• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 46
 • Tagged with
 • 46
 • 26
 • 15
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Att lära sig läsa : Inte en självklarhet för alla

Berg, Linda, Ankarfjord, Maria January 2010 (has links)
Syftet med denna studie var att undersöka hur ett antal lärare och speciallärare resonerade kring val av läsinlärningsmetod i allmänhet och när det gäller lässvaga barn i synnerhet. Det som var av vikt för studien var bland annat vilka metodval pedagogerna gjorde i sitt arbete och även vad de ansåg finnas för orsaker till lässvaghet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden var intervjuer. Resultatet som framkom av studien var att lässvaghet kan bottna i många olika orsaker. Resultatet visade även att samtliga pedagoger kombinerade olika läsinlärningsmetoder i sin undervisning. Slutsatsen av studiens resultat blev att det var viktigt att ha kännedom om flera olika läsinlärningsmetoder och kunskap om hur dessa kunde användas på ett insiktsfullt sätt så att elevernas skilda behov kunde tillgodoses.
2

Läsning och skrivning i förskolan : en studie om hur förskollärare stimulerar barns läs-och skrivintresse

Oskarson, Caroline January 2015 (has links)
Arbetet behandlar hur förskollärare skapar förutsättningar för och hur de arbetar med läsning och skrivning i förskolan. Frågeställningen är hur förskollärarna tar tillvara på barns visade intresse för läsning och skrivning samt om de använder sig av någon läsinlärningsmetod. Den tidigare forskningen pekar på att förskolans miljö har betydelse, att förskollärare ska synliggöra skriftspråket för barn, pedagogernas förhållningssätt. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna gör mycket för att stimulera barns läsning och skrivning i förskolan i enlighet med tidigare forskning. De har språksamlingar, bokstäver på väggarna, uppmuntrar barnen att skriva och bygger aktiviteterna på barnens visade intresse. Båda förskollärarna var överens om att en tidig stimulering är viktig. Att förskolan ska erbjuda aktiviteter som läsning, lära genom lek, ha barnens intresse som utgångspunkt och en stimulerande miljö. Resultatet visar också att förskollärarna var medvetna om bornholmsmodellen men att de inte hade kunskap om några andra modeller för läs-och skrivinlärning. Använder förskollärarna just bornholmsmodellen för att det är den de känner till eller är metoden lättast att använda?  För att nå ett resultat har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod och metodansatsen har varit hermenuetisk
3

"Läsning är det viktigaste av allt" : En kvalitativ studie av lärares erfarenhet av och tankar om olika läsinlärningsmetoder / ”Reading is the most important of all things” : A qualitative study about teacher’s experience and thoughts of different literacy learning methods

Karlsson, Kajsa January 2016 (has links)
This study aims to explore which literacy learning methods teachers that work in lower primary school, are using and their thoughts about their choices. The thesis begins with learning theories, previous research and also a review of different literacy learning methods. The empirical material is seven qualitative interviews from teachers working in four different counties. The interviews have been analyzed and discussed with basis in the aim and the question formulations of the study. The result shows that the teachers use not only one, but a mix of several literacy learning methods in their teaching. The informants meet pupils in different level of their literacy learning and the teachers have to adapt the teaching in different ways to enable development for all pupils. According to the teachers there are two recurrent reading impairments. One of them is that the pupil’s don´t know the sound of the letters. The other one is that they are not able to put the sounds together into a complete word.
4

Att läsa i ettan / Reading in first grade

Nyström, Hanna January 2009 (has links)
I studien som gjorts har jag undersökt hur elever i årskurs två och tre upplevde läsning och läsundervisning under årskurs ett, samt hur de upplevde sina möjligheter att vara med och utforma den läsundervisning som de deltog i under sitt första skolår. Elevernas upplevelser har sedan jämförts med vad läroplanen anser att eleverna ska lära sig. Undersökningen som gjorts bygger på kvalitativa intervjuer. För att analysera resultatet av det empiriska materialet, kopplar jag det till aktuell litteratur samt till läroplanen, Lpo94. Slutsatser som kan dras är att eleverna som intervjuades upplevde läsning och sin läsundervisning som en positiv upplevelse. En stor del av eleverna kände dock att de ej har fått möjlighet att vara med och utforma läsinlärnings undervisningen i den utsträckning de hade velat i årskurs ett. Elevernas upplevelser motsvarar inte de krav läroplanen ställer på demokratiska arbetssätt i skolan.
5

Barns perspektiv på läsning : En kvalitativ intervjustudie om barns läsprocesser

Kurkiala Lind, Siri January 2018 (has links)
No description available.
6

SPECIALLÄRARE & SPECIALPEDAGOGERS SYN PÅ LÄSINLÄRNING : En kvalitativ undersökning om hur speciallärare & specialpedagoger arbetar med läsinlärning i Grundsärskolan

Jervfors, Therese, Pohjanen, Helene January 2016 (has links)
No description available.
7

Pedagogers syn på arbetet med andraspråkselevers läsförståelse

Imene, Mettichi, Domooa, Abdulhamid January 2013 (has links)
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i svenska/ svenska som andraspråk och specialpedagoger arbetar med läsförståelse för sina andraspråkselever. För att kunna genomföra studien använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Alla pedagogerna var ense om att förförståelsen är absolut en viktig faktor för att eleverna ska förstå det lästa texten. Vi är medvetna om att pedagogernas kompetens och sin positiva inställning till läsning kan motivera andraspråkslever och läsförståelseundervisning blir gynnsam.
8

Läsinlärningsmetoder

Bälter, Therese, Persson, Ulrica January 2005 (has links)
AbstraktSyftet med det här examensarbetet var att undersöka vilka läsinlärningsmetoder lärare använder sig av och hur dessa metoder stödjer sig på de olika läsinlärningsteorierna som finns. Syftet var även att undersöka om lärarna använder sig av något utvärderingsverktyg för att följa elevernas läsutveckling. Våra frågeställningar var: Hur arbetar lärare med läsinlärning och vilka metoder används? Hur stödjer sig dessa på de olika läsinlärningsteorierna? Utvärderar lärarna elevernas läsutveckling?Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar i grundskolans tidigare år och med varierande arbetslivserfarenhet. Resultatet av undersökningen visar att alla tillfrågade lärare plockar delar från olika metoder och på så vis komponerar sin egen läsinlärningsmetod. Det visade sig att lärarna inte kunde precisera någon specifik bakomliggande teori till sitt val av metod. Samtliga lärare säger att det är elevens behov och förutsättningar som styr valet av material och metod. När det gäller utvärderingen av elevernas läsutveckling kan vi se att tillämpningen av Läsutvecklingsschemat är det som används av de flesta lärare. Som blivande lärare kommer vi att ha stor nytta av den litteratur vi läst, samt de tips och idéer vi fått från vår undersökning.
9

Barns läsinlärning - Achiving literacy among children

Carlsson, Marika, Nilsson, Marie January 2005 (has links)
Syftet med studien är att få kunskap om olika läsinlärningsmetoder, hur läsutveckling sker samt vilka eventuella förkunskaper barnet bör ha innan det ska lära sig läsa. Våra frågeställningar är: Hur ser lärarna på läsutveckling? Hur tänker lärarna kring läsprocessen? Vilka eventuella förkunskaper anser lärarna att barnet bör ha när det ska lära sig läsa? Vilka läsinlärningsmetoder använder lärarna sig av ute i verksamheten?. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat åtta yrkesverksamma lärare i åk 1-3. / The aim of this essay is to get a knowledge about how you teach children how to read. We have performed interviews with eight teachers working in first, second and third grade.
10

Vägen till läsning - Hur pedagoger arbetar med barns läsinlärning

Svensson, Caroline January 2010 (has links)
Syftet med denna undersökning är att diskutera hur pedagoger arbetar med läsinlärning där alla olika läsinlärningsmetoder finns tillgängliga, och om läsinlärningen skiljer sig något åt när det rör de lässvaga eleverna. Arbetet utgår från följande frågeställningar; Hur arbetar pedagoger med barns läsinlärning, vilka metoder använder pedagogerna sig av vid barnens läsinlärningsarbete? Varför arbetar pedagoger med just detta/dessa metoder och arbetssätt? Är det någon skillnad i arbetet och arbetsmetoden när man arbetar med barn med lässvårigheter jämfört med arbetet med barn utan lässvårigheter? De metoder urvalsgruppen består av tre pedagoger som blivit intervjuade och ca 15 pedagoger som svarat på enkäten, dessa arbetar alla på tre olika kommunala skolor i den södra delen av Sverige. Empirin som samlats in har ställts mot den tidigare forskning som gjorts på ämnet, den tar både upp olika läsinlärningsmetoder så som Bornholmsmodellen, LTG och Skriva sig till läsning. Även några forskares åsikter om barn och deras läsinlärning belyses tillsammans med empirin. Slutsatserna som man kan dra av denna undersökning är den att pedagogerna använder sig av olika metoder som de sedan plockar de bitar de anser vara bäst och mest effektiva för barnens läsinlärning. Åsikterna är många bland pedagogerna och metodanvändningen olika trots allt.

Page generated in 0.1501 seconds