• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 6
 • Tagged with
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Automatinis testų generavimas, paremtas OCL apribojimais / Automated test generation using OCL constraints

Mitė, Mantas 01 September 2011 (has links)
Testavimo procesą galima gerinti jį optimizuojant. Vienas iš galimų gerinimo būdų yra vienetų testai. Vienetų testai padeda sumažinti klaidų kiekį nuo 20 % iki 90 %, tačiau tuo pačiu programų kūrimo išlaidos gali padidėti apie 30 %. Vienas iš galimų būdų išlaikyti pasiektą vienetų testų efektyvumą ir palaikyti mažą kainą yra automatinis jų generavimas. Vienetų testų generatorius, generuoja vienetų testus remdamasis OCL apribojimais. Generatorius JAVA programiniame kode įterptus apribojimus generuoja į Junit vienetų testus. / The development of modern software is a difficult process, there is a high possibility to leave uncorrected mistakes in the software, it would be more precisely to say that it is impossible to make software without bugs. Software testing is maybe the biggest part of development process. The unit testing is very powerful testing. It prevents from defects 20% and more [1]. The quality increase came at a cost of approximately 30% more development time. The main goal is create generator for unit testing. Automated test generator can reduce development time. Unit test generation is based on the OCL (Object Constraint Language) and software static model. OCL eliminate a test oracle problem. Software static model can be UML a class diagrams, but it very complicated approach. We use a reflection technology, because it is more precise and better today. Also OCL constrains are inserted in code.
2

Loginės funkcijos termų generavimo algoritmas pagrįstas programinio prototipo modeliu / Terms’ of logical function generation algorithm based on software prototype model

Žemaitis, Tomas 16 August 2007 (has links)
Technologijų plėtojimas leidžia vis labiau vystytis sudėtingų elektroninių sistemų produkcijai. Visos šios sistemos turi būti patikrintos ir ištestuotos tam, kad užtikrinti tikslų jų funkcionavimą. Kai sistemų sudėtingumas didėja, testavimas tampa vienas iš svarbiausių faktorių nustatant galutinę produkto kainą. Žinomų žemo lygio metodų, skirtų techninės įrangos testavimui, nepakanka ir daugiau darbo turi būti atlikta abstrakčiame lygyje pradiniuose projektavimo etapuose negu klasikiniame ventiliniame ir registrų perdavimo lygiuose. Realizuotas algoritmas, kuris atsitiktinai generuoja įėjimo poveikį, pagal programinio prototipo modelį paskaičiuoja poveikio reakciją ir iškraipant po vien��� įėjimo poveikio signalo reikšmę apibrėžia galimus išėjimų loginių funkcijų termus. Nagrinėjant kitus įėjimo poveikius apibrėžti išėjimų loginių funkcijų termai patikslinami išmetant dalinius termus. Atsitiktinai sugeneravus ir išnagrinėjus daug įėjimo poveikių gaunami galutiniai išėjimų loginių funkcijų termai. Algoritmas negarantuoja , kad bus gauti visi ir tikslūs išėjimų loginių funkcijų termai, bet gauti termai gali būti naudojami testų generavimui. Gauti išėjimų loginių funkcijų termai užrašomi kartu su įėjimo poveikiu, pagal kurį termas buvo nustatytas, ir patys paskaičiuoti termai jau gali būti naudojami kaip tikrinantys testai. Gauti rezultatai galės būti panaudoti tolimesniems tyrimams: schemų testavimui, defektų šalinimui, funkcijos elementų palyginimui, algoritmo gerinimui... [toliau žr. visą tekstą] / The technological development is enabling production of increasingly complex electronic systems. All those systems must be verified and tested to guarantee correct behavior. As the complexity grows, testing is becoming one of the most significant factors that contribute to the final product cost. The established low-level methods for hardware testing are not any more sufficient and more work has to be done at abstraction levels higher than the classical gate and register-transfer levels. Realized algorithm, which random generates inputs, computes reaction based on software prototype model and deforming values of inputs one by one determines possible terms of logical functions. Analyzing other inputs determined terms of logical functions are corrected by eliminating partial terms. After random generating and analyzing a lot of inputs terminal terms of logical functions are derived. Algorithm doesn’t guarantee that all and exact terms of logical functions are obtained but those terms could be used when generating test vectors. Derived terms of logical functions’ outputs are recorded with input that formed them and following terms can be used as inspecting tests. Collected results can be used for further researches: schemes testing, defect detection, comparing elements of logical function, improving algorithm. Main aspects of design are introduced. Experimental accurateness of results and factors (initial number of random generated test vectors, improvement coefficient, maximum... [to full text]
3

Funkcinių testinių rinkinių vėlinimo gedimams atrinkimo programinės įrangos sudarymas ir tyrimas / Research and development of software for functional delay test pattern generation

Bieliauskas, Petras 13 August 2010 (has links)
Dėl didėjančio integrinių schemų sudėtingumo ir darbinių dažnių vėlinimo gedimų nustatymas tampa svarbia schemų kūrimo dalimi. Programiniai schemų prototipai leidžia atlikti schemų testavimą ankstyvojoje stadijoje. Šiame darbe yra pateikiama vėlinimo gedimų nustatymo metodų analizė ir jų palyginimas. Tyrimo objektu pasirinktas perėjimo gedimų modelis. Dokumente aprašomas AntiRandom metodo pritaikymo galimybės funkcinių testų generavimui. Taip pat yra trumpai apžvelgiami egzistuojantys sprendimai rinkoje. Projektavimo skyriuje yra aprašoma suprojektuota ir realizuota sistema, kuri susideda iš dviejų posistemių: funkcinių testų generatoriaus bei rezultatų kaupimo ir analizės posistemės. Funkcinių testų generatoriuje realizuoti du atsitiktinio ir AntiRandom metodai. Paskutinėje dokumento dalyje yra pateiktas atliktas eksperimentinis tyrimas su realizuota sistema. Taip pat yra pateikiami eksperimentinio tyrimo metu pasiekti rezultatai bei padarytos viso darbo išvados. / The increasing complexity of integrated circuits and operating frequency led delay fault identification to become an important part of the schemes development. Software prototypes allow to start testing phase at an early stage. This work covers the delay fault detection method analysis and comparison. For the study is selected transition fault identification. The paper describes the AntiRandom method and customization possibilities for the functional test generation. There is also a brief overview of an existing solutions on the market. The design section describes the designed and implemented system which consists of two subsystems: functional tests generator and results storage and analysis subsystem. Functional test generator has two random methods and customized AntiRandom method. The last part of the document covers an experimental study for the created system. It consists of results of the experiments and conclusions of the whole work.
4

Simboliniu vykdymu grindžiamo mutacinio testavimo įrankio kūrimas ir tyrimas / Mutation testing based in symbolic execution tool development and research

Milašius, Tomas 01 September 2011 (has links)
Šiame dokumente aprašytas darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmojoje (analizės) dalyje yra apžvelgiamos programinės įrangos kokybės užtikrinimo veiklos – konkrečiai testavimo procesas. Didžiausias dėmesys yra skiriamas automatizuotam testų generavimui. Antrojoje (projektinėje) dalyje aprašomas simboliniu vykdymu grindžiamas mutacinis testų generavimo metodas. Taip pat detalizuojamas jo realizavimas kuriamoje sistemoje – aprašomi statiniai ir dinaminiai vaizdai. Trečiojoje dalyje (tyrimo ir eksperimentinėje) yra analizuojamas sukurtas metodas, vertinamos įvairiausios jo charakteristikos, metrikos ir realizuojami patobulinimai. Šie sistemos priežiūros darbai leido sumažinti ciklomatinį metodų sudėtingumą ir pagreitinti realizuoto testų generavimo metodo veikimą. Aprašytas metodas pasižymi tuo, jog jo pagalba galima sugeneruoti testus aptinkančius programinio kodo mutacijas, o testų generavimui yra naudojamas simbolinis vykdymas, o ne atsitiktinių skaičių generatorius. / This work consists of three major parts. The first (analytical) part is the review of software quality assurance activities - specifically the testing process. The main focus is on automated test generation. The second (design) part describes the mutation testing based on symbolic execution test generation method. It also specifies the implementation details of the systems under development - described in the static and dynamic perspectives. The third part (research and experimental) is devoted for analysis of developed method. Here wide range of characteristics and metrics are analyzed. Also, some improvements are implemented. This helped to reduce system’s methods cyclomatic complexity and greatly increased speeds at witch tests generation are performed. The method described is characterized by the fact that it can help generate tests that detect mutations in the software code and symbolic execution is used for test generation, rather than a random number generator.
5

Vienetų testų generavimo metodo Android aplikacijoms testuoti realizavimas ir tyrimas / Implementation and research of unit tests generation method for testing Android applications

Babenskas, Egidijus 31 October 2013 (has links)
Tobulėjant išmaniesiems telefonams ir jų techninėms galimybėms bei didėjant jų pardavimams Lietuvoje ir pasaulyje, kuriamos aplikacijos tampa sudėtingesnės ir funkcionalesnės, tačiau kokybės problema vis dar išlieka skaudžia programinės įrangos kūrimo dalimi. Šiuo metu iš visų parduodamų išmaniųjų telefonų apie 50% parduodami su Android operacine sistema. Matant Android OS programų vis didėjantį poreikį rinkoje ir jų populiarumą bei panagrinėjus esamą rinką ir pamačius, jog testavimo įrankių, skirtų testuoti Android aplikacijas, beveik nėra, buvo nuspręsta, jog reikalingas vienetų testų generavimo sprendimas pritaikytas testuoti Android aplikacijas. Šio darbo pagrindinis tikslas ir yra pateikti vienetų testų generavimo sprendimą skirtą Android OS aplikacijos testuoti, jį realizuoti bei pagrįsti eksperimentiškai. Darbe siūlomas vienetų testų generavimo metodas, kuris remiasi atsitiktiniu generavimu, naudoja OCL apribojimus bei regresinio testavimo principus. Taip pat yra suderinamas su Google kompanijos teikiamu ADT įskiepiu ir Android SDK priemonėmis. Įrankis sukurtas kaip Eclipse programavimo aplinkos įskiepis. Pasiūlyto vienetų testų generavimo sprendimo efektyvumas įrodomas eksperimentiniu tyrimu. Šio eksperimento metu buvo testuojamos 4 aplikacijos. Naudojantis įrankiu vidutiniškai sugautų mutantų skaičius yra 75%. Mažiausia reikšmė yra 69%, o didžiausia – 88%. Vidutiniškai pasiekiamas 85% kodo eilučių padengimas. Mažiausia reikšmė yra 72%, o didžiausia padengimo... [toliau žr. visą tekstą] / With the development of smart phones and their technical capabilities and increase of their sales in Lithuania and the world applications become more complex and have more functionality, but the issue of quality remains a painful part of the development of software. Currently 50% out of all smart phones are sold with Android operating system. Having an increasing demand and popularity of Android OS applications in the market, as well as having researched the current market and seen that there is a lack of testing tools to test Android applications, it has been decided that a solution generating unit tests is needed to test Android applications. The main goal of this work is to provide unit test generation solution for the Android OS application testing, implementation and validate it experimentally. This work proposes a method generating unit tests based on random generation, using OCL constraints and regression testing principles. It is compatible with Google plug-in ADT and Android SDK tools. The tool is designed as a plugin in Eclipse development environment. Efficiency of the proposed decision of generating unit tests is proved by experimental study. During this study four applications were tested. Using the tool the average of catched mutants is 75%. The minimum value is 69%, while the highest - 88%. On average coverage of code lines is achieved by 85%. The minimum value is 72% and the maximum value of coverage - 97%.
6

Statinė CIL kodo analizė, remiantis simboliniu vykdymu / Static CIL code analysis using symbolic execution

Neverdauskas, Tomas 26 August 2010 (has links)
Programinės įrangos testavimas ir kokybės užtikrinimas yra svarbus programų sistemų inžinerijos kūrimo uždavinys, siekiant sukurti tinkamą naudojimui produktą. Yra daug skirtingų metodikų kuriamai programinei įrangai testuoti, tačiau vieningos sistemos, kuri būtų universali – nėra. Įvairūs tyrimai vykdomi programinės įrangos testavimo srityje duoda skirtingus rezultatus. Testavimo procesas taip pat svarbus ir praktikoje – be jo negali išsiversti nei vienas organizacija susijusi su programinės įrangos kūrimu ir plėtojimu. Šis darbas remiasi modeliu paremto testavimo paradigma ir simboliniu vykdymo metodika. Darbe apžvelgiamos teorinės simbolinio vykdymo galimybės, jo pritaikymas .Net platformoje ir papildomos priemonės, kurios reikalingos įgyvendinti tokią sistemą. Taip pat trumpai pristatomas magistro projektinis darbas, aprašomi sukurti inžinerinio produkto svarbiausi aspektai. Pagal teorinę medžiaga sukurtas simbolinio vykdymo variklis – Symex. Darbe nagrinėjamas praktinis tokio įrankio pritaikymas generuojant vienetų testus iš išeities kodo – eksperimentiškai tiriamos ir lyginamos simbolinio vykdymo ir atsitiktinių įėjimų vienetų testų kūrimo galimybės .Net platformoje. / Testing complex safety critical software always was difficult task. Development of automated techniques for error detection is even more difficult. Well known techniques for checking software are model checking static analysis and testing. Symbolic execution is a technique that is being used to improve security, to find bugs, and to help in debugging. A symbolic execution engine is basically an interpreter that figures out how to follow all paths in a program. It is a static code analysis technique. This work presents symbolic execution background, current state, analysis the possibilities of implementation on the .Net framework and platform. The work describes the master project – bug tracking software “Crunchbug” and the tool – Symex (symbolic execution engine) for .Net platform. Symex is white box model based automatic unit test generator and it is evaluated against two other tools – Microsoft Pex and framework that generates unit test inputs random. Detailed experiments made to cover symbolic execution possibilities with proprietary benchmarks and real code from the master project.

Page generated in 0.1195 seconds