THD) and power factor. A measurement box was constructed to carry out measurements at different current levels up to 16A, with different electric and hybrid cars, the charging was made both in single-phase and three-phase systems. Measured results were then compared with the harmonic requirements found in the standard SS-EN 61000-3-2. The results showed that both the Tesla Model 3 and BMW 330e do not meet the standard for charging, while the Volvo V90 and Volvo XC40 comply with the standard's requirements.
7

Övertoner i lågspänningsnätet : Påverkan från storskalig introduktion av solcellsanläggningar och elfordonsladdning / Harmonics in the low voltage grid : The impact of a largescale introduction of solar panel systems and electric vehicle charging

Andersson-Gran, Hilda January 2021 (has links)
The number of solar panel systems and electric vehicle charging in the low voltage grid is increasing rapidly, due to climate- and environmental targets. These nonlinear loads inject harmonics into the grid, which could impact power quality as well as the wear and life of power grid components, such as transformers and cables. The Swedish network operator Ellevio wants to investigate the possible effects that can arise from a largescale introduction of this equipment in the grid, in terms of harmonics. The aim of this master thesis has been to evaluate the compatibility of equipment emission standards and requirements for power quality, and through different calculation methods assess the potential impact from high penetration of devices in the same network. The results show that converters of both EV and PV are able to keep emission levels well below the equipment standard limits. Even by full penetration of a network the aggregated effect of these loads will not alone have a significant impact on neither power quality nor components in terms of wear, losses or capacity. However, in networks experiencing unusually high background levels in combination with high emissions from other loads, the PV and EV emissions could be a contributing factor to a state where individual transformers would be affected or single harmonic voltage limits would be violated. This is considered a very rare case, and thus not something that would serve as a basis for the dimensioning of the low voltage grid. Instead, increased knowledge will help assessing such a scenario and give better support for solving the individual cases that do arise.
8

Reliability evaluation of power distribution systems considering electric vehicles and distributed generation / Tillförlitlighetsanalys av elkraftdistributionssystem med hänsyn till elfordon och distribuerad produktion

Qiu, Kaiqing January 2020 (has links)
As human society develops, there is an increasing demand for electricity. However, the reserves of fossil fuels on earth are limited and may run out in the foreseeable future. Therefore, the possibility of replacing traditional fossil fuels with renewable energy sources is widely being investigated to resolve the world-faced energy shortage and environmental problems. The first method is to utilize more renewable energy such as wind and solar power and increase the percentage of distributed generation. Another method is to popularize electric vehicles due to their environmental-friendly and energy-saving characteristics. However, the integration of distributed generation and electric vehicles may greatly influence the operation and planning of power systems in several ways. This might result in deterioration of power system reliability. Since the society development highly depends on a safe and reliable power grid, it is essential to ensure high reliability of power systems when integrated with renewable energy resources. This master thesis aims to investigate the reliability performance of power distribution systems after integrating distributed generation and electric vehicles. First, the probabilistic model of distributed generation and electric vehicles for various scenarios are simulated. After that, a set of reliability analyses based on a standard reliability test system are carried out, in which a sequential Monte-Carlo simulation method is adopted to estimate average reliability indices. The overall conclusion is that the integration of distributed generation enhances power system reliability performance through supplying power to nearby customers in island mode. For electric vehicles, the proper regulation of charging behavior can help reduce the deterioration of power system reliability to the most extent, and the Vehicle-to-Grid mode can also improve system reliability. Furthermore, the electric bus dynamic charging mode has no additional harm to power system reliability performance than non-dynamic charging and has a promising prospect. / När det mänskliga samhället utvecklas finns det en ökande efterfrågan på el. Reserverna av fossila bränslen på jorden är dock begränsade och kan ta slut inom en överskådlig framtid. Därför undersöks möjligheten att ersätta traditionella fossila bränslen med förnybara energikällor för att lösa den världsomspända energibristen och miljöproblemen. Den första metoden är att använda mer förnybar energi såsom vind- och solenergi och öka andelen distribuerad produktion. En annan metod är att popularisera elfordon på grund av deras miljövänliga och energibesparande egenskaper. Integrationen av distribuerad produktion och elfordon kan dock påverka sätt och planering av kraftsystem i hög grad på flera sätt. Detta kan leda till försämring av elsystemets tillförlitlighet. Eftersom samhällsutvecklingen i hög grad beror på ett säkert och tillförlitligt kraftnät är det viktigt att säkerställa hög tillförlitlighet hos kraftsystem när de är integrerade med förnybara energikällor. Syftet med detta examensarbete är att undersöka tillförlitligheten hos kraftdistributionssystemet efter integrering av distribuerad generation och elfordon. För det första konstrueras den probabilistiska modellen för distribuerad generation och elfordon inklusive olika scenarier. Därefter genomförs en uppsättning tillförlitlighetsanalys baserad på RBTS buss 6-system, där sekventiell Monte-Carlo-simuleringsmetod antas för att uppskatta genomsnittliga återansvarsindex. Den övergripande slutsatsen är att integreringen av distribuerad produktion förbättrar systemets tillförlitlighet genom att leverera kraft till närliggande kunder på öns plats. För elektriska fordon kan korrekt reglering av laddningsbeteendet bidra till att minska försämringen av elsystemets tillförlitlighet i största möjliga utsträckning, och läget Fordon till nät kan även förbättra systemets tillförlitlighet. Dessutom har det elektriska bussens dynamiska laddningsläge ingen ytterligare skada på kraftsystemets tillförlitlighet och har ett lovande perspektiv.
9

Rättsliga aspekter av arbetstagarens privata elanvändning på arbetsplatsen : Mot bakgrund av ett ökat antal elfordon / Legal aspects of private electricity usage in the workplace : In the context of an increasing numbers of electrical vehicles

Sten, Sofie January 2019 (has links)
Den tekniska utvecklingen har gjort oss alltmer beroende av tillgången på el, inte minst när vi väljer att färdas med elbil eller elcykel. El kan med hänsyn till sina säregna egenskaper inte utan vidare kategoriseras som fast eller lös egendom. Mycket talar för att ett funktionalistiskt synsätt som ger vid handen att el, mer precist själva rätten att använda el, är lös egendom. Oavsett egendomsklassificeringen kostar elanvändning pengar. Den arbetstagare som använder sin arbetsgivares el för att ladda ett elfordon åsamkar således arbetsgivaren en kostnad. I relation till arbetsgivaren är arbetstagaren skyldig att vara lojal, vilket följer av den okodifierade men väl etablerade principen om lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren ska värna om arbetsgivarens namn, egendom och intressen och avhålla sig från sådant beteende som kan skada arbetsgivaren. I uppsatsen konstateras att det finns fler skäl som talar förän motatt det skulle utgöra ett lojalitetsbrott att ladda sitt elfordon på arbetsgivarens bekostnad. Den arbetstagare som begår ett lojalitetsbrott riskerar att bli uppsagd, avskedad eller skadeståndsskyldig. Respektive sanktion kräver iakttagande av ett antal faktorer och sannolikheten att bli uppsagd eller avskedad på grund av att ha laddat sitt elfordon på jobbet är mycket låg, förutsatt att arbetsgivaren inte har reglerat frågan explicit. Sannolikheten att råka ut för sanktioner har visat sig vara låg även i Tyskland. Enligt tysk arbetsrättspraxis är den tyska motsvarigheten till avsked, “außerordentlicher Kündigung”, en oproportionerlig sanktion när arbetstagaren har laddat sitt elfordon på arbetsplatsen. I övrigt framkommer inga avsevärda skillnader mellan svensk och tysk rätt vad gäller arbetstagarens skyldigheter gentemot sin arbetsgivare och arbetsgivarens sanktionsmöjligheter. Möjligtvis anas ett strängare synsätt i tysk rätt med avseende på “min och din” egendom. I Tyskland är det nämligen ett brott att använda någon annans eluttag med uppsåt att tillägna sig el. Om det uppstår en sak-eller personskada till följd av att arbetstagaren laddar ett elfordon på arbetsplatsen kommer sannolikt arbetsgivaren att få betala för skadan. Detta följer av det s.k. kallade principalansvaret, vilket förutsätter att laddningen kanan ses ha skett i tjänsten. Mot bakgrund av förarbetsuttalanden samt vad arbetsgivaren erfarenhetsmässigt har att förutse anses så vara fallet. Som arbetsgivare är det möjligt att genom proaktiva åtgärder hantera många men inte alla risker som är förenade med att ha arbetstagare i sin tjänst. I uppsatsen framkommer att arbetsgivarens möjlighet att hantera de kostnader och skaderisker som arbetstagarens privata elanvänding är förenat med består i att utfärda ensidiga arbetsgivarregleringar i form av policies. Den arbetsgivare som vill specifikt reglera kostnaden har möjlighet att göra ett schablonmässigt avdrag på arbetstagarens lön.
10

Vehicle-To-Building (V2B) i kontorsfastigheter : Utvärdering av potentialen till en förändrad ellastprofil och ökad egenförbrukningsgrad / Vehicle-To-Building (V2B) in office properties : Loadprofile and self-consumption of photovoltaic electricity

Eriksson, Emil January 2019 (has links)
Genom detta examensarbete utvärderas den ännu oprövade tekniken Vehicle-To-Building. Tekniken bygger kortfattat på att elbilar används som tillfällig energilagring, och tillåts stötta en fastighets elektriska system genom att både ta emot och leverera effekt på önskvärt sätt. Om tekniken tillämpas och styrs på ett bra sätt väntas fastighetens totala effektuttag från elnätet kunna formas på önskvärt sätt. Att tillämpa tekniken i kontorsfastigheter är av intresse då en högre framtida efterfrågan av laddningsplatser vid dem är att vänta. Denna höjda efterfrågan kan potentiellt sett skapa negativa effekter på fastighetens ellastprofil i form av ett höjt maximalt effektbehov och ett högre energibehov. Dessutom skulle en implementering av tekniken kunna skapa möjligheter till att utnyttja egenproducerad solel på ett bättre sätt genom en bättre matchning mellan produktion och konsumtion av elektricitet inom fastigheten. För att utvärdera potentialen utvecklades en styralgoritm genom examensarbetet. Styralgoritmen arbetar för att utjämna fastighetens effektuttag från elnätet, och på så sätt minska kostnader i form av elnätsavgift samtidigt som egenförbrukningen ökar. Vidare implementerades styralgoritmen i en matematisk modell för att tillämpas vid simuleringar av ett verkligt scenario. Resultaten från simuleringarna visar hur en implementering av tekniken kan minska den negativa påverkan ett utökat antal laddningsplatser annars skulle kunna ha. Genom att även inkludera en solcellsanläggning i systemkonfigurationen visar resultaten att V2B, tillsammans med en väl konstruerad styralgoritm, kan sänka fastighetens maximala effektbehov och totala energibehov från elnätet. En viktig slutsats som dras från arbetet är vikten av en väl formulerad och konstruerad styralgoritm. Den algoritm som utvecklades visar på svagheter i förutsägelser om framtida effektbehov, vilket vidare leder till en felaktig styrning av effektflödet till elbilarna. För att en framtida implementering av V2B, eller andra liknande system som hanterar laststyrning och energilagring, framgångsrikt ska kunna göra avsedd nytta behöver alltså effektflöden styras korrekt. I annat fall riskerar en verklig implementering generera dålig effekt trots en god potential. / Due to the rise in usage of electric vehicles and changedlegislation regarding charging locations, the demand for charginglocations will most likely rise at office properties in the future. This risen demand will potentially affect the load profile of the property negatively, with a higher power peek and higher energy demand. Investigation of different solutions to handle this problem is therefor of interest. In this thesis, a control algorithm was developed. The control algorithm was designed to flatten the electrical load profile of aproperty during office hours, by allowing a bidirectional power flow between the property and electric vehicles. This bidirectional power flow, accompanied with the possibility oftemporary energy storage, is what makes Vehicle-To-Building (V2B) an interesting choice of technology. The technology also provides a possibility to increase the self-consumption rate of photovoltaic electricity. To assess the potential of V2B, the developed control algorithm was incorporated in a model to simulate an implementation in areal office property. During the simulations the number of electric vehicles were altered as well as the size of a hypothetical photovoltaic plant in order to investigate different system configurations. The results show that the standalone usage of V2B is applicable to minimize the negative effects that a more conventional loading regime possibly could give rise to. Regarding a combination of photovoltaic electricity production and V2B, the results show that even an improved load profile can be achieved if the system configuration is carefully constructed. To use V2B inorder to increase self-consumption rate of photovoltaic electricity significant either the number of vehicles need to be high, or the self-consumption rate low before incorporation of V2B. The study also provides a conclusion regarding the development of a similar control algorithms. In order to attain desired results, the incorporated algorithm needs to be precise and carefully constructed. Otherwise the full potential of the technology might not be achieved.

Page generated in 0.0505 seconds