• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 280
 • Tagged with
 • 280
 • 63
 • 54
 • 42
 • 42
 • 41
 • 39
 • 39
 • 39
 • 38
 • 38
 • 37
 • 37
 • 34
 • 34
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Läsinlärning och läsutveckling : En studie om lärares sätt att arbeta med läsinlärning och läsutveckling i årskurs F-5 / Learning and developing reading skills : A study of teachers ways of working with teaching reading and reading development in year F-5

arbelius, Malin January 2014 (has links)
Denna studie handlar om läsinlärning och läsutveckling. Syftet med arbetet är att ta reda på hur olika lärare på en skola arbetar med läsinlärning och vad de gör för att utveckla elevers läsförmåga i förskoleklass till år 5. Metoden och materialet som används är enkäter, observationer och intervjuer av utvalda lärare på en skola. Resultatet visar att lärarna har olika synsätt på läsning och använder olika läsinlärningsmetoder i sitt arbete. Lärarna i undersökningen ser olika på läsutveckling och de har inget specifikt samarbete i lärarlagen
2

Ljudmetoden som grund vid den tidiga läsinlärningen : En studie om lärares uppfattningar om ljudmetoden / Phonics as a basis for early literacy learning : A study of teachers’ perceptions of the phonic method

Linnér, Felicia January 2015 (has links)
Phonics is a way of learning to read that many researchers and authors regard as a successful method for early literacy acquisition. The aim of this study was to find out what teachers in grades 1–3 think about phonics. To do so, three teachers who teach with the aid of the phonic method were interviewed. The results present the teachers’ attitudes and opinions of the method. They think that phonics must be used when pupils learn to read, and they consider that the advantages of the method outweigh the disadvantages. They see benefits in using phonics, so that the pupils will read longer and harder words, but they think that the method can be difficult for pupils who have Swedish as a second language.
3

Läsinlärning på lågstadiet : en kvalitativ studie av hur erfarna respektive oerfarna lärare väljer att arbeta med läsinläning på lågstadiet / : A qualitative study of how experienced and inexperienced teachers choose to work in primary school teach eraly reading

Frid, Klara January 2015 (has links)
In my study I focus on how teachers work and teach regarding reading in schools and what kind of methods they are using. The purpose of this study is to find out if there are any differences between experienced and inexperienced teachers. I examine this in three different primary schools where I interviewed two teachers with long experience in teaching children in the age of six to ten years old. I also interviewed two teachers with four or less year of experience in teaching.   I have done this study through qualitative interviews with experienced and inexperienced teachers. Through these interviews my purpose was to find out how they teach the students how to read and what factors that influence the choice working strategies.   The results show that teachers, regardless of experience teach the students through different approaches. The teachers own education has show to have a crucial significance in their first years of their profession. The experienced teachers have felt more comfortable the first period in their profession compared to the inexperienced ones. A lot indicates that the teachers have received different amounts of knowledge during their years at university. Other determining factors are experience, further education, the principal guidelines and what science present in terms of methods and the results from PIRLS.
4

Framgångsfaktorer i läsundervisningen : en studie om lärares syn på framgångsfaktorer i läsundervisningen i förskoleklass och de tidiga skolåren, särskilt för barn som får svårigheter i sin läsinlärning

Larsson, Heidi, Timmersjö, Marie January 2006 (has links)
Lässvårigheter skapar i förlängningen snävare gränser för utbildning, social status och personlig utveckling i största allmänhet. Att uppmärksamma tidiga kända tecken på läs-svårigheter och agera utefter detta, är därför en oerhört viktig del i lärarens vardag (Elbro, 2004). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (1998), sägs att varje elev genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska få möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Undervisningen ska också anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Barns tankar formas av det språk som omger dem, och barn utvecklas i den sociala interaktionen. Språket har fått en allt större roll i undervisningen sedan den senaste läroplanen infördes. Vygotskij (1999) menar att språket har en stor betydelse för allt lärande och att det leder barnets utveckling framåt. Studien syftar till att undersöka lärares syn på framgångsfaktorer vid läsundervisningen i förskoleklassen och de tidiga skolåren, särskilt för barn som får svårigheter i sin läsinlärning. När vi diskuterade vår uppsats utformning och forskningsmetodiska närmande var vi överens om att en kvalitativ intervjuundersökning passade vårt syfte bäst. Urvalet till studien var sammanlagt 10 pedagoger (5 som är lärare i förskoleklass och resterande i grundskolanstidiga år) från tre kommuner i västra Sverige. Vi har använt oss av intervjuer som undersökningsinstrument för att ta del av pedagogers uppfattningar om ”viktiga faktorer vid läsundervisningen”, ”strategier att identifiera svårigheter” och ”pedagogiskt arbete vid problem i läsinlärningen”. Resultat: Det finns stora likheter mellan vad förskollärare och lärare anser vara viktiga faktorer i läsundervisningen. Det som skiljer dem åt är förskollärarnas fokus på leken och lärares fokus på individualisering och föräldrasamverkan. För att identifiera svårigheter vid läsinlärningenanvänder sig både förskollärare och lärare av samma kategorier: sin egen erfarenhet, kartläggning i det dagliga arbetet, samverkan i kollegiet och tester. Förskollärarna fokuserar naturligt mer på talet, medan lärarna tittar mer på den begynnande läsinlärningen och den processen.Framgångsfaktorerna i läsundervisningen vid svårigheter skiljer sig något åt mellan de två lärargrupperna. Förskollärarna trycker mer på gruppen och lek/skapande verksamhet, medan lärarna ser till individualisering, motivation/självförtroende och praktiskt arbete med läsning. Gemensamt anser de slutligen att föräldrasamverkan och stöd från kollegiet är två andra viktiga framgångsfaktorer.
5

Läsinlärning för döva barn : ur ett lärarperspektiv

Flyrén, Veronica, Jacobsson, Ylva January 2005 (has links)
No description available.
6

När delar blir till helheter eller helheter blir till delar : En studie om olika läsinlärningsmetoder

Engström, Jennie January 2006 (has links)
Abstract The present thesis examines reading acquisition. The aim of the study is to gain a deepened understanding of various methods used for reading acquisition, how teachers’ are dealing with these methods and what aspects require special attention. The overall research question of the thesis is: How can one assess children’s future reading ability and identify a method that is appropriate to this ability? The overall aim leads to several more specifically addressed issues. In the theoretical part, different perspectives and theories about reading acquisition are presented along with different methods for how to work in order to facilitate reading. Learning how to read occurs, somewhat simplified, when parts become wholes or when wholes become parts. The methodological approach of the thesis consists of interviews with presently active teachers who share their views on how children learn how to read and which methods they use. The teachers who were interviewed were aware of the fact that different pupils learn differently and that the choice of method to facilitate reading acquisition is dependent on the individualized needs that a certain pupil has. Several of the teachers viewed the LTG-method (Reading on the basis of how you speak) as a good method as it creates enjoyment and motivation among the pupils since it is based on their own thoughts and experiences. One reoccurring topic among the interviewed teachers was the implication that it is the feeling, joy and motivation for both pupils and teachers that provide the basis for choosing an appropriate method for learning how to read. Keywords: Reading acquisition, Methods, LTG method, Witting method, Joy of reading.
7

Storboken : En studie om pedagogers förhållningssätt

Wirdenius, Lovisa, Lindberg Wassler, Isabelle January 2013 (has links)
Syftet med vår studie var att undersöka hur ett antal pedagoger förhåller sig till storboken som ett pedagogiskt verktyg vid barns läsinlärning i skolan. För att besvara syftet med tillhörande frågeställningar intervjuades tre specialpedagoger samt fyra grundskolelärare. Intervju som metod valdes för att lättast kunna redogöra för pedagogernas förhållningssätt till metoden.     Studiens resultat kan sammanfattas med att både lärare och specialpedagoger är positiva till storboken som ett pedagogiskt redskap för läsinlärning. Ett centralt resonemang som uppmärksammades i studien var att storboken möjliggör en gemensam läsupplevelse. Sambandet mellan läsinlärning och självkänsla visade sig vara starkt utifrån de intervjuades uppfattningar om barns tidiga läsinlärning. Arbetssättet som de intervjuade lärarna och specialpedagogerna beskrev, stämde väl överens med de forskningsresultat vi tagit del av. En central tankegång som uppmärksammades i denna studie var att åsikterna om storboken kan stå som ensam metod vid läsinlärning varierade mellan lärarnas respektive specialpedagogernas uppfattningar. Specialpedagogerna antydde en mer positiv inställning till storboken som ensam metod vid barns läsinlärning.
8

Läs- och skrivinlärning : En studie kring metoder och arbetssätt

Petersson, Lovisa January 2010 (has links)
Att arbeta läs- och skrivinlärning kan se ut på många olika sätt. Syftet med detta arbete är därför att ge fördjupad kunskap kring olika läs- och skrivinlärningsmetoder och hur läs- och skrivundervisning tillämpas i praktiken. För att få svar på mina problemformuleringar, har jag utgått från litteratur för att ta reda på vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som finns och vad de går ut på. För att kunna veta hur verksamma lärare arbetar med läs- och skrivinlärning i praktiken, har jag valt att intervjua sex verksamma lärare som alla undervisar i årskurs ett.  Jag har även intervjuat två elever från varje lärares klass. Efter att gjort denna studie har jag kommit fram till att alla skolor i undersökningen använder sig av ett varierat arbetssätt i sin läs- och skrivundervisning. Dock förekom ljudmetoden mest bland majoriteten av skolorna. Även om skolorna arbetade på skilda sätt, märktes inga skillnader på elevernas läsning.
9

"Läsning är det viktigaste av allt" : En kvalitativ studie av lärares erfarenhet av och tankar om olika läsinlärningsmetoder / ”Reading is the most important of all things” : A qualitative study about teacher’s experience and thoughts of different literacy learning methods

Karlsson, Kajsa January 2016 (has links)
This study aims to explore which literacy learning methods teachers that work in lower primary school, are using and their thoughts about their choices. The thesis begins with learning theories, previous research and also a review of different literacy learning methods. The empirical material is seven qualitative interviews from teachers working in four different counties. The interviews have been analyzed and discussed with basis in the aim and the question formulations of the study. The result shows that the teachers use not only one, but a mix of several literacy learning methods in their teaching. The informants meet pupils in different level of their literacy learning and the teachers have to adapt the teaching in different ways to enable development for all pupils. According to the teachers there are two recurrent reading impairments. One of them is that the pupil’s don´t know the sound of the letters. The other one is that they are not able to put the sounds together into a complete word.
10

Framgångsfaktorer i läsundervisningen : en studie om lärares syn på framgångsfaktorer i läsundervisningen i förskoleklass och de tidiga skolåren, särskilt för barn som får svårigheter i sin läsinlärning

Larsson, Heidi, Timmersjö, Marie January 2006 (has links)
<p>Lässvårigheter skapar i förlängningen snävare gränser för utbildning, social status och personlig utveckling i största allmänhet. Att uppmärksamma tidiga kända tecken på läs-svårigheter och agera utefter detta, är därför en oerhört viktig del i lärarens vardag (Elbro, 2004). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (1998), sägs att varje elev genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska få möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Undervisningen ska också anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Barns tankar formas av det språk som omger dem, och barn utvecklas i den sociala interaktionen. Språket har fått en allt större roll i undervisningen sedan den senaste läroplanen infördes. Vygotskij (1999) menar att språket har en stor betydelse för allt lärande och att det leder barnets utveckling framåt. Studien syftar till att undersöka lärares syn på framgångsfaktorer vid läsundervisningen i förskoleklassen och de tidiga skolåren, särskilt för barn som får svårigheter i sin läsinlärning. När vi diskuterade vår uppsats utformning och forskningsmetodiska närmande var vi överens om att en kvalitativ intervjuundersökning passade vårt syfte bäst. Urvalet till studien var sammanlagt 10 pedagoger (5 som är lärare i förskoleklass och resterande i grundskolanstidiga år) från tre kommuner i västra Sverige. Vi har använt oss av intervjuer som undersökningsinstrument för att ta del av pedagogers uppfattningar om ”viktiga faktorer vid läsundervisningen”, ”strategier att identifiera svårigheter” och ”pedagogiskt arbete vid problem i läsinlärningen”. Resultat: Det finns stora likheter mellan vad förskollärare och lärare anser vara viktiga faktorer i läsundervisningen. Det som skiljer dem åt är förskollärarnas fokus på leken och lärares fokus på individualisering och föräldrasamverkan. För att identifiera svårigheter vid läsinlärningenanvänder sig både förskollärare och lärare av samma kategorier: sin egen erfarenhet, kartläggning i det dagliga arbetet, samverkan i kollegiet och tester. Förskollärarna fokuserar naturligt mer på talet, medan lärarna tittar mer på den begynnande läsinlärningen och den processen.Framgångsfaktorerna i läsundervisningen vid svårigheter skiljer sig något åt mellan de två lärargrupperna. Förskollärarna trycker mer på gruppen och lek/skapande verksamhet, medan lärarna ser till individualisering, motivation/självförtroende och praktiskt arbete med läsning. Gemensamt anser de slutligen att föräldrasamverkan och stöd från kollegiet är två andra viktiga framgångsfaktorer.</p>

Page generated in 0.1023 seconds