• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 794
 • 22
 • 1
 • Tagged with
 • 819
 • 390
 • 191
 • 158
 • 148
 • 146
 • 140
 • 117
 • 110
 • 98
 • 84
 • 65
 • 58
 • 52
 • 52
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Konsekvenserna av mobbning då och nu : Berättelser från internet

Jennifer, Björkström, Linnea, Bergström January 2014 (has links)
I media har det uppmärksammats en rad olika fall beträffande mobbning. Ofta uppmärksammas de barn som begått självmord på grund av den mobbning som pågått i skolan. Studiens syfte är att utifrån den mobbades perspektiv undersöka mobbning med dess konsekvenser både under och efter mobbningsperioden, vilken pågått i grundskolan. Genom en kvalitativ undersökning med utgångspunkt från en narrativ och tematisk analys har vi studerat tolv stycken berättelser vilka är skrivna av personer som tidigare varit mobbade. Dessa berättelser är tagna från två öppna forum på Internet. I resultat- och analysdelen har vi också haft fokus på upplevelsen av skolpersonal utifrån den mobbades perspektiv, huruvida skolpersonal reagerat och agerat mot mobbningen. Studien utgår från fyra olika teorier vilka nyttjats för att ha möjlighet att förstå och analysera fenomenet mobbning.  Resultatet visar att konsekvenserna av mobbning är omfattande och allvarliga för den mobbade både under och efter mobbningsperioden. I berättelserna framkommer det att självskadande beteende, självmordstankar och självmordsförsök uppstår hos den mobbade, vilka är exempel på de mest allvarliga konsekvenserna. Dessa konsekvenser har en övervägande majoritet av författarna bakom berättelserna vittnat om. Resultatet pekar också på den livsviktiga roll som skolpersonal har men inte tar ansvar för, där samtliga tolv personer i sina berättelser beskriver en besvikelse som finns över skolan och dess passiva agerande mot mobbning.
32

Könsgestaltningar i skolan : om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och gränsöverskridande /

Karlson, Ingrid, January 2003 (has links) (PDF)
Diss. Linköping : Univ., 2003.
33

Skolmedling i teori och praktik /

Marklund, Linda, January 2007 (has links)
Licentiatavhandling Uppsala : Uppsala universitet, 2007.
34

Unspoken truths : about aesthetics in Swedish schools /

Thorgersen, Ketil, January 2007 (has links)
Lic.-avh. Luleå : Luleå tekniska univ., 2007.
35

Vocational skills formation in communities of practice : experiences from primary school and the informal economy in Tanzania /

Höjlund, Gunilla, January 2006 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006.
36

Från kvalitetsidé till kvalitetsregim : [om statlig styrning av skolan] /

Nytell, Hans, January 2006 (has links)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006.
37

"... men tagga ner på orden" : en studie om elevers språk

Andersson, Gunilla, Sundkvist, Åsa January 2003 (has links)
<p>Validerat; 20101217 (root)</p>
38

Den pedagogiska skolmiljön – en trygg miljö? : Undersökning av säkerheten vid två högstadium

Norgren, Karin January 2008 (has links)
<p>SAMMANFATTNING</p><p>Syftet med studien var att undersöka säkerheten i den pedagogiska skolmiljön vid två högstadieskolor i Mellansverige, att utröna rektorernas syn på sannolikheten att en skolmassaker ska inträffa på deras skola, om de vidtagit förebyggande åtgärder mot sådana efter det senaste decenniets skolmassaker i USA och Finland, samt undersöka hur två klasser ur årskurs 9 reflekterar kring säkerheten i skolan efter dessa händelser.</p><p>Studien är gjord med hjälp av kvalitativa intervjuer, kvalitativa intervjuer söker efter innebörder och tolkar utifrån vad intervjupersonen sagt. Författaren har även använt sig av kvantitativa enkäter där svar söker svar från en representativ grupp.</p><p>Vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska dokument med fokus på hot och våld riktat mot skolan, skottlossning i skolan och säkerhet i skolan har studerats för att få fram fakta över tidigare studier som gjorts med anledning av det ökade våldet i skolorna, samt vad som gjorts för att förebygga detta.</p><p>Resultatet visar att rektorerna på de undersökta skolorna inte tror att en skolmassaker ska inträffa på deras skola, trots att de är medvetna om att våld och hot i skolorna har ökat. Men de har inte vidtagit några säkerhetsåtgärder. Om deras skola skulle bli utsatt för ett yttre hot vet de inte hur de ska agera då de inte har någon handlingsplan för detta.</p><p>Somliga studenter bär vapen i skolan för att det är tuff och för att de vill känna sig trygga. Majoriteten av eleverna har lagt märke till att inga åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten på skolan, efter skolmassakerna.</p>
39

Den pedagogiska skolmiljön – en trygg miljö? : Undersökning av säkerheten vid två högstadium

Norgren, Karin January 2008 (has links)
SAMMANFATTNING Syftet med studien var att undersöka säkerheten i den pedagogiska skolmiljön vid två högstadieskolor i Mellansverige, att utröna rektorernas syn på sannolikheten att en skolmassaker ska inträffa på deras skola, om de vidtagit förebyggande åtgärder mot sådana efter det senaste decenniets skolmassaker i USA och Finland, samt undersöka hur två klasser ur årskurs 9 reflekterar kring säkerheten i skolan efter dessa händelser. Studien är gjord med hjälp av kvalitativa intervjuer, kvalitativa intervjuer söker efter innebörder och tolkar utifrån vad intervjupersonen sagt. Författaren har även använt sig av kvantitativa enkäter där svar söker svar från en representativ grupp. Vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska dokument med fokus på hot och våld riktat mot skolan, skottlossning i skolan och säkerhet i skolan har studerats för att få fram fakta över tidigare studier som gjorts med anledning av det ökade våldet i skolorna, samt vad som gjorts för att förebygga detta. Resultatet visar att rektorerna på de undersökta skolorna inte tror att en skolmassaker ska inträffa på deras skola, trots att de är medvetna om att våld och hot i skolorna har ökat. Men de har inte vidtagit några säkerhetsåtgärder. Om deras skola skulle bli utsatt för ett yttre hot vet de inte hur de ska agera då de inte har någon handlingsplan för detta. Somliga studenter bär vapen i skolan för att det är tuff och för att de vill känna sig trygga. Majoriteten av eleverna har lagt märke till att inga åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten på skolan, efter skolmassakerna.
40

Det är upp till varje enskild lärare : Fyra lärare om att motverka intolerans och främja demokrati inom religionsämnet inom vuxenutbildningen

Frejd, Jeanette January 2013 (has links)
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva fyra lärares upplevelser och erfarenheter av att möta och bemöta intolerans i religionsämnet inom vuxenutbildningen men också vilka strategier och arbetssätt de använder sig av och vilket stöd de finner i det arbetet. I uppsatsen finns tidigare forskningsresultat redovisade när det gäller begreppet intolerans, vilka typer av intolerans som identifierats på högstadiet och gymnasiet men också hur man kan motverka fenomenet.   Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med fenomenologisk hermeneutisk teoretisk utgångspunkt och analysmetod, med det menar man att intervjufrågorna är utformade för att få tillgång till respondentens medvetande och för att få en uppfattning om den personens specifika upplevelser och erfarenheter. I analysen försöker jag sedan genom hermeneutisk analys söka efter eventuella upplevelser eller uppfattningar som inte är tydliga eller uppenbara i det direkt uttalade svaren och kontextualisera dem gentemot, bakgrund, tidigare forskning, syfte och frågeställningar.   Resultatet visar att uppdraget inom vuxenutbildningen tenderar att hamna i bakgrunden och anledningen tycks vara tidsbrist, bristande intresse, kunskap och engagemang hos ledningen och organisatoriska svårigheter. Trots det visar resultatet i denna undersökning att uppdraget, i den mån det bedrivs, genomförs integrerat och genomsyrar undervisningen. Det är ett resultat som inte stämmer överens med tidigare forskning inom grundskolan och gymnasiet genomförd av skolinspektionen. Glädjande anser de tillfrågade i denna undersökning att de har metoder och kunskaper att hantera uppdraget men att det är ett arbete som vilar på varje enskild lärare att både skaffa sig kunskap och kompetens och att sedan genomföra det. Det stöd man har i arbetet är enligt undersökningen helt och hållet kollegiet, vilket i sig är ett nedslående resultat som påtalar en risk för uppdragets genomförande eftersom det ju pekar på nödvändigheten av ett engagerat och kompetent kollegium. Ett så övergripande uppdrag borde enligt min mening inte bero på enskilda engagerade och kompetenta pedagoger, eller på om det finns ett engagerat kollegium men tyvärr överensstämmer resultat i detta fall helt med Skolverkets sammanfattande rapport från 2012, att framgången i uppdraget fortfarande beror på enskilda lärares insatser och specialintresse för området. Detta resultat strider också mot det faktum att det är skolledningen som har det övergripande ansvaret att genom stöd och genom att ge de förutsättningar som krävs se till att pedagogerna kan utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

Page generated in 0.049 seconds