• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Loginės funkcijos termų generavimo algoritmas pagrįstas programinio prototipo modeliu / Terms’ of logical function generation algorithm based on software prototype model

Žemaitis, Tomas 16 August 2007 (has links)
Technologijų plėtojimas leidžia vis labiau vystytis sudėtingų elektroninių sistemų produkcijai. Visos šios sistemos turi būti patikrintos ir ištestuotos tam, kad užtikrinti tikslų jų funkcionavimą. Kai sistemų sudėtingumas didėja, testavimas tampa vienas iš svarbiausių faktorių nustatant galutinę produkto kainą. Žinomų žemo lygio metodų, skirtų techninės įrangos testavimui, nepakanka ir daugiau darbo turi būti atlikta abstrakčiame lygyje pradiniuose projektavimo etapuose negu klasikiniame ventiliniame ir registrų perdavimo lygiuose. Realizuotas algoritmas, kuris atsitiktinai generuoja įėjimo poveikį, pagal programinio prototipo modelį paskaičiuoja poveikio reakciją ir iškraipant po vien��� įėjimo poveikio signalo reikšmę apibrėžia galimus išėjimų loginių funkcijų termus. Nagrinėjant kitus įėjimo poveikius apibrėžti išėjimų loginių funkcijų termai patikslinami išmetant dalinius termus. Atsitiktinai sugeneravus ir išnagrinėjus daug įėjimo poveikių gaunami galutiniai išėjimų loginių funkcijų termai. Algoritmas negarantuoja , kad bus gauti visi ir tikslūs išėjimų loginių funkcijų termai, bet gauti termai gali būti naudojami testų generavimui. Gauti išėjimų loginių funkcijų termai užrašomi kartu su įėjimo poveikiu, pagal kurį termas buvo nustatytas, ir patys paskaičiuoti termai jau gali būti naudojami kaip tikrinantys testai. Gauti rezultatai galės būti panaudoti tolimesniems tyrimams: schemų testavimui, defektų šalinimui, funkcijos elementų palyginimui, algoritmo gerinimui... [toliau žr. visą tekstą] / The technological development is enabling production of increasingly complex electronic systems. All those systems must be verified and tested to guarantee correct behavior. As the complexity grows, testing is becoming one of the most significant factors that contribute to the final product cost. The established low-level methods for hardware testing are not any more sufficient and more work has to be done at abstraction levels higher than the classical gate and register-transfer levels. Realized algorithm, which random generates inputs, computes reaction based on software prototype model and deforming values of inputs one by one determines possible terms of logical functions. Analyzing other inputs determined terms of logical functions are corrected by eliminating partial terms. After random generating and analyzing a lot of inputs terminal terms of logical functions are derived. Algorithm doesn’t guarantee that all and exact terms of logical functions are obtained but those terms could be used when generating test vectors. Derived terms of logical functions’ outputs are recorded with input that formed them and following terms can be used as inspecting tests. Collected results can be used for further researches: schemes testing, defect detection, comparing elements of logical function, improving algorithm. Main aspects of design are introduced. Experimental accurateness of results and factors (initial number of random generated test vectors, improvement coefficient, maximum... [to full text]
2

Bendradarbiavimas kaip šeimos ir mokyklos edukacinių poveikių integracijos pagrindas / Cooperation as a basis for integration of the family and school educational effects

Tichonova, Renata 24 September 2008 (has links)
Magistro darbe “Bendradarbiavimas kaip šeimos ir mokyklos edukacinių poveikių integracijos pagrindas“ iškelta problemą – kaip stiprinti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą siekiant ugdymo tikslų. Tyrimo problema lėmė tyrimo tikslą: nustatyti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo reikšmę siekiant ugdymo tikslų. Tyrimo uždaviniai: 1. Teoriškai pagrįsti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo esmę. 2. Nustatyti sėkmingo bendradarbiavimo prielaidas. 3. Atskleisti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo reikšmę mokinių ugdymo rezultatams. 4. Išsiaiškinti tėvų ir mokytojų požiūrį į bendradarbiavimo galimybes. 5. Remiantis tyrimo duomenimis parengti rekomendacijas. Tyrimo metodai: įvairių šaltinių kritinė ir sisteminė analizė; kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa). Kiekybinio tyrimo duomenys apdoroti programiniu paketu SPSS 12, skaičiuojant respondentų atsakymų į klausimus pasiskirstymus procentiniais dažniais. Sudarytos anketos pedagogams ir mokinių tėvams. Pirmąją klausimų grupę sudaro klausimai, leidžiantys atskleisti požiūrį į pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo mokykloje sąlygas bei organizavimą; antroji klausimų grupė atskleidžia pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo santykius; trečioji grupė nustato mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo tikslus ir reikšmingumą; ketvirtoji – parodo pagrindines pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo formas ir veiklos sritys; penktoji klausimų grupė numato mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo tobulinimo galimybes. Tyrimas buvo atliktas 2008 metais vasario... [toliau žr. visą tekstą] / The master’s thesis titled “Cooperation as a basis for integration of the family and school educational effects” investigates an issue how to strengthen the cooperation between the family and the school seeking the attainment of educational goals. The issue of study determined its goal: to reveal the significance of cooperation between the parents and the teachers seeking educational gaols. The goals of investigation: 1. To ground theoretically the essence of cooperation between the family and the school. 2. To identify the premises for successful cooperation. 3. To reveal the significance of cooperation between the family and the school for the educational results of pupils. 4. To ascertain the attitude of the parents and teachers towards the possibilities of cooperation. 5. To prepare recommendations based on the investigation data. Research methods: critical and systemic analysis of different sources; quantitative investigation (questionnaire survey). The data of the quantitative investigation was processed using the SPSS12 software package by calculating the distribution of respondents’ answers to questions by percentage frequencies. Questionnaires were drawn up for the pedagogues and the pupils’ parents. The first group of questions consisted of the questions enabling to disclose an attitude towards the conditions of cooperation between the pedagogues and the parents and the organization thereof; the second group of questions discloses the cooperation relationships... [to full text]
3

Exploring the possibility to assess and reduce the risk due to hazerdous materials transportation by deploying roadside safety barriers / Transportuojamų pavojingųjų medžiagų keliamos rizikos tyrimas ir mažinimas įrengiant saugos barjerus

Kisežauskienė, Lina 05 January 2015 (has links)
The dissertation present an approach to decreasing the risk of transportation of hazardous materials by applying construction related solution. They consist in deploying safety barriers between transportation routes and vulnerable property built in the roadside territory. The attention is focussed on the hazmat transportation accidents known as boiling liquid expanding vapour explosion (BLEVEs). It is considered how to predict thermal and mechanical effects of BLEVEs on potential barriers or roadside property. It is suggested to interlink results of this prediction with the conventional structural response techniques used for estimating the susceptibility of safety barriers to the effects of BLEVEs. / Disertacijoje pateikiamas originalus būdas mažinti pavojingųjų medžiagų vežimo riziką taikant statybinio pobūdžio priemones. Tos priemonės - saugos barjerai,kurie yra statomi tarp transporto linijų ir pažeidžiamų pakelės objektų. Didžiausias dėmesys, telkiamas į transporto avarijas, kurios vadinamos besiplečiančių verdančių skysčio garų sprogimas (BLEVE). Nagrinėjama, kaip prognozuoti šiluminius ir mechaninius tokių sprogimų poveikius. Jie gali pažeisti pakelėse esančius statinius. Juos turi sumažinti saugos barjerai. BLEVE poveikių prognozavimą siūloma susieti su konstrukcijų skaičiavimo metodais, kuriais vertinama barjerų reakcija į šiuos poveikius.
4

Atraminių sienų skerspjūvio mažėjimas veikiant nepalankiems aplinkos poveikiams / Reduction of cross–section of retaining walls under the influence of negative environmental impacts

Pupelis, Vytas 16 June 2010 (has links)
Žemių užtvankų žemutinio bjefo atraminės sienos (toliau – AS) yra veikiamos nepalankių klimatinių poveikių, vandens, grunto slėgio ir kt. apkrovų. Veikiant agresyvioms aplinkoms ir apkrovoms atsiranda pažaidos, kurios ardo atraminę sieną bei mažina konstrukcijos laikomąją galią. Darbo tikslas – įvertinti nepalankių aplinkos poveikių įtaką atraminių sienų skerspjūvio sumažėjimui. 2007–2010 metais mokslinių ekspedicijų metu įvertinta 21 hidromazgo atraminių sienų būklė. Apžiūrėtos Kauno, Panevėžio, Utenos ir Marijampolės apskričių hidromazgų atraminės sienos, fiksuotos svarbiausios pažaidos. Detaliau ištirta Antanavo hidromazgo atraminė siena, įvertintas sienos skerspjūvio sumažėjimas dėl nepalankių aplinkos poveikių. Pagal tyrimų duomenis pasiūlyti pažaidų, mažinančių atraminių sienų skerspjūvį, remonto būdai. / Retaining walls of lower head–water of ground dams are influenced by negative climatic impacts, water, ground pressure and other loads. Upon the effect of aggressive environment and loads, deteriorations occur destroying the retaining wall as well as reducing the bearing capacity of the constructions. The aim of the work is to evaluate reduction of cross–section of retaining walls as a result of negative environmental impacts. Through the period 2007–2010 on scientific expeditions the condition of retaining walls of 21 hydroshemes was assessed. Retaining walls of hydroschemes in the counties of Kaunas, Panevezys, Utena and Marijampole have been examined, the most significant deteriorations were fixed. Retaining wall in Antanavas hydropower station was examined in detail; reduction of cross–section of retaining wall due to the influence of negative environmental impacts was assessed.

Page generated in 0.05 seconds