• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 10
 • 2
 • Tagged with
 • 12
 • 12
 • 10
 • 10
 • 9
 • 6
 • 6
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Cykelhanken™En innovativ produkt för internationalisering? : – En undersökning om efterfrågan på en innovativ cykelprodukt pådelar av den svenska och europeiska marknaden

Stankovic, Anja, Söderström, Alexandra January 2009 (has links)
<p><strong>Varför behövs denna undersökning?</strong></p><p>Då det vid produktlansering är känt att ett stort antal misslyckas med att uppfylla marknadens behov av produkter är det vid lansering ochpatentering av nya innovationsprodukter vitalt att undersökamarknadens behov av produkten. På så sätt går det att möjliggöra ettpositivt utfall och nå en stabil marknadsposition. Undersökningenvänder sig till stor del till Widforss inför patentering och eventuelltlansering av hans produkt Cykelhanken™ i Sverige och i Europa.Undersökningen kan dock även vara en vägledning för andra medinnovationsprodukter inför patentering och lansering.</p><p><strong>Vad är syftet med undersökningen?</strong></p><p>Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka huruvida det finns en potentiell marknad hos potentiella framtida konsumenter i delar av Sverige, Tyskland och Holland för Widforss innovationsproduktCykelhanken™. Syftet är även att beskriva eventuella hinder som kankomma att stötas på vid internationalisering. Undersökningen skalldelvis även vara en del av ett underlag inför patentsökande förprodukten på den europeiska marknaden.</p><p><strong>Tillvägagångssätt </strong></p><p>Uppsatsen grundar sig på dels litteratursökning i form avsekundärdata vilket utgör den teoretiska referensramen och ävenligger till grund för de utformade enkäterna. Utöver sekundärdata harprimärdata samlats in i form av enkäter. Enkäterna är påstana ochutförda via ett icke-sannolikhetsurval. Dessa har senare kvalitativtanalyserats och presenteras i form av nyckelord och nyckeltal.</p><p><strong>Resultat och slutsats</strong></p><p>Undersökningen visar att respondenternas svar tyder på att det finns en potentiell marknad för Cykelhanken™ på delar av såväl densvenska som den tyska och holländska marknaden. Respondenternavisar i sina svar att de upplever att det finns både svagheter ochstyrkor i produkten. Svagheter i form av främst det begränsadeanvändningsområdet och styrkor främst i form av underlättandet vidspontan transportering av cykel.</p>
2

Cykelhanken™En innovativ produkt för internationalisering? : – En undersökning om efterfrågan på en innovativ cykelprodukt pådelar av den svenska och europeiska marknaden

Stankovic, Anja, Söderström, Alexandra January 2009 (has links)
Varför behövs denna undersökning? Då det vid produktlansering är känt att ett stort antal misslyckas med att uppfylla marknadens behov av produkter är det vid lansering ochpatentering av nya innovationsprodukter vitalt att undersökamarknadens behov av produkten. På så sätt går det att möjliggöra ettpositivt utfall och nå en stabil marknadsposition. Undersökningenvänder sig till stor del till Widforss inför patentering och eventuelltlansering av hans produkt Cykelhanken™ i Sverige och i Europa.Undersökningen kan dock även vara en vägledning för andra medinnovationsprodukter inför patentering och lansering. Vad är syftet med undersökningen? Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka huruvida det finns en potentiell marknad hos potentiella framtida konsumenter i delar av Sverige, Tyskland och Holland för Widforss innovationsproduktCykelhanken™. Syftet är även att beskriva eventuella hinder som kankomma att stötas på vid internationalisering. Undersökningen skalldelvis även vara en del av ett underlag inför patentsökande förprodukten på den europeiska marknaden. Tillvägagångssätt Uppsatsen grundar sig på dels litteratursökning i form avsekundärdata vilket utgör den teoretiska referensramen och ävenligger till grund för de utformade enkäterna. Utöver sekundärdata harprimärdata samlats in i form av enkäter. Enkäterna är påstana ochutförda via ett icke-sannolikhetsurval. Dessa har senare kvalitativtanalyserats och presenteras i form av nyckelord och nyckeltal. Resultat och slutsats Undersökningen visar att respondenternas svar tyder på att det finns en potentiell marknad för Cykelhanken™ på delar av såväl densvenska som den tyska och holländska marknaden. Respondenternavisar i sina svar att de upplever att det finns både svagheter ochstyrkor i produkten. Svagheter i form av främst det begränsadeanvändningsområdet och styrkor främst i form av underlättandet vidspontan transportering av cykel.
3

Svenska modeföretags internationella marknadsföring : - En studie om standardisering vs. anpassning på utländska marknader

Hultin, Karin, Svedberg, Jenny January 2012 (has links)
Bakgrund och problem: Idag expanderar allt fler modeföretag utomlands, och det krävs mycket av företagen för att de ska lyckas konkurrera på en internationell nivå. Uppsatsens problem ligger i huruvida svenska modeföretag bör justera sin ursprungliga marknadsföringsstrategi eller inte när de går ut på nya internationella marknader. Ska marknadsföringen anpassas helt och hållet eller räcker det med att anpassa mindre delar? Denna debatt har länge pågått och det finns argumentationer för att tillämpa både standardiserad eller anpassad strategi. Forskningsfråga: Hur anpassar svenska modeföretag sin internationella marknadsföring på de utländska marknader de är etablerade på? Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse i vilken utsträckning de utvalda fallföretagen använder sig av anpassad eller standardiserad marknadsföring på internationella marknader. Metod: Uppsatsen består av en fallstudie av svenska modeföretag som är etablerade på internationella marknader. För att genomföra denna forskning har vi använt oss av en deduktiv metod med induktiva inslag. Undersökningen är av kvalitativt slag, där den empiriska insamlingen skett via kvalitativa intervjuer. Slutkommentar: Vi har utifrån vår forskning konstaterat att modeföretag kan använda sig av en relativt standardiserad strategi, där de anpassar delar av sin marknadsföring för att nå framgång på internationell marknad. Författarna har dragit slutsatser om att modeföretag med hög kunskap om den nya marknaden har lättare för att placera sitt budskap i kundens medvetande, som i sin tur ökar varumärkets kännedom på den internationella marknaden.
4

NilsonGroups etablering i Tyskland : - En undersökning av den tyska skomarknaden

Karamehmedovic, Nadina, Lindman, Jonas, Medanhodzic, Nejra January 2011 (has links)
Kundmedvetenhet och företagens innovationer inom skomodet ökar kraftigt vilket bidrar till att fler företag vågar ta steget ut på en mer främmande marknad. Förutsättningarna för att lyckas internationellt beror mycket på marknadskunskap av de marknader som företaget vill expandera till. Att vara experter på skor räcker inte ända fram. En marknadsundersökning där en identifiering och eliminering av de sämre marknaderna är väsentligt för en lyckad expansion internationellt. Eftersom den Europeiska marknaden växer sig allt större samtidigt som företagets engagemang för expandering i världen ökar finns idag en starkare vilja att expandera längre från sin hemmamarknad. Med erfarenheten av expandering till närliggande länder, är nu nästa mål för NilsonGroup att expandera utanför Skandinaviens gränser. Där befinner sig de större marknaderna, och med det, stora möjligheter. Det finns stora skillnader i Tyskland som kan vara bra att känna till vid en etablering. Den tyska marknaden skiljer sig i hög grad från den nordiska marknaden. Detta kan medföra många problem ifall olikheterna inte är identifierade. Syftet med denna studie är att undersöka den tyska skomarknaden för att underlätta NilsonGroups etablering i Tyskland. Detta genom att utvärdera de faktorer som kan påverka etableringen.
5

Internationell Relationsmarknadsföring Sverige-Ungern

Evaldsson, Niklas January 2006 (has links)
Det har blivit allt viktigare för företag att internationalisera sina verksamheter, relationsmarknadsföring är också av stor vikt, speciellt på den industriella marknaden. En marknad som ligger nära Sverige och som är attraktiv för svenska företag är den ungerska marknaden. Uppsatsen har lett fram till slutsatserna att det är viktigt för de ungerska dotterbolagen med informations och sociala utbyten. Företagen har även olika stor erfarenhet av den ungerska marknaden som är en internationell marknad. Det är viktigt både på den ungerska marknaden, och i företagens praktiska verksamhet med personliga kontakter för att stärka relationer och få nödvändig information i företagens verksamhet. Sociala relationer och byggande av personlig förtroende är också av stor vikt, samtidigt som förhandlingar och affärsuppgörelser kan ta lång tid på den ungerska marknaden. Det kulturella avståndet anser inte vara stort och de svenska företagen har anställt lokalt. Personliga marknadsföringsmetoder är av stor vikt på den ungerska marknaden och företagens praktiska verksamhet, och det är viktigt att vara känd hos motparten vid starten av en relation.
6

Internationell Relationsmarknadsföring Sverige-Ungern

Evaldsson, Niklas January 2006 (has links)
<p>Det har blivit allt viktigare för företag att internationalisera sina verksamheter, relationsmarknadsföring är också av stor vikt, speciellt på den industriella marknaden. En marknad som ligger nära Sverige och som är attraktiv för svenska företag är den ungerska marknaden.</p><p>Uppsatsen har lett fram till slutsatserna att det är viktigt för de ungerska dotterbolagen med informations och sociala utbyten. Företagen har även olika stor erfarenhet av den ungerska marknaden som är en internationell marknad. Det är viktigt både på den ungerska marknaden, och i företagens praktiska verksamhet med personliga kontakter för att stärka relationer och få nödvändig information i företagens verksamhet. Sociala relationer och byggande av personlig förtroende är också av stor vikt, samtidigt som förhandlingar och affärsuppgörelser kan ta lång tid på den ungerska marknaden. Det kulturella avståndet anser inte vara stort och de svenska företagen har anställt lokalt. Personliga marknadsföringsmetoder är av stor vikt på den ungerska marknaden och företagens praktiska verksamhet, och det är viktigt att vara känd hos motparten vid starten av en relation.</p>
7

Internationell Marknadsföring av Turistdestinationen Sverige : En utvärdering av företaget VisitSweden / International Marketing of Sweden as a Tourist Destination : An evaluation of the company VisitSweden

Ericson, Emma, Rönning, Anette January 2008 (has links)
<p>Sweden as an international tourist destination occupies an important role in the Swedish trade industry and therefore the country’s economic development. It is therefore of importance to incorporate planning in the marketing process of Sweden to be able to keep a position on the world map as an attractive tourist destination. Tourism and international marketing of the country Sweden has shown to be of interest on a governmental level to promote the destination on a global arena. The result of this interest has led to the development of the government owned company VisitSweden, who officially is responsible to promote Sweden internationally wide as a tourist destination. The purpose of this study is consequently to analyze VisitSwedens international marketing of Sweden as a trademark. The study also aims to evaluate the company’s attitude and activities to show the importance of the company’s existence in the Swedish tourist industry.</p><p>The result of the study shows that there are flaws in the marketing tools that the company use in their current communication with the international market. As these tools are the company’s main communication tools, VisitSweden are criticised not to achieve their main goals that consist of creating and marketing the trademark Sweden. The fact that VisitSweden is a governmental organisation, financed with state funds, also incorporates a certain responsibility towards the Swedish tourist industry to achieve positive results through the company’s activities. VisitSwedens effort is important and should therefore be improved and reinforced to stimulate the trademark Sweden and the international communication. Finally, an alternative international marketing campaign has been developed for the company to be used to communicate a united image and trademark of Sweden, which also could be used by tourism companies countrywide.</p> / <p>Sverige som internationell turistdestination har idag en betydande roll för det svenska näringslivet och därigenom landets ekonomiska utveckling. En planering inför denna destinations internationella marknadsföring är därför av vikt för att bibehålla en position på världskartan som lockande turistdestination. Turismen samt den internationella marknadsföringen av landet Sverige har även visat sig vara betydelsefull för dem som arbetar på regeringsnivå för att främja Sverige i utlandet. Ur detta intresse på regeringsnivå har således det statliga företaget VisitSweden vuxit fram och kommit att bli det företag som officiellt är ansvarigt för den internationella marknadsföringen av Sverige som turistdestination. Syftet med denna studie är följaktligen att analysera den internationella marknadsföringen av Sverige som varumärke med utgångspunkt från företaget VisitSwedens verksamhet. Undersökningen syftar till att utvärdera företagets attityd och arbete, för att påvisa vikten av företagets verksamhet för den svenska turistnäringen.</p><p>Resultatet av studien visar på att det existerar brister i de marknadsföringsverktyg som undersökts och som företaget nyttjar i sin aktuella internationella marknadsföring. Då dessa verktyg är företagets huvudsakliga kommunikationsverktyg som används för att nå ut till den internationella marknaden, kritiseras VisitSweden att inte uppnå sitt huvudsakliga mål med att skapa och marknadsföra varumärket Sverige. Att VisitSweden också är en statlig organisation innebär ett visst ansvar att uppnå positiva resultat med sin verksamhet då företaget finansieras av statliga pengar samt verkar med syftet att gynna svensk turistnäring. Företagets arbete anses vara viktigt för den svenska turistnäringen, och bör således förbättras och stärkas för att stimulera varumärket Sverige samt kommunikationen på den internationella marknaden. Slutligen har det utarbetats en alternativ internationell marknadsföringskampanj som företaget kan använda för att kommunicera gemensam bild av Sverige, som även kan nyttjas av nationella turismföretag.</p>
8

Internationell Marknadsföring av Turistdestinationen Sverige : En utvärdering av företaget VisitSweden / International Marketing of Sweden as a Tourist Destination : An evaluation of the company VisitSweden

Ericson, Emma, Rönning, Anette January 2008 (has links)
Sweden as an international tourist destination occupies an important role in the Swedish trade industry and therefore the country’s economic development. It is therefore of importance to incorporate planning in the marketing process of Sweden to be able to keep a position on the world map as an attractive tourist destination. Tourism and international marketing of the country Sweden has shown to be of interest on a governmental level to promote the destination on a global arena. The result of this interest has led to the development of the government owned company VisitSweden, who officially is responsible to promote Sweden internationally wide as a tourist destination. The purpose of this study is consequently to analyze VisitSwedens international marketing of Sweden as a trademark. The study also aims to evaluate the company’s attitude and activities to show the importance of the company’s existence in the Swedish tourist industry. The result of the study shows that there are flaws in the marketing tools that the company use in their current communication with the international market. As these tools are the company’s main communication tools, VisitSweden are criticised not to achieve their main goals that consist of creating and marketing the trademark Sweden. The fact that VisitSweden is a governmental organisation, financed with state funds, also incorporates a certain responsibility towards the Swedish tourist industry to achieve positive results through the company’s activities. VisitSwedens effort is important and should therefore be improved and reinforced to stimulate the trademark Sweden and the international communication. Finally, an alternative international marketing campaign has been developed for the company to be used to communicate a united image and trademark of Sweden, which also could be used by tourism companies countrywide. / Sverige som internationell turistdestination har idag en betydande roll för det svenska näringslivet och därigenom landets ekonomiska utveckling. En planering inför denna destinations internationella marknadsföring är därför av vikt för att bibehålla en position på världskartan som lockande turistdestination. Turismen samt den internationella marknadsföringen av landet Sverige har även visat sig vara betydelsefull för dem som arbetar på regeringsnivå för att främja Sverige i utlandet. Ur detta intresse på regeringsnivå har således det statliga företaget VisitSweden vuxit fram och kommit att bli det företag som officiellt är ansvarigt för den internationella marknadsföringen av Sverige som turistdestination. Syftet med denna studie är följaktligen att analysera den internationella marknadsföringen av Sverige som varumärke med utgångspunkt från företaget VisitSwedens verksamhet. Undersökningen syftar till att utvärdera företagets attityd och arbete, för att påvisa vikten av företagets verksamhet för den svenska turistnäringen. Resultatet av studien visar på att det existerar brister i de marknadsföringsverktyg som undersökts och som företaget nyttjar i sin aktuella internationella marknadsföring. Då dessa verktyg är företagets huvudsakliga kommunikationsverktyg som används för att nå ut till den internationella marknaden, kritiseras VisitSweden att inte uppnå sitt huvudsakliga mål med att skapa och marknadsföra varumärket Sverige. Att VisitSweden också är en statlig organisation innebär ett visst ansvar att uppnå positiva resultat med sin verksamhet då företaget finansieras av statliga pengar samt verkar med syftet att gynna svensk turistnäring. Företagets arbete anses vara viktigt för den svenska turistnäringen, och bör således förbättras och stärkas för att stimulera varumärket Sverige samt kommunikationen på den internationella marknaden. Slutligen har det utarbetats en alternativ internationell marknadsföringskampanj som företaget kan använda för att kommunicera gemensam bild av Sverige, som även kan nyttjas av nationella turismföretag.
9

Du ska inte bita den hand som föder dig : En studie på effekterna av religion och etiska värderingars inverkan på internationell marknadsföring i Saudiarabien

Vikström, Jenny, Manfredsson, Evelina January 2013 (has links)
Nyckelord: Kulturell påverkan, etik och religion, konsumentbeteende, internationell marknadsföring och svenskhet. Syfte Syftet med detta examensarbete är att skapa fördjupad förståelse för hur kulturella faktorer, såsom religion och etiska värderingar, påverkar svenska företags utformning av deras internationella marknadsföring med fokus på den saudiarabiska marknaden. Utifrån denna förståelse syftar studien till att undersöka de svenska konsumenternas reaktioner på företagens eventuella åtgärder och anpassningar efter den saudiarabiska kulturen, studien syftar även till att se om de finns några likheter och skillnader mellan olika generationer, kön och låg- respektive höginkomsttagare. Problemformulering Hur påverkar kulturella faktorer, såsom religion och etiska värderingar, svenska företags utformning av deras internationella marknadsföring i Saudiarabien? Hur påverkar företagens ageranden de svenska konsumenternas uppfattning av företaget och finns det några likheter och skillnader i attityderna mellan olika konsumentgrupper, såsom generationer, kön och låg- respektive höginkomsttagare? Metodval Studien fokuserar på två stycken stora svenska detaljhandelsföretag som opererar på den saudiarabiska marknaden. Undersökningen bygger på både kvalitativ och kvantitativ data. De data som samlats in och som ligger till grund för studiens resultat och slutsatser är genomförd via litteraturstudier och en enkätundersökning på 171 stycken deltagare. Resultat och slutsatser Kulturella faktorer har en stor inverkan på företagens internationella marknadsföring, men de har valt olika tillvägagångssätt. De svenska konsumenterna reagerade olika starkt mot olika sorters anpassningar och det är av stor vikt för företagen att skilja mellan vilka anpassningar som hemmarknaden accepterar och inte. Kunder tenderar att byta ut ett varumärke på grund av etiska skäl och det av stor betydelse för företagen att ha en långsiktigt hållbar marknadsföring. / Keywords: The impact of culture, ethics and religion, consumer behavior, International marketing and swedishness Purpose The purpose of this study is to create a deeper understanding about cultural factors, such as religion and ethical value, and the impact on Swedish business international marketing designs with focus on the Saudi Arabian market. With this knowledge the purpose of this study continues to focus on which effects this may have on the Swedish market and if the effects differ between different generations, gender and low-income respective high-income earners. Problem How do cultural factors, such as religion and ethical values, have an impact on Swedish business international marketing design in Saudi Arabia? Which impacts have the adaptations on the Swedish market and are there any differences between different groups of consumers, such as generations, gender and low-income respective high-income earners? Method This study focus on two big Swedish retail companies that operates on the Saudi Arabian market. The investigations in this study are built on both qualitative and quantitative data, one literature study and one survey that included 171 participants. Results and conclusions Cultural factors have a large impact on the businesses international marketing designs, but they have chosen different way to handle the situations. The Swedish consumers reactions were different regarding on the adaptations and it’s really important that the business know which adaptations that they are accepting and not. Customers may change from one brand to another because of ethical values and the companies need to have a long-term sustainable marketing.
10

Foreign Market Analysis : Should Oriflame Enter France?

Tunbjer, Michael, Jarne, Marion January 2006 (has links)
The global marketplace today encompasses 6 billion people. Many companies are beginning to see themselves as international rather than national acting on a global arena. An essential aspect of going abroad is to know where to go and why to go there. In order to be able to analyze a foreign market a company needs to do market research in the foreign market as to gather essential information. A firm which is facing a quick internationalization process is the Swedish direct sales firm of cosmetics Oriflame. Oriflame has grown quickly in developing countries but is not present in one of the biggest market for direct sales in Europe: France. The purpose of this thesis is to develop a theoretical framework to analyze foreign markets and apply it to the French market of direct sales in cosmetics and Oriflame. A qualitative study based on the 5 Cs framework for analyzing foreign markets has been carried out. Seven focus groups have been conducted in France and Sweden in order to obtain information about and comparability in consumer attitudes towards Oriflame’s marketing mix. Interviews have been conducted in order to get information about Oriflame as a company. Secondary data has been gathered from different sources for the theoretical framework as well as for the empirical research on issues such as culture, competition and market. This thesis has developed a theoretical framework to analyze foreign markets called the 5 Cs. The 5 Cs are based on: Company, Constitution, Competition, Customers and Culture. The 5 Cs is a very general framework and can be applied to a wide range of foreign markets and firms and was in this case applied to analyze a real world case of Oriflame and France. The analysis of the empirical findings found that there is potential for Oriflame to enter the French market in terms of consumer preferences and general market characteristics. However, it also found that what will probably determine everything in the end is whether Oriflame can be strategically committed to enter a mature West European market like France.

Page generated in 0.156 seconds