• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Social och studierelaterad stress i prestigeutbildningar : En enkätstudie med fokus på psykologstudenter och civilingenjörsstudenter i informationsteknologi vid Linköpings universitet

Harangi, Márta January 2012 (has links)
Undersökningens syfte har varit att studera och synliggöra social och studierelaterad stress i två professionsorienterade utbildningar samt att studera genusaspekter i anslutning till detta. Studien är grundad på kvantitativ ansats, baserad på gruppenkät och efterföljde statistiska bearbetningar. Resultatet redogör för studenternas sociala och studierelaterade stress med fokus på psykologstudenter och informationsteknologstudenter, inklusive genusaspekten. Enligt resultatet uppskattade respondenterna sina stressnivåer på en medelhog grad. Det finns en grupp individer (cirka 15 procent) som visar psykosomatiska symptom på långvarig stress. Studenterna upplever studierelaterade stressfaktorer, stressorer som rör studieteknik, prestation, kontroll över den egna studiesituationen och rädslan inför framtiden, samt stressorer som relateras till olika sociala förhållanden. De viktigaste stressfaktorerna är: ständig tidspress och tidsbrist i studierna, de går på ständigt högvarv och de känner sig aldrig lediga från studierna. De är ständigt trötta och de har svårt att använda PBL. Det förekom könsrelaterade skillnader: kvinnor uppvisar en högre stressnivå än män.
2

Orsaker till ångest hos unga vuxna : Faktorer i vardagen - en litteraturöversikt / Causes for anxiety among young adults : Factors in everyday life - a literature review

Häger, Maja, Zenk, Herman, Andersson, Caroline January 2018 (has links)
Bakgrund: Transitionen in i vuxenlivet är en utmanande tid. Den främjar både till självständighet och självförverkligande men kantas också av tuffare prövningar som kan vara svåra att hantera. Psykiska utmaningar i transitionen till vuxenlivet kan påverka individen resten av livet och de senaste tio åren har upplevd oro och ångest ökat hos personer mellan 16-29 år. Syftet med studien var att beskriva faktorer i vardagen som orsakar ångest hos unga vuxna. Metoden var en litteraturöversikt av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultatet presenterades i tre huvudkategorier; relationer, ekonomi och inre emotionella faktorer. I varje kategori identifierades två underkategorier. I relationer ingick relationer till familj och vänner. Orsaker till ångest var bland andra ensamhet, konflikter och frånvarande vårdnadshavare. I ekonomi ingick inkomst och boendesituation. Orsaker till ångest var bland andra att känna att ekonomin inte räckte till och att tvingas bo under icke önskvärda förhållanden. I inre emotionella faktorer ingick självkänsla och motivation. Orsaker till ångest var bland andra emotionell instabilitet och förlorad motivation. Slutsatsen var att ångest begränsar upplevelsen av hälsa. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna identifiera faktorer som orsakar ångest hos unga vuxna för att kunna se deras hälsa ur ett helhetsperspektiv. Forskning inom området behöver utökas för att öka förståelsen för unga vuxnas upplevelser av ångest. / Background: The transition into adulthood is a challenging time. It promotes both independence and self-actualization but is also outlined by challenges that may be difficult to overcome. Psychological challenges in the transition into adulthood can affect a person for the rest of their life and in the last ten years perceived worry and anxiety has increased in people between 16-29 years old. The aim of the study was to describe factors in everyday life that cause anxiety among young adults. The method was a literature review including qualitative and quantitative articles. The result was presented in three main categories; relationships, economy and intra emotional factors. In each category, two subcategories were identified. Relationships included family and friends. Causes for anxiety were among others loneliness, conflicts and distant guardians. Economy included income and living situation. Causes for anxiety were among others the feeling of not making ends meet and being forced to live under undesirable conditions. Intra emotional factors included confidence and motivation. Causes for anxiety were among others emotional instability and loss of motivation. The conclusion was that anxiety limits the perception of health. As a nurse it is important to be able to identify factors that cause anxiety among young adults in order to view their health from a holistic perspective. More research in the area is needed to increase the understanding of young adults’ experiences of anxiety.
3

Att vara patient med invandrarbakgrund : En litteraturstudie om mötet med sjukvården

Lansenfeldt, Elisabeth, Safi, Eimal January 2008 (has links)
I olika delar utav världen finns idag cirka 20 miljoner invandrare som har lämnat sina länder på grund utav krig och fattigdom. Det svenska samhället utgörs idag utav 20 % invandrare. Med den ökade invandringen blir mötet med invandrare allt vanligare inom sjukvården. Detta möte kan bli problematiskt på grund av kulturkrockar, språkproblem och religiösa uppfattningar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982) bör vård ges på lika villkor till all befolkning i Sverige (Hanssen 2007). För att vi som vårdpersonal skall kunna uppfylla detta krav bör vi öka våra kunskaper och vår förståelse för olika etniska grupper i samhället.Uppsatsen är en litteraturstudie baserad på tio kvalitativa artiklar som beskriver upplevelser utav hur det är att vara invandrare och hur dessa patienter upplever mötet med sjukvårdspersonalen. Artiklarna representerar invandrare från Australien, England, USA och Sverige. De intervjuade personerna har olika nationaliteter såsom iranier, somalier, mexikanare, pakistanier och ryssar. Artiklarna har analyserats och bearbetas utifrån Evans (2002) analysmodell. Resultatet är uppbyggt på två teman. 1. Upplevelse utav att vara invandrare. 2. Invandrares upplevelser av mötet med sjukvården. Under varje tema finns tre subteman.I diskussionen beskrivs de faktorer som påverkar i mötet med vårdpersonalen, vad som kan bli problematiskt och hur mötet kan förbättras. / <p>Program: Sjuksköterskeutbildning</p><p>Uppsatsnivå: C</p>

Page generated in 0.0616 seconds