• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 141
 • 20
 • Tagged with
 • 161
 • 84
 • 75
 • 69
 • 47
 • 47
 • 39
 • 28
 • 27
 • 25
 • 25
 • 22
 • 22
 • 18
 • 17
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En komparativ studie mellan etiska och traditionella fonder : En studie som jämför riskjusterad avkastning mellan etiska och traditionella aktiefonder på den Svenska marknaden 2007-2011

Bhalli, Ramiza, Sardar, Maryam January 2012 (has links)
Aim: The aim of this study is to do a comparative study between Swedish Ethical equity Funds with Swedish traditional equity funds in terms of return, risk and risk-adjusted return. Theory: Sharpe ratio and Modigliani-Modigliani. Method: The essay will be based on a quantitative research method in which secondary data is the basis for the calculations. A statistical analysis was applied. Conclusion: The study concludes that there is no significant difference between the ethical fund group and the traditional fund group in terms of return, risk and risk-adjusted returns. The traditional fund group was those who had the best returns but only by small margins.
2

Ger Hedgefonder högre riskjusterad avkastning än Traditionella fonder? : En jämförelsestudie mellan Hedgefonder och Traditionella fonder

Ünsal, Hamit, Erdogan, Volkan January 2013 (has links)
Purpose: The purpose of this study is to examine whether hedge funds generate higher risk-adjusted returns than traditional managed funds in Sweden. Methodology: This study was based on quantitative data about the funds historical returns. The funds historical returns were taken from the database Morningstar and the risk-free rate from the Swedish central bank. Random samples of 36 funds have been divided into three portfolios in the form of a hedge fund portfolio, stock portfolio and mix fund portfolio. Result & Conclusion: The study concluded that the stock portfolio has shown the highest average yield for the study period where all portfolios below market index. Hedge fund portfolio has achieved the highest risk-adjusted return calculated by the portfolios Sharpe Ratio. Of all hedge strategies, arbitrage had the highest average return and risk-adjusted returns.
3

Börshandlade fonder eller aktieindexfonder? : En studie som jämför avgifter och handel

Henriksson, Jens, Holm, Stefan January 2009 (has links)
<p> </p><p><strong>Problem: </strong>For what type of investors are index funds versus exchange-traded index funds best suited?</p><p><strong>Objective: </strong>The purpose of the paper is to determine how an index fund or an exchange-traded index fund (ETF) suits different types of investors with different requirements in terms of time frame, investment size and purpose of investment. The comparison is based on fees and trade practicality. This is going to describe the advantages and disadvantages with the two different financial instruments.</p><p><strong>Method: </strong>The study is a comparative study using two methods; one of which is a case study, the other is a qualitative interview. The case study focuses on fees and is made on an exchange traded fund (XACT OMXS30) and a simple equity index fund (Erik Pensér equity enhanced index). The interview is a more general comparison of the differences between ETFs and stock index funds. Focus here is on trade practicality.</p><p><strong>Results: </strong>The study concludes that XACT OMXS30 is more suitable for a large investor, that makes fewer transactions and that saves on long term. Erik Pensér equity enhanced index fund is suitable for both short and longer term investors. However, taken to extremes XACT OMXS30 is always cheaper than Erik Pensér in the long term. Regarding purpose of investment, when doing monthly saving Erik Pensér is more beneficiary whilst the differences are less evident when saving on yearly basis. The study also shows is that the commission is most critical for which of the two investigated funds the investor should choose. Generally, ETFs is better suited for active traders as transaction are more flexible. Also, a benefit of ETFs for active traders is that they have made it easier to speculate on short term volatility on the stock exchange (e.g. using Bull & Bear with leverage).</p><p> </p>
4

Börshandlade fonder eller aktieindexfonder? : En studie som jämför avgifter och handel

Henriksson, Jens, Holm, Stefan January 2009 (has links)
Problem: For what type of investors are index funds versus exchange-traded index funds best suited? Objective: The purpose of the paper is to determine how an index fund or an exchange-traded index fund (ETF) suits different types of investors with different requirements in terms of time frame, investment size and purpose of investment. The comparison is based on fees and trade practicality. This is going to describe the advantages and disadvantages with the two different financial instruments. Method: The study is a comparative study using two methods; one of which is a case study, the other is a qualitative interview. The case study focuses on fees and is made on an exchange traded fund (XACT OMXS30) and a simple equity index fund (Erik Pensér equity enhanced index). The interview is a more general comparison of the differences between ETFs and stock index funds. Focus here is on trade practicality. Results: The study concludes that XACT OMXS30 is more suitable for a large investor, that makes fewer transactions and that saves on long term. Erik Pensér equity enhanced index fund is suitable for both short and longer term investors. However, taken to extremes XACT OMXS30 is always cheaper than Erik Pensér in the long term. Regarding purpose of investment, when doing monthly saving Erik Pensér is more beneficiary whilst the differences are less evident when saving on yearly basis. The study also shows is that the commission is most critical for which of the two investigated funds the investor should choose. Generally, ETFs is better suited for active traders as transaction are more flexible. Also, a benefit of ETFs for active traders is that they have made it easier to speculate on short term volatility on the stock exchange (e.g. using Bull &amp; Bear with leverage).
5

Etiska fonder - en oetisk historia?

Ohlström, Martin January 2008 (has links)
Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att investera pengar i så kallade etiska fonder. Det är fonder som inte investerar i vissa branscher inom exempelvis tobak, alkohol och vapen. Begreppet etik är dock svårdefinierat och har olika betydelser för olika personer. Det är därför upp till varje enskilt fondbolag att utifrån sitt eget perspektiv investera i de företag som inte anses vara oetiska av just dem. Studien ämnar analysera de etiska fonderna på den svenska marknaden och deras placeringsriktningar, för att sedan diskutera om det är möjligt att standardisera begreppet etik inom fondmarknaden. Syftet är också att diskutera huruvida det är möjligt investera i en etisk fond med gott samvete. Undersökningarna som gjorts är av det kvalitativa slaget, och insamlandet av data har skett via litteratur, Internet, intervjuer samt tidningsartiklar. Intervjuer har gjorts med representanter från fondbolag och analysföretag, samt med forskaren Joakim Sandberg som lagt fram en avhandling inom ämnet etiska fonder. En fond kan klassificeras som etisk endast om den enskilda konsumenten eller individen godkänner de etiska placeringskriterierna, och därmed ställer sig bakom fondbolagets syn på etik. Fondbolagen menar att vapen, alkohol, tobak, pornografi och spelverksamhet representerar vad den breda allmänheten anser som oetiskt. Tills dess att exempelvis snabbmatsbranschen anses vara ett större hot mot mänskligheten, får nog dessa affärsområden representera det som en typisk etisk fond tar avstånd från. Slutsatsen är också att det blir svårt att investera i en etisk fond med gott samvete, i hopp om att fonden tar avstånd från det som investeraren betraktar som oetiskt.
6

Etiska fonder - en oetisk historia?

Ohlström, Martin January 2008 (has links)
<p>Under de senaste åren har det blivit allt mer populärt att investera pengar i så kallade etiska fonder. Det är fonder som inte investerar i vissa branscher inom exempelvis tobak, alkohol och vapen. Begreppet etik är dock svårdefinierat och har olika betydelser för olika personer. Det är därför upp till varje enskilt fondbolag att utifrån sitt eget perspektiv investera i de företag som inte anses vara oetiska av just dem.</p><p>Studien ämnar analysera de etiska fonderna på den svenska marknaden och deras placeringsriktningar, för att sedan diskutera om det är möjligt att standardisera begreppet etik inom fondmarknaden. Syftet är också att diskutera huruvida det är möjligt investera i en etisk fond med gott samvete.</p><p>Undersökningarna som gjorts är av det kvalitativa slaget, och insamlandet av data har skett via litteratur, Internet, intervjuer samt tidningsartiklar. Intervjuer har gjorts med representanter från fondbolag och analysföretag, samt med forskaren Joakim Sandberg som lagt fram en avhandling inom ämnet etiska fonder.</p><p>En fond kan klassificeras som etisk endast om den enskilda konsumenten eller individen godkänner de etiska placeringskriterierna, och därmed ställer sig bakom fondbolagets syn på etik. Fondbolagen menar att vapen, alkohol, tobak, pornografi och spelverksamhet representerar vad den breda allmänheten anser som oetiskt. Tills dess att exempelvis snabbmatsbranschen anses vara ett större hot mot mänskligheten, får nog dessa affärsområden representera det som en typisk etisk fond tar avstånd från. Slutsatsen är också att det blir svårt att investera i en etisk fond med gott samvete, i hopp om att fonden tar avstånd från det som investeraren betraktar som oetiskt.</p>
7

Nordiska Fondbolags riskjusterade avkastning : En jämförelsestudie av fondbolag verkande inom tillväxtmarknader

Svantesson, Martin, Lundin, Rasmus January 2011 (has links)
The purpose of this paper is to examine and analyze past development of mutual funds in large and small mutual fund companies and see if there are any differences between these two segments. Limitations on the number of funds have been made by choosing Nordic mutual fund companies that invest in emerging markets over an 11-year period. The study is made on 66 mutual funds managed by 13 mutual fund companies in which the segment of small fund companies includes seven fund companies with assets under management less than 100 billion SEK and the segment of large mutual fund companies includes six fund companies with assets under management more than 400 billion SEK. In the comparison of the segments the Sharpe ratio has been used to calculate the risk-adjusted return. The study shows small differences of the risk-adjusted return between the segments. Results for the mutual fund companies in the minor segment indicate a more unequal risk-adjusted return compared to the major fund companies. Furthermore the results show that small fund companies alone can generate a higher return but that the larger fund companies' funds are a more stable investment in the longer run.
8

Tre Svenska bankers landsfonder med avseende på riskjusterad avkastning

Bentayeb, Nassim, Millqvist, Johanna January 2012 (has links)
Purpose: The purpose of this study is to investigate how three banks country funds are performing relative to each other in regard to risk and return. And to find out if there is any underlying factor that may have affected the stock exchange in the different countries. Methodology: The study is based on secondary data and will apply the quantitative method, based on a deductive approach. The sample consists of three major Swedish banks and from them we have selected three country funds. The calculation formulas that have been applied are: Sharpe ratio, standard deviation and Arithmetic Average. Conclusion: The Writers concluded that Sweden funds had the highest yield to lowest risk in both periods in all three major banks. We have also concluded that the underlying factors affecting a country fund. And can see that there is a positive relationship between risk and return in both periods. The results are contrary to the efficient market hypothesis in the weak form, and thus can benefit from historical values in risk-adjusted returns for future investments.
9

"Doing well by doing good" : Etiska fonder ochfondbolagens informationsansvar gentemot kunden

Marku, Lendita, Marku, Lidia January 2012 (has links)
Människor har blivit mer medvetna om de sociala-, miljö-, och ekonomiska aspekterna och hur bolagen hanterar dessa.  Detta har lett till att man på senare år alltmer har börjat investera i etiska fonder och därför spelar fondbolagens informationsansvar stor roll. Syftet är att skapa en förståelse avseende vad etiska fonder är och att undersöka hur analytiker arbetar med och analyserar etiska fonder samt hur fondbolagens informationsansvar regleras.Studien bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats, där intervjuer med fondförvaltare, analytiker samt Finansinspektionen har genomförts. Olika litteraturer, elektroniska hemsidor, vetenskapliga artiklar och intervjuer har varit väsentliga för studiens genomförande. De etiska fondförvaltarna undviker att placera i verksamheter som tillhandahåller tobak, spel, alkohol, pornografi och vapen. Kyrkan har haft en stor roll i att fastställa dessa etiska kriterier. Eftersom etik är subjektivt och etiska fonder inte har någon absolut definition får fondbolagen ett större informationsansvar, där de måste informera om fonden på ett tydligt sätt. Fondbolagen försöker komma ifrån begreppet etik för att tydliggöra deras informationsansvar.
10

Hur påverkas en fonds prestation av dess förmögenhet? : en studie av svenska fonder under perioden 2003-2008

Wikander, Jakob January 2008 (has links)
<p>Uppsatsen undersöker om fonders prestation beror på dess förmögenhet. Syftet är att se om små fonder presterar bättre än stora (sett till riskjusterad prestation) och således är att föredra. Undersökningen innehåller 21 stycken svenska fonder med inriktning på nationella placeringar över perioden 2003-2008. Som mått på prestation har den historiska sharpekvoten och Jensens alfa använts. Undersökning har gjorts på paneldata, tidseriedata och tvärsnittsdata över olika tidsperioder och tidsperspektiv. I resultaten påträffades ett signifikant negativt samband mellan prestation och fondförmögenhet, dvs. fonder presterade sämre ju större de blev. Det påträffades dock inget samband i skillnaden i hur små fonder presterat gentemot större fonder. En förklaring till detta kan vara att stora fonder gynnas av att ha bättre förvaltare medan små fonder gynnas av sin storlek och att dessa fördelar tar ut varandra.</p>

Page generated in 0.0452 seconds