• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 794
 • 22
 • 1
 • Tagged with
 • 819
 • 390
 • 191
 • 158
 • 148
 • 146
 • 140
 • 117
 • 110
 • 98
 • 84
 • 65
 • 58
 • 52
 • 52
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Barnen ska marineras i böcker... : en undersökning om hur skönlitteraturen används i skolans undervisning år 3 och 4

Bergman, Ann, Broberg, Marie January 2004 (has links)
No description available.
12

Stress är stressigt : barns reflektioner kring upplevd stress

Johansson, Kristin, Åkesson, Sara January 2004 (has links)
No description available.
13

Socialpedagogiskt arbete i skolan : exemplet Tärnanskolan

Persson, Karolina, Nielsen, Jennie January 2003 (has links)
No description available.
14

Skolan i samarbete med företagen : Hur skall yrkesprogrammen utformas?

Nylander, Kenneth January 2009 (has links)
<p>När lär sig eleverna kunskapen inom ett yrke och hur arbetar skolan tillsammans med företagen för att genomföra en fullgod utbildning?</p><p>Jag har genomfört litteraturstudier från företagens och skolans värld, samt gjort en undersökning av en gymnasieskola genom en intervju med rektorn och en enkät med eleverna. Med den nuvarande yrkesutbildningen skall eleverna få delar av sin utbildning ute i arbetslivet. Skolans uppgift är att ge eleverna förutsättning för ett livslångt lärande. Då gäller det för skolorna att ha ett bra samarbete med företagen och vara insatta i nymodigheter som förekommer inom det yrkesområde, som utbildningen skall leda till. Skolan skall ju försöka återspegla, och informera om verkligheten som eleven skall ut i efter gymnasieutbildningen. Undersökningen skall visa hur samarbetet kan fungera på en skola med endast elprogrammet installation. Elektrikeryrket har många fåmansbolag och därför anser jag det intressant i undersökningen.</p>
15

Skolan i samarbete med företagen : Hur skall yrkesprogrammen utformas?

Nylander, Kenneth January 2009 (has links)
När lär sig eleverna kunskapen inom ett yrke och hur arbetar skolan tillsammans med företagen för att genomföra en fullgod utbildning? Jag har genomfört litteraturstudier från företagens och skolans värld, samt gjort en undersökning av en gymnasieskola genom en intervju med rektorn och en enkät med eleverna. Med den nuvarande yrkesutbildningen skall eleverna få delar av sin utbildning ute i arbetslivet. Skolans uppgift är att ge eleverna förutsättning för ett livslångt lärande. Då gäller det för skolorna att ha ett bra samarbete med företagen och vara insatta i nymodigheter som förekommer inom det yrkesområde, som utbildningen skall leda till. Skolan skall ju försöka återspegla, och informera om verkligheten som eleven skall ut i efter gymnasieutbildningen. Undersökningen skall visa hur samarbetet kan fungera på en skola med endast elprogrammet installation. Elektrikeryrket har många fåmansbolag och därför anser jag det intressant i undersökningen.
16

Fullgörs skolans jämställdhetsuppdrag ? : en studie om skolans värdegrund ur genusperspektiv

Davidsson, Eva, Nilsson, Marie January 2004 (has links)
No description available.
17

Åtgärdsprogram ett aktivt dokument? : en studie om tre intressentgruppers syn på åtgärdsprogram

Norrman, Martin, Grenander, Mikael January 2008 (has links)
Syftet med studien är att undersöka några lärares, rektorers och specialpedagogers kunskaper och uppfattningar kring upprättandet, genomförandet och uppföljning av åtgärdsprogram. Vår studie är förlagd till två skolor i två olika kommuner i Västsverige. De intressentgrupper vi valt att grunda vår undersökning på är lärare, specialpedagoger och rektorer, detta för att skapa en så övergripande syn som möjligt kring arbetet med åtgärdsprogram. I studien deltog fyra lärare, två specialpedagoger och två rektorer. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats eftersom vi anser att den är en väl fungerande metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas livsvärld. Vår studie visar på stora skillnader i arbetet med åtgärdsprogram på de berörda skolorna. Skillnaderna återfanns i såväl upprättandet, genomförandet och uppföljningen. Undersökningen uppvisar att det saknas ett gemensamt förhållningssätt till hur arbetet med åtgärdsprogram skall gå till på skolorna. Studien avslöjar också att det råder en avsaknad på kompetensutveckling kring arbetet med åtgärdsprogram, trots att flertalet av informanterna efterfrågar mer kunskap. Studien påvisar en tydlig tendens att det fokuseras på individens fel och brister, det var sällan som hänsyn togs till bakomliggande orsaker. Samarbetet mellan elev, förälder och lärare ansågs av de flesta informanter som viktiga förutsättningar i arbetet med åtgärdsprogram. Studien visade också på att samarbetet med stödenheter och specialpedagog fyllde viktiga funktioner i åtgärdsarbetet.
18

Barnen ska marineras i böcker... : en undersökning om hur skönlitteraturen används i skolans undervisning år 3 och 4

Bergman, Ann, Broberg, Marie January 2004 (has links)
No description available.
19

Stress är stressigt : barns reflektioner kring upplevd stress

Johansson, Kristin, Åkesson, Sara January 2004 (has links)
No description available.
20

Socialpedagogiskt arbete i skolan : exemplet Tärnanskolan

Persson, Karolina, Nielsen, Jennie January 2003 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0336 seconds