• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 35
 • 30
 • 6
 • 5
 • 2
 • Tagged with
 • 79
 • 44
 • 23
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 20
 • 18
 • 15
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Living with a Stoma After Surgical Resection for Rectal Cancer: An Interpretive Phenomenological Study to Understand How Stomas Can Affect Physical Activity

Saunders, Stephanie January 2018 (has links)
The benefits of physical activity for cancer survivors are numerous and well-substantiated. However, it is unclear how to accommodate specific cancer treatments, such as a stoma as part of treatment for rectal cancer, in order to be physically active. To bridge this gap, this study undertook an interpretive phenomenological analysis to explore the experience of 15 rectal cancer survivors' engagement in physical activity with a stoma. Overall, three themes were found: 1) understanding the drive and the motivation to be physically active, 2) despite being motivated to be physically active with a stoma it can be challenging, and 3) how to be physically active with a stoma: lessons learned. The findings suggest rectal cancer survivors with a stoma require motivational support and enhanced competence and self-efficacy in order to engage in greater physical activity. Incorporating these skills into current information and supportive services targeting rectal cancer survivors with a stoma may help promote physical activity in this population.
2

Upplevelser av att leva med tarmstomi : En litteraturstudie / Experiences of living with an intestinal stoma

Larsson, Jennie, Prütz, Caroline January 2015 (has links)
Background: Intestinal diseases that can cause a person to receive a stoma may include colorectal cancer, Crohn's disease and Ulcerative colitis. Aim: The aim of the study was to describe experiences of living with intestinal stoma. Method: A qualitative literature study in which eleven scientific articles have been analyzed according to Fribergs (2006a) analysis model. Result: The result was based on two categories which are experiences of altered body image, and experienced changes in social life. The result showed that patients with stoma felt that their body image changed and it was hard to accept the altered body image and thereby self image. Difficulties in controlling emissions, odor and leakage contributed to the experience of loss of control with limited social life as a result. The stoma also resulted in a change in everyday life which required careful planning. The sexual activity was affected due to altered body image. Despite the constraints of everyday life support, a functioning self care and acceptance contributed to a better quality of life. Conclusion: It can be concluded it's clear from the result that it is important for the patient to receive accurate information both before and after ostomy to get an adequate picture of what it means to live with a stoma. By supporting the patient and customizing information and creating a patient-centered care quality of life can significantly improve.
3

Att vara självständig men inte oberoende : en intervjustudie om upplevelse av information och stöd hos personer med stomi

Ekbom, Annika January 2010 (has links)
Sammanfattning Syftet med studien var att beskriva hur stomiopererade personer upplever stöd och informa­tion, relaterat till skötseln av stomin. Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design. Tio personer med stomi från två hälsocentraler i Mellansverige deltog i studien. Data samlades in via intervjuer med semi­strukturerade frågor och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisades utifrån temat Att vara självständig men inte oberoende och sex kategorier: Att få information som är individuellt anpassad, Att personer i omgivningen kan och känner till, Att ha tillgång till kompetent personal, Att inte få veta eller förstå, Att känna ensamhet samt Att känna sig osäker. Temat beskrev att personer med stomi strävade efter att bli självständiga i sin egenvård av stomin men att de samtidigt hade behov av omtanke, kunskap och förståelse i sin nära omgivning. Individuellt anpassad information var av stor betydelse och det uppskat­tades att bli bemött som en medmänniska av kompetent och tillgänglig personal. Några hade stöd av familj och vänner medan andra kände sig väldigt ensamma. Ibland var det svårt att förstå informationen och det ledde till svårigheter. Den första tiden i hemmet kände sig samt­liga väldigt osäkra att utföra sin egenvård av stomin och stödet och informationen upplevdes bris­tande. Kontinuerligt stöd, information och uppföljning i hemmet skulle underlätta tillvaron och rehabiliteringen för personer med stomi
4

Det förändrade livet : En litteraturstudie om vuxna personers upplevelser av att leva med stomi

Sellén, Li Yang January 2017 (has links)
Bakgrund: Det finns ungefär 25000 stomiopererade personer i Sverige. Stomi innebär att tarmens naturliga tömningsväg ändras genom en kirurgisk anläggning av öppning på buken. Det finns olika typer av stomi och orsaken till stomibildning är oftast inflammatoriska tarmsjukdomar eller cancer. Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med stomi samt att beskriva vilka datainsamlingsmetoder som har använts i de utvalda artiklarna. Metod: En beskrivande litteraturstudie som byggt på 14 vetenskapliga artiklar, varav tretton med kvalitativ ansats och en med kvantitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet av föreliggande studie visar att personers liv förändrades genomgripande på grund av stomi. Patientutbildning och information samt sjuksköterskans bemötande och kompetens kring området behöver förbättras. Många kämpade för att återställa ett normalt liv trots stomi. Utifrån den metodologiska frågeställningen framkom att de studierna med kvalitativ ansasts hade intervjuer som datainsamlingsmetod och den kvantitativa studien samlade in data via enkät. Slutsats: Stomibildning innebär en genomgripande livsförändring för personer då alla aspekter av livet påverkas. Trots stomi kämpade många för att återställa ett normalt liv. Patientutbildning och information samt sjuksköterskansarbete behöver förbättras. Föreliggande studie ger en djupare förståelse för personer som har stomi och kunskapen kan gynna sjuksköterskans arbete och därmed höja vårdkvaliteten. / Background: There are about 25,000 ostomy-operated people in Sweden. An ostomy is a surgically created opening on the abdomen for the discharge of body wastes. There are different types of ostomies and the cause of ostomy formation is usually inflammatory bowel disease or cancer. Purpose: To describe adults’ experiences of living with an ostomy and to describe which data collection methods have been used in the selected articles. Method: A descriptive literature study based on 14 scientific articles, of which thirteen articles have qualitative approach and one article has quantitative approach. Main result: The result of the present study shows that the people’s lives have changed profoundly due to ostomy. Many struggled to restore a normal life despite ostomy. Patient education and information as well as nurses’ attitude and knowledge need to be improved. Based on the methodological question, it was found that the studies with qualitative approach had interviews as data collection methods and the quantitative study collected data by using questionnaire. Conclusion: Ostomy formation means a profound change of life for people when all aspects of life are affected. Many struggled to restore a normal life. Patient education and information and nurses work need to be improved. The present study provides a deeper understanding of people who have ostomy and the knowledge can benefit nurses’ work and thus raise the quality of care.
5

Utvärdering av den information och utbildning patienter som nyligen genomgått en stomioperation får från stomiterapeut

Drevin, Jennifer, Olofsson, Anna January 2010 (has links)
The study aimed to evaluate the information and training the stoma therapist at Uppsala University Hospital has given to patients who have recently undergone stoma surgery. The study was a descriptive cross-sectional study using qualitative and quantitative design. A total of 22 patients who completely or partially took care of their stomas and recently had undergone stoma surgery participated by answering a questionnaire. At discharge most of them experienced they were relatively well-informed but they wanted more information. Before the revisit they weren’t especially safe or comfortable. The participants felt they were better informed and more safe and comfortable three weeks to six months after surgery. Whether the patients had undergone a planned or acute surgery did not influence how wellinformed, safe and comfortable in stoma management they were. No differences were found regarding how safe and comfortable in stoma management the patients were related to how long time ago they underwent the operation. Patients wanted additional information about diet, intestinal function and stoma care and more practice in changing stoma materials. Recently operated stoma patients need information and training until they feel sufficiently well-informed, safe and comfortable in order to better manage their stoma at home after discharge. / Studien syftade till att utvärdera den information och utbildning som stomiterapeuten vid Akademiska sjukhuset har gett till patienter som nyligen genomgått en stomioperation. Studien var en deskriptiv tvärsnittsstudie med såväl kvalitativ som kvantitativ design. Sammanlagt 22 patienter som helt eller delvis skötte sin stomi och nyligen genomgått en stomioperation deltog i studien genom att svara på ett frågeformulär. Vid utskrivning upplevde de flesta av deltagarna att de var relativt välinformerade men de önskade mer information. Innan återbesöket var de varken särskilt säkra eller trygga med stomiskötseln. Patienterna upplevde att de var mer välinformerade, trygga och säkra tre veckor till sex månader efter operation. Huruvida de hade genomgått en planerad eller akut operation påverkade inte hur välinformerade, trygga och säkra på stomiskötseln de var. Det kunde inte heller påvisas någon skillnad mellan hur trygga och säkra på stomiskötseln patienterna var relaterat till hur länge sedan de genomgick operationen. Patienterna önskade ytterligare träning på att byta stomimaterial samt mer information kring kost, tarmens funktion samt stomiskötsel innan utskrivning. Nyopererade stomipatienter skulle behöva information och utbildning tills de känner sig tillräckligt välinformerade, trygga och säkra för att bättre kunna sköta sin stomi i hemmet efter utskrivning.
6

Sjukdomsbloggar om stomi / Illness blogs about ostomy

Lindgren, Daniella, Tellberg, Susanne January 2011 (has links)
Bakgrund: I Sverige lever ca 20 000 personer med stomi. En stomi medför en kroppslig förändring som individen måste förhålla sig till. Både kroppen och dess funktioner som tidigare tagits för givna medvetandegörs. Det finns en oro för vad andra ska tycka och att stomin ska hindra i det dagliga livet. Empowerment sågs som en röd tråd i bloggarna och växte fram som referensram under arbetets gång. Syfte: Att belysa vad som skrevs om stomi i sjukdomsbloggar där stomiopererade skriver om sin vardag. Metod: Studien var en empirisk studie av sjukdomsbloggar. Fem sjukdomsbloggar om stomi valdes ut för manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: I resultatet framgick vad personerna som skrev bloggarna upplevde som viktigt för att kunna hantera livet med stomi. I resultatet framkom de tre kategorierna stöd, självkännedom och egenvård. Slutsats: Empowerment kan hjälpa de stomiopererade att få tillbaka kontrollen över sitt liv efter stomioperationen. / Background: Around 20 000 people are currently living with ostomy in Sweden today. An ostomy involves a physical change that the individual has to relate to. It raises awareness of the body and its functions which were previously taken for granted. There is a concern for what others will think and also a concern that the ostomy will prevent them from living a normal life. Empowerment could be seen as a common theme in the blogs that were studied and emerged as the framework during the working process. Aim: To study what was written about ostomy in illness blogs where ostomates writes about their daily life. Method: The study was an empirical study of illness blogs. Five illness blogs about ostomy was selected for a manifest content analysis with an inductive approach. Results: The results showed what the people who wrote the blogs perceived as important in order to be able to handle a life with ostomy. The results of the study revealed the three main categories - support, self-knowledge and self-care. Conclusion: Empowerment can help the ostomates to regain control of their life after the ostomy surgery.
7

Att leva med tarmstomi : en litteraturstudie

Johansson, Mikaela, Örneskog, Emeli January 2009 (has links)
Bakgrund: En stomi är en konstgjord öppning för att avleda avföring genom bukväggen. Att acceptera stomin och sin nya livssituation kan vara en komplicerad process för patienten. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. Metod: Studien utformades som en allmän litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar, varav åtta var av kvalitativ ansats och tre av kvantitativ. Resultat: Det framkom att stomiopererade patienter upplevde fysiska, emotionella och sociala förändringar som påverkade det dagliga livet. Negativa känslor och upplevelser dominerade bland stomibärarna, vilket gjorde anpassningen till stomin besvärlig. Trots svårigheter upplevde stomibärarna ändå en tacksamhet över sina stomier eftersom de slapp tidigare lidande. Diskussion: För att stomibärarna ska kunna förbereda sig på hur livet med en stomi kommer att se ut bör de få mer information både inför och efter stomioperationen. Informationen bör vara anpassad efter stomibärarens behov. Genom att stomibärarna får samtalsstöd kan de få hjälp med att övervinna sina psykiska hinder och anpassa sig till livet med stomi, samt få ökat välbefinnande. Slutsats: Om stomibärarna får mer hjälp i sitt dagliga liv och om vårdpersonalen stöttar dem, skulle fler uppleva positiva erfarenheter av sina stomier. / Background: An ostomy is an artificial opening to drain faeces through the abdominal wall. Accepting the ostomy and the new life situation is a complicated process for the patient. Aim: The aim of this study was to describe patient's experiences of living with an ostomy. Method: The study was designed as a literature review based on eleven scientific articles, of which eight had a qualitative approach and three, a quantitative. Results: The findings of the review indicate that ostomypatients experienced physical, emotional and social changes which affected patient's daily life. Negative feelings and experiences dominated, which made adjustment to the ostomy difficult. The patients experienced gratefulness to their ostomies because they avoided previous suffering, despite difficulties in their daily lives. Discussion: The patients need more information both before and after a stoma surgery to prepare for the life with an ostomy. The information should be adapted for patient's needs. They can overcome their psychological problems if they participate in support groups. The patients can then adapt to their ostomies and increase their wellbeing. Conclusion: If ostomypatients get more support from nursing staff in their daily lives, many of them would have positive experiences of their ostomies.
8

Att leva med en stomi : – upplevelser av livskvalitet / Living with an ostomy : – experiences of quality of life

Borg, Christin, Spång, Ingela January 2010 (has links)
I Sverige lever cirka 20 000 personer med stomi, vilken är en kirurgiskt anlagd öppning i bukhålan. Emellertid är det många patienter som har svårigheter med att hantera denna nyuppkomna livssituation. I sjuksköterskans dagliga arbete sker inte sällan möten med personer med stomi. Eftersom sjuksköterskans uppgift är att stödja personerna i deras tillfrisknande och återgång till ett normalt liv, är det av vikt att beskriva dessa personers upplevelser av livskvalitet. Således var syftet att beskriva patienters upplevelser av livskvalitet efter en stomioperation. Litteraturstudien genomförs med 13 artiklar som relaterar till syftet. Resultatet från artiklarna sammanställs under två rubriker, vilka belyser upplevelser som leder till minskad eller ökad livskvalitet. Stomin medför en förändring i livet, vilket initialt medför minskad livskvalitet och att det sociala livet kan bli lidande. Dessa upplevelser övergår för många med tiden till en medvetenhet om att stomin räddat deras liv. Många, särskilt de med permanent stomi, lär sig att acceptera sin stomi och att anpassa sig till den, vilket leder till ökad livskvalitet. Forskning om livskvalitet i förhållande till upplevelser relaterat till att leva med en stomi, bör fortgå för att öka sjuksköterskans förståelse i mötet med dessa personer. / In Sweden about 20 000 people live with an ostomy, which is a surgically constructed opening in the abdominal cavity. However, many patients have difficulty in dealing with this newly emerging circumstance in life. Frequently, a nurse’s daily activities will include the caretaking of people with an ostomy. Since the nurse's task is to support people in their recovery and their return to normal patterns in their lives, it is important to describe these people's experiences of quality of life. The purpose of this study was to describe patients’ experiences of quality of life after a surgery with an ostomy. A literature review was carried out with 13 articles related to the purpose. The results from these articles are sorted under two headings, which highlight the experiences that lead to reduced or increased quality of life. The ostomy involves a change in life, which initially leads to a reduction in quality of life and social life may also initially suffer. These experiences will over time transform into an awareness that the ostomy has saved their lives. Many, especially those with a permanent ostomy, learn to accept their ostomy and to adapt to it, resulting in improved quality of life. Research on quality of life in relation to the experiences related to living with an ostomy, should continue to enhance nurses’ understanding when meeting people with an ostomy.
9

Utvärdering av den information och utbildning patienter som nyligen genomgått en stomioperation får från stomiterapeut

Drevin, Jennifer, Olofsson, Anna Unknown Date (has links)
<p>The study aimed to evaluate the information and training the stoma therapist at Uppsala University Hospital has given to patients who have recently undergone stoma surgery. The study was a descriptive cross-sectional study using qualitative and quantitative design. A total of 22 patients who completely or partially took care of their stomas and recently had undergone stoma surgery participated by answering a questionnaire. At discharge most of them experienced they were relatively well-informed but they wanted more information. Before the revisit they weren’t especially safe or comfortable. The participants felt they were better informed and more safe and comfortable three weeks to six months after surgery. Whether the patients had undergone a planned or acute surgery did not influence how wellinformed, safe and comfortable in stoma management they were. No differences were found regarding how safe and comfortable in stoma management the patients were related to how long time ago they underwent the operation. Patients wanted additional information about diet, intestinal function and stoma care and more practice in changing stoma materials. Recently operated stoma patients need information and training until they feel sufficiently well-informed, safe and comfortable in order to better manage their stoma at home after discharge.</p> / <p>Studien syftade till att utvärdera den information och utbildning som stomiterapeuten vid Akademiska sjukhuset har gett till patienter som nyligen genomgått en stomioperation. Studien var en deskriptiv tvärsnittsstudie med såväl kvalitativ som kvantitativ design. Sammanlagt 22 patienter som helt eller delvis skötte sin stomi och nyligen genomgått en stomioperation deltog i studien genom att svara på ett frågeformulär. Vid utskrivning upplevde de flesta av deltagarna att de var relativt välinformerade men de önskade mer information. Innan återbesöket var de varken särskilt säkra eller trygga med stomiskötseln. Patienterna upplevde att de var mer välinformerade, trygga och säkra tre veckor till sex månader efter operation. Huruvida de hade genomgått en planerad eller akut operation påverkade inte hur välinformerade, trygga och säkra på stomiskötseln de var. Det kunde inte heller påvisas någon skillnad mellan hur trygga och säkra på stomiskötseln patienterna var relaterat till hur länge sedan de genomgick operationen. Patienterna önskade ytterligare träning på att byta stomimaterial samt mer information kring kost, tarmens funktion samt stomiskötsel innan utskrivning. Nyopererade stomipatienter skulle behöva information och utbildning tills de känner sig tillräckligt välinformerade, trygga och säkra för att bättre kunna sköta sin stomi i hemmet efter utskrivning.</p>
10

Att leva med en stomi : – upplevelser av livskvalitet / Living with an ostomy : – experiences of quality of life

Borg, Christin, Spång, Ingela January 2010 (has links)
<p>I Sverige lever cirka 20 000 personer med stomi, vilken är en kirurgiskt anlagd öppning i bukhålan. Emellertid är det många patienter som har svårigheter med att hantera denna nyuppkomna livssituation. I sjuksköterskans dagliga arbete sker inte sällan möten med personer med stomi. Eftersom sjuksköterskans uppgift är att stödja personerna i deras tillfrisknande och återgång till ett normalt liv, är det av vikt att beskriva dessa personers upplevelser av livskvalitet. Således var syftet att beskriva patienters upplevelser av livskvalitet efter en stomioperation. Litteraturstudien genomförs med 13 artiklar som relaterar till syftet. Resultatet från artiklarna sammanställs under två rubriker, vilka belyser upplevelser som leder till minskad eller ökad livskvalitet. Stomin medför en förändring i livet, vilket initialt medför minskad livskvalitet och att det sociala livet kan bli lidande. Dessa upplevelser övergår för många med tiden till en medvetenhet om att stomin räddat deras liv. Många, särskilt de med permanent stomi, lär sig att acceptera sin stomi och att anpassa sig till den, vilket leder till ökad livskvalitet. Forskning om livskvalitet i förhållande till upplevelser relaterat till att leva med en stomi, bör fortgå för att öka sjuksköterskans förståelse i mötet med dessa personer.</p> / <p>In Sweden about 20 000 people live with an ostomy, which is a surgically constructed opening in the abdominal cavity. However, many patients have difficulty in dealing with this newly emerging circumstance in life. Frequently, a nurse’s daily activities will include the caretaking of people with an ostomy. Since the nurse's task is to support people in their recovery and their return to normal patterns in their lives, it is important to describe these people's experiences of quality of life. The purpose of this study was to describe patients’ experiences of quality of life after a surgery with an ostomy. A literature review was carried out with 13 articles related to the purpose. The results from these articles are sorted under two headings, which highlight the experiences that lead to reduced or increased quality of life. The ostomy involves a change in life, which initially leads to a reduction in quality of life and social life may also initially suffer. These experiences will over time transform into an awareness that the ostomy has saved their lives. Many, especially those with a permanent ostomy, learn to accept their ostomy and to adapt to it, resulting in improved quality of life. Research on quality of life in relation to the experiences related to living with an ostomy, should continue to enhance nurses’ understanding when meeting people with an ostomy.</p>

Page generated in 0.0327 seconds