• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 15446
 • 3155
 • 50
 • 20
 • 14
 • 7
 • 3
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 18691
 • 18613
 • 18605
 • 1818
 • 1698
 • 1627
 • 1619
 • 1619
 • 1596
 • 949
 • 834
 • 820
 • 735
 • 732
 • 732
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Planer för integration : En studie om idrottens betydelse för upplevelsen av integration bland ungdomar i ett etniskt definierat fotbollslag / Plans for integration : A study of sports significance for the experience of integration among youths in ethnic defined football teams

Åström, Dick, Björkoholm, Jonas January 2010 (has links)
<p>Syftet med denna studie är att belysa talet om idrottens betydelse för upplevelsen av integration bland ungdomar i 2000-talets Sverige. Studien bygger på tre fokusgruppsintervjuer med ungdomar som är 15 år och spelar fotboll i Assyriska FF, hemmahörande i Södertälje. Centralt har varit att belysa hur pojkarna beskriver sig själva i ljuset av att de ingår i ett etniskt definierat fotbollslag, och vilken roll de tillskriver tillhörigheten till ett sådant lag när det gäller upplevelsen av delaktighet i det svenska samhället. Vår studie knyter teoretiskt an till identitet, etnicitet och integration.</p><p>Studien visar att en treenighet bestående av Familjen, Föreningen och Församlingen är centrala när det gäller skapandet av dessa ungdomars normer och värderingar. Vi har sett att denna treenighet också spelar en stor roll för ungdomarnas identitetsskapande, både vad gäller synen på sig själva som individer och för hur de ser på assyrier som etnisk grupp. Det har utöver detta framkommit att denna treenighet påverkar hur ungdomarna tror att assyrier betraktas av omvärlden och vilket ansvar de själva har, som grupp och individ, för att bilden av deras etniska grupp ska bli så positiv som möjligt. Vi har också förstått att dessa ungdomar menar att denna bild är avgörande för deras möjligheter till integration och delaktighet i samhället. Laget och föreningen tillskrivs en stor roll när det gäller att föra ut en positiv bild av assyrier i det omgivande samhället. Ungdomarna menar att det är här de fostras och formas till ansvarstagande individer som visar respekt för andra människor. Det är också i laget de kan växa och utvecklas genom att ’spegla’ sig i varandra. Dessa ungdomar ser denna möjlighet som avgörande inför framtiden, oavsett om de blir fotbollsproffs eller får nöja sig med ett vanligt jobb. De menar att de genom lagets fostran får en social kompetens som gör det möjligt att bli delaktig och få en berättigad plats i det svenska samhället, vilket är eftersträvansvärt då de känner sig både som assyrier och svenskar, dubbla integrerade identiteter. Laget har därmed en viktig roll i ungdomarnas identitetsskapande och för hur de ser på den etniska gruppen assyrier och dess möjligheter att integreras i det svenska samhället.</p>
12

A model for quality-related valuation and accounting of road capital

Jonsson, Berth January 2005 (has links)
QC 20101206
13

Incentives to innovations in road and rail maintenance and operations

Stenbeck, Torbjörn January 2004 (has links)
Worried voices in the Swedish road maintenance and operations industry claim that innovations and technical development has ceased in the last decades. One hypothesis is that it is an effect of the public tendering reform introduced in 1992. Since 2001, the Swedish railroad industry has also introduced public tendering and awarded contracts to private contractors. This study examines the validity of these claims by analyzing the incentives to innovation in the past and at present. The analysis is concluded by proposals how the innovative climate can be improved between the road and rail administrations and their contractors.
14

A model for quality-related valuation and accounting of road capital

Jonsson, Berth January 2005 (has links)
No description available.
15

Incentives to innovations in road and rail maintenance and operations

Stenbeck, Torbjörn January 2004 (has links)
<p>Worried voices in the Swedish road maintenance and operations industry claim that innovations and technical development has ceased in the last decades. One hypothesis is that it is an effect of the public tendering reform introduced in 1992. Since 2001, the Swedish railroad industry has also introduced public tendering and awarded contracts to private contractors. This study examines the validity of these claims by analyzing the incentives to innovation in the past and at present. The analysis is concluded by proposals how the innovative climate can be improved between the road and rail administrations and their contractors.</p>
16

Prevention Programs against Child Sexual Abuse for Preschool-aged Children : A Systematic Literature Review from 1980-2020

Rose, Lisa Marie January 2020 (has links)
Child Sexual Abuse (CSA) is a severe crime committed worldwide, which impairs the development of children and juveniles severely. Due to a high number of victims in early childhood, one prevention strategy, which is dedicated to the prevention education of children, is considered to be applied already in the preschool setting. The purpose of this literature review was to depict prevention programs against CSA for preschool-aged children regarding the curricula, and outcomes. A systematic database search was conducted in six databases ensuing in 15 articles. After applying a qualitative assessment, 13 studies were implied for analyzing. Programs included in this paper presented a variety of different learning contents, delivery forms, and teaching methods. The aims of the studies pointed to similar purposes, such as increasing children’s CSA knowledge and self- protection skills. However, the outcomes of the studies differed. The increase of knowledge that was demonstrated in each study mostly pertained at posttest. Outcomes of protection skills were diverse but mainly describing an enhancement. The CSA phenomenon is complex to address, especially regarding preschoolers, and measurement can only capture data that is quantifiable. Besides the limitations of this systematic literature research, practical implications and future research were addressed.
17

Datorisering ur människans perspektiv

Birath, Helena January 2006 (has links)
Denna studie är en magisteruppsats i socialpsykologi inom programmet personal och arbetsliv vid Växjö Universitet. Syftet med studien är att undersöka hur förändringsprocessen från manuellt till ett i huvudsak datoriserat arbete skett på två arbetsplatser, samt undersöka hur personalen upplevt processen. Tidigare forskning, vilken jag tar upp i studien, visar att upplevelsen påverkas av faktorer såsom ålder och kön, motivation, social gemenskap, egenkontroll, delaktighet, förändringens faser, tilltro till ledningen, datorinteraktionen, datorstöd och acceptans för datasystemet. Arbetsplatserna i studien är Försäkringskassan i två län, ett i södra Sverige och ett i norra Sverige. Anledningen till att jag valde just dem är att de samtidigt införde det nya datasystemet som innebar en övergång från manuellt arbete till ett arbete huvudsakligen styrt av datorn. Personalens uppfattning av datasystemet i de båda länen, skiljer sig dock åt mycket enligt den mätning som genomförs två gånger varje år. Personalen i det södra länet uppfattade systemet mest negativt jämfört med övriga landet, medan personalen i det norra länet uppfattade systemet mest positivt jämfört med övriga landet. För att ta reda på hur utfallen kan blir så olika har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med 13 personer i länen. Efter studien kan jag konstatera att datoriseringen till en början mötte ett motstånd i båda länen. Motståndet berodde delvis på systemets brister i användbarhet och för arbetsmiljön, men även på de negativa konsekvenserna när det gäller motivation, social gemenskap, och egenkontroll. Motståndet berodde även på köns och åldersfördelningen i länen. I södra länet fanns dessutom ett allmänt missnöje i organisationen, vilket gjorde att de hade ett något sämre utgångsläge. I det södra länet har personalen inte varit särskilt delaktig i förändringsprocessen från manuellt till ett i huvudsak datoriserat arbete. Den utbildningsansvariga personen arbetade själv inte i systemet och datorstödet var oklart. Eftersom cheferna i södra länet inte kan datasystemet leder det till frustration hos handläggarna. Förändringsprocessen har därmed upplevts som på ett relativt negativt sätt. I det norra länet har förändringsprocessen från manuellt till ett i huvudsak datoriserat arbete skett genom delaktighet. Vidare har stöd och utbildning skett via ”lokala experter” alltså handläggare som själva arbetar i systemet. Handläggarna har vidare fått datorstöd från närmsta chefen. Trots datasystemets brister har handläggarna i det norra länet reagerat relativt positivt på datoriseringen. På grund av ovan nämnda satsningar genom förändringsprocessen har handläggarna i det norra länet fått acceptans för systemet och en tilltro till ledningen.
18

Värderingsövningar i sex- och samlevnadsundervisningen - en studie om ledarens roll och värderingövningars inverkan i grundskolans senare del

Hermansen, Ida January 2007 (has links)
Sexualiteten är en viktig del av människans identitet och däri ingår många värderingar. Ungdomar påverkas ständigt av samhället och behöver därför redskap för att kunna fatta egna beslut och synliggöra sina värderingar. Värderingsövningar är en metod som kan användas för att träna elever i att uttrycka medvetna ställningstaganden och ståndpunkter som ingår i skolans uppdrag. Syftet med det här arbetet var att undersöka om värderingsövningar påverkar elevernas uppfattningar och vilka problem ledaren kan ställas inför. Detta studerades genom att först genomföra en undervisningssekvens med elever i år 8 och sedan intervjua några av deltagarna. Personliga reflektioner av ledarrollen genomfördes också, inspirerade av aktionsforskningens metoder. Resultatet visar att flera av eleverna ändrade åsikter efter undervisningen och att några fallgropar som ledaren kan råka ut för berör respekten för varandra i gruppen, diskriminerande åsikter, hur man får tillstånd konstruktiva samtal och får med alla elever i diskussionerna.
19

Betygsättning i Idrott och hälsa A – gynnas elever med lärare av samma kön?

Frank, Hampus, Sadé, Dan January 2007 (has links)
Uppsatsens syfte är att jämföra pojkars och flickors betyg i Idrott och hälsa A samt se vilken påverkan manliga respektive kvinnliga idrottslärare har på deras betyg. Skälet till att frågorna ställs är en hypotes om att pojkars betyg i Idrott och hälsa gynnas av manliga idrottslärare och flickors betyg gynnas av kvinnliga idrottslärare. Undersökningen gjordes med hjälp av enkätundersökningar där 105 gymnasieelever deltog från 6 olika klasser. Resultaten redovisas i cirkeldiagram, stapeldiagram, tabeller samt sammanfattande text. Resultatet visade att flickor oftare får det högsta betyget hos manliga idrottslärare och pojkar oftare får det högsta betyget hos kvinnliga idrottslärare. Generellt sett visade undersökningen att pojkar har ett högre betyg än flickor i Idrott och hälsa A. Undersökningen visade dessutom en stor dominans av aktiviteter som bollspel och styrka och kondition som i stor utsträckning är aktiviteter som gynnar pojkar.
20

Dator och tangentbord eller papper och penna? Att använda datorn vid läs- och skrivinlärning

Håkansson, Cecilia, Petersson, Julia January 2007 (has links)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur lärare kan arbeta med datorn vid läs- och skrivinlärning. Vår utgångspunkt har varit Arne Tragetons metod som beskriver hur lärare kan använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning. Syftet har även varit att undersöka hur Tragetons metod skiljer sig från andra läs- och skrivinlärningsmetoder och vilka för- och nackdelar det finns med metoden. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat tre lärare. Utöver intervjuerna har vi utfört en observation under en dag i en årskurs 2 och i en förskoleklass. Vår undersökning har visat att det finns fler fördelar än nackdelar med att arbeta med datorn vid läs- och skrivinlärning. De tre lärarna var överens om att samspelet och dialogen mellan eleverna är positiva aspekter med Tragetons metod. Den största nackdelen var att utrustningen kunde krångla. Vi drar slutsatserna att alla tre lärarna var inspirerade av metoden och att de efter lite rutin och erfarenhet kommer att våga släppa sitt tidigare sätt att arbeta med läs- och skrivinlärningen för att övergå till Tragetons metod vid läs- och skrivinlärning.

Page generated in 0.0529 seconds