• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Scalable platform for health service integrations / Skalbart system för integration med hälsotjänster

Hammer, Joakim, Lind, Olle January 2013 (has links)
This thesis was performed at the company ShapeUp Club located in Stockholm, Sweden. ShapeUp Club offers a digital calorie counter service for the web, iOS and Android with data synchronization across the platforms. ShapeUp Club wants to provide their users with the option to synchronize data between ShapeUp Club and external health services. The objective for this thesis has been to develop an extension to ShapeUp Clubs current backend platform where new external health services can be plugged-in quickly and scalable. External partner APIs will be examined and implemented in the system to validate the functionality of the system. The amount of code needed to plug-in a service should be as minimal as possible for a developer to quickly add another service. To allow for scalability the platform also needs to adapt logic for how often users should be allowed to poll for data from their connected services, to minimize the database load for all parts. To handle these demands, an extension to ShapeUp Club’s current backend solution was built using the Django framework for Python. By providing a generic base class that new services inherit from, the amount of code necessary for implementing a new service is reduced to methods for API- requests, authorization and serialization of data. To reduce the number of redundant poll requests, users are placed into groups. Each group is a cluster of users with similar frequency of updates. Django’s cache framework is used to handle the concurrency of the sync tasks, which locks a user from syncing the same partner in parallel. / Detta examensarbete har utförts hos företaget ShapeUp Club i Stockholm. ShapeUp Club erbjuder en digital kaloriräknare för webben, iOS och Android med synkronisering av data mellan dessa plattformar. ShapeUp Club vill kunna erbjuda sina kunder möjligheten att synkronisera data mellan ShapeUp Club och andra externa hälsotjänster. Målet med detta projekt har varit att implementera en ny tjänst till ShapeUp Clubs nuvarande backend-lösning där externa hälsotjänster snabbt och skalbart kan implementeras. Externa hälso-API:er har utvärderats och implementerats i samband med utvecklingen av den nya backendtjänsten, för att validera dess funktionalitet. Mängden kod som behövs för att implementera en hälsotjänst bör vara så minimal som möjligt för att utvecklare snabbt ska kunna lägga till ytterligare tjänster. För att systemet ska vara skalbart måste logik finnas för hur ofta användare ska tillåtas att fråga efter data mot de tjänster de har valt att synkronisera mot. För att tillfredställa dessa behov har en utökning av ShapeUp Clubs nuvarande backend-lösning byggts med ramverket Django för Python. Genom att ha en större, generisk klass som nya implementeringar ärver från så har mängden nödvändig kod för varje hälsotjänst-implementering minskats till metoder för API-anrop, autentisering och serialisering av data. För att minska antalet “onödiga” poll-anrop så placerar vi användare i olika grupper beroende på om deras poll-anrop frekvent återvänder utan någon ny information. De olika grupperna bestämmer sedan hur länge användarna måste vänta innan de tillåts göra nya poll-anrop.
2

Att designa mjukvara för framtiden : Praktikfallet ABC

Isaksson, Johan, Stake, Torbjörn January 2006 (has links)
<p>Att designa en generell och utbyggbar mjukvara är inte enkelt, då det krävs en bred kompetens inom många olika områden. Vi belyser i detta arbete en del av problematiken kring design. Utgångspunkten är ett praktikfall vars målmiljö rör processer och integrationer. Huvudfokus ligger på designmönster, men även en bredare genomgång av ämnen så som utvecklingsmetodik, Service Oriented Architecture (SOA), Web Services (WS) och utvecklingsmiljöer presenteras. Arbetet bedrivs i enlighet med riktlinjer från Rational Unified Process (RUP) och slutprodukten är en checklista på tre punkter. De tre punkterna speglar de lärdomar vi dragit av arbetet genom saker vi gjort och saker vi borde ha gjort. God design kan uppnås genom att förstå den uppgift man åtagit sig, utvärdera sitt resultat och delresultat samt genom användandet av rätt verktyg. Framtida forskningsområden med anknytning till vårt rör förslagsvis metoders betydelse för mjukvarudesign, dynamiska perspektiv hos utvecklare och mer enhetlighet kring begreppet SOA.</p>
3

Att designa mjukvara för framtiden : Praktikfallet ABC

Isaksson, Johan, Stake, Torbjörn January 2006 (has links)
Att designa en generell och utbyggbar mjukvara är inte enkelt, då det krävs en bred kompetens inom många olika områden. Vi belyser i detta arbete en del av problematiken kring design. Utgångspunkten är ett praktikfall vars målmiljö rör processer och integrationer. Huvudfokus ligger på designmönster, men även en bredare genomgång av ämnen så som utvecklingsmetodik, Service Oriented Architecture (SOA), Web Services (WS) och utvecklingsmiljöer presenteras. Arbetet bedrivs i enlighet med riktlinjer från Rational Unified Process (RUP) och slutprodukten är en checklista på tre punkter. De tre punkterna speglar de lärdomar vi dragit av arbetet genom saker vi gjort och saker vi borde ha gjort. God design kan uppnås genom att förstå den uppgift man åtagit sig, utvärdera sitt resultat och delresultat samt genom användandet av rätt verktyg. Framtida forskningsområden med anknytning till vårt rör förslagsvis metoders betydelse för mjukvarudesign, dynamiska perspektiv hos utvecklare och mer enhetlighet kring begreppet SOA.
4

Factors Behind Successful Software-as-a-Service Integrations : A Case Study of a SaaS Integration at Scania

Axbrink, William January 2022 (has links)
The topic of this thesis is to evaluate Software-as-a-Service (SaaS) integrations in order to create a set of guidelines to help ease the integration of SaaS systems into internal in-house developed systems. It was achieved by performing a case study on a successful SaaS integration to locate relevant success factors to incorporate into upcoming SaaS integrations. The primary findings included a focus on the usage of standard solutions, experienced cooperation from the SaaS contractor and tactical usage of technical debt that extends the whole life cycle. While there are many success factors that aided to create a successful integration, there are still drawbacks to certain techniques that will have to be decided by the specific integrations requirements if the trade-off is worth it. There were other success factors that weighted in but was not crucial to the success, and certain factors that should be treated with caution due to the harmful effect it might have upon the project. Using the factors found in the case study, a set of guidelines with a focus on the processes and work methodology were created to ease future SaaS integrations for organizations and institutions. / Ämnet för detta arbete är att utvärdera Software-as-a-Service-integrationer (SaaS) för att kunna skapa en uppsättning av riktlinjer för att underlätta framtida SaaS-integrationer till internt utvecklade system. Detta uppnåddes genom att utföra en fallstudie på en framgångsrik SaaS-integration för att kunna lära sig vilka relevanta framgångsfaktorer förekom och kan användas i generalla SaaS-integrationer. De främsta resultaten inkluderade ett fokus på att använda standardlösningar, erfarna SaaS-leverantörer som underlättar implementering samt ett taktiskt användande av teknisk skuld för att möta deadlines och funktionella krav. Även om det finns flera framgångsfaktorer som hjälpt till att skapa en framgångsrik integration så har även vissa av dessa faktorer nackdelar med vissa tekniska egenskaper, där prioriteringarna i projektet måste besluta ifall nyttjande av dessa faktorer är värt konsekvenserna. Det fanns även andra framgångsfaktorer som vägde in men som inte var avgörande för framgången och vissa motgångsfaktorer som bör undvikas på grund av de negativa effekter som kan förekomma. Med hjälp av faktorerna som funnits i fallstudien skapades en uppsättning av riktlinjer med fokus på processen och arbetsmetodiken i syfte att underlätta framtida SaaS-integrationer för organisationer och institutioner.

Page generated in 0.0875 seconds