• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Polycentric development and transport network in China's megaregions

Song, Ge 08 June 2015 (has links)
China’s mega-regions, in addition to cities and metropolitan areas, have become the engines for economic development, and the target areas for regional and national policies. Reflecting upon China’s current path of regional urbanization, the proposed research examines a fundamental issue for China’s megaregional development: the impact of transport network development on the spatial pattern of China’s megaregions. Using the multiple national Censuses (1982, 1990, 2000, 2010) and the transport network GIS data in the corresponding years, this research 1) constructs measures of megaregional spatial patterns, 2) assesses the spatial trajectory of megaregional growth based on the differentiated growth rates of metropolitan cities, 3) computes indicators of megaregional transport network connectivity and accessibility, 4) examines the impacts of transportation infrastructure on megaregional growth trajectory. This research helps understand the spatial structure of China’s megaregions with newly constructed quantitative measures of polycentric spatial development, as well as the intra-megaregion and inter-megaregion variation of transport network in China. It also clarifies the link between transport infrastructure and megaregional spatial structure in China’s unique context by providing quantitative evaluation of the implications of transport investment for the spatial pattern in Chinese megaregions. Finally it enriches the megaregional solutions to China’s vision of economic, social and environmental sustainability.
2

En flerkärnig framtid till mötes? : En utvärdering av Stockholmsregionens mål om flerkärnig utveckling

Haavisto, Jussi, Tillander, Sofi January 2016 (has links)
This study evaluates the Stockholm metropolitan region’s goal of becoming a sustainable polycentric region in order to meet the needs of a steadily growing population. By conducting interviews with regional planners, this study aims to shed light upon how polycentric development is affected by the design of the transportation network as well as what challenges planners face when planning for a polycentric region. The results from the interviews are then compared with an extensive literature study, covering both classic and contemporary regional planning theory. In addition, a GIS-analysis is conducted to measure urban intensities within the communities selected for polycentric development. The results show that Stockholm should pay more attention to those settlements located further away from the original city centre, thus making them more attractive for transit oriented development (TOD). / Denna studie är en utvärdering av Stockholmsregionens mål om flerkärnig utveckling för att möta regionens växande folkmängd. Genom intervjuer med regionala planerare ämnar denna studie ta reda på hur flerkärnig utveckling påverkas av trafiksystemets utformning samt vilka utmaningar regionala planerare ställs inför vid planering av en flerkärnig region. Intervjuresultaten jämförs därefter med såväl klassiska som moderna teorier om regional planering. Utöver detta genomförs en GIS-analys för att mäta urbana intensiteter inom de orter som valts ut för regionens flerkärniga utveckling. Resultatet visar att Stockholm borde fokusera på de orter belägna längst ifrån den ursprungliga stadskärnan för att göra dessa mer attraktiva för kollektivtrafiknära förtätning.
3

Stationsnära planering : En förtätningsanalysmodell för mindre tätorter i Östergötland / Transit Oriented Development : A densification analysis model for small urban areas in Östergötland

Blomqvist, Rustan January 2016 (has links)
Stationsnäraprincipen innebär att stadsutveckling koncentreras kring knutpunkter i kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten och kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilburna transporter för att stärka en hållbar regionförstoring. Visionen att planera stationsnära i Östergötland kommer från regional nivå och för att implementera visionen i den kommunala planeringen blir det viktigt att visa hur både regionen och varje enskild kommun kan gynnas. Ett tillvägagångssätt är att hitta en arbetsmodell som kan lyfta regionala perspektiv i den lokala planeringsprocessen. Syftet med det här arbetet är att ta fram en förtätningsmodell för stationsnära planering i mindre tätorter. En förtätningsmodell för stockholmsregionen har tidigare tagits fram i samband med den regionala utvecklingsplanen och i det här arbetet undersöks om den modellen kan anpassas för stationsnära planering i mindre tätorter. Förtätningsmodellen har metodiskt anpassats med hjälp från två planerare i Östergötland samt en litteraturstudie om regional utveckling och stationsnära planering. Den anpassade modellen har prövats i två separata fallstudier och resultatet omfattar en kartläggning av förtätningspotentialen som beskrivs utifrån tre olika förtätningsscenarion; kommunala fokusområden för stationsnära planering, marknadsintressanta exploateringsområden och konsensusutveckling. Modellen möjliggör att den regionala visionen för stationsnära planering förs in i den kommunala planeringsprocessen och visar inte enbart hur både kommun och region kan gynnas av ett samarbete, utan även vilka knäckfrågor den enskilda kommunen måste övervinna för att fortsätta utvecklas i framtiden. / Stationsnäraprincipen imply that urban development is concentrated around public transport nodes to increase the accessibility and competitiveness of public transport against motoring transport to ensure that regional enlargement is achieved in a sustainable way. The vision for transit-oriented development (TOD) in Östergötland derives from a regional planning level and in order to implement the vision in municipal planning, it is important to specify how both the municipality and the region can benefit. An approach is to find a model that can raise the regional perspective in the local planning process. The purpose of this study is to develop a densification model that focuses on TOD in smaller urban areas. A densification model for the Stockholm region has previously been developed in conjunction with the regional development plan, and this study examines whether the model can be adapted to TOD planning in smaller urban areas. The densification model has been modified methodically with the help of two planners in Östergötland as well as a literature review on regional development and TOD. The custom model has been tested in two separate case studies and the results comprise a mapping of the potential for densification described in three different densification scenarios; municipal focus areas for densification, market interesting development areas and consensus development. This model enables the regional vision for TOD to be implemented into the municipal planning process and shows not only how both municipality and the region can benefit from a partnership, but also the critical problems that each individual municipality must overcome in order to continue to develop in the future.

Page generated in 0.1123 seconds