• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 49
 • 12
 • 9
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 75
 • 27
 • 25
 • 21
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Mannes Musik : en pedagogisk plattform på internet

Forslund, Emanuel January 2013 (has links)
I denna projektrapport sammanställs arbetet med att skapa webbplatsen www.mannesmusik.com. Resultatet är tänkt att bli en hemsida som riktar sig till elever i högstadiet. Syftet med projektet var att skapa en pedagogisk plattform för musik på internet. Webbplatsen innehåller grundläggande förklaringar för gitarr, piano och bas. Ett annat mål var att skapa en digital materialbank för egna kompskisser, noter och körarrangemang på webbplatsen. I arbetet med att jobba fram hemsidan har vissa digitala program använts. Hemsidan har producerats i publiceringsprogrammet Wordpress. I rapporten beskrivs processen med att arbeta i detta program som till stor del bygger på färdiga mallar. Ett annat program som använts är Paintbrush vilket är ett ritprogram som brukats för att skapa enkla och tydliga kompskisser med ackordtabeller för de olika instrumenten. Obligatorisk och fri vald litteratur (se litteraturlista) ligger till grund för en mer allmän pedagogisk och konstnärlig diskussion av projektet men också som musiker och musiklärare.
2

Verkstadens webb : Utveckling av ett verkstadsföretags webbplats / The Workshop's Web : The Development of a Mechanical Workshop's Web-page

Lundberg, Björn January 2013 (has links)
Följande projektarbetet har resulterat i en ny webbplats åt verkstadsföretaget Löfman & Co Verkstad AB,resultatet är sprunget ur WordPress och projektet vilar på en teoretiskt grund av läsbarhetsteori samtbeprövad erfarenhet kring ämnet responsiv design. Projektrapporten innehåller både information gällandedet teoretiska ramverket samt de slutgiltiga tekniska lösningarna som implementerades på webbplatsen.Två kvalitativa undersökningar på företagets gamla webbplats har bidraget med ytterligare underlag förskapandet utav företagets nya webbplats.. Utöver det ha en viktig del i utvecklingen gjorts av den ständigakontakten med kunden. Projektresultatet är ett bevis för att det finns en arbetsmarknadsmässig funktionför de studenter som läst Visuell Kommunikation och Design vid Karlstad Universitet. / This project has yielded a new web page for the mechanical shop Löfman & Co VerkstadAB, the final result is that of a WordPress built site, built ontop of a foundation oftheoretical knowledge regarding readability and responsive web design. The report coversboth the theoretical groundwork as well as the final technical solutions used on the web site.Two studies of the companys old web site have also contributed to the creation of the newweb page. Another important aspect of the development have been the on-going contactwith the customer. The end result is a standing evidence that there is a use for students fromVisuell kommunikation och design at Karlstad University at the current job market.
3

Varmuärkesprofilering

Johansson, Lasse January 2010 (has links)
Syftet med denna rapport är att introducera läsaren till de olika ämnesområden mitt arbete omfattat, samt att försöka skapa en förståelse för arbetet och tankarna som ligger bakom. Från början handlade mitt kandidatarbete om att profilera mig och mitt nystartade företag, men det fick sedan en plötslig vändning. Istället kom det att handla om mina personliga motgångar – och hur dessa övervanns. / Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.
4

Wordpress och beslutsprocesser : Att göra ett populärt CMS-verktyg mer begripligt för datorovana användare

Karlsson, Karl January 2012 (has links)
I denna uppsats har det undersökts vilka brister gränssnittet till publiceringsplattformen Wordpress har gentemot en oerfaren målgrupp. Syftet med uppsatsen är att föreslå en lösning på problem i designen av plattformens administratörspanel. Metoden är en kvalitativ studie med semistrukturerade frågor och användartest för att ta fram beslutsprocesser. Två användartest genomfördes. Det första användartestet genomfördes med tre användare. Resultatet visade att ett antal av de kritiska funktioner som plattformen gav användaren hade brister och kunde förändras. Användartestet analyserades och sammanställdes. Litteraturstudier genomfördes också i ämnet användarcentrerad gränssnittsdesign. Med hjälp av dessa studier skapades en kravspecifikation. Kravspecifikationen låg till grund för en prototyp av hur gränssnittets handlingserbjudanden kunde förändras. Ett användartest genomfördes på prototypen med nio testpersoner. Detta test visade att antalet steg i användarnas beslutsprocesser hade minskat och att tiden det tog att genomföra testet upplevdes kortare. Slutligen fördes en diskussion kring hur resultatet bara kan ses som representativt för de utvalda användarna i en specifik situation men att det ska kunna ligga till grund för vidare studier i ämnet. Slutsatsen är att det är svårt att dra generella slutsatser baserat på studien men att det har genererat behovet av vidare studier i ämnet.
5

Aktiebolaget Marlot : Att skapa en grafisk profil och en Wordpress-sida.

Thorsell, Johan January 2012 (has links)
Marlot Company Limited is a company in the sector household services. It is a new company where the owners, and also the clients, felt that the company was in need of a distinct platform where they could communicate with their current and prospective customers. The assignment was to create a platform consisting of a graphic profile and a Wordpress site for the company. The graphic profile's task was to distinctly profile the company in the market, and visualizing the conceptions that the company wants to be associated with. The purpose of the Wordpress site was to create a showcase for Marlot towards their customers, and thecompany itself could manage after completion. These two products have been created with the help of a pilot study which included an analysis in which the competitors in the market has been scanned, and reports of the household services sector has been studied. The result is an appealing and modern graphical profile that stands out in the sector household services, and a Wordpress site where the company can communicate with their market in a distinct and appealing manner.
6

Webbsida skapad i WordPress / Website created in WordPress

Rosendal, Per January 2014 (has links)
Följande examensarbete gick ut på att skapa en ny hemsida åt restaurangen Tapas Bar & Deli. Beställaren Petter Thylin hade en stor önskan av att uppdatera layouten på deras dåvarande hemsida och att få en snyggare och mer användarvänlig webbsida för att presentera sin restaurang. Att på ett tydligt sätt presentera den mest relevanta informationen på sidan var det som ansågs som det mest vesäntliga enligt både beställaren och mig själv. Detta innefattade information om öppettider, adressuppgifter, kontaktuppgifter och de olika menyerna. Ytterligare krav från Petter var bland annat att behålla deras logotyp och även dess gröna färg. En annan viktig aspekt var att hemsidan även skulle fungera bra på mindre skärmar, till exempel smartphones och surfplattor. Webbsidan utvecklades lokalt i publiceringsverktyget WordPress med hjälp av mjukvaran WAMPserver, vilken tillåter den egna datorn att agera likt en webbserver. Detta innebar att webbsidan kunde färdigställas och godkännas av beställaren innan den publicerades på deras publika webbserver. WordPress fungerar idag som ett CMS-system och är därför ett väldigt lätt verktyg att underhålla för användaren. Då beställaren besitter begränsad kunskap inom detta område ansåg jag att WordPress var det bästa alternativet att använda mig av för att skapa deras nya hemsida. Dessutom fick jag i och med detta chansen att ytterligare utveckla mina kunskaper inom WordPress vilket var mitt mål med följande projekt. Samtliga krav från den kravspecifikation som jag och Petter tillsammans kom överens om innan detta projekt drog igång uppfylldes. Logotypen placerades i webbsidans header och större delen av hemsidan gick i olika nyanser av den gröna färg som önskades. Vidare presenterades relevant information på ett tydligt sätt i form av widgets på samtliga sidor. Genom en responsiv layout navigeras webbsidan framgångsrikt även på mindre skärmar.
7

400contacts

Olofsson, Robin January 2017 (has links)
Projektet avser att implementera spelifieringselement på den ideella bloggen 400contacts, en blogg som coachar och tipsar om jobbsökning i Sverige för nyanlända. Detta ska uppnås genom att använda sig av modeller av Yu-kai Chou, en framstående person inom området om spelifiering. Målet var till en början att öka antalet återkommande besökare till 50% av alla besökare men ändrades senare i projektet till att konvertera besökare till att ansluta sig till företagets facebookgrupp. För att lyckas uppnå detta har en ny design till bloggen tagits fram och under arbetets gång har ett poängsystem tagits fram som styr belöningar i form av märken på användarnas profiler. Dessa poäng ställer även användarna i en topplista. Poäng och märken förtjänas genom att vara delaktig på sidan, exempelvis genom att logga in eller att läsa ett nytt blogginlägg. Webbplatsen är byggd i WordPress och förlitar sig kraftigt på de tillgängliga tillägg som plattformen erbjuder. Arbetet har inte stött på större problem och har lyckats uppnå båda mål i sitt slutresultat.
8

Usability of WordPress for Visual Communication Designers

Pickett, Victoria J. 24 July 2014 (has links)
No description available.
9

Automatically Generating Searchable Fingerprints For WordPress Plugins Using Static Program Analysis

Li, Chuang 01 June 2022 (has links)
No description available.
10

Hessel Translations : En undersökning kring hur man utvecklar design och marknadsföring av en webbplats för översättning mellan språk

Håkansson, Jesper January 2015 (has links)
Detta examensarbete redovisar processen att utveckla en webbplats vars syfte är att marknadsföra en frilansande översättare. Syftet med rapporten är att undersöka vilka delar och komponenter av en sådan webbplats som är viktiga att presentera för eventuella beställare.  Vidare undersöks teorier gällande bedömning av översättningskvalité genom kvalitetsindikatorer, samt hur dessa grafiskt kan appliceras på en webbplats för påvisa god översättningskvalité i marknadsföringssyfte. Genom att använda metoder i användbarhet i form av en enkätundersökning och användartester undersöks hur deltagarna uppfattade webbplatsens navigation, gränssnitt och grafiska utseende. Resultatet av detta arbete visar på att besökare av sådan webbplats tydligt vill se vilka tjänster företaget erbjuder, en tydlig arbetsbakgrund samt vilken utbildning översättaren har. Studien visade även på att en grafisk bedömning av översättningskvalité måste göras först när en ansvarig bedömare kan bli presenterad för betraktaren. Gällande design, navigation och gränssnitt är det viktigt att webbplatsen inte har för mycket innehåll och blir för stor, samt att färgvalet för webbplatsen inte är för stark och kontrastfylld. / This paper describes the process of developing a web page with the purpose of marketing a freelancing translator. The purpose of this paper is to examine which parts and components that are relevant for clients visiting the web page. The paper also examines theories and methods regarding evaluations of translation quality through Translation Quality Assessments. These Translation Quality Assessments are later applied graphically in order to investigate how these could ease the process of determining translation quality for clients. By using methods in Usability, such as an online survey and usability testing, the navigation, interface and graphical appearance of the web page is examined.  The result of this study shows that clients visiting such a website wants to see a clear description of what services the translator offers, what work the translator has done earlier and what educational background the translator has got. The studie also showed that a graphical evaluation of Translation Quality Assessments must be done first when a liable evaluator can be presented for the viewer. Regarding the design, navigation and interface of such a web page, it is important that there is not too much content. It is also important that the color scheme of the web page is not too colorful and contains too much contrasts.

Page generated in 0.064 seconds