• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • 2
 • Tagged with
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Factors Behind Successful Software-as-a-Service Integrations : A Case Study of a SaaS Integration at Scania

Axbrink, William January 2022 (has links)
The topic of this thesis is to evaluate Software-as-a-Service (SaaS) integrations in order to create a set of guidelines to help ease the integration of SaaS systems into internal in-house developed systems. It was achieved by performing a case study on a successful SaaS integration to locate relevant success factors to incorporate into upcoming SaaS integrations. The primary findings included a focus on the usage of standard solutions, experienced cooperation from the SaaS contractor and tactical usage of technical debt that extends the whole life cycle. While there are many success factors that aided to create a successful integration, there are still drawbacks to certain techniques that will have to be decided by the specific integrations requirements if the trade-off is worth it. There were other success factors that weighted in but was not crucial to the success, and certain factors that should be treated with caution due to the harmful effect it might have upon the project. Using the factors found in the case study, a set of guidelines with a focus on the processes and work methodology were created to ease future SaaS integrations for organizations and institutions. / Ämnet för detta arbete är att utvärdera Software-as-a-Service-integrationer (SaaS) för att kunna skapa en uppsättning av riktlinjer för att underlätta framtida SaaS-integrationer till internt utvecklade system. Detta uppnåddes genom att utföra en fallstudie på en framgångsrik SaaS-integration för att kunna lära sig vilka relevanta framgångsfaktorer förekom och kan användas i generalla SaaS-integrationer. De främsta resultaten inkluderade ett fokus på att använda standardlösningar, erfarna SaaS-leverantörer som underlättar implementering samt ett taktiskt användande av teknisk skuld för att möta deadlines och funktionella krav. Även om det finns flera framgångsfaktorer som hjälpt till att skapa en framgångsrik integration så har även vissa av dessa faktorer nackdelar med vissa tekniska egenskaper, där prioriteringarna i projektet måste besluta ifall nyttjande av dessa faktorer är värt konsekvenserna. Det fanns även andra framgångsfaktorer som vägde in men som inte var avgörande för framgången och vissa motgångsfaktorer som bör undvikas på grund av de negativa effekter som kan förekomma. Med hjälp av faktorerna som funnits i fallstudien skapades en uppsättning av riktlinjer med fokus på processen och arbetsmetodiken i syfte att underlätta framtida SaaS-integrationer för organisationer och institutioner.
2

Förpackning av kommunikation. / Packaging of communication.

Löfqvist, Thobias, Edengréen, Oskar January 2011 (has links)
Ämne/Kurs: Kandidatuppsats, Medie- och Kommunikationsvetenskap, 15 hp Syfte: Syftet är att undersöka en specifik förpackning, i det här fallet produkten “Jabu’she”, om den förpackningen uppfyller vad som krävs för att kommuni cera sitt varumärke genom marknadskommunikativa uppgifter.  Detta för att se om varumärket är den viktigaste grafiska nyckelkomponenten på den förpackningen.  Metod: Detta är en kvantitativ undersökning, utförd med en datorstödd enkät.  Studien har arbetat med en metod framtagen av DeukSoo Kim. Teoretiska perspektiv: I teorikapitlet behandlas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för det valda problemområdet; Marknadskommunikation med vikt på Point of Purchase och Visuell kommunikation med vikt på Visuell Hierarki Slutsats: Studien visar hur Jabushés förpackning uppfyller de visuellt hierarkiska och marknadskommunikativa uppgifter som ställs på en förpackning vid Point of Purchase. / Course: Bachelor thesis in Media and Communication Science Purpose: The purpose with this bachelor essay is to examine a specific package, in this case the product Jabu’she, if the package fulfil what is needed to communi cate its brand thrue marketing communication.  This, to see if the brand is the most important graphic cue element on the package. Methodology: This is a quantitative survey, executade with an computerbased questionaire. The study used a method developed by DeukSoo Kim. Theoretic  framework: This study use theories from Marketing Communication with emphasis on Point od Purchase and Visual Communication with the emphasis on hierarchy. Conclusion: The Study shows how Jabushés package answer to the visual and marketing communication requirements that is set upon a package at Point of Purchase.
3

Business Intelligence – its impact on the decision-making process at higher education institutions : A case study at Karlstad University / Business Intelligence – dess påverkan på beslutsprocessen vid högskolor : En fallstudie på Karlstads Universitet

Persson, Jacob, Sjöö, Erik January 2017 (has links)
The purpose of this thesis is to understand how Business Intelligence (BI) influences the decision-making process (DMP) at higher education institutions (HEIs). Furthermore, this study aims to identify success factors of BI adoption (gathered from previous research) that are difficult for HEIs to fulfill. The study applied a qualitative research strategy and was conducted as a single case study at Karlstad University (KaU), a Swedish public HEI with approximately 16 000 enrolled undergraduate students and 1 200 employees. Regarding the data collection process, empirical data was collected through eight semi-structured interviews, all held with users of KaU’s BI tool. The thesis’ findings show that BI affects the DMP at HEIs by increasing the quality of information, reducing time, and increasing the efficiency for the user. The findings also show that for a HEI, most key components that increase an organization’s chance of a successful BI implementation are difficult to fulfill completely. Three components were identified to be in greater need of improvement than the rest: management & leadership commitment, culture around use of information and analytics, and requisite resources. / Syftet med denna studie är att förstå hur Business Intelligence (BI) påverkar beslutsprocessen vid högskolor. Vidare, strävar denna studie efter att identifiera framgångsfaktorer för BI-implementering (samlade från tidigare forskning) som är svåra för högskolor att uppfylla. Studien tillämpade en kvalitativ forskningsstrategi och genomfördes som en fallstudie vid Karlstads Universitet (KaU), ett svenskt statligt universitet med ungefär 16 000 studenter och 1 200 anställda. När det gäller datainsamlingsprocessen, samlades empirisk data in genom åtta semi-strukturerade intervjuer med användare av KaU:s BI-verktyg. Studiens resultat visar att BI påverkar beslutsprocessen vid högskolor genom att öka kvaliteten på information, reducera tidsåtgången och öka effektiviteten för användare. Resultatet visar också att för en högskola är det svårt att uppfylla helt och hållet de faktorer som ökar chansen för en lyckad BI-implementation. Tre områden identifierades att vara i större behov av förbättringar än de övriga: chefs- och ledarskapsengagemang, kultur kring användning av information- och analysverktyg samt nödvändiga resurser.
4

Strategi för framgång : Hur svenska storföretag arbetar för att hävda sig mot konkurrens och skapa nya marknader

Zilling, Isabelle January 2019 (has links)
Syfte: Med ”Blue Ocean Strategy” avses skapandet av nya marknader utan konkurrens. Denna studie vill belysa hur fem svenska storföretag aktivt arbetar med att skapa nya marknader, stå emot konkurrens på befintlig marknad och slutligen om miljöarbete ses som en konkurrensfördel, vilket leder till en stärkt marknadsposition.   Metod: Studien angriper undersökningsproblemet med att anta en induktiv ansats med kvalitativa intervjuer. Arbetet baseras på djupintervjuer med företagsledare från fem svenska storföretag; Alfa Laval, Assa Abloy, Inwido, Lindab och Tetra Pak. Vidare antar studien ett hermeneutiskt förhållningssätt där tolkningen blir central. Resultat och konklusion: Resultatet av studien visar att få företag verkar för att inta en ny oetablerad marknad, så kallad ”blå ocean”. Fokus hos företagen i studien ligger på att bibehålla samt vinna nya marknadsandelar på befintliga marknader samt utöka till fler geografiska områden. Studien visar hur företagen arbetar både med kostnadsöverlägsenhet samtidigt som de arbetar med differentiering av sina produkter där samtliga företag idag arbetar med innovationsarbete vilket skapar möjligheter för att särskilja produkter från konkurrenters utbud. Detta till trots är företagen inte ”stuck in the middle” enligt Porters (1980) teori, utan stöder tesen om en hybridstrategi som visar på god konkurrenskraft om företaget är innovativt. Utöver det belyser studien digitaliseringens intåg på marknaden där både marknadsföring och handel i allt större utsträckning sker digitalt. Företagen i studien visar också på betydelsen av lokal närvaro, inträde på rätt geografiska marknader och värdet av goda kundrelationer. Slutligen belyses nödvändigheten att vara ledande avseende miljöfrågor och hållbara produkter. / Purpose: The “Blue Ocean Strategy” refers to the creation of new markets identified by no competition. This study highlights how five big Swedish corporations actively work to create new markets, resist competition on the existent market and if environmental work is seen as a competitive advantage, and thereby create a strengthened market position. Method: The study uses an inductive approach with qualitative interviews. The work is based on thorough interviews with corporate leaders from five big Swedish corporations; Alfa Laval, Assa Abloy, Inwido, Lindab and Tetra Pak. The study takes a hermeneutic approach in which interpretation becomes central. Result and conclusion: The result of the study shows that only few corporations work to create a new market or “Blue Ocean”. The focus of the studied corporations is to maintain their current market shares and to win new market shares on already existing markets. Their focus is also to expand into more geographical areas. The study describes how the corporations work with both overall cost leadership and at the same time with differentiation of their products. All corporations work with innovation, which creates possibilities to distinguish their products from competitors. Despite this, corporations are not “stuck in the middle” in accordance with Porter’s (1980) theories; instead they support the modification of a hybrid strategy, which shows strong competitiveness if the corporation is innovative. Further the study has identified the entry of digitalisation in which both marketing and trade more frequent occur digitally. The study also identifies the importance of local presence, the right geographical market entry and the value of good customer relationships. Finally the study illustrates the necessity to be in a leading position regarding environmental and sustainable products.
5

Demokrati bortom politiken : En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939 / Democracy Beyond Politics : An Analysis of the Concept of Democracy within the Swedish Social Democratic Party 1919–1939

Friberg, Anna January 2013 (has links)
This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP ) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. Together, by supplementing each other, these theories offer a perspective in which concepts are thought of as structures that are under contestation and change due to socio-political circumstances. However, the formulation of this change takes place in relation to the linguistic praxis of each time-period, and renegotiates the relative constraints of established relations between concepts in language. The analysis shows that the profound changes in society provided impetus for a continuous renegotiation of meanings, allowing concepts to retain their explanatory power under changing circumstances, at the same time the SAP needed new ways to express what kind of society the party strived to realize. The SAP had been one of the leading forces in the struggle for universal suffrage, and when the bill, giving universal suffrage to men andwomen, was passed in the Parliament 1919 this meant a temporary cessation to a long and intensive political debate. However, the SAP did not consider the introduction of suffrage reform as the end of full societal democratization. Rather than seeing the reform as a terminal point, the SAP saw it as the starting point for the struggle for full democracy. The SAP did not limit itself to only one concept of democracy but instead used a number of composite concepts, such as political democracy and economic democracy. The use of composite concepts can be understood as a changing temporalization of democracy. Since parliamentarism and suffrage were seen as central components in democracy, the realization of these institutions meant that the concept of democracy lost its future dimension. Thus, the usage of composite concepts should be seen as a re-temporalization of democracy. The composite concepts pointed forward in time, toward political goals that the SAP envisaged realizing in the future. Concepts should not be thought of as having cores but rather, as suggested by Freeden, ineliminable features. An ineliminable feature is not of logical nature but has a strong cultural adjacency. By analyzing the ineliminable components of the concepts of democracy that the SAP used, it is possible to discuss whether the composite concepts should be understood as subsets of a whole or as separate concepts. The analysis shows that the composite concepts that the SAP used during the first half of the 1920s shared a number of ineliminable features, but that the commonality of these features started to disintegrate during the latter half of the decade, leading to a rather diversive concept of democracy. During the 1930s the disintegration ceased as the party was faced with new circumstances, for example the growing threat of international war and national clashes between different social groups. There has always been a close relation between language and society. However, the relationship does not follow a simple and clear-cut logic but a complex mixture of various factors at different levels, both within language itself and of society. When society develops, language also has to change if the ongoing process is to be understood. As this study shows, new circumstances require new argumentsand thus revised concepts.

Page generated in 0.1075 seconds