• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 63
 • 13
 • Tagged with
 • 76
 • 76
 • 37
 • 30
 • 25
 • 24
 • 20
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kanban : Går metoden att använda för att styra utvecklingsprojekt? / Kanban : Is it possible to use the method in software development?

Ericsson, Jenny January 2011 (has links)
Kanban är en agil metod som härstammar från den japanska Lean-filosofin. Metoden fokuserar på att få ett flöde med så kort ledtid som möjligt. Det ska vara lätt att se flaskhalsar som bildas. Problemen ska sedan lösas innan något nytt arbete påbörjas. Kanban-metoden ska vara enkel och lätt att använda. Syftet med uppsatsen var att ta reda på om Kanban-metoden verkligen är en bra metod att använda sig av för att styra utvecklingsprojekt och om den bidrar till att stödja planering och information. Undersökningen syftade också till att se om det finns några problem och brister med metoden, samt om den behöver kompletteras med delar från andra metoder. Undersökningen genomfördes genom att först samla in teori inom området för att få den kunskap om olika metoder som behövs för att kunna svara på de frågeställningar som undersökningen syftar till att svara på. Empirin samlades in på ett företag som använder sig av Kanban genom intervjuer med tre av de anställda. Kanban kan användas som en projektstyrningsmetod även om det blir en bättre metod om den kompletteras med delar från andra metoder utifrån vad företaget tycker är bra och vad de känner att de behöver. Metoden är ett bra stöd vad gäller planering och information då den visuella Kanban-tavlan gör den tydlig och lättillgänglig för alla på företaget. Det finns en del brister och problem med metoden, varav den största bristen är att det är svårt att ge en exakt leveranstid.
2

Scrum - en analys av praktik och problematik

Jungstedt, Philip, Moy, Charlie January 2015 (has links)
Agila metoder blir allt vanligare bland IT företag i hela världen. I dagsläget är de vanligare ände traditionella metoderna inom utveckling. Bland dessa metoder återfinns Scrum som denvanligaste metoden.Detta arbete har som syfte att analysera hur Scrum tillämpas inom organisationer för attfungera på ett praktiskt plan, eftersom alla företag inte ser likadana ut och inte stöter påsamma problem. Till grund för analysen har en litteraturstudie utförts gällande de olika agilametoderna för att hitta likheter och olikheter. Baserat på resultaten från denna studie harintressenter identifierats och intervjuats för att sedan göra en jämförande analys på metodenoch litteraturen. Slutligen sammanfattas resultaten med fokus på skillnader mot teorin ochproblem som uppstår med tillämpningen av Scrum.Detta arbete tydliggör de problem som företagen upplevt med metoden och ger en vidareförklaring på dessa.
3

Mjukvarutestning, problem och utmaningar : En undersökning på en testavdelningen i en agil miljö

Ljung, Sebastian, Hasanaj, Mimoza January 2016 (has links)
För att ett företag skall få en smidig arbetsmetod samt för att upptäcka eventuella flaskhalsar i de dagliga rutinerna, är det inte ovanligt att externa resurser hyrs in för att undersöka företaget. Vad som upplevs vara naturligt för en avdelnings personal kan ofta lättare observeras av en utomstående. Syftet med denna studie är att undersöka vilka utmaningar och eventuella problem som presenterar sig på ett utvalt företags mjukvarutest avdelning.   Datainsamling har utförts genom dokumentstudier och intervjuer med testpersonalen. Teorier inom metodiker samt mjukvarutestning har skapat det teoretiska ramverk. I och med detta har författarna av uppsatsen skapat sig en bild av hur verklighet ser ut, som sedan ligger till grund för diskussioner samt slutsatser. Undersökningen visar ett antal utmaningar för testpersonalen. I dagsläget råder det en viss kommunikationssvårighet mellan testpersonal, utvecklare samt kunder. Problemet härstammar i otillräckligt ifyllda specifikationer vilket skapar problem för testare att återskapa buggar/fel. Även det faktum att samma arbetsmetodik inte används över de olika avdelningarna skapar en brist på förståelse mellan personal. Underbemanning bland testpersonalen ligger även till grund för problem gällande kompetens allokering samt tidsbrister.   Likaså ligger ett komplext system med äldre kod till grund för utmaningar då en stor förståelse för systemet krävs för att lösningar i en del inte ska skapa problem i en annan del. / If a company wants to have a neat working method and identify any bottlenecks in their daily routine, it is not uncommon to hire external resources for an investigation of the company. Furthermore what might feel natural for staff members of the company can often be seen or even observed easier by someone external (not related to the comapny). The purpose of this study is to examine the challenges and potential problems that present themselves in a specific enterprise software testing department.   The gathering of data collection has been executed through  document studies and interviews with teststaff. Theories within metholodgy and software testing has created the theoretical framework. With this, the authors of the paper created a picture of how the reality looks like, which then later formed the basis of discussions and conclusions. The analysis show a number of challenges to the teststaff. In their current situation there is some communication difficulties between the teststaff, developers and customers. The problem originates in inadequately completed specifications, which creates problems for testers when reproducing bugs/errors in the system. The fact that the same methodology is not used across the different departmenst creates a lack of understanding among the staff. Furthermore being understaffed when it comes to the test department are also the basis for problems regarding competence allocation and deadline flaws.   Likewise there is a complex software system with an old code which base challenges for understanding of the system. It requires great knowledge so that the solution in one part would not harm or create problems in another part.
4

Agila arbetsmetoder i eventprojekt : En fallstudie av Europamästerskapet i fotboll 2013 / Agile methods in event management : A case study of the UEFA women's euro 2013

Fåhraeus, Johan, Lagerkvist, Patrik January 2015 (has links)
Agila arbetsmetoder har uppkommit ur utvecklingsprojekt av mjukvara inom it-branschen. Det behövdes ett mer flexibelt sätt att arbeta än vad som var fallet i traditionell projektledning. Det gällde att kunna förändra planen efter förutsättningar som ändrades under projektets gång. Inom eventprojekt måste olika aspekter fungera för att resultatet ska bli lyckat och även här måste en projektledare vara beredd på att förutsättningarna förändras. Detta gjorde att vi blev intresserade av att undersöka hur agila arbetssätt går att använda för människor som arbetar med eventprojekt. Förklaringen till att vi valde Europamästerskapet i fotboll för damer 2013 för vår fallstudie är ett stort idrottsintresse, samt att vi kände till att den allmänna uppfattningen är att det var ett lyckat event. Syftet med uppsatsen blev att undersöka hur projektledarna och arbetsgrupperna arbetade med mästerskapet och om de använde sig av några arbetssätt som kan liknas vid agil projektledning. För att uppsatsen även ska vara framåtblickande presenterade vi ett antal agila arbetssätt för intervjupersonerna med förhoppningen att deras svar skulle ge en indikation på om agila arbetssätt kan fungera i eventprojekt. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar genomfördes fyra stycken kvalitativa intervjuer med fyra projektledare som arbetade med dam-EM 2013. Deras svar analyserades sedan och tillsammans med relevant teori ledde de fram till vad som sedermera blev uppsatsens slutsatser. Ingen av intervjupersonerna sa att de arbetade agilt, men det framkom redan under en sonderande intervju med turneringsdirektör Göran Havik på Svenska fotbollförbundet att flera av framgångsfaktorerna kan liknas vid agila arbetssätt. Efter att ha analyserat empirin kunde vi dra slutsatsen att det finns likheter i arbetsprocessen kring mästerskapet som kan liknas vid agila synsätt, exempelvis när det gäller kommunikation, ansvar och självstyre samt arbetsmiljö. När det gällde de agila arbetssätt som presenterades för intervjupersonerna fick dessa övervägande positiva reaktioner, även om de i vissa fall kan behöva anpassas från projekt till projekt. Efter genomförd uppsats är vår uppfattning att det finns anledning för projektledare som arbetar med eventprojekt att vara öppna för att använda agila arbetssätt. Dock kan det kanske vara svårt att helt ut använda agila arbetssätt, med de utmaningar som är typiska för eventbranschen. / Agile work methods evolved from developing software in the IT industry. The general opinion was that the industry needed a more flexible way of attacking different duties and the work methods in projects. There was a need to create a way of working that would let them change the original plan of the project if the conditions changed during the process. From this need, agile work methods evolved. In event projects different aspects must work together for the result to be as successful as possible in the IT industry, the project manager needs to be on his/her toes and be prepared for the conditions to change.  Our interest in investigating how and if agile work methods can work in the event industry evolved from this basic similarity. The reason why we chose the UEFA Euro 2013 for women for our case study is that we both have a huge interest in sports in general, and we knew that the general opinion is that this was an event project that was a success. The purpose with our project is thus to create knowledge regarding how the project managers and their teams work and the role of flexibility in their projects and were these project managers stand in the question of agile work methods and working more agile in the event industry. We did interviews with four project managers in different cities who were chosen to host a couple of games during the tournament. Their answers during the interviews were analysed with the help of relevant theory.  None of the project managers that were interviewed said that their work methods were based on agile methods. However, under the exploratory interview with the tournament director Göran Havik from the Swedish Football Association, it emerged that a number of factors that created the success of the tournament were similar in different ways to agile work methods. After the case study was completed we were able to draw the conclusion that event project managers would benefit from being open to learning more about agile work methods. Even though applying the full range of these work methods in the event industry could be difficult, the analysis of the interviews indicates that it is worth exploring further how the event industry could benefit from incorporating more agile work methods.
5

Agila metoder - Ett verktyg för att överföra kunskap i en snabbväxande organisation

Thorén, Olof, Godén, Julia January 2013 (has links)
Denna uppsats behandlar hur agila metoder kan användas som ett verktyg för att överföra kunskap mellan enheter och individer i en organisation. Relevansen i detta ämne har sin grund i att kunskapsöverföring idag är en central faktor för organisationer att skapa konkurrensfördelar. Uppsatsen behandlar även hur organisationer genom användning av agila metoder kan överkomma traditionella utmaningar vid kunskapsöverföring. För att få en förståelse för kunskapsöverföringsprocessen och hur de agila metoderna fungerar i praktiken samt hur dessa två kan sammankopplas, genomfördes en kvalitativ studie hos den agila organisationen Spotify. Studien visade att agila metoder kan användas som ett verktyg för överföring av kunskap genom främst tre faktorer, de självstyrande enheterna, dess tvärfunktionalitet samt hur agila metoder påverkar organisationskulturen. Studien visade även på att agila metoder överbryggar flera av de traditionella utmaningarna gällande kunskapsöverföring.
6

Agila metoder: Vad får människor att ticka? : En studie kring projektdeltagres inner work life / Agile methods: What makes people tick?  : A study on the inner work life of project participants

Larsson, Elin, Persson, Ida January 2012 (has links)
Författare:Elin Larsson och Ida Persson, studenter vid Magisterprogrammet i Projektledning vid Karlstads universitet. Bakgrund: Agila metoder är ett samlingsnamn för ett antal processer främst inom mjukvaruutveckling, men även för projektledning (Cervone 2011). Detta arbetssätt kom under mitten av 1990-talet som svar på en önskan om ett mer flexibelt arbetssätt och intresset för dessa metoder har ökat markant de senaste åren (Lindvall et al. 2002). I en omfattande studie kring bland annat motivation har Amabile och Kramer (2011) definierat termen inner work life som de processer som tillsammans bearbetar de intryck som en person får utifrån arbetsdagens  händelser. Beroende på hur dessa händelser påverkar personen presterar denne mer eller mindre bra på sitt arbete. Problemdiskussion: Enligt Tessem och Mauer (2010) har allt fler organisationer börjat använda sig av agila metoder med ett gott resultat på deltagarnas känsla av motivation. Vilka faktorer i de agila metoderna är det egentligen som bidrar till känsla av motivation? Forskningsfråga: Vad i den agila projektarbetsformen är det som påverkar inner work life hos projektdeltagare i praktiken? Syfte: Undersöka projektdeltagares upplevelser av den agila projektarbetsformen utifrån de teorier kring inner work life som presenteras i Amabile och Kramer (2011). Metod: Undersökningen baserades på en kvalitativ ansats i form av intervjuer utifrån en teorietisk förförståelse kring det agila arbetssättet och motivation. Teori: Den teoretiska grundramen bygger till största del på de teorier som Amabile och Kramer (2011) presenterat kring inner work life. För att nå en god förståelse presenteras även bakgrunden till agila metoder och detta specifika arbetssätt, samt andra forskares syn på motivation bland de som arbetar enligt de agila metoderna. Empiri: Sju intervjuer med projektdeltagare från tre olika projekt men i ett och samma företag har genomförts och utgör studiens empiri. Analys: Det insamlade intervjumaterialet har bearbetats och analyserats utifrån den teoretiska förförståelsen. Slutsats: Det som i det agila arbetssättet främst påverkar projektdeltagarnas inner work life är de dagliga mötena, tavla med lappar som beskriver olika arbetsuppgifter och projektets status samt teamets samarbete.
7

Trubbel i Paradiset : En studie om agila metoder som kommunikativ kunskapsöverföringsmetod vid offshoring av IT-tjänster till Indien

Jakobsson, Roger, Rogeman, Jens January 2014 (has links)
Bakgrund: IT-företag väljer att i allt högre utsträckning utlokalisera sin verksamhet till låglöneländer. Detta fenomen är dock förenat med en del kvalitetsrelaterade problem vilket kan skapa extra kostnader för dessa företag. Ett sätt att hantera dessa problem är att säkerhetsställa kunskapskapitalet som finns inom företaget genom en fungerande kunskapsöverföring. Ett etablerat verktyg för att arbeta med detta på nationell nivå är genom agila metoder, som en kommunikativ kunskapsöverföringsmetod.   Syfte: I vår studie vill vi undersöka hur ett svenskt IT-bolag förebygger kvalitetsrelaterade problem i samband med offshoring av IT-tjänster till Indien. För att få svar på det har vi valt att titta på vilken betydelse agila metoder, som en kommunikativ kunskapsöverföringsmetod, har.   Resultaten och slutsats: Vår studie ger belägg för att agila metoder motverkar ett hierarkiskt styre samt överbryggar kvalitetsrelaterade problem i företag som agerar på en internationell marknad med krosskulturella interaktioner.
8

Förändring av intranät och dess inledande utmaningar

Rönnbäck, Jannie January 2014 (has links)
Organizations today face changes continuously as the society, the surroundings and the technology change. The information technology used in organizations has become essential, where intranets are a big part of it. Many organizations embrace social intranets, and these kind of changes has an impact on the members in the way they work, handle information and communicate. As many organizations and the members in it face new kinds of changes, they also face new kinds of challenges. This paper presents an interview study at Smurfit Kappa Kraftliner in Piteå, whom are about to go through a change process unlike any other change they have ever gone through before. For the first time, managers will with the help from an IT consultant firm change the intranet with an agile way of working towards a possibly social intranet. This study focuses on intranets, organizational change, agile ways of working and social intranets. The aim is to learn about the challenges that change process will meet. The respondents have different opinions about how much the change of intranet means as well as what outcome a social intranet would have in the organization. Conclusions have been made that the greatest challenge the managers have is to decide what exactly needs to be done and how it needs to be done. Also, the discrepancies between the respondents show that the intranet needs to be seen as a common concern throughout the whole organization to involve members and to make the change process successful.
9

Agila metoder : Produktivitetsökning i IT-projekt genom införandet av agila metoder

Thomenius, Ronja January 2011 (has links)
Examensarbete
10

Agil Uppskalning för Distribuerade Scrum Team : En fallstudie om agil uppskalning utförd hos Nordea Digital Banking

Norberg, Fredrik January 2016 (has links)
The purpose of this study was to examine how Nordea could take on agile scaling, focusing on a unit of distributed Scrum teams within their departmentfor digital banking. The aim was to be achieved by attempting to identify appropriate methods and best practices - for scaling agile - to implement for the unit's success. The teams are working in isolation from each other, deployed across Scandinavia, despite the development of the same products/services. By studying the challenges of Nordeas unit, this master thesis could give some concrete examples of how a large organisation can proceed to take on the aspect of agile scaling, involving distributed teams. The conclusions are that Nordea has initiated an agile transformation, but need more uniform teams if they want optimize through synergy effects. To attempt agile scaling for distributed nonuniform teams is not recommended. The management lacks transparency and should get more involved to make an analysis on the current situation so that long-term goals can be set up. Making use of a ready-made framework for scaling is not recommended when there are few dependencies between a small number ofpeople. To continue forward the assistance of external experts, who can analyze and measure the relevant components, is recommended. Recommendations have been given to the the question formulations anda number of other relevant points. These recommendations include appropriate methods and best practices for management to proceed with, and revolve around making the team more uniform without encountering too much of a resistance.

Page generated in 0.0583 seconds