• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 48
 • 43
 • Tagged with
 • 91
 • 86
 • 85
 • 10
 • 10
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Spatial struktur : Påverkar den spatiala organisationen av artefakter en överrapportering?

Tullberg, Anna January 2010 (has links)
Denna studie har som syfte att undersöka hur den spatiala organisationen av artefakter påverkar överrapportering mellan sjukvårdspersonal på en intensivvårdsavdelning. Syftet äratt kunna förstå överrapporteringsprocessen mellan sjuksköterskor och de artefakter de har tillsitt förfogande och att ge förslag på strukturförbättringar så att dessa överrapporteringar kan effektiviseras både tid- och energimässigt. Det leder till studiens andra syfte, nämligen att ge förslag på hur en gemensam arbetsyta vid överrapporteringar, ett så kallat worktable, skulle kunna arbetas fram. Resultatet av denna studie visar att det inte finns en given struktur för hur överrapporteringar ska genomföras och därför finns det inte heller en bestämd ordning över artefakters spatiala organisation. I slutet av denna rapport ges det förslag på vilka funktioner ett framtida gemensamt arbetsbord borde innefatta.
22

Alkohol & föräldrastress : -Finns det något samband?

Duong, Alicia January 2011 (has links)
I ett flertal undersökningar har individer skattat att de dricker i följd till stress, vilket har visats bero på att människor dricker i försök till att hantera ekonomisk stress, stress på jobbet och/eller föräldrastress (Pohorecky, 1991). Ju svårare stressen är desto högre är alkoholkonsumtionen (Pohorecky, 1991). I denna studie studeras alkohol och föräldrastress genom självskattningsenkäter tagna ur projektet Alla Barn i Sydöstra Sverige (ABIS) 8-årsuppföljning. Resultatet visar på att det inte finns några signifikanta skillnader i föräldrastressen hos alkoholkonsumtionens olika riskgrupper varken hos mödrarna eller fäderna, då de själva skattat sin alkoholkonsumtion. Detta resultat visar på att man inte med säkerhet kan säga att mängden alkohol som konsumeras hos föräldrar tenderar att bero på att deras föräldraskapskrav inte räcker till för deras personliga resurser. Resultatet kunde inte heller säkert visa tendenser till att alkoholen skulle kunna reducera föräldrastressen hos föräldrarna.
23

Uppfattar vi samma budskap olika beroende på vilken yrkesgrupp avsändaren tillhör?

Sandoval, Agnes January 2010 (has links)
Forskning visar att budskap uppfattas olika beroende på perifera egenskaper. Syftet var att undersöka om man uppfattar personer från olika yrkesgrupper olika kopplade till samma budskap. En enkät inleddes med ett citat från en tidningsartikel. Deltagarna (N = 84) bedömde personen bakom uttalandet i fråga om grad av främlingsfientlighet respektive omsorg; i hälften angavs att en åklagare uttalat sig, i andra hälften en familjepedagog. Resultatet visade att det fanns en tendens till huvudeffekt att åklagaren skattades som fientligare än familjepedagogen samt en tendens att de med annan etnicitet skattade budskapet mer fientligt än etniskt svenska. Studien stödjer delvis antagandet att yrkesgrupp har betydelse för hur budskap uppfattas.
24

On the formal modeling of games of language and adversarial argumentation : a logic-based artificial intelligence approach /

Eriksson Lundström, Jenny, January 2009 (has links)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009.
25

Estimation of elapsed time after spontaneous wake-up from sleep in home setting

Larsson, Martin January 2009 (has links)
<p>Time estimation after wake-up from sleep has in earlier studies been shown to correlate with relative amount of slow-wave sleep. The aim of this study was to investigate if this effect could be found with subjects sleeping until spontaneous wake-up. Twenty-six women who slept alone at home, equipped with an actigraph and a questionnaire, participated in the study. The result showed that there was a positive correlation between time in bed, which was assumed to reflect relative amount of slow-wave sleep, and subjective time in relation to objective time. However, there also was a positive correlation between predicted wake-up time before going to sleep and subjective time in relation to objective time. This suggest that the former correlation might have been a result of pure intellectual guesses. Further studies, using more participants or different research designs, are needed to investigate or reject this eventual relationship.</p>
26

Kognitiva funktioner hos 18-åringar med och utan ADHD-symtom : En pilotstudie från Stockholm Neonatal Project (SNP)

Engström, Hans-Martin January 2009 (has links)
Stockholm Neonatal Project (SNP)
27

Avvikelserapportering och säkerhetskultur inom svensk sjukvård : en jämförelse mellan vårdcentraler

Wahlund, Cecilia January 2009 (has links)
<p>Sjukvården är en komplex organisation där människor och teknik ska samspela för att kunna ge en bra och säker vård. Ibland går något snett som i värsta fall kan leda till att en patient kan komma till skada. När en individ utsätts för en undvikbar skada i vården kallas det för en vårdskada. Patientsäkerhet innebär att aktivt sträva mot en frånvaro av vårdskador. Landstinget i Östergötland (LiÖ) har arbetat med patientsäkerhet ur ett systemperspektiv sedan år 2002 och avvikelsehantering är en del i det arbetet. Med hjälp av ett avvikelserapporteringssystem kan risker och problemområden synliggöras och på så sätt kan åtgärder sättas in. Varje enhet inom LiÖ rapporterar avvikelser och skillnader kan ses i hur frekvent de olika enheterna avvikelserapporterar.</p><p>Denna uppsats syftar till att hitta faktorer som ligger bakom dessa skillnader och se om det finns ett samband mellan avvikelserapporteringsfrekvens och säkerhetskultur. Intervjuer och observationer genomfördes på tre vårdcentraler med stora skillnader i avvikelserapporteringsfrekvens för att identifiera faktorer som skilde dem åt. Resultatet pekar på att chefen på vårdcentralens inställning till säkerhetsarbete och avvikelserapportering är av stor betydelse. Hur stor kännedom medarbetarna har om LiÖs övergripande säkerhetsarbete är också en viktig faktor. Det går att se ett samband mellan hur väl en enhet har tagit till sig systemperspektivet och hur frekvent de avvikelserapporterar. Däremot är det svårt att säga något om sambandet mellan säkerhetskultur och avvikelserapporteringsfrekvens.</p><p> </p>
28

Performance and Shared Understanding in Mixed C<sup>2</sup>-Systems / Prestation och delad lägesförståelse i C<sup>2</sup>-system

Prytz, Erik January 2010 (has links)
<p><strong>OBJECTIVE:</strong> This thesis had two purposes. The main one was to examine how mixed conditions affect a Command & Control (C<sup>2</sup>) system, particularly in terms of shared understanding, situation awareness (SA), performance and workload. Mixed conditions refer here to when subsystems of a larger C<sup>2</sup>-system differ in terms of capabilities, particularly those capabilities influencing the understanding of a situation e.g. sensors or communication, which could affect the C<sup>2</sup>-capabilities when working toward a common goal. The second purpose of this thesis was to investigate a newly developed tool for measuring shared understanding, Shared Priorities, in terms of validity and usefulness.</p><p><strong>METHOD:</strong> A number of hypotheses were constructed and investigated by a controlled experiment using a microworld, C3Fire, where two-man teams fought a simulated forest fire. The independent variable manipulated was the type of support system used. One condition used one computer interface per participant, the second was mixed conditions where one participant used the computer interface and one used a paper map, and the last condition was both participants using a paper map. Different questionnaires developed to measure SA, workload etc. was used to measure the dependent variables.</p><p><strong>RESULTS:</strong> The statistical analysis performed on the collected data showed that the performance and SA was comparatively better when both participants used the computer interface than the mixed condition, which in turn was better than when both participants used a paper map. For workload and teamwork, no differences between the mixed condition and the dual map condition were found. As for the Shared Priorities measurement, no differences were found between any of the conditions.</p><p><strong>CONCLUSION: </strong>A C<sup>2</sup>-system in which some additional capabilities are introduced for some but not all subsystems may not benefit in some regards, e.g. workload and teamwork, but could improve in others, e.g. SA and performance. A Structural Equation Model (SEM) shows that the theoretical constructs of SA, workload, teamwork and performance are related and affect each other, so that the workload of the system negatively affects the teamwork and SA, while the teamwork may affect SA positively and a high SA enables high performance. </p>
29

Kommunicera och rapportera : En undersökning av sjukvårdsrådgivares syn på patientsäkerhet och inflytandet på verksamhetens säkerhetskultur

Ahlforn, Martin January 2010 (has links)
<p>Sjukvårdsrådgivning via telefon har kommit att bli ett allt vanligare sätt att kontakta vården. Det är också ett smidigt sätt att i dagens mobila samhälle utnyttja tiden effektivt. Denna typ av sjukvårdsrådgivning skiljer sig från det annars traditionella sättet där sjuksköterskan fysiskt möter patienten till exempel på en vårdcentral. I anslutning till den tidigare sjukvården finns också etablerade metoder och riktlinjer för patientsäkerhet, vilket bidrar till att kontinuerligt sträva efter att upprätthålla god vårdkvalitet och trygghet för patienten. En metod är exempelvis det avvikelserapporteringssystem som sedan tidigare används inom bland annat Landstinget i Östergötland, vilket också har kommit att användas på Sjukvårdsrådgivningen i Linköping.</p><p>Syftet med denna studie var att inom en verksamhet för sjukvårdsrådgivning via telefon undersöka vilka attityder personalen har till patientsäkerhet, samt hur de själva beskriver sina åsikter angående detta ämne. Baserat på tidigare forskning relateras resultaten till vilken påverkan de uppskattas ha på verksamhetens säkerhetskultur.</p><p>En webbenkät användes som instrument i studiens datainsamling. Frågorna var sedan tidigare framtagna för att mäta patientsäkerhet inom traditionell sjukvård, vilka grundade sig på element från säkerhetskulturforskning. En av studiens centrala upptäckter tyder på att personalen tycker att det är svårt att hinna med att rapportera avvikelser. Det fanns också en tendens att flera sjukvårdsrådgivare berättar om avvikelser för arbetskamrater när de väl upptäcks, än antal som avvikelserapporterar på formellt vis. Vidare påträffades också att respondenterna inte är rädda för att be om hjälp när oklarheter i arbetet uppstår. En av studiens slutsatser var att sjukvårdsrådgivarna behöver mer tid till att kunna prioritera att rapportera avvikelser som upptäcks för att minimera informationsbortfall.</p>
30

User-Centered Security Applied on Management

Bäckström, Johannes January 2007 (has links)
<p>The purpose of this study has been to research how to implement a graphical interface for presenting information security information to management. The major conclusion of the study is that management use this kind of information mainly for financial and strategic matters. Hence the information must be presented in a way that enhances this use of the information.</p><p>The study also concludes that people act insecure mainly due to:</p><p>a) Insufficient knowledge of how/why to act secure.</p><p>b) The users do not want to act secure due to social and organisational factors.</p><p>To fight the first factor, the management need a tool that helps them to see where to spend their resources. To fight the second factor, the organisation needs to be well educated and the company culture should allow the users to act secure.</p><p>Three heuristics for the design of information security solutions for management and a design solution for the interface are also presented in the study. The three heuristics are:</p><p>1. Provide overview information very early in the program. The ordinary manager does not have the time or the knowledge to make this overview by himself/herself.</p><p>2. Do not overwhelm the user. The ordinary management man/woman is not interested in the details of the information security and/or do not have time to read this sort of information. If he or she wants to access the details, he or she is likely to find them (if they are placed in a logical place).</p><p>3. Provide information in a way that is common to the manager. Use wordings that the user understands. Provide contextual help for expressions that must be presented in a technical way.</p>

Page generated in 0.239 seconds