• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 232
 • 63
 • 32
 • 27
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 356
 • 136
 • 119
 • 116
 • 97
 • 79
 • 77
 • 76
 • 67
 • 66
 • 53
 • 37
 • 33
 • 26
 • 26
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ordre de naixement i risc per al trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat

Masana Marín, Adela 12 December 2013 (has links)
El nostre estudi aporta dades no descrites amb anterioritat sobre la possible influència de l’ordre de naixement en el desenvolupament del TDAH. L’estudi es va realitzar en dues etapes. Un primer estudi, preliminar, va avaluar en una mostra clínica ambulatòria amb diagnòstic TDAH la freqüència de primogènits respecte a d’altres ordres de naixement. Es va trobar un predomini de primogènits a la mostra. En un segon estudi es va analitzar el risc de tenir TDAH segons l’ordre de naixement, trobant-se un risc incrementat del primogènit de quasi el doble de patir TDAH respecte a d’altres ordres. Els estudis han generat les següents publicacions: Masana Marin, A., Lopez Seco, F., Marti Serrano, S., & Acosta Garcia, S. (2011). Correspondence on ''attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) and birth order''. Journal of Child Neurology, 26(3), 395; author reply 395-6. Marin, A. M., Seco, F. L., Serrano, S. M., Garcia, S. A., Gaviria Gomez, A. M., & Ney, I. (2012). Do firstborn children have an increased risk of ADHD? Journal of Attention Disorders, 23 jul. 2012. DOI: 10.1177/1087054712445066 . / Our study provides data not previously described on the possible influence of birth order on the development of ADHD . The study was conducted in two stages. The first study , preliminary evaluated in a patient diagnosed with ADHD clinical sample frequency firstborn over other birth orders . We found a predominance of the firstborn in the sample. In a second study analyzed the risk of ADHD in order of birth , being the eldest son of an increased risk of suffering from ADHD almost double compared to other orders. Studies have produced the following publications : Masana Marin , A. , Seco Lopez , F. Martin Serrano, S. , & Acosta Garcia , S. (2011 .) Correspondence on '' attention deficit hyperactivity disorder , ( ADHD ) and birth order .'' Journal of Child Neurology , 26 (3), 395 , author reply 395-6 . Marin , A. M. Seco , F. L. Serrano, S. M. Garcia , S. A. Gomez Gaviria , A. M. , & Ney , E. (2012 .) Do Firstborn children have an increased risk of ADHD ? Journal of Attention Disorders, 23 July , 2012. DOI : 10.1177/1087054712445066 .
2

Neural networks connecting emotion and cognition assessed in psychopaths, cocaine users and obsessive-compulsive disorder using MRI

Contreras Rodríguez, Oren, 1985- 12 September 2013 (has links)
Emotional processing is fundamental for normal socialization, interpersonal interactions, successful decision-making and overall to self-regulate behavior according to each context. Adequate emotional processing relies in the satisfactory and balance function within certain brain networks of coactivated emotional, cognitive and perceptual regions that respond and integrate the emotional information to successfully guide behavior. Magnetic resonance techniques provide a method to directly non-invasively challenge whole-brain processes underlying diverse emotional processes as well as brain functional activity during rest. The present thesis aims at identifying functional alterations within the brain networks processing emotion and connecting emotion with cognition in psychopathic individuals, along with two clinical populations showing common or opposite behavioral features such as cocaine dependence and obsessive-compulsive disorder. Overall, the five studies presented herein constitute a step forward in the characterization of how the brain responds to emotional situations and how changes in this response pattern may compromise flexible and advantageous behaviors across pathologies. / El processament de les emocions és fonamental per una correcta socialització, unes bones relacions interpersonals, una pressa de decisions competent i en general, per una bona regulació de la conducta en funció del context específic. Un processament emocional adequat depèn del funcionament satisfactori i equilibrat de xarxes cerebrals formades per regions emocionals, cognitives i perceptives que responen i integren informació emocional per tal de guiar la conducta amb èxit. Les tècniques de ressonància magnètica funcional permeten obtenir mesures directes, de forma no invasiva, dels mecanismes cerebrals que sustenten els processos emocionals, així com també del funcionament del cervell en repòs. Aquesta tesi té per a objectiu identificar alteracions funcionals dins les xarxes cerebrals que processen les emocions i les connecten amb processos cognitius en psicòpates i en dues condicions clíniques, consumidors de cocaïna i trastorn obsessiu compulsiu, amb les que mostra trets conductuals comuns i diferencials. A grans trets, els cinc estudis que es presenten constitueixen un pas endavant en la caracterització de la resposta cerebral a les diferents situacions emocionals i com canvis en aquests patrons de resposta poden comprometre conductes flexibles i adaptatives en diferents patologies.
3

New behavioural models to investigate eating disorders

Burokas, Aurelijus, 1982- 15 November 2013 (has links)
The rapid increase of obesity has encouraged the study of the aetiology of eating disorders. Besides genetic, social and metabolic factors, obesity is caused by over-eating and has high rate of relapse to abnormal food-taking habits, which is mainly provoked by food-associated cues. High-palatable food intake shares similarities with the consumption of addictive drugs since it engages brain reward systems and produces comparable behavioural adaptations. However, the mechanism of the transition from normal food consumption to pathological over-eating remains obscure. Animal models are crucial to study the underlying mechanisms and are also excellent tools to facilitate the research of new pharmacological targets and to evaluate the benefit/risk ratio of potential novel treatments. We have focussed our research in the study of novel potential targets for eating disorders using new animal models developed in our laboratory. Firstly, we investigated the effects of the chronic blockade of the endocannabinoid system as anti-obesity treatment in a novel model of diet-induced obese rats and the role of the endocannabinoid system on cognitive processes and metabolism in mice using new behavioural devices. Secondly, we validated new sophisticated behavioural models of relapse and frustration in mice to investigate these key elements in the development of overeating. / L’augment de l’obesitat promou l’estudi de l’etiologia dels trastorns alimentaris. A més dels factors genètics, socials i metabòlics, l’obesitat es deu a la ingesta excessiva i hi ha una elevada recaiguda a hàbits alimentaris anormals per factors ambientals associats al menjar. El consum de menjar d’alta pal•latabilitat s’assembla al de substàncies addictives donat que implica els sistemes cerebrals de recompensa produint adaptacions comportamentals comparables. Tanmateix, el mecanisme de transició d’un consum normal de menjar a un consum patològic excessiu es coneix poc. Els models animals són molt importants per conèixer els mecanismes d’aquests processos patològics i eines excel•lents per trobar noves dianes farmacològiques, així com per avaluar el risc/benefici de possibles nous tractaments. Hem centrat el nostre treball en l’estudi de noves dianes per als trastorns alimentaris emprant nous models animals posats a punt en el nostre laboratori. Primer, hem estudiat els efectes del bloqueig crònic del sistema endocannabinoide com un tractament anti-obesitat en un nou model d’obesitat induïda en rates i la implicació del sistema endocannabinoide en els processos cognitius i metabòlics en ratolins emprant nous sistemes comportamentals. Segon, hem validat nous models de recaiguda i frustració en ratolins per estudiar aquests elements claus en el desenvolupament de l’obesitat.
4

Trends in drug use in the Spanish population and the role of work-related stress

Colell Ortega, Esther, 1961- 26 March 2015 (has links)
Characteristics of drug use are determined geographically and historically, and modelling trends can offer insight into the forces that configure drug use contexts. On the other hand, the workplace may present important sources of stress, including insecurity concerning the future of the job, which may influence drug use. Furthermore, an increase in the prevalence of poor mental health in a context of economic crisis may result in an increase in the use of drugs. Thus, the three main objectives of this thesis are to identify general trends in drug use, to study work-related stress in relation with drug use, and to examine changes in drug use in a situation of economic crisis in the Spanish population. The results obtained will indicate the particular evolution and main trends of substance use in Spain, as well as changes in drug use in a context of economic crisis, that could serve as a basis for reconsideration of policies regarding availability of licit and illicit drugs. They will further identify work features that may affect drug use in vulnerable individuals and that may be useful for prevention purposes. / Les característiques del consum de drogues vénen determinades tant geogràficament com històricament, i la modelització de tendències pot oferir-nos una visió de les forces que configuren els contextos de consum. D’altra banda, l’àmbit laboral pot representar importants fonts d’estrès, incloent la inseguretat respecte al futur del lloc de treball, que poden influir en el consum de drogues. A més, un increment de la prevalença de mala salut mental en un context de crisi econòmica pot suposar un increment del consum de drogues. Per tant, els tres principals objectius d’aquesta tesi són identificar tendències generals en el consum de drogues, estudiar l’estrès laboral relacionat amb el consum de drogues, i examinar canvis en el consum en una situació de crisi econòmica en la població espanyola. Els resultats obtinguts indicaran la particular evolució i tendències generals del consum de drogues a Espanya, així com canvis en un context de crisi econòmica, que podrien servir de base per a la reconsideració de les polítiques sobre disponibilitat de drogues legals i il•legals. A més, s’identificaran característiques del treball que poden afectar el consum de drogues en individus vulnerables i que poden ser útils per a la prevenció.
5

Cannabis en los jóvenes: patología psiquiátrica y escalas de consumo

Cuenca Royo, Aida Ma, 1981- 22 January 2014 (has links)
El cannabis es la droga ilegal de uso más extendido en España siendo la prevalencia de su consumo elevada (17% en el último año-población de 15 a 34 años). Dado que diversos estudios muestran que sólo una pequeña proporción de personas con abuso o dependencia de cannabis buscan tratamiento, para detectar un consumo patológico se hace necesario disponer de instrumentos que se puedan utilizar tanto en atención primaria como en las encuestas a población general o escolar. Por otro lado, teniendo en cuenta la asociación entre problemas mentales y consumo de sustancias (comorbilidad psiquiátrica) y dado que en nuestro país no existen estudios de morbilidad psiquiátrica en población joven consumidora de cannabis fuera de tratamiento, es de interés estudiar la patología psiquiátrica asociada a dicho consumo en una muestra de sujetos jóvenes reclutados fuera del marco asistencial. Este estudio se diseñó para dar respuesta a estas deficiencias. / El cànnabis és la droga d’ús il·legal més extensa a Espanya sent la prevalença del seu consum elevada (17% en l’últim any-població de 15 a 34 anys). Donat que diversos estudis mostren que només una petita proporció de persones amb abús o dependència de cànnabis busquen tractament, per a detectar un consum patològic és necessari disposar d’instruments que es puguin utilitzar tant en atenció primària como en las enquestes a població general o escolar. Per una altra banda, tenint en compte l’associació entre problemes mentals y consum de substàncies (comorbiditat psiquiàtrica) i donat que en el nostre país no existeixen estudis de morbiditat psiquiàtrica en població jove consumidora de cànnabis fora de tractament, és d’interès estudiar la patologia psiquiàtrica associada a aquest consum en una mostra de subjectes joves reclutats fora del marc assistencial. Aquest estudi va ser dissenyat per donar resposta a aquestes deficiències. / Cannabis is the illicit drug most widely used in Spain being prevalence of consumption high (17% in the last year-population 15-34 years). Since studies show that only a small proportion of people with cannabis abuse or dependence seek treatment, to detect abnormal consumption is necessary to have instruments that can be used both in primary care and in general population surveys or school. On the other hand, given the association between mental health problems and substance use (psychiatric comorbidity) and given that in our country there are no studies of psychiatric morbidity in young people consuming cannabis off treatment, is of interest to study psychiatric disorders associated this consumption in a sample of young subjects recruited outside the care setting. This study was designed to address these shortcomings.
6

Common neuroplasticity mechanisms underlying drugs and food reward

Guegan, Thomas, 1983- 05 November 2013 (has links)
Drug addiction and some eating disorders present striking similarities in their behavioural symptoms. It has been postulated that excessive consumption of drugs of abuse and palatable food could lead to the development of similar neuronal alterations in the brainreward circuit that may account for the resemblance of these pathologies. In the present thesis, we demonstrate that repeated operant training with palatable food promotes behavioural alterations and structural plasticity changes in the esocorticolimbic circuit that are reminiscent to those observed with drugs of abuse. Furthermore, we identify the cannabinoid receptor 1 as a common neurobiological substrate underlying these alterations. Finally, we uncover several synaptic proteins commonly implicated in the retrieval of drug and palatable food rewarding memories that may represent part of the common neurobiological basis underlying drug and palatable food craving. / La adicción a las drogas de abuso y determinados trastornos alimentarios comparten varios síntomas comportamentales. Algunos estudios han sugerido que el consumo excesivo de drogas y de comida palatable podrían producir alteraciones neuronales similares en el circuito cerebral de recompensa. En esta tesis, hemos demostrado que un aprendizaje operante prolongado con comida palatable provoca la aparición de alteraciones comportamentales y cambios de plasticidad estructurales en el circuito mesocorticolimbico que son reminiscentes de los observados con las drogas de abuso. Así mismo, hemos identificamos al receptor cannabinoide 1 como un sustrato neurobiológico común a estas alteraciones. Finalmente, hemos caracterizado varias proteínas sinápticas implicadas en la reactivación de la memoria asociada a los efectos placenteros de las drogas y la comida palatable. Nuestras observaciones contribuyen a definir las bases neuronales subyacentes a la necesidad de consumir drogas y comida palatable.
7

Personalidad y psicopatología en el Trastorno por atracón

Giner Lladós, Montserrat 25 July 2011 (has links)
El Trastorno por atracón (TA) no es una entidad nosológica diferenciada. La importancia del TA radica en su elevada prevalencia en población clínica y obesa, y en su distinción con la bulimia nerviosa (BN). A través del estudio de 127 pacientes (TA=53, BNP=53, BNnoP=21), candidatas a tratamiento, los objetivos del estudio fueron conocer los rasgos de personalidad y psicopatológicos del grupo con TA y su posible diferenciación respecto al grupo con BN. Los resultados muestran que, las pacientes con TA (con o sin obesidad) de la muestra forman un grupo homogéneo diferenciado del grupo de BN. Se caracterizaron por una menor alteración de la personalidad y de la psicopatología respecto al grupo de BN, presentando indicadores de trastorno de personalidad en la escala compulsiva del MCMI-II. Se identificaron como variables predictoras significativas del TA: la baja tolerancia al estrés, el IMC, la edad y el patrón de personalidad compulsiva.
8

Neurobiological links between depression and drug dependence

Gracia Rubio, Irene, 1986- 15 March 2016 (has links)
Early life experiences play a key role in brain function and behaviour. Maternal separation produced negative early life experiences that induce emotional alterations. Contrary, the communal nest has been proposed as a protective model that may reduce the vulnerability of individuals to suffer psychiatric disorders. Moreover, early-life stress enhances the vulnerability to develop substance use disorders, principally during adolescence. Hence, depressive states are associated with drug use disorders and abuse vulnerability since depressed patients could consume drugs to alleviate their symptoms. Our results lead us to propose that detrimental early life events such as maternal neglect reproduces most of the behavioural and neurochemical alterations associated with emotional disorders in mice. In addition, maternal separation could be useful to study the comorbidity between depression and substance use disorder since induces alterations in emotional and cocaine addictive behaviours as well as in the dopaminergic system. However, in our conditions, we cannot confirm the protective role of communal nest due to the behavioural alterations found in these mice, probably because this breeding condition involves energetic cost and increases the competition for food in pups. / Las experiencias tempranas tienen un papel importante en el desarrollo cerebral y las respuestas emocionales. La separación maternal supone un factor de riesgo de desarrollar enfermedades psiquiátricas, mientras que el modelo de nido en comuna se ha propuesto como una condición protectora. Además, el estrés crónico durante la infancia aumenta la vulnerabilidad a desarrollar trastornos por uso de sustancias, principalmente durante la adolescencia. Por ello, los estados depresivos están asociados con una mayor vulnerabilidad para el uso de drogas puesto que los pacientes depresivos podrían consumir drogas para aliviar sus síntomas. Nuestros resultados demuestran que las experiencias adversas durante la infancia reproducen la mayoría de las alteraciones comportamentales y neuroquímicas relacionadas con depresión en el ratón. Además, la separación maternal puede considerarse como un modelo conveniente para el estudio de la comorbilidad psiquiátrica entre depresión y el trastorno por uso de drogas, ya que reproduce alteraciones emocionales y motivacionales en el animal de experimentación, así como en el sistema dopaminérgico. Sin embargo, no podemos confirmar el papel protector del nido en comuna debido a las alteraciones comportamentales que hemos encontrado en nuestros estudios, probablemente debido a que dicho modelo origina costes energéticos y aumenta la competencia por la comida entre las crías.
9

Caracterización del trastorno psicopático de la personalidad: clínica, neuropsicología y neuroimagen

Pera Guardiola, Vanessa 18 December 2015 (has links)
Objectiu: L’objectiu principal d’aquest estudi és descriure les troballes a nivell clínic, neuropsicològic i de neuroimatge derivats de l’estudi d’una mostra de subjectes empresonats avaluats amb la PCL-R. Metodologia: Aquesta tesi està formada per quatre estudis on s’investiga la comorbiditat dels diferents trastorns de la personalitat amb la psicopatia, així com les funcions executives, la impulsivitat, el reconeixement de les emocions i la correlació entre el reconeixement emocional i l’estructura regional cerebral en una mostra intrapenitenciaria de subjectes antisocials i psicòpates. Resultats: A la nostra mostra trobem un percentatge del 100% de trastorn antisocial de la personalitat en subjectes psicòpates. Els subjectes antisocials amb trastorn psicopàtic presenten una millor funció executiva que els subjectes antisocials sense psicopatia, i similars als controls. Els subjectes antisocials van ser més impulsius, mentre que els psicòpates van mostrar dèficits en el reconeixement d’algunes emocions i alteracions volumètriques cerebrals en àrees de reconeixement de les emocions. / Objetivo: El objetivo principal del presente trabajo es describir los hallazgos clínicos, neuropsicológicos y de neuroimagen derivados del estudio de una muestra de sujetos intrapenitenciarios evaluados con la PCL-R. Metodología: Esta tesis está formada por cuatro estudios dónde se investiga la comorbilidad de los diferentes trastornos de la personalidad con la psicopatía, así como las funciones ejecutivas, la impulsividad, el reconocimiento de las emociones y la correlación entre el reconocimiento emocional y la estructura regional cerebral en una muestra intrapenitenciaria de sujetos antisociales y psicópatas. Resultados: En nuestra muestra encontramos un porcentaje del 100% de trastorno antisocial de la personalidad en sujetos psicópatas. Los sujetos antisociales con trastorno psicopático presentan una mejor función ejecutiva que los sujetos antisociales sin psicopatía, y similares a los controles. Los sujetos antisociales fueron más impulsivos, mientras que los psicópatas mostraron déficits en el reconocimiento de algunas emociones y alteraciones volumétricas cerebrales en áreas de reconocimiento de las emociones. / Objective: The main purpose of the study is to describe clinical, neuropsychological and neuroimaging findings derived from a sample of incarcerated subjects evaluated with the PCL-R. Methodology: This thesis consists of four studies which investigate the comorbidity of different personality disorders with psychopathy, as well as executive functions, impulsivity, recognizing emotions and the correlation between emotion recognition and regional brain structure in a imprisoned sample of antisocial and psychopath subjects. Results: In our sample, 100% of the psychopaths obtained an antisocial personality disorder diagnosis. Antisocial offenders with psychopathy had better executive functions compared to antisocial offenders without psychopathy, and similar to controls. The antisocial subjects were more impulsive, whereas psychopaths showed some deficits in emotion recognition and volumetric brain abnormalities in relation to areas involved in recognizing emotions.
10

Reserva cognitiva, neuropsicología y factores neuroestructurales implicados en la funcionalidad del trastorno bipolar

Forcada Pach, Irene 10 September 2015 (has links)
Objetivo: Estudiar la relación de la reserva cognitiva (RC) y cerebral con factores neurocognitivos y neuroestructurales y sus efectos en la funcionalidad psicosocial del trastorno bipolar (TB). Método: Se realizan cuatro estudios transversales. Los tres primeros con una muestra de 101 sujetos (TB y controles sanos), analizando variables de reserva cognitiva, neurocognición y funcionalidad. Y el último, con una muestra de pacientes con TB comparado con sus familiares de primer grado (n=91), estudiando variables de reserva cerebral, neuropsicológicas y de funcionalidad global. Resultados: En el TB la RC y el volumen de sustancia blanca cerebral aparecen como variables predictoras del funcionamiento psicosocial o cognitivo de los pacientes, no ocurriendo de la misma manera en el grupo de los familiares. Conclusiones: La RC puede ser un punto clave en el pronóstico funcional del TB e intervenciones encaminadas a potenciarla pueden prevenir el futuro deterioro cognitivo y funcional en estos pacientes. / Objectiu: Estudiar la relació de la reserva cognitiva (RC) i cerebral amb factors neurocognitius i neuroestructurals i els seus efectes en la funcionalitat psicosocial del trastorn bipolar (TB). Mètode: Es realitzen quatre estudis transversals. Els tres primers amb una mostra de 101 subjectes (TB i controls sans), analitzant variables de reserva cognitiva, neurocognició i funcionalitat. L’últim, amb una mostra de pacients amb TB comparat amb els seus familiars de primer grau (n=91), estudiant variables de reserva cerebral, neuropsicològiques i de funcionalitat global. Resultats: En el TB, la RC i el volum de substància blanca cerebral apareixen com a variables predictores del funcionament psicosocial o cognitiu dels pacients, no ocorrent de la mateixa manera en grup dels familiars. Conclusions: La RC pot ser un punt clau en el pronòstic funcional del TB i intervencions encaminades a potenciar-la poden prevenir el futur deteriorament cognitiu i funcional en aquests pacients. / Objective: To study the relationship of cognitive (CR) and cerebral reserve with neurocognitive and brain structural factors and their effects on psychosocial functioning in bipolar disorder (BD). Methods: Four cross-sectional studies are conducted. The first three studies are carried out with a sample of 101 subjects (bipolar patients and healthy controls), analyzing variables of cognitive reserve, neurocognition and psychosocial functioning. The last one, with a sample of bipolar patients compared with their first-degree relatives (n=91), studying variables of brain reserve, neuropsychology and functional outcome. Results: In BD, CR and brain white matter volume appear as predictors of psychosocial or cognitive functioning in bipolar patients, not occurring the same way in the relatives group. Conclusions: CR may be a key factor in bipolar patients’ functional outcome, and interventions enhancing CR may help prevent cognitive and functional impairments in this condition.

Page generated in 0.0503 seconds